Een zomer vol prijzen "Echt wel?!' De schaduwzijde van het Veerse bos De Ruyterfeesten alternatief voor 'oubollige braderie' Staartje Straatfestival onder dak Ruyterfeesten Mini-triathlon voor niet-sportieveling Nu complete bril met Varifocusglazen. Actief PAnMCK)OL JAnViE=t £3 De meeste informatie De beste muziek J.P.A. Rossël tandprotheticus INSCHRIJVING NIEUWE CURSUS M m&L RADIO Op 21 augustus bestaan wij 1 jaar! Zie eiders in deze krant Bij Kodak Express kwaliteitsfoto's in één uur JVerschoore KAMPEERBEWIJSTERREIN VERHUIST MISSCHIEN Hoge bomen vangen niet alleen veel wind, maar ook veel zon. Dat ondervinden de re creanten die op het kampeerbewijsterrein in het Veerse bos staan. De provincie over weegt daarom om in het kader van de ruil verkaveling het terrein te verplaatsen naar een nabijgelegen gebied waar nieuwe aan plant komt. Een andere mogelijkheid die in het overleg naar voren komt is uitdunning van het bos. Volgens boswachter Bram Va der betekent dat dat zestig procent van de bomen gekapt moet worden. De ene vakantieganger is de andere niet. Er zijn er die graag het massale opzoeken en tot diep in de nacht doorzakken om vervolgens een gat in de dag te slapen. Maar er bestaat ook het soort toerist dat rust en priva cy zoekt. Voor hen zijn er de kampeerbewijsterrei- nen die in een bos-of na tuurgebied of in een mooi landschap liggen. Op Walcheren is het Veerse bos zo'n plaats. Alleen recreanten met een kampeerbewijs mo gen er hun tent of cara van neerzetten. NIEUWE KUNSTGEBITTEN PZC WEEKBLADEN Oase Reserveren Licht Vanaf 23 augustus zijn wij weer tot uw dienst voor Met Varifocusglazen kunt u naadloos veraf en dichtbij kijken. 106 FM en dat vieren wij m.m.v. Olau-Line Vlissingen en Bakkerij Izeboud te Koudekerke en gecontroleerd door Kodak zelf. BB a MB) 900 B (L QJJ 0 VLISSINGEN Recht t.o. C&A en Blokker 23e JAARGANG NUMMER 33 18 AUGUSTUS 1993 „Weet U dat de schoonmaakmid delen op zijn". Vader, die als bos wachter van Staatsbosbeheer het terrein beheert, wordt door een kampeerster aangesproken. Hij vervangt de flessen schuur middel en allesreiniger, wat, naast het ophangen van toiletpa- Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 VLISSINGEN ED© WMss&ng©?? Oplage: 24.400. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage: 49.000. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen, Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283. Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Michelle Bruggeman (ai). 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215 Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18. 4380 KA Vlissingen, tel. 01184-84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplaae: 170.02a pier, ongeveer het enige is wat hij aan onderhoud het hele seizoen doet. „Eén keer, halverwege de. vakantieperiode, spuit ik de douche- en toiletruimte grondig schoon en voor de rest moeten de gebruikers het zelf onderhou den". Op een prikbord hangt een schoonmaaklijst waarop kan worden ingetekend met naam en standplaatsnummer. 'Onderdui kers?', die zijn er volgens Vader niet bij. „Mensen die hier kampe ren kiezen daar bewust voor. Ze betalen minder en krijgen daar voor ook minder faciliteiten, dat weten ze. Ze moeten zelfstandig kunnen kamperen met eenvoudi ge middelen". Dat laatste staat ook in het regle ment waar de kampeerbewijs- houders zich aan moeten houden. Daarnaast wordt er van hen verwacht dat zij de landelijke rust en het natuurschoon respec teren. Rust dat is het toverwoord waar het voor de meesten om draait. „Die stilte dat is voor mij een soort oase", zegt een Amsterdamse, die samen met een vriendin langs verschillende kampeerterreinen door heel Ne derland trekt. „Geen lawaai van auto's of schetterende radio's, daar geniet ik van". Ze grijpt dan ook onmiddelijk in als er wel er gens 'te harde' muziek uit de boxen klinkt. Ook een andere toerist bekent: „Het ergste wat mij kan overkomen is dat ik er gens Hiversum 3 aan hoor staan". Al meer dan twintig jaar bivakkeert hij samen met zijn vrouw elke vakantie in de natuur. De tijd van de paspoortterreinen heeft hij net niet meer meege maakt. Zijn zus wel, herinnert hij zich. „Die moest nog in het weekend een examen afleggen is gezakt heeft andere ervaringen in de randstad, waar het kam peerterrein bezaait lag met pa piertjes en troep. „Daarnaast", zegt hij, „is de privacy hier beter doordat de plaatsen verder uit el kaar liggen". Op de acht hectare grond liggen vijftig standplaat sen, waarvan op dit moment (woensdag 11 augustus), de helft bezet is. Op zonnige dagen is dat anders volgens Vader. „Dan staat het vaak vol". Tot nu toe telde hij dit jaar vijfduizend overnachtin gen. Vorig jaar was met het aan tal van tienduizend een topjaar, maar dat zit er nu niet in. Vader verwacht dat het bij ongeveer achtduizend blijft. Bram Vader. waarbij ze moest tonen dat ze een tent kon opzetten en met een primus konden werken. Kortom, op de primitieve wijze konden kamperen". Het Veerse bos, dat onder Staatsbosbeheer valt, is één van de 120 kampeerbewijsterreinen in Nederland. Zij zijn aangesloten bij de Stichting voor Toeristisch Kamperen, de organisatie die de bewijzen uitgeeft. Met acht hec tare is het bos langs de oever van het Veerse Meer groter dan de meeste andere. Volgens Vader is het Veerse bos uiterst geschikt voor recreatieve doeleinden om dat het nog jong is - de bomen werden in 1954 aangeplant - en minder natuurwaarde heeft. „Vo gels zullen hier niet snel broe den", legt Vader uit, er onmiddellijk aan toevoegend dat er in de winter wel reeën rondlo pen. Inmiddels zijn de bomen na veer tig jaar zo hoog geworden dat de zonnestralen zich maar met moeite meer door het bladerdak heen kunnen priemen. Sommi gen zijn vijftien tot twintig meter hoog, waardoor hetonder de kruinen donker wordt en de bo dem vaak vochtig blijft. Vader is er een voorstander van systema tisch ongeveer de helft te verwij deren, te beginnen bij de zieke iepen. Bij de overheid is men er echter nog niet uit. Als anders beslist wordt, zal het kampeerbe wijsterrein verkassen naar een aangrenzend gebied waar jonge struiken gaan wortelen. Het weinige zonlicht is het enige dat de kampeerders op het Veer se bos aan te merken hebben. „Verder is het er goed toeven", menen zij. „De mankementen aan het sanitair worden snel ver holpen, het terrein is schoon en - het belangrijkste - er is veel priva cy". Een Haarlemmer die op de fiets via Den Haag naar beneden Mensen die op een kampeerbe wijsterrein willen overnachten kunnen niet van te voren reserve ren. Dat is iets waar Vader moei te mee heeft. Volgens hem druist het tegen het beleid van de pro vincie in, die er altijd op hamert om vooraf te bespreken vanwege de drukte in het hoogseizoen. Bij Staatsbosbeheer gelden echter andere regels, waar Vader zijn bedenkingen over heeft. „Het probleem is dat mensen hun ei gen standplaats mogen uitkiezen en daardoor moeilijk gereser veerd kan worden, maar", vindt Vader, „er kan misschien iets uit gedokterd worden waardoor mensen niet helemaal naar Zee land fietsen en daar tegen een 'gesloten deur' aanlopen". Veere is, naast twee andere in Zeeuwsch-Vlaanderen, het enige kampeerbewijsterrein in Zeeland. De Vlissingse middenstand wil geen braderie meer. In plaats daarvan hebben de ondernemers de De Ruyterfeesten in het leven geroepen. Een werkgroep coördi neert de feesten op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus. In de toe komst moet een Ondernemersve reniging Vlissingen die taak overnemen. Die vereniging staat echter nog in de steigers, „maar zal beslist van de grond komen", weet Clara Eisma, de huidige voorzitter van de Winkeliersvereniging. De De Ruyterfeesten worden breed gedragen in het hart van de oude havenplaats. Horeca en winkeliers hebben de handen in een geslagen om een gezonde basis te leggen voor twee dagen amusement. Ook het grootwin kelbedrijf is zonder tegenstribbe len aangehaakt en het Maritiem Centrum Arsenaal doet eveneens een duit in het zakje. Volgens de werkgroep geen slecht begin. „Als iedereen ziet dat we er iets goeds van brouwen, doen vol gend jaar nog meer mensen mee". Gemeld wordt tevens dat de horeca, die doorgaans in de afgelopen jaren als los zand func tioneerde, als één blok de De Ruyterfeesten ondersteunt. Voor de naam is gekozen omdat Mi- chiel Adriaanszoon onlosmakend verbonden is met hartje Vlis singen. „We zijn helemaal afgestapt van de braderiegedachte. Die is ou bollig en achterhaald", oordeelt commissielid Bob van Laere. Hij voegt er aan toe dat de Culturele Raad in Vlissingen ook mee doet. De eerste opzet was een Uit- Hoewel de Culturele Raad het liefst bij De Ruyterfeesten zou zijn aangehaakt met een Uit markt, wil Klaas Overdam en de zijnen toch een duit in het zakje doen van dit nieuwe Vlissingse feest. „We haken in met een aan tal evenementen van het Straat festival, onder meer evenementen die door het weer zijn uitgevallen", meldde hij afge lopen zaterdag. Nagenoeg alle voorstellingen worden gehouden in het Dijk- theater. Overigens is er in datzelf de openluchttheater nog van een staartje uitvoeringen te genieten in september. „We adviseren de mensen wel om een kussentje mee te nemen. De toeschouwers krijgen er koude en harde billen", leerde de ervaring van Overdam. Overdam is dik tevreden over de bezoekersaantallen in Vlissingen tijdens het Straatfestival. „We hebben prima voorstellingen ge had en wat ik gehoord heb, zijn ook de ondernemers dik tevre den". Van het 'slechte weer' heeft het Straatfestival weinig last gehad. „Alleen Tamtam met The Creators is uitgevallen. Die komen nu terug". Tamtam treedt dinsdag 23 augustus op in het Dijktheater, vanaf 22.30 uur. Alle andere voorstellingen voor de ko mende week in de rubriek Podi um, elders in deze krant. Beeld van uitgestelde voor stelling Tamtam, The Creators. ^JICHOiyjAC0B VALCKEPLEIN 4 - 4461 KV GOES - TEL. 01100-20176 SJkJ De Party Cruise Zeeland staat dit jaar helemaal in het teken van de toekomst van het betaalde voetbal in de provincie. Er is el meer dan driekwart van de benodigde munten binnen, pronkt de initiatiefgroep. De Surfvereniging Zuid West 7 wil meer leden die wedstrijdsurfen beoefenen. Met een open huis willen ze meer sportievlingen werven. Verder: Psychocohsult door Henk Hermans (terug van vakantie) en Kinderboeken door Margreet Meulmeester die het oog op het nieuwe schooljaar heeft laten vallen. De gelegenheidsorganisatie Kort Maar Hevig (KMH) organiseert op vrijdag 20 augustus voor de derde keer Neerlands kortste tri athlon in Oostkapelle. Deze 1/64 triathlon, die bij wijze van grap is ontstaan, omvat 0,06 kilometer zwemmen, 2,8 kilometer fietsen en 0,66 kilometer hardlopen. KMH wilde uitzoeken welke af stand de niet-sportieveling kon afleggen om toch nog sportief te zijn. Dat bleek de 1/64 triathlon te zijn. Maar de KMH-triathlon is ook en vooral bedoeld voor men sen die wel eens aan een triath lon willen meedoen, maar zich laten afschrikken door de afstand van een 'echte'. Aan de eerste en de tweede KMH-triathlon deden respectie velijk 22 en 46 mensen mee en de organisatie hoopt ook dit jaar op een verdubbeling van het aan tal deelnemers. Bovendien gaat de wedstrijd volgens KMH een internationaal karakter krijgen. Uit Duitsland en België zijn al in lichtingen ingewonnen en in schrijvingen ontvangen. De triathlon wordt afgelegd in twee categorieën: deelnemers tussen de 9 en 14 jaar en deele- nemers van 15 jaar en ouder. Een racefiets is niet noodzakelijk voor deelname en degene die de tri athlon op de meest originele wij ze aflegt, krijgt de originaliteitsprijs. De 1/64 triath lon start om 19 uur bij het strand paviljoen De Piraat in Oostkapelle en eindigt bij sporthal de Halve Maan. markt, maar dat zat er uiteindelijk voor dit jaar niet in. Wel is een deel van het Straatfestival in de De Ruyterfeesten ingepast. Het 'uitgebeuren' concentreert zich rond het Dijktheater bij het Ars- neaalrestaurant. De aangepaste hoeveelheid podiumkunsten die de Culturele Raad van Vlissingen voor De Ruyterfeesten in petto heeft, heeft er mee te maken dat vrij laat kwam vast te staan wan neer de verbouwingen aan het Concertgebouw zouden zijn af gerond. Slaagt het nieuwe Vlis singse feest dit jaar dan zal de Culturele Raad volgend jaar zeker meer van zich laten horen waar door - aldus Klaas Overdam van de Culturele Raad - de De Ruyter feesten een nog breder draagvlak krijgen. Met de De Ruyterfeesten wil de nog op te richten Ondernemers vereniging een feest in breed ver band bieden. Alles en iedereen die wat kan aandragen met ni veau is voor volgende keren wel kom. Ook wil de vereniging in spé er voor zorgdragen dat niet allerlei evenementen op een en dezelfde dag worden georgani seerd, dat er meer spreiding komt. Overigens willen ze daarbij niet voor de voeten lopen van de Evenementencommissie die on der meer de Eindejaarsactie in portefeuille heeft en regelmatig activiteiten in de Vlissingse bin nenstad neerzet. Tijdens de De Ruyterfeesten is er van alles te doen. Eén van de hoogtepunten - zo wordt veron dersteld - is de aanwezigheid van Feyenoord-voetballer John de Wolff die handtekeningen zet op ballen en T-shirts voor een goed doel. Daarnaast wordt ook prof voetbal voor Zeeland gepromoot. Verder zijn er kinderspelen, standwerkers, een kunste- naarsmarkt -85- la Montparnas- se, oude ambachten zijn er te bekijken, een antiekveiling staat op het programma, een mode show toont de nieuwe wintermo de en de horeca zorgt voor het nodige natje en droogje alsook amusement zoals dweilorkestjes. Eén andere publiekstrekkers is het marineschip De Zaandam, een oude tonnenlegger die nodig aan een opknapbeurt toe is. Lief hebbers van meezingen - karaoke - kunnen eveneens terecht op beide Vlissingse feestdagen. IS SEPTEMBER A.S. Een topkombinatie waar u F 300,- voordeel op krijgt. 399,- VOORDEEL F 300,- OPTICIENS Middelburg. Lange Delft 8b. tel: 01180-13792 Informeer naar de voorwaarden. Bel gratis: 06-0220088. UW OGEN GAAN OPEN BIJ RINCK. Postbus 395 4380 AJ Vlissingen 01185-3010 01185-3249

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1993 | | pagina 29