POELZICHT Knaus, Award of Beyerland C A. VAN DER LINDEN BV DE INTERIEURVERRASSINGEN VAN MURRE-MOENS! Sport Verenigingen Gezondheid Allerlei 5^1 VOOR AL UW: Wijngaardstraat 24 Goes Bellamypark 20 Vlissingen 01100-51170 01184-10669 MURRE-MOENS Caravancentrum Adverteren is bekend blijven Nieuwe Kerkstraat 29, Kapelle-Biezelinge Telefoon 01102-41688 GLASHANDEL "MOERSTEE" Woensdag 11 augustus 1993 DE FAAM - DE VLISSINGER 13 Toertc tocht - Zaterdag 14 augus tus houdt de Toerclub Walcheren de vrije toertocht 'rondom de Westerschelde'. Deelnemers kun nen 125 of 200 kilometer afleg gen. De langste tocht voert door het Belgisch landschap. Belang stellenden kunnen zich tussen half negen en half tien 's och tends inschrijven in Hotel Wal- cheren in Koudekerke. Voetbal - De Walcherse voetbal clubs Arnemuiden en Seroos- kerke openen op donderdag 12 augustus de wedstrijden in poule B van het Borsele- voetbaltoernooi in Nieuwdorp. De finale van dit toernooi en de wedstrijden om de overige plaat sen worden gespeeld op zater dag 14 augustus. Drie weken later, op zaterdag 4 september, openen de beide bovengenoem de clubs de voetbalcompetitie van de tweede klasse zaterdag- voetbal. Ninjutsu - Met ingang van 23 augustus begint de Bujikan Dojo Ninjutsu Society (BDNS) in Ber gen op Zoom een nieuwe trai ningsgroep Togakure Ryu Ninpo Taijutsu, ook wel bekend als Nin jutsu. Ninjutsu is een eeuwen lang ontwikkelde methode van zelfverweer door zelfontwikke ling en is in 1984 in Nederland geïntroduceerd. De trainingen, voor iedereen ouder dan zestien jaar in de gymzaal aan de Lam bertijnenlaan 5, beginnen op maandag om 19 uur en kosten tien gulden per les van anderhalf uur. Kanopolo - Vier ploegen uit Ne derland en België doen zaterdag 14 augustus mee aan het dames- kanopolotoernooi in de Kanoha ven De Piet aan het Veerse Meer. Het is voor het eerst dat een toernooi voor dames wordt geor ganiseerd. De Kanopolocommis- sie Zeeland ziet het toernooi als een goede promotie van het da- meskanopolo. krijgt de bezoeker informatie over de nieuwste stoma hulpmiddelen. De Stoma Stich ting Nederland is een organisatie voor en door stomadragers en wordt geadviseerd door medici en verpleegkundigen. Na het in formatieve gedeelte is er tijd om, bijvoorbeeld tijdens de bingo, te praten met andere stomadragers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op 01828-31507. Ziekenzorg - De Stichting Oosterscheldeziekenhuizen levert in haar jaarverslag 1992 kritiek op staatssecretaris Simons van Volksgezondheid. De discussie in de gezondheidszorg wordt vol gens de stichting teveel gevoerd vanuit politieke oogmerken in plaats van feiten en argumenten. De kosten van de gezondheiszorg zijn volgens de stichting al tien jaar een constant percentage van het BNP (8,5). Daarnaast vindt de stichting dat gezondheidszorg ten onrechte wordt afgeschilderd als kostenpost en niet als econo misch goed dat werkgelegenheid genereert. Overigens wordt, vol gens de stichting, slechts vijf procent van de totale kosten be taald door de overheid; de rest komt uit de verzekeringspennin gen van de burgers. Zomerfestival - De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Ho moseksualiteit COC Midden- Zeeland organiseert vrijdag 13 augustus vanaf 21 uur een jon gerenavond m/v tot 27 jaar. Tij dens de avond is in het COC-pand aan de Eigen- haardstraat in Middelburg, naast een disco, informatie over homo seksualiteit te verkrijgen. Toe gang is gratis. De volgende dag organiseert het COC, in hetzelfde pand vanaf 21 uur, in het kader van het Zomerfestival een Beach Party voor mannen en vrouwen. Er wordt een prijs uitgeloofd aan diegene die in het origineelste strandtenue komt (niet verplicht). Voor leden is de toegang gratis; niet-leden betalen vijf gulden. Sinds kort houdt het COC op iedere derde zaterdag van de maand een café-avond in de ach terzaal van Café Midcity in Goes. Aanvang 21 uur. Stoma - De Stoma Stichting Ne derland houdt woensdag 25 au gustus om 14 uur een bijeenkomst voor stomadragers in het Van der Valk-motel in Goes. Tijdens de bijeenkomst worden lezingen gehouden en Oproep - Wiktor Wecrzynek, een Poolse militair gedeserteerd uit het Duitse leger, die tijdens de oorlog ondergedoken zat bij een familie in Westkapelle, zoekt op nieuw kontakt met deze mensen. Hij weet niet hoe de familie heet, maar kan zich alleen herinneren dat ze twee zonen had. Mensen die de man kennen kunnen kon- takt opnemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente, tel. 01187-2055. Vervoer - In de periode van 16 tot 29 augustus vindt de jaarlijk se MIVA-aktie plaats, met als af sluiting een collecte in de katholieke kerken in Nederland. MIVA wil met actie geld inzame len om voor de aanschaf van ver voersmiddelen voor kerkelijke ontwikkelingsorganisaties en missionaire werkers in de derde wereld. MIVA heeft een uitge breid vervoersprogramma opge zet, waarin dit jaar al meer dan vijfhonderd projecten zijn opge nomen. Hieronder vallen onder meer de aanschaf van driehon derd auto's, 159 motoren en en kele boten, om gezondheidszorg, onderwijs en kleinschalige ont wikkelingsprojecten in de derde wereld op gang te houden. Folklore - Het kinderfolklore- ensemble Grandinele uit Litou wen is tot 20 augustus in Neder land. Grandinele, wat in het Litouws 'kettinkje' betekent, bestaat sinds 1977. In de groep dansen kinderen van 10 tot 16 jaar zogenaamde Volksfolklore: etnografische rondedansen en spel- en theaterdansen van het Litouwse volk. Grandinele verte genwoordigt de streek Aukstaitija (Hooglitouwen); de kinderen dra gen dan ook de Hooglitouwse klederdracht en ook de meeste dansen komen uit deze streek. De groep is in Zeeland op de vol gende plaatsen te zien: zaterdag 14 augustus om 18.30 op cam ping De Schotsman in Kamper land; 16 augustus om 19.30 uur in de Zionskerk in Oostkapelle; 17 augustus 14 uur in de Man- huistuin in Goes en donderdag 19 augustus om 19 uur op de Markt in Westkapelle. i Folkloregroep Grandinele Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrij dag 17 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: A.E. de Bruijn, 19 uur: M. v.d. Poll. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: M. Gou- driaan en 15 uur: M. Goudriaan. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: J. Bakker en 19 uur: F.C. van Dijke. Volle Evangelie-gemeente 'Immanuel', West- dijkstraat 5-7, samenkomst Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Kerkplein 1. Zo. 9 uur: ds. Spaans. DOMBURG Hervormde Kerk. Markt 8. Zo. 10 uur: M. v.d. Poll, 19 uur: ds. Spaans. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 uur en Zo. 10 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10.30 uur: St. Spanjer (in Herv. Kerk) en 19 uur: M. Lorier. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 10.30 uur: St. Spanjer (gezamelijke dienst). GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: B. Ridder en 19 uur: J. Bakker (in Herv. Kerk). Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: C. de Boon, 19 uur: J. Bakker (gezamelijke dienst). HÓOGELANDË Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten. Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: PC. Schoonenboom. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk.-Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: E.V.E. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9.30 uur: B. de Haan. Emmaus-Toeristenkerk in Dishoek. Zo. 10 uur. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente Valkenburgstraat 25. iedere zondag om 9.30 uur en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: P. Joosse en 19 uur: K.W. Kakes. Hervormde Kerk Zo. 10.15 uur: ds. Spaans. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op Do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Herengracht 74. Zo. 10 uur: P. Geelhoed. Centrum Middelburg. Segeerstraatkerk, Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: J.G. Schenau en 16.30 uur: J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. alle zondagen leesdiensten 9.30 uur, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lau- werijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: zie Ontmoetings- kerk en 19 uur: W.A. v.d. Berg. Hofpleinkerk, Zo. 9.30 uur: W.A. v.d. Berg en 14.30 uur: J. Bakker. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: zie Thomaskapel. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt).Klein Vlaande ren 75, Zo. 9.30 uur: dienst en 16.30 uur: W.F. Wisselink. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Evangelisatie- dienst 'Zondag half twaalf', De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. bijbelstudie, Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. S.O.W. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 9.30 uur: J.E.L. Brummelkamp. Koorkerk, Koorkerkhof, Zo. 10 uur: G. Bloemen- daal. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, Zo. 9.30 uur: J. Dubbink. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat, Zo. 19 uur: E.V.E. Wijnands. Thomaskapel, Zo. 9.30 uur: H.J. Kol len. Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10 uur: E. Kalk man. Wijkgemeente Geref.Bond, (in de Nieuwe kerk) Zo. 11 uur: L. Wüllschlegger en 18.30 uur: ds. Mesu. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62, Za: C.E. v.d. Ploeg 10 uur: Bijbelstudie en 11 uur: Eredienst. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: R. Pippel. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: T.K. van Dam. Nederlands Gereformeerde Kerk, Gebouw Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 10. Zo. 9.30 uur: J.M. de Groot en 17 uur: geen dienst. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk Zo. 10 uur: J. van Aller. Rooms-Katholieke Kerk Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 1, Zondag 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Za. 19 uur. Waalse Kerk (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: A. Laureys. Evangeliegemeente 'de Wijngaard'. Klarenbeek LTS. Zo. 9.30 uur: A. de Groot. NIEUWLAND Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: B.J.W. Schelhaas. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: F.C. van Dijke en 19 uur: G. Warner. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: A.P. Nauta en 19 uur: M. Allewijn. Gereformeerde Gemeente Oostkapelle. Saron- kerk. Do. 19.30 uur: F. Harinck, Zo. 10 uur: lees dienst en 15 uur: J. Baayens. Rooms-katholieke kerk. Za. 19 uur. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: B.J.W. Schelhaas. SËROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: G. Warner, 19 uur: A.W. Riepma (in Herv. Kerk). Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. Baart en 19 uur: A.W. Riepma (gezamelijke dienst). ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: J. v.d. Haagen en 19 uur: R. v.d. Vrie. OOSTSOUBURG Kanaalstraatkerk, Zo. 9.30 uur: R.E.R. v. Buiren (gezamelijke dienst). Oranjepleinkerk, Zo. 9.30 uur: geen dienst, 19 uur: Jac. Sinke. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever', Dongestraat 1, Zo. 19 uur: P.A. Trimpe. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever'. Dongestraat 1. elke 1e en 3e zaterdag om 9 uur. Martinuskerk. Kerklaan 19. elke Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 uur: ds. Lo (in Herv. Kerk) en 19 uur: M. Lorier. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. Lo (gezamelij- ke dienst). VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, Vr. 19.30 uur en Zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 uur: leesdienst en 15 uur: J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. geen dienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 uur: H. Mostert en 16.30 uur: A.J. Zuijlekom. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West- Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur, Wo. 20 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: J.D. de Boer. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: G.J. v.d. Linde. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: J.W. Glashouwer. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30 uur: J.P. Oosterhoff. De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: J. v.d. Putte. Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: N.H.J.E. Boo mer. Ter Reede, Zo. 19 uur: Ch. van Dam. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin- gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, Zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissin- gen'. Van Dishoeckstraat 534, Zo. van 10 tot 12 uur. Di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. iedere Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za.: C.E. v.d. Ploeg, 9.30 uur: Eredienst, en 10.30 uur: Bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 uur: leesdienst en 16 uur: leesdienst. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: C. Bijl. Pinkstergemeente. Open Hof, Alexander Gogel weg 57. Zo. 14.15 uur, Wo. 19.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, Wo. 20 uur. Evangelie Gemeente 'De Blinkende Morgenster'. Dr.Stavermanstraat 61. Zo. diensten om 10 en 17 uur. Der Boede. Babbelaar, elke 2e, 4e en 5e zaterdag v.d. maand om 10.30 uur. Zo. 10.30 uur: Q. v.d. Vrie. Lieve Vrouwe Kerk, Singel (nabij stadhuis). Za. 19 uur en Zo. 9.30 uur. Ter Reede. Koudekerkseweg 81. Za. 17 uur Open Hof (Paauwenburg). A. Gogelweg 59. Zo. 11.15 uur VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: C.H.F. van Tuyll (gezamelijke dienst). Rooms-katholieke kerk. Zo. 10 uur. WESTKAPELLE^ Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans-Molenaar en 19 uur: ds. de Bruijn. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9 en 10.30 uur: P. Boekesteijn. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur en Zo. 10 uur. Do. 12 augustus t/m wo. 18 augustus Huisartsen uur: A. van der Griek, Badhuisstraat 46, tel. 12950. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuw- en St Joosland, Arnemuiden, Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid(praktijken van P. Kodde, J.C. Ponten, J. Visser): zaterdag: C. Wattel, Amstelstraat 55, Oost- Souburg, tel. 01184-61630. zondag: R.G.G. Groot, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden, teI. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: R.A.D. van Tol, Markt 12, Veere. tel. 01181-1271. Aagtekerke, Domburg en Westkapelle:van vrijdag 18 uur t/m zondag 24 uur: W. Spekhorst, Weststraat 7. Domburg, teI. 01188-1271. Biggekerke, Koudekerke, Meliskerke en Zoutelan- de: PK. Noor/ander, Middelburgsestraat 94, Kou dekerke, tel. 01185-1231. West- en Midden-Walcheren: zaterdag en zon dag: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggeker- ke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: A.A. Paul, Doornenburg 31, Vlissingen, tel. 01184-78811. Apotheken Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Hum- melen, Markt 69, tel. 01180-12134. Vlissingen: van vrijdag tot de vrijdag daaropvol gend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Souburg, C. v. Perestraat 1, Vlissingen, tel. 01184-61593. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: van vrijdag 9 uur tot maandag 9 uur: H. Hament, tel. 01184-79678. Middelburg: van zaterdag 9 uur tot maandag 9 uur: M. de Jonge, tel. 01180-16761. Dierenartsen Middelburg: zaterdag tot 24 uur: G.J.M. Meijer, De Krammer 14, tel. 39933. zondag tot 24 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: W. van Ouwer- kerk, Gerbrandylaan 6, tel. 65498. zondag tot 24 Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: v.d. Akker, Kanaalstraat 3, Oost-Souburg, tel. 01184-60860. dag en nacht). Spreekuren zonder afspraak: za. en zo. 11- 12 uur en 17-18 uur. Kleine huisdieren (gezelschapsdieren) zaterdag en zondag A. Hoogveld en R. Meesters, Korte Noordstraat 61, Middelburg, tel. 01180-37077 (dag en nacht). Spreekuur zonder afspraak: Za. van 10 tot 11 uur, de rest van het weekend alleen op afspraak. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8-9 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum 'Court Oxhooft', Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Anti Discriminatie Buro Zeeland. Brouwe- naarstraat 4, 4382 LK Vlissingen, tel. 01184-86427. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9-11 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10-24 uur, weekends van 20-24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, 'Jan Matens- huis', Noordbolwerk 33, Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziektenbestrijding: Noordbolwerk 33, iedere werkdag van 9-10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Bedrijfsgezondheidszorg, Noordbolwerk 33, tel. 01180-34085. Jeugdgezondheidszorg, Noordbolwerk 33, tel. 01180-35664. Regionale Indicatiecommissie Walcheren, Nord- bolwerk 33, tel. 01180-24740, tel. sprekuur op werkdagen van 8.30-10 uur. Huurdersvereniging Middelburg (HVM), voor be langenbehartiging van huurders en woningzoe kenden. Spreekuur elke donderdagavond van 19.30-20.30 uur, p.a. Stichting Thuiszorg Walcheren, Breestraat 15, Middelburg, tel.01180-84252 (alleen tijdens spreekuur) en elke vrijdagavond van 19.30-20.30 uur. p.a. Wijk Ondersteunings Punt (W.O.P.) in Winkelcentrum Dauwendaele. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14-20 uur, ook in het weekend en de va kantie, tel. gratis 06-0432. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10-22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, Goes, Postbus 2054, 4460 MB Goes, tel. 01100-49389. Centraal adres voor vragen en klachten op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties, on dersteuning patiëntenorganisaties, belangenbe hartiging patiënten/consumenten in de gezondheidszorg. Stichting Bejaarden- (en gehandicapten) Alarm Zeeland. Domburgseweg 49, 4357 NG Domburg. Voor in lichtingen over aansluitingen etc. is het kantoor op werkdagen van 9-12 uur bereikbaar onder tel. 01188-3404. Stichting 'blijf van m'n lijf Zeeland': Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding en verhuur elektrisch kolfap- paraat, tel. 01189-1691 en 01180-16812. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01100-32924, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Thuiszorg Walcheren, afdeling Gezinsverzorging, Algemeen Maatschappelijk Werk, Voedingsvoor lichting, Cursussen. Middelburg, Breestraat 15, tel. 01180-84000 (ma. t/m vr. 8-17 uur). Vlissingen, Brouwenaarstraat 4, tel. 01184-86400 (ma. t/m vr. 8-17 uur). Spreekuren Algemeen Maatschappelijk Werk: Arnemuiden Gemeentehuis ma. 9.30-10.30 uur, tel 01182-1553, Serooskerke, Het Wijkgebouw, iedere 1e, 3e, 4e do. v.d. maand van 9-10 uur, tel. 01189-1226. Bureau Sociaal Raadslieden, Thuiszorg Walche ren. Spreekuur Middelburg, Breestraat 15, tel. 01180-84000, ma. en wo. van 14-16 uur en di. en do. van 9-12 uur. spreekuur Vlissingen, Brouwenaarstraat 4, tel. 01184-86400, ma., di., do. en vr. van 9-12.30 uur, di. van 13.30-15.30 uur. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereikbaar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9-12.30 en 13.30-17.30 uur, Dage lijks Telefonisch spreekuur: van 8.30-9 uur. Tel. 01180-13362. Telehulp (Alarmeringssysteem voor ouderen en gehandicapten in Vlissingen) uitgevoerd door Stichting Huisvesting en Verzorging voor Oude ren Vlissingen en Kruisvereniging Walcheren. In formatie en inlichtingen over aansluiting bij: Stichting H.V.O.V., Koudekerkseweg 81, 4382 EJ Vlissingen, tel. 01184-17820 op ma t/m vr van 8.30-17 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184 68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30-12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14 tot 16 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind). tel.nr. 01180-38132 en 01180-38169. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14-16 uur, p.a. Stichting Maatschappelij ke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. De Gezondheidswijzer. Voor informatie en docu mentatie over gezondheid en ziekte Bezoekadres ma. t/m vr. tijdens kantooruren: Magnolia 2, Goes. Telefonisch iedere werkdag bereikbaar op tel. nr. 01100-49434 49435. Thuiszorg Walcheren, Afdeling Kruiswerk Voor verpleegkundige hulp, consultatiebureau en infor matie zangerschapsgym: Middelburg, Roozen burglaan 18, tel. 01180-14366. Vlissingen, Rosenburglaan 1, tel. 01184-63700. Uitleen verplegingsartikelen, centraal magazijn, tel. 01184-63700 (ma. t/m vr. 9-12 uur). Bereikbaarheid avond- en weekenddiensten via alarmcentrale, tel. 01184-11877. Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis. Mag nolia 55, Postbus 79, 4460 AB Goes, tel. 01100-49200. Tijdens kantooruren zijn de vol gende diensten bereikbaar: gezondheidsvoorlich ting en -opvoeding, ent-administratie, specialistische zorgverlening, jeugdgezondheids zorg, voedingsvoorlichting tel. spreekuur iedere dinsdag van 10.00-11.00 uur tel. 01100-49218, meer bewegen voor ouderen. Kraamcentrum rondom de Oosterschelde en Walcheren. Magnolia 65, Goes. Voor directe kraamhulp tel. 01100-49222. Aanmelden kraam zorg via centraal inschrijfbureau tel. 01100-49249. Openingstijden centraal inschrijf bureau maandag t/m vrijdag van 9-16 uur. Stichting Provinciale Kraamzorg Zeeland. Secre tariaat Postbus 79 4460 AB Goes, tel. 01100-49200. Stichting aanvullende thuiszorg Zeeland. Secre tariaat Postbus 79, 4460 AB Goes, tel. coördina tor 01100-49204 (dag en nacht). Hartezorg voor- en nazorg bij hartziekten Midden- Zeeland, Secr. Noordweg 317, Middelburg, tel. 01180-12502. Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD),Brakstraat 30, Middelburg, tel. 01180-37320. Bereikbaar op werkdagen van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17 uur. Gokspree- kuur iedere donderdag van 16.30-18.30 uur. Be reikbaarheid buiten kantooruren tot 22 uur en op zaterdag en zondag van 9-22 uur via de alarm centrale 01180-15551. Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs. Badhuisstraat 25-29, Vlissingen, tel. 01184-13240. Spreekuur op maandag- en vrijda gochtend van 9-12.30 uur. Gehandicapten Adviesburo Zeeland. Herengracht 52, tel. 01180-23592. Advisering/begeleiding ge handicapten voor voorzieningen (woon- en leef- voorzieningen) en hulpmiddelen. Bereikbaar 9-12 uur, 14-16 uur. Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kin derbescherming tel.nr. 01180-35015. ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK semi- en orthopedisch schoeisel steun- en gemakschoeisel reuma- en diabeticischoeisel steunzolen en inlay's op maat aanpassingen aan sportschoeisel krukken, wandelstokken, enz. schoenfournituren "P Uitgekiende kast- systemen, schuit en vouwwanden, plafonds en verlichting. Kom kijken in onze showroom. Openingstijden: ma.-vr. 09.00-17.00 uur en zo. 09.00-13.00 uur. AFWERKSYSTEMEN ARNESTEINWEG 23. MIDDELBURG. TEL 01180-37005. FAX 01180-13478 DE SCHITTERENDSTE INTERIEUR-OPLOSSINCEN ZIET U BIJ MURRE-MOENS Ifoor een nieuwe of gebruikte caravan is Caravan Poelzicht het juiste adres P.S. Ook voor reparatie, huur en onderhoud Grootste accessoiresshop van Zeeland Dealer van: KNAUS AWARD en BEYERLAND Verrijn Stuartweg 4 (Industrieterrein de Poel 1), Goes. Telefoon 01100-23277

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1993 | | pagina 13