zomer vol prijzen "Da's hééél snel!" GS stelt kwaliteit boven kwantiteit kustrecreatie Asiel Vlissingen viert jubileum ZWN tevreden met resultaat 1992 Streng optreden tegen vrijpartijen REDDINGSBRIGADE OEFENT 'UNIEKE' DEMONSTRATIE m Zie eiders in deze krant Bij Kodak Express kwaliteitsfoto's in één uur VERSCHOORE VLISSINGEN Nu, bij de generale repetitie, is het nog rustig rond de reddingspost in Zoutelande, maar volgende week donderdag verwacht Leo Wolterman zo'n twintigduizend man. Dan houdt de Van Dixhoornbrigade uit Middelburg, waarvan Wolterman voorzitter is, vanaf 19 uur een reddingsdemonstratie voor de stranden van Zoutelande, met me dewerking van onder meer de Dr. A. Sta- vermanbrigade, de Belgische en Nederlandse Luchtmacht en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM). PZC WEEKBLADEN Lies en Jan Riemens tonen in Vrouwenpolder oude landbouwwerktuigen in een antieke koeiestal. Bezoekers kunnen de kunstenares schilderend aantreffen in haar atelier, dat vroeger als paardestal fungeerde. Het aantal verkeersslachtoffers is nogal gedaald na het rampjaar in 1991. Vooral in Zeeuwsch-Vlaanderen is het aantal nogal sterk gedaald. In de Autokrant Extra: Dummy's kennen geen pijn, Opel Vectra, meer aandacht voor landbouwverkeer en nationale autopas. BOULEVARD NOSTALGIE 'Wij hadden destijds de beschikking over 48 bad koetsjes. Dat waren allemaal enkele cabines. Daar naast hadden we ook een koets met vijf cabines. Dat vond ik persoonlijk een verschrikkelijk ding, want die koets was ontzettend zwaar. Voor veertig cent mocht je er veertig minuten gebruik van ma ken'. Dat is een sfeerbeeld uit de tijd van toen vast gelegd in 'Boulevard Allegaar' de achtste aflevering van de door Den Boer/De Ruiter uitgegeven serie boekbrochures vol nostalgie. 6 JL en gecontroleerd door Kodak zelf. 'kaan.® snu)o Recht t.o. C&A en Blokker 23e JAARGANG NUMMER 32 11 AUGUSTUS 1993 'We hebben gewoon veel lol' Volgens Wolterman wordt het wel weer eens tijd voor een demonstratie: „Vier of vijf jaar geleden hielden we de laatste. Volgens de politie zijn er toen ongeveer zeventienduizend mensen komen kijken en daar na vroegen vakantiegangers regelmatig wanneer we weer een demonstratie gaven. Maar de organisator was inmiddels verhuisd en zo stortte het he lemaal in elkaar. Nu heeft de overkoepelende organisatie van reddingsbrigades de orga nisatie overgenomen en stre ven we er naar eens in de vijf jaar een demonstratie te hou den." De Van Dixhoornbrigade, die ge heel uit vrijwilligers bestaat, be waakt surfers, zeilers en zwemmers voor het strand tus sen Vlissingen en Westkapelle, tot een mijl uit de kust. Buiten de mijl neemt de KNRM het red dingswerk over. De VVV in Mid delburg zorgt voor de boten en de reddingsposten; de reddings brigade zelf neemt de opleiding van de vrijwilligers voor haar re kening. De brigadeleden zijn aan wezig tussen Pinksteren en eind september en draaien afwisse lende diensten, afhankelijk van de hun beschikbare tijd. Wolter man: „Sommigen zijn hier een dag, anderen vijf of zes weken." „Maar het is niet alleen specta culair reddingswerk hoor, wat we doen," relativeert Wolterman. „Deze zomer zeker niet: met slecht weer zit er één op de uit kijk en de rest zit te kaarten. We hebben dit jaar misschien zes mensen met materiaalpech uit het water gehaald. Maar zo'n tweehonderd keer per jaar komen we in actie voor EHBO-werk en we krijgen veel gevonden kinde- Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan 15 van de 24 recreatieve plannen die in de ver schillende Zeeuwse kustgemeen- ten op uitvoering liggen te wachten, hun medewerking toe gezegd. Over negen projecten moet de provincie nog uitspraak doen. Uitgangspunt bij deze beslissingen is het beleidsplan 'Recreatie en toerisme in even wicht', waarin het provinciale bestuur aangeeft in principe geen uitbreiding van de verblijfsrecrea- tie langs de Noordzeekust te wensen. Om de druk op de kuststrook niet uit de hand te laten lopen, heeft de provincie de recreatie projecten per regio in kaart ge bracht. Een aantal projecten is aangemerkt als pijplijnproject: hiervoor heeft GS in het verleden al op een of andere manier toe stemming verleend. Waar moge lijk zal de ruimte voor provinciale heroverweging worden benut, maar niet wanneer dit grote juri dische gevolgen heeft of de ge meentes erdoor in problemen komen. Recreatie in de kustgebieden kan volgens de provincie worden uit gebreid als dat nodig is ter kwali teitsverbetering of -behoud. In Zeeuwsch- Vlaanderen zijn nieu we vestigingen, mede gelet op de werkgelegenheid, mogelijk, in samenhang met landinrichting. Het streekplan voor deze regio voorziet in de aanleg van 155 hectare bos en wandel-, fiets- en ruiterpaden. Op Walcheren en Noord-Beveland is uitbreiding van de recreatie in principe alleen toe gestaan als deze een verbetering van de recreatiekern of van de omgeving oplevert. Projecten die toestemming van de provincie hebben zijn onder meer in Oostburg (Zeeuwsch- Vlaanderen) de bebouwing van Boulevard De Wielingen (vijftig appartementen), Kuuroord Cadzand-Bad (hotel en recreatie woningen) en Breskens-Bad (235 recreatiewoningen). In Vlissingen mogen langs de Boulevard een hotel en 81 appartementen wor den bijgebouwd, in Valkenisse Kustlicht II (190 recreatiewonin gen) en in Domburg is het nieu we badhotel (120 kamers) met vijf woontorens (40 appartemen ten) in aanbouw. Omstreden of door de provincie afgewezen is de uitbreiding van Breezand in Veere met een onbe kend aantal woningen en de ont wikkeling van 1.620 slaapplaatsen in Scharendijke West. Oplage: 24.400. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage: 49.000. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283. Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Michelle Bruggeman (ai), 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Fax nr. 01180-81215 Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. 01184-84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage170.025. Langs de boulevard in Vlissingen mogen 81 appartementen worden bijgebouwd. Het asiel aan de Lange Leenweg in Vlissingen viert op zaterdag 14 augustus zijn twintig jarig bestaan met een feestelijke dag van 11 tot 16 uur. Tijdens de ochtend overhandigt een verte genwoordiger van de Lions Club een cheque ter waarde van tien duizend gulden aan het asiel. Dit geld is bestemd voor de toekom stige bouw van een quarantaine ruimte bij het asiel. Verder zijn er tal van activiteiten gepland, zoals demonstraties 'fly ball', een spannende estafette mert hindernissen tussen hon denteams, en gedrags- en ge hoorzaamheidstraining door de kinologenclub. Rond 14 uur is er bij goed weer een poppenkast, kinderen kunnen zich laten aan kleden en schminken als hond of poes, er is een rommelmarkt en de mogelijkheid hond of kat te la ten tatoeëren. Mensen die kun nen aantonen dat ze de afgelopen twintig jaar een hond of kat uit het Vlissingse asiel heb ben gehaald, krijgen een aan denken. Verder organiseert het asiel een donateursactie en zijn er op het terrein stands van Greenpeace en de kinologenclub. Volgens C. Speckens, beheerder van het asiel, is de dag niet alleen be doeld als viering van het twintig jarig bestaan, maar ook zeker om geld in te zamelen voor de bouw van het quarantaine-ruimte en voor de zo noodzakelijke castratie en sterilisatie van de dieren die het asiel verlaten. ren. En verder hebben we ge woon veel lol, want het is natuurlijk hartstikke leuk om in zo'n boot te varen." Een van de minder leuke kanten van zijn kersverse voorzitterschap vindt Wolterman dan ook dat hij tijdens de demonstratie in de VIP-tent moet zitten: „In een boot is het leuker. Maar de men sen die tijdens de demonstratie in de boten zitten, hebben veel meer diensten gedraaid dan ik en gelukkig zijn we nog wel zo'n vereniging waarin dat zwaarder weegt." De Koninklijke Nederlandse Red dingsmaatschappij doet, net als bij de vorige demonstratie, mee vanwege de goede band tussen de brigades en de maatschappij. Dat zegt Nico de Jonge, onderdi recteur van de KNRM, die aan wezig is om 'zijn' boten te begeleiden. 'Normaal doe ik meer de organisatie, het bureauwerk, maar het liefst zou ik met ze meevaren. Om voeling te hou den, zeg maar." De KNRM wil tijdens de de monstratie „de mensen laten zien wat er fout kan gaan op zee. En wat er aan gedaan wordt. Wat mij betreft gaat de demonstratie een traditie worden. Het is goed vdbr de naam van de KNRM, die immers moet leven van giften en gaven. We krijgen geen subsidie." Dat de zeshonderd vrijwilligers van de KNRM al op veel sympa thie van de Nederlandse bevol king kunnen rekenen, bleek uit een recent gehouden televisie actie. De Jonge: „Die heeft ons een nieuwe boot opgeleverd." In het late zomeravondzonnetje testen de opvarenden van drie reddingsboten het water. Hoe staat de stroming, waar moet de 'drenkeling' te water gaan om goed zichtbaar voor alle toe schouwers te kunnen worden ge red. Een catamaran slaat bijna tot vervelens toe om, een geoefend surfer raakt nog een keer in nood en de vrijwilligers van de red dingsbrigade, die eerder nog en thousiast te water gingen om de lijnredding te oefenen, komen Leo Wolterman moet in de VIP-tent. „In de boot is het leuker". kleumend door de frisse wind weer aan land. Spectaculaire red dingen van zwaargewonden met een helikopter kunnen helaas niet worden geoefend, maar voorbij gangers worden nog wel even opgeschrikt door het 'kanon' en de 'raket': twee luidruchtige ma nieren waarop de KNRM een lijn naar een drenkeling schiet. De oefening is nodig om te kijken of de communicatie tussen de verschillende brigades en de red dingsmaatschappij goed ver loopt. Het is de enige repetitie voor de demonstratie van 19 au gustus, maar één keer is genoeg volgens Wolterman: „Je moet even afspreken wie wat doet, maar de demonstratie ligt dicht bij de werkelijkheid. Alleen de omvang, twee brigades, de red dingsmaatschappij en twee heli kopters, die is wel uniek te noemen." ,De nieuwste v irsie van Opel Vectra. Het Streekvervoer Zuid-West- Nederland heeft over 1992 ruim 4,4 miljoen gulden winst ge maakt. Ondanks de tarief stijgin gen van negen procent, daalde het aantal reizigers slechts met 1,6 procent. Dat concludeert het Streekvervoer in zijn jaarverslag. De netto-omzet steeg in 1992 met zes miljoen tot 109 miljoen gulden. De kosten stegen met twee miljoen. Het financieel re sultaat is volgens ZWN te danken aan de tariefsverhogingen en be heerste kostenontwikkeling. Het aantal medewerkers bij ZWN daalde vorig jaar van 829 naar 821. Door de voortgaande bezui nigingen zal dit aantal volgens ZWN in 1993 verder dalen tot 801 medewerkers. Door de in 1991 ingevoerde wervingsstop zijn gedwongen ontslagen tot nu toe voorkomen. ZWN hoopt dat ook in 1993 te kunnen vol houden. De streekvervoermaatschappij is tevreden over de verbetering van de infrastructuur in de regio. Sa men met Rijkswaterstaat is in 1992 in totaal 10 miljoen gulden aan subsidies verworven voor in frastructuurprojecten, die de doorstroom en de bestrouwbaar- heid van het openbaar vervoer moeten verbeteren. Het belang rijkste project is het file-gevoelige tracé Brielle-Spijkenisse, waar aanzienlijke infrastructurele wer ken worden uitgevoerd. ■■Mi HBBBB 'En Boulevardje pikken', het is op Walcheren een bekende uitdruk king. Daamee wordt het ritueel omschreven van het 'uitlaten' van de auto of zichzelf op die unieke weg pal langs de Vlissing se waterkant. In allerlei boekjes en publikaties komt dit stukje Vlissingen op de rand van land en water wel even aan bod, maar nog niet eerder werd er zo'n complete uitgave over feiten en gebeurtenissen van heden en verleden op de markt gebracht. Journalist-publicist Jacques Cats, de vaste samensteller van de boekbrochures, neemt de le zer mee in de tijd, te beginnen bij de onstaangeschiedenis van de boulevards met als eindpunt de situatie van nu met de vertrouw de aanblik van de smetteloos witte gevaarten in de vorm van de Olau-ruimteschepen, op weg naar of terugkerend van Sheerness. Tal van sappige details zijn in het boekwerkje opgenomen. Ze rep pen van de tijd toen je nog op het strand naar de kapper kon en ze geven een sfeerbeeld van de ver anderde normen en waarden. Zo nam de toenmalige burgemees ter Kolff ooit, in 1948 maatrege len ter voorkoming van mogelijke zedenverwildering. De harde opstelling was gericht op het zonnebaden in onwelvoeglijke kleding en voorts kondigde de burgemeester aan dat er streng zou worden opgetreden tegen vrijpartijen op het strand. Wan neer die regels nu golden zou de politie er in zomerse dagen bijna een dagtaak aan hebben. De Leeuwentrap is vanaf 1907 niet alleen een statige opgang ge weest maar betekende, zoals blijkt uit een van de vele illustra ties waarmee de boekbrochure is verlucht, ook een keer een lelijke 'afgang' voor een automobilist. Voor de Vlissingse Pier, die vol gens "Boulebard Allegaar" wie belde ten tijde van de officiële opening, hebben na de roemloze ondergang in de oorlog later nog verschillende nieuwbouwplannen bestaan. Kijkt de boulevardbezoeker nu niet meer op van hoogbouw op die plek, in 1947 waren de plan nen voor een elf bouwlagen hoge flat met op de bovenste verdie ping dienstbodenkamertjes en de luxe van een automatische kle- De statige opgang van de Leeuwentrap was ook wel eens een lelijke afgang voor een auto mobilist. denklopinrichting in het complex het gesprek van de dag. De her inneringen gaan verder terug naar het deftige Brittania met de bewegende dansvloer. De gemid delde Vlissinger kwam daar niet vanwege de prijzen die er werden gerekend. Als iemand bij de sla ger de biefstuk nogal prijzig vond, werd dat omschreven als 'Brittania-duur'. Hotel-restaurant Noordzeeboulevard, nu wacht- plaats voor loodsen, komt ook aan bod en pianist-entertainer Leen Zietse haalt de tijden terug van 'een dansliedje dat deint langs het strand van de Zee'. Ook allerlei maritieme ontwikkelingen passeren de revu en natuurlijk ontbreekt er geen hoofdstuk dat is gewijd aan de boulevard in oor logstijd. Vlak voor de oorlog stortte er op een warme zomerse dag een lesvliegtuigje neer tus sen de zonnebadende Vlissin- gers. De bemanning kwam om. Wonderwel bleven de strandbe- zoekers ongedeerd. De Raad voor de Luchtvaart zou later tot de conclusie komen dat het ongeval te wijten was geweest aan de bravourstukjes van de uit Vlissin gen afkomstige leerling-piloot, die zijn woonplaats eens van heel dichtbij wilde bekijken...

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1993 | | pagina 1