Smog en gezondheid Toerisme Decoreren Buitenlandse dansgroepen treden op in Vlissingen Samen leren tandenpoetsen Reptielenzoo Inguana houdt open huis voor buurtbewoners Oosterschelde Ontwerpplan ruilverkaveling Walcheren Wijkcomité: snelle invoering systeem vergunningparkeren Geen nadruk op groei, maar op verbetering van de kwaliteit. Dat is de rode draad in het toekomstig provinciaal beleid voor re creatie en toerisme. Uit balans Concreet IN BEROEP Diplomauitreiking in Ter Welle De Evenementencomissie van de Winkeliersvereni ging Winkelcentrum Vlissingen wil woensdag 29 juli de binnenstad een buitenlands tintje geven. Op die dag komen namelijk drie buitenlandse dansgroepen overwaaien van het Zeeuws Volksdansfestival om in de innoverende stad op te treden. EXTRA AANDACHT VOOR MONDVERZORGING BIJ VIJVERVREUGD UITBREIDING IN OKTOBER VOLTOOID Eigen tandarts O r«Miyi - L/c vuooiraucn IJ ftNIEÜWS Woensdag 15 juli 1992 ABD Het ministerie van VROM heeft een brochure uitgebracht die voor lichting geeft over zomersmog en wintersmog (deze laatste vorm wordt hier verder buiten beschouwing gelaten). Als er 's zomers veel zon is en weinig wind - en dan vooral vanuit het oosten/zuiden - kan smog worden gevormd. Ww'WPJwê. Afhankelijk van het type weer en hoe lang het weer aanhoudt, kan de smog oplopen tot hoeveelhe den die voor mensen die extra ge voelig zijn (vooral carapatiënten) vervelend worden. Via teletekst (pag. 715) en dag bladen is informatie te krijgen over de smogsituatie en de ver wachting voor de komende tijd. Smog heeft echter niet alleen ge volgen voor mensen met aandoe ningen aan de luchtwegen. Ook mensen die zware inspanningen doen (wielrennen, joggen of zwaar werk) kunnen ermee te ma ken krijgen. Er is nog een groep mensen die extra gevoelig is voor smog, de zgn "responders". Dat is onge veer 10 procent van de bevol king. Er is van tevoren niet aan te geven wie "responder" is. Men sen moeten dit in feite bij zichzelf constateren. Ze laten zich als volgt om schrijven: droge keel, pijn op de borst, hoest, benauwdheid en pijn bij diepe inademing. Ook kan men hoofdpijn hebben en een irritatie ontstaan aan ogen en neus. Deze klachten zijn in het alge meen van voorbijgaande aard. onbehaaglijk gevoel; men kan misselijk zijn en duizelig. Er kan Er zijn aanwijzingen dat herhaal de blootstelling, gedurende een aantal jaren, zou kunnen leiden tot een blijvend mindere werking van de longen. Dé vraag is dus: wat kan men per soonlijk doen om de effecten van smog te beperken? In het algemeen is het goed geen langdurige en zware lichamelijke inspanningen buitenshuis te doen tussen ongeveer 12 uur 's mid dags en 8 uur 's avonds. (Het punt is namelijk dat intense zonneschijn een zeer belangrijke factor is voor het ontstaan van ozon). Als men klachten heeft die mis schien te wijten zijn aan smog, is het goed met de huisarts contact op te nemen. Binnenshuis is de ozonconcentra tie trouwens altijd een stuk lager dan buiten. (Dat heeft ermee te maken dat ozon binnenshuis via een ingewikkeld chemisch proces wordt afgebroken). Overigens kan nagenoeg ieder een (ook een Cara-patiënt) naar buiten, als men het lichaam maar niet meer dan normaal belast. Bij zware smogvorming zal de overheid gedragsadviezen geven die bekend worden gemaakt via de publiciteitsmedia. Bij klachten over stank en hinder kan men in Zeeland contact opne men met de milieutelefoon: 01184-12323. De smogbrochure is gratis ver krijgbaar bij het Informatiecen trum van de provincie Zeeland: 01180-31400. Rest nog de vraag: hoe komt het dat er smog wordt gevormd? Bij verbrandingsprocessen in de industrie, elektriciteitscentrales en in auto's komen stikstofoxy- den en vluchtige organische stof fen vrij. Die stoffen komen ook in de lucht door verdamping van oplosmiddelen, gebruikt in in dustrie en huishoudens (bijvoor- beëld uit verf en schoonmaak middelen). Onder invloed van fel zonlicht on dergaan deze stoffen een chemi sche reactie die het ontstaan van ozon tot gevolg heeft. Die ozon blijft op ons leefniveau hangen zo lang er weinig of geen wind is; er vindt dan geen menging plaats met hogere luchtlagen. Zodra de wind opsteekt is het ozonpro bleem weg. Van de schadelijke stoffen die ozon vormen, komt gemiddeld naar schatting 10 procent uit ons land, waarbij plaatselijk meer wordt geproduceerd, bijvoor beeld in het Rijnmondgebied. Twaalf informatiekasten en ze ventien informatiepanelen zijn geplaatst langs de overs van het natuurmonument Ooster schelde Op deze wijze wordt meer duide lijkheid gegeven over het hoe en waarom van dit natuurmonument dat op sommige plekken niet meer toegankelijk is voor publiek. Voor de spitters van zee-aas zijn op de spitplaatsen, waar men overigens alleen mag spitten als men een vergunning heeft, spe ciale informatiekasten geplaatst. Niet meer, maar beter en niet al leen in het zomerseizoen; leef baarheid voor de eigen inwoner en voor de Zeeuwse gast. Dat is in het kort de strekking van het nieuwe provinciaal beleidsplan voor recreatie en toerisme dat over een paar weken van de druk pers rolt. Zeeland is meer dan een provincie van zon, zee en strand. Cultuurhistorisch en landschap pelijk is er veel te beleven Meer aandacht dus voor natuur, rust, ruimte en cultuur, evenwicht tussen de economische bëteke- nis van het toerisme en andere be langen van de eigen bevolking. Behalve uitvoering van plannen die bij gemeenten al in een verge vorderd stadium van uitwerking zijn, geen nieuwe bungalowpar ken, appartementen en campings aan de Zeeuwse kust. Het vreemdelingenverkeer, zoals toerisme vroeger werd genoemd is belangrijk voor Zeeland. Na de industrie en de landbouw is het de belangrijkste tak van bedrijvig heid. Vorig jaar waren er ongeveer 15 miljoen overnachtingen. De Nederlandse en buitenlandse gasten (meer dan veertig procent) brachten ruim een miljard gulden vakantiegeld mee, de bestedin gen van de dagjesmensen niet meegerekend. De vrijetijdsbeste ding is uitgegroeid tot een belang rijke economische sector, die bovendien een aantal voorzienin gen met zich meebracht op het gebied van winkels, sportieve en recreatieve mogelijkheden, eve nementen en gezondheidszorg. Verbreding, vernieuwing en ver sterking zijn de trefwoorden voor de toekomst. Op een aantal ter reinen moet de balans meer in evenwicht komen. Dat is het ge val bij vraag en aanbod. De mensen vragen om meer ver scheidenheid in voorzieningen, willen actiever zijn en ook natuur, landschap en cultuur scoren hoog. De veel op elkaar lijkende recreatieparken bijvoorbeeld zou den zich moeten gaan specialise ren in samenhang met de identi teit van de streek of de plaats van vestiging. Dagrecreatieve voor zieningen, bijvoorbeeld golfslag- baden, kunnen gebruikscombina- ties maken met vormen van sport, cultuur of natuur en landschap. In de nieuwe beleidsplannen heet dit 'verbreding'. Inspelen op de behoefte van de vakantieganger steeds meer ver wend te worden noemt de provin cie 'vernieuwing'. Met verande ren en aanpassen van bestaande voorzieningen is het mogelijk aan die wensen tegemoet te komen. Zo kan worden voorkomen dat voorzieningen verouderen en ver valt een van de redenen nieuwe voorzieningen te plannen met alle gevolgen voor ruimtebeslag en vakantiepiek vandien. Bijna de helft van de vakantiegangers komt in de maanden juli en augus tus. De mensen hebben nu een maal het beeld van zon, zee en strand. Door de nadruk nu meer te gaan leggen op oude steden en de daarmee samenhangende cul tuur, een interessante visserij en verschillende karakteristieke soorten landschap, en de voorzie ningen en het aanbod daar ook op af te stemmen, verwacht men een verschuiving naar andere de len van het jaar te bewerkstelli gen. Als dit laatste lukt is men tegelijkertijd bezig met wat 'ver sterking wordt genoemd. Maar versterking gaat verder dan uit sluitend een veelzijdiger identiteit naar buiten brengen. De kwaliteit van de voorzieningen en van de dienstverlening moet op een ho ger plan komen. Behalve het ge bruik van natuur en landschap zijn maatregelen te verwachten om gebieden te beschermen. De drukte in het hoogseizoen gaat gepaard met allerlei ongemakken als files, parkeerproblemen wachttijden in winkels, criminali teit en dergelijke. Versterking en vakantiespreiding kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van deze nadelige gevolgen. De provincie denkt dit alles con creet aan te pakken door in sa menwerking met direct betrok kenen concrete plannen vorm te geven rond de thema's cultuur historie, natuur en landschap, milieu, leefbaarheid en profes sionalisering Als provinciale sta ten uiteindelijke accoord gaan is voor de komende twee jaar een bedrag beschikbaar van f 1,7 min., exclusief de mogelijkheden van andere, externe, fondsen. Bij cultuurhistorie gaan de ge dachten bijvoorbeeld uit naar fiets- en wandelroutes die een verbinding zijn tussen steden en dorpen met hun monumenten, musea, oude haventjes en vestingwerken, met oude forten, dijken en landgoederen. Bij natuur en landschap denkt men bijvoor beeld aan natuurontdekkings- tochten onder leiding van het nog op te zetten korps natuurgidsen en het organiseren van een na- tuurmaand in oktober. Voor het milieu zoekt men vooral houvast in het milieubeleidsplan Kerend Tij en maatregelen voor het terug dringen van het gebruik van de auto: fietsverhuur, verbetering openbaar vervoer en zomerbus komen dan in beeld. Dit heeft ook weer veel te maken met leefbaar heid waarbij ook verder gewerkt wordt aan de verbetering van de registratie van vandalisme, de dis cobus en het aanstellen van parkeer- en strandwachters. In het kader van professionalisering komt de nadruk te liggen op sa menwerkingsverbanden en het ondersteunen van deskundig heidsbevordering. Een groot aantal organisaties en bedrijven krijgen het beleidsplan toegestuurd zodra het van de drukpers rolt. Dan ook zal in deze rubriek vermeld staan hoe men aan het plan kan komen, hoe de besluitvorming verder verloopt en hoe het precies zit met in spraak op de plannen. Wie iemand voor wil dragen voor een koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Koninginne dag 1993 zal ruim voor 15 sep tember contact op moeten nemen met zijn of haar gemeen tebestuur. De Commissaris van de koningin heeft de burgemeesters van de Zeeuwse gemeenten laten weten dat de voordrachten vanuit de verschillende gemeenten uiterlijk 15 september bij hem moeten zijn. Voor een onderscheiding op Ko ninginnedag komen Nederlan ders in aanmerking, buitenlan ders in Nederlandse overheids dienst en buitenlanders die in Ne derland wonen en werken. Voor gedragen personen moeten zich op een bijzondere wijze ver dienstelijk hebben gemaakt of tij dens een veeljarige en nauwge zette dienstvervulling bij herha ling blijk hebben gegeven te be schikken over uitmuntende eigenschappen. De motivering voor een voordracht moet exacte gegevens bevatten. ^1 Met een beroep op de Wet admi nistratieve rechtspraak over heidsbeschikkingen (Arob) heeft een inwoonster van de gemeente Zierikzee een bezwaarschrift in gediend tegen een eerdere beslis sing van de commissaris van de koningin over haar bijstandsuitke ring. De behandeling van dit be zwaarschrift vindt plaats in een openbare zitting van de Arob- commissie uit gedeputeerde sta ten. De zitting is maandag 20 juli, aanvang 10.00 uur, in het provin ciehuis, St. Pieterstraat 42 in Mid delburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31392 In de Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs Ter Welle in Goes werden 8 juli de eerste di ploma's van de Korte Opleiding Verzorging uitgereikt die van start ging in augustus 1990. De opleiding is tweejarig en leidt op tot bejaardenhelpende, ge- zinshelpende of assistent civiele dienst. De diploma's met de bij behorende speld werden uitge reikt door K. Tenwolde, inspecteur provinciale inspectie verzorgingstehuizen; hij bena drukte bij die gelegenheid het be lang van goed opgeleid personeel binnen de gezondheidszorg om dat in Zeeland op termijn een groeiend personeelstekort binnen de gezondheidszorg kan ont staan. Bijna vierhonderd personen en in stellingen hebben gebruik ge maakt van de mogelijkheid tot inspraak op het voorontwerp landinrichtingsplan met betrek king tot de ruilverkaveling op Walcheren. Deze reacties hebben geleid tot aanpassing van het plan op een aantal onderdelen. De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Walcheren heeft op 1 juli het ontwerpplan ingediend bij de Centrale Landin richtingscommissie. Na vaststel ling zal het ontwerpplan vervolgens worden aangeboden aan GS van Zeeland en wordt het, vermoedelijk begin 1993, ter inzage gelegd waarna opnieuw bezwaren kunnen worden inge diend. Deze inspraakprocedure zal door de landinrichtingscom missie onder andere worden be geleid met behulp van een voorlichtingskrant. Ze blijven op een vaste plaats. En zo is op die woensdag de Oude Markt ingericht naar het voorbeeld van Israël, Thailand overheerst op de Kleine Markt en de Lange Zel- ke is in overeenstemming ge bracht met de achtergronden Het wijkcomité Binnenstad Vlis singen eist van de gemeente een snelle invoering van het vergun ningparkeren voor alle bewoners van de binnenstad in verband met overlast door het systeem van betaald parkeren. Bij uitblij ven wordt het overleg met de ge meente gestaakt en zal men zich beraden over andere maatregelen om het woongenot van de bewo ners te beschermen. Het dreigement wordt in daden omgezet wanneer er vóór de ge meenteraadsvergadering van 23 juli geen bevredigend overleg heeft plaatsgevonden binnen de gevormde overleggroep. Omdat de problemen voor de bewoners die nog geen parkeervergunning hebben, ontoelaatbaar toenemen eist het comité invoering van het systeem voor het gebied tussen de Lange Zelke en de Coosje Buskenstraat vóór aanvang van het Straatfestival en voor het ge bied tussen de Spuistraat/Bella- mypark en de Boulevard vóór 1 augustus. Aanvankelijk lag het in de bedoeling het vergunningpar keren in te voeren in oktober van dit jaar maar onder druk van de bewoners en het wijkcomité werd deze datum vervroegd tot 1 juli. Voor een deel van de bin nenstad is het vergunningparke ren inmiddels van kracht maar de volledige invoering laat volgens het wijkcomité op zich wachten door „ambtelijke strubbelingen". van Roemenië. B en w van Vlissingen ontvangen de groepen om 9.30 uur op het stadhuis. Een uur later begin nen wisselend de optredens Voorzitter Nijman van de win keliersvereniging neemt om 17 uur afscheid van de bui tenlanders. Leden van de Evenementencom missie kwamen stomtoevallig in contact met het Zeeuws Volks festival. Dat was een jaar gele den. De Vlissingers kregen toen de kans om Basken en hun bur gemeester te verwelkomen. De Vlissingse eerste burger Jaap van der Doef kreeg dat te horen en verliet onmiddellijk zijn vakantie adres om zijn Spaanse collega de hand te schudden. „Dat evene ment was zo leuk dat we afspra ken hebben gemaakt voor dit jaar", meldt Frans Leijdekkers die de pr voor de commissie doet. En zo wordt er dit jaar uit een an der vaatje getapt. Behalve de ver sieringen aanbrengen op de plekken waar de groepen optre den komen ook instellingen en organisaties met allerlei kramen naar Vlissingen. Hoewel Leijdek kers, Kitty de Muijnck en Carla en Cary Wolfers nog bezig zijn om gericht uit te nodigen staat nu al vast dat twee kramen met Roe meense spullen op de Lange Zel ke staan en dat de Oude Markt in een Israëlische ambiance wotrdt neergezet, onder meer mer vruchtendrankjes die ter plekke worden geperst. Vlissingse reis bureaus spelen bovendien in op de activiteiten van die dag en de Verkeersbureaus uit die landen hebben eveneens belangstelling. „Het wordt een oergezellige dag", belooft Frans Leijdekkers. Bezoekers hoeven daarbij geen danspas te missen. Er wordt na melijk steeds gewisseld. „Dus als de Roemenen op de Lange Zelke bezig zijn, pauzeren de dansers en muzikanten uit Thailand en Is raël op de Kleine en Oude Markt". De bewoners van Vijvervreugd in Middelburg hebben sinds kort een speciale tandenpoetsjuf: Em my Heineken van de Gemeen schappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Zij gaat de komende maanden bij alle paviljoens en so- ciowoningen van de instelling op bezoek om met de bewoners zelf en met de verzorging te oefenen in mondverzorging. Voor de GGD en voor Vijver vreugd gaat het om een proef project. Binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg is speciale aandacht voor mondhygiëne een betrekkelijk nieuw fenomeen. Emmy heeft zelf uit moeten vin den hoe ze de gehandicapten het best kon benaderen om haar poetsinstructies over te brengen. Ze heeft ondervonden dat een vertrouwde omgeving en een be kende situatie daarvoor het meest geschikt zijn. meer van de tandartsenkamer van de instelling, maar ze gaat naar de gehandicapten thuis toe. Daar gaat ze op de voor hen ge bruikelijke tijden samen met hen voor de spiegel tanden poetsen. Dan gaat het leren vanzelf. Goed tandenpoetsen is een kwestie van gewoontevorming, zegt Em my. Een paar keer terugkomen en het verhaal meerdere keren afste ken is dan ook wel nodig. Ze maakt met opzet geen gebuik Extf3 ZOig De Reptielenzoo Inguana aan het Bellamypark in Vlissingen heeft het afgelopen jaar een forse uit breiding en verbouwing onder gaan. In verband met de daardoor mogelijk veroorzaakte overlast werden 150 gezinnen uit de omgeving van Inguana vorige week donderdag uitgenodigd om alvast een kijkje te komen ne men. De officiële opening van de zoo zal het komende najaar plaatsvinden. De werkzaamheden van de afge lopen maanden hebben er toe geleid dat zowel bezoekers als dieren de beschikking hebben ge kregen over veel meer bewe gingsruimte. De totale oppervlakte werd door een forse uitbreiding vier maal zo groot en tevens werden er voorzieningen aangebracht in de vorm van zit banken en een koffieshop. Om te voorkomen dat de bezoekers el kaar in de weg lopen zijn de in- en uitgang gescheiden en is een route met éénrichtingsverkeer uitgezet die langs alle beziens waardigheden leidt. De uitbreiding kwam tot stand door het bouwen van nieuwe dierverblijven op de binnenplaats en door de verbouwing van naastliggende gebouwen tot ten toonstellingsruimte. Er bestaan overigens nog plannen tot verde re verbetering van de accommo datie: het aanbrengen van een lift die door invalide bezoekers ge bruikt kan worden, het aanbren gen van educatieve voorzieningen zoals een filmzaal en een expositieruimte en een opknapbeurt voor het laatste ge deelte in het oude gebouw. De kosten van de gepleegde verbou wing en uitbreiding bedragen 1,2 miljoen gulden; voor de toekom stige plannen moet een half mil joen op tafel worden gelegd. In de couveuses van de babykamer van Inguana worden de pasgeboren reptielen vertroeteld en is het wachten op het uitko men van de eieren. Extra zorg voor mondhygiëne bij verstandelijk gehandicapten is om verschillende redenen ge wenst. Het is niet altijd even een voudig om ondanks handicaps als bijvoorbeeld spasticiteit toch regelmatig tanden te poetsen. Kleine aanpassingen of tips kun nen dan uitkomst brengen. Wanneer het erg druk is op een afdeling kan een zaak als mond hygiëne er ook makkelijk tussen door slippen. Het motiveren van verzorgers door onder meer het benadrukken van het belang van een goede mondhygiëne is daar om eveneens een van de doelstellingen van het project. "In de zorg voor verstandelijk ge handicapten is de aandacht voor mondhygiëne altijd een beetje sluitpost geweest," zegt Simon Wisse, het hoofd van de medi sche en paramedisch dienst van Vijvervreugd. "Terwijl het toch heel belangrijk is dat ze een goed gebit hebben, want voor veel ver standelijk gehandicapten is eten echt het hoogtepunt van de dag. Wanneer je kiespijn hebt, kan dat je plezier flink vergallen." "Verstandelijk gehandicapten zijn geen makkelijke bezoekers voor de tandarts en dat is ook een re de dat de gebitsverzorging niet altijd optimaal was. Vroeger kon men vanuit Zeeland bijvoorbeeld alleen in Brabant terecht voor be handeling. Daar waren ook nog eens lange wachttijden en het gevolg was dat mensen alleen wanneer er problemen waren naar de tandarts gingen." "Gelukkig hebben we een paar jaar geleden een Middelburgse tandarts bereid gevonden ook in de tandartskamer van Vijver vreugd praktijk te houden. Inmid dels komen er verstandelijk gehandicapten uit de hele provin cie voor behandeling naar Vijver vreugd." Emmy Heineken heeft nu enkele maanden ervaring in de instelling. De proef die het project was voor Vijvervreugd en voor de GGD wordt door beide instanties als zeer geslaagd beschouwd en ze ker de moeite waard om voort te zetten. i....diploma èn speld...

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 11