informatiepagina van de gemeente vlissingen Bestemmingsplan voor aanleg weg in de inspraak lBoulevardtrap blijft behouden Parkeren voor vergunninghouders VLISSIDGEH Attractiecentrum, amusement en theater II Q If Commissies en raad Asbestonderzoek in leegstaande flats Stadhuis twee dagen gesloten Vrijstelling dienstplicht voor samenwonenden Plan Arsenaalgebied morgen in gemeenteraad redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Bestemmingsplan Inspraak Bezwaar maken PARKEERVERGUNNING No Showbo expositie naar Goes Straten Wijziging ophalen huisvuil EN TOCH ZIJN ER NOU NOG MENSEN DIE HET NIET DOEN Maritiem Attractie Centrum Amusementscentrum Theater Even bijpraten met wethouder De Keijzer Koopavond gewijzigd Inspraak Raadsbesluit Het vervolg Woensdag 15 april 1992 DE VLISSINGER De provincie Zeeland zal in de toekomst een nieuwe weg van Vlissingen naar Koudekerke aanleggen, de S14. Het weg- tracé zal de bestaande Bos- senburghweg volgen en lopen via de gebieden Zuidbeek en Noordbeek (nu landbouwgron den) naar Koudekerke. Om de weg te kunnen aanleggen heeft de gemeente Vlissingen een bestemmingsplan ge maakt "Secundaire weg Vlis singen - Koudekerke (S14)". Het is een voorontwerp dat on derwerp van inspraak vormt. Het is echter géén inrichtings- schets van de weg. Het nu verschenen bestem mingsplan legt, op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, planologisch de bestemmingen vast van de gronden die nodig zijn voor aanleg van de weg. Het volledige voorontwerp van het bestemmingsplan (tekst kaarten) ligt ter inzage in het stadhuis in de hal van de sector Stadsontwikkeling (tweede ver dieping). Nadere informatie is verkrijgbaar bij de heer L.C. van Dijke van de sectie Wonen en Milieu (tweede verdieping kamer 225), telefoon 87367. Het volledi ge bestemmingsplan is ook te koop voor f 25,- bij de sectie Communicatie in de hal van het stadhuis. De gemeente heeft over het plan een brief bezorgd bij de bewo ners van de woningen langs de Bossenburghweg en bij de eige naren en gebruikers van de gronden langs de toekomstige S14. Zij kunnen tot 1 juni 1992 schriftelijk reageren op het voor ontwerp van het bestemmings plan bij b&w van Vlissingen. De inspraakreacties worden opge nomen in een inspraakschrift. Daarin staan de reacties voor zien van commentaar en conclu sies van b&w. Alle indieners van een reactie ontvangen dit in spraakschrift met een uitnodi ging voor een vergadering van de vaste commissie van advies en bijstand voor ruimtelijke orde ning en verkeer. Deze commis sie behandelt het voorontwerp bestemmingsplan en de reacties daarop van een aantal voorover leginstanties en de insprekers. De insprekers (en andere be langhebbenden) kunnen met ge bruikmaking van het spreek recht reageren tijdens deze ver gadering. Als de commissie po sitief adviseert passen b&w het voorontwerp-bestemmingsplan - al dan niet gewijzigd - aan tot een ontwerp-bestemmingsplan. Pas wanneer er een ontwerp- bestemmingsplan is, treedt de procedure in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking. Burgemeester en wethouders leggen dan het ontwerp-bestemmingsplan offi cieel ter visie. Deze tervisieleg- ging wordt in een advertentie van de gemeente in de Provin ciale Zeeuwse Courant bekend gemaakt. Het indienen van for mele bezwaarschriften (dus op grond vart de Wet op de Ruimte lijke Ordening) is dan gedurende één maand mogelijk. Luchtopname met in het midden Bossenburgh en rechtsonder Rosenburg. Tussen deze twee wijken ligt de Bossenburghweg. Deze gaat in de toekomst een gedeelte van de nieuwe S14 vormen. De weg wordt dan doorgetrokken in de richting van Koudekerke via de gebieden Zuidbeek (linksonder op de foto) en Noordbeek. (luchtfoto: Ruben Oreel). Nr Afgegeven d.d Geldig voor.- Belanghebbendenpiaats(en) Parkeerapparatuurpiaats(en) Sfra(a)t(en): Zóne: Kenteken: straten: Sarazijnstraat, Lom bardstraat, Nieuwstraat (tussen Bellamypark en Walstraat), Dortsmansstraat, Groenewoud (tussen Bellamypark en Wal straat), Schuitvlotstraat, Plein Vierwinden, Weteringstraat, Le pelstraat, Sint Jacobsstraat, Achter de Kerk, Kerkstraat, Oude Markt, Vrouwestraat (tus sen Oude Markt en Walstraat), Torenstraat (tussen Oude Markt en Lange Zelke), Sint Sebasti- aanstraat en de Glacisstraat (tussen de Scheldestraat en de Hobeinstraat). Dit betekent dat men alleen in deze straten mag parkeren als men in het bezit is van een par- keervergunning voor deze stra ten. Alleen bewoners, bedrijven en instellingen uit deze straten kunnen zo'n vergunning kopen voor f 60,- per jaar of f 35,- per half jaar. De borden "Parkeren alleen voor vergunninghouders" zijn inmiddels geplaatst. Wie zonder vergunning parkeert kan een boete van f 100,- krijgen! Het college van Burgemeester en Wethouders hebben beslo ten de trap aan de Boulevard De Ruijter niet over te doen aan de Vlaamse loodsdienst. B en W geeft daarmee gehoor aan de bezwaren die omwo nenden indienden tijdens de inspraakprocedure. De bewoners wilden de directe verbinding naar de binnenstad en naar hun garages onderaan de boulevard niet kwijt. Boven dien wezen een aantal inspre kers op de functie van vlucht route bij storm die de trap heeft. Het Vlaams Loodswezen wilde de trap laten verdwijnen om op die plek hun twee kantoorpan den met elkaar te verbinden. Dit plan maakte onderdeel uit van een grootschalig bouwplan waarbij de loodsdienst tevens een uitbreiding van de slaapver trekken wil realiseren. (foto: Ruben Oreel). Er vergadert vanavond een aantal commissies in het stad huis. De bijeenkomsten begin nen om 19.30 uur en zijn open baar. Bezoekers hebben ook de mogelijkheid om mee te praten over de onderwerpen op de agenda. Deze agenda's en bijbehorende stukken kunt u vinden in de gemeentelijke informatiehoeken in het stad huis, de bibliotheken in Vlis singen en Oost-Souburg en het wijkcentrum "Open Hof". De volgende commissies ver gaderen vanavond: woensdag 15 april: - ruimtelijke ordening en verkeer - welzijn, volksgezondheid en cultuur en accommodaties extra raadsvergadering Morgen, donderdag 16 april, komt de raad bijeen voor een ex tra raadsvergadering. Deze zal uitsluitend gaan over het Arse- naalgebied. De bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur in het stadhuis. Binnenkort wordt begonnen met de sloop van een aantal leegstaande flats aan de Troel- straweg, Mackaystraat en de Van Bossestraat. Voordat de sloop begint vindt een inven tariserend onderzoek plaats naar het voorkomen van as besthoudende stoffen in de flats. Deze vergunning is geldig tof uiterlijk: Deze vergunning is uitsluitend geldig van maandag t/m zaterdag van 09.00-18.00 uur en op koopavonden van 18.00-21.00 uur. Burgemeester en wethouders hebben besloten met ingang van vandaag in diverse straten in Vlissingen parkeren voor belanghebbenden in te voe ren. Dat betekent dat in deze straten alleen mag worden ge parkeerd door bewoners, be drijven en instellingen die over een parkeervergunning be schikken. Zij hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen. Bij de brief zat een aanvraagformulier voor een parkeervergunning met een toelichting. Het parkeren voor vergunning houders geldt in de volgende Het ministerie van Defensie in troduceerde in december 1991 een nieuwe vrijstellingsrege ling voor de dienstplicht, ten behoeve van alternatieve sa menlevingsvormen. Uitgangs punt is dat deze samenle vingsvormen vergelijkbaar zijn met het huwelijk. Het ministerie heeft laten weten dat in de aanloopperiode, die duurt van 13 december 1991 tot 13 juni 1992, de eis dat het nota rieel samenlevingscontract en het uittreksel uit het bevolkings register zes maanden vóór op komstdatum moeten zijn opge maakt, niet geldt. Wel moet in elk geval voor de opkomstdatum het notarieel contract en het uit treksel uit het bevolkingsregister aanwezig zijn en overgelegd worden bij de aanvraag. Voor meer informatie kunt u con tact opnemen met de sectie Bur gerzaken, telefoon 87281. De flatgebouwen moeten hier voor 'opengemaakt' worden. Af gelopen maandag zijn deze onderzoekswerkzaamheden gestart. Zij zullen enkele maan den in beslag nemen. Na het on derzoek worden de woningen weer ontoegankelijk gemaakt. De bewoners in de genoemde straten hebben van de gemeen te een informatiebrief over dit onderwerp ontvangen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Ha- rinck van de sectie Nieuwe Wer ken, telefoon 87231. Het gehele stadhuis is vrijdag 17 april gesloten in verband met Goede Vrijdag. Alleen de sectie Afvalverwijdering werkt op deze dag. Bewoners van de Bloemen- en Schildersbuurt, de Bonedijkebuurt en Buurt Vredehof kunnen hun huisvuil dus gewoon buiten zetten op deze dag. Op maandag 20 april is de ge hele gemeentelijke organisatie gesloten i.v.m. Tweede Paas dag. Ook de sectie Afvalver wijdering heeft dan een vrije dag. De bewoners van de wijk De fototentoonstelling van 'ge vaarlijke situaties' die door vijftien Vlissingse scholen is gemaakt, is verhuisd naar Goes. De expositie is zo'n groot succes gebleken dat 'De Gezondheidswijzer' in het ge bouw Magnolia gevraagd heeft om de tentoonstelling enkele weken bij hen te plaatsen. Van af deze week is de expositie te zien in Goes. Vorig jaar november bezocht de No Showbo trein het Vlissingse station. De trein reed door heel Nederland met een tentoonstel ling van strips en spelletjes om jongeren te wijzen op de gevol gen van stoer -showbo - gedrag. Eenentwintig scholen bezochten de trein en kregen de opdracht mee naar huis foto's te maken van gevaarlijke situaties.. Uitein delijk kreeg de gemeente vijftien inzendingen binnen. Foto's van Showbo's die over dun ijs lopen, die vallen van gebouwen en klimrekken, verkeersongelukken veroorzaken, spelen met vuur werk en fikkie stoken. Levens echt nagebootst met bloed, ver band en andere nare gevolgen. Vooral verkeerssituaties waren het onderwerp van de foto's. Daarbij ging het meestal om on overzichtelijke kruisingen en oversteekplaatsen, maar ook om onvoorzichtig gedrag van de kin deren zelf. De Showbo's die mid den op straat spelen, met losse handen fietsen en tegen het ver keer inrijden veroorzaken de vre selijkste ongelukken. Op de tentoonstelling kunnen alle Showbo's met schaamrood op de kaken zien hoe dom hun Showbogedrag vaak is. De steeds groter wordende No Showbo's kunnen zich met de kreet 'Say no to a showbo' we ren tegen de opjutterij van de 'stoere binken' en de 'ruige meiden'. Morgenavond, donderdag 16 april (aanvang 19.30 uur), be slist de gemeenteraad van Vlissingen over de plannen voor het Vlissingse Arsenaal- gebied. De plannen omvatten een Maritiem Attractie Cen trum in het Arsenaalgebouw, een theater in de Pinksterka pel en een amusementscen trum in een nieuw gebouw daartussen. Ook worden in het gebied een uitkijktoren, een appartementencomplex en een dijkpaviljoen gebouwd. B f A... Drie illustraties van de thema's van het Maritiem Attractie Cen trum: "Onderzeeland", "Reis om de Noord" en Schipbreuk(il lustraties: Hypsos). In het Arsenaalgebouw moet het Maritiem Attractie Centrum (MAC) komen. Hiervoor gaat, sa men met de uitkijktoren, één en treeprijs gelden. Het MAC, dat drie verdiepingen beslaat, is een attractiepark voor jong en oud. Er kan van alles bekeken en be leefd worden in maritieme sfe ren. De begane grond krijgt het thema "Onderzeeland". Hier beleven de bezoekers vanuit een onderzeeër de onderwater wereld. Er zwemmen echte rog gen en haaien! Op de eerste verdieping wordt - net echt - een reis om de noord gemaakt. Hier bereiken de bezoekers over woeste golven een heus eiland! Op de derde verdieping beleven de bezoekers - via een bewegen de vloer - de sensatie van een schipbreuk. Net echt! Het nieuw te bouwen amuse mentscentrum krijgt als thema kermis en is eveneens gericht op vermaak van jong en oud. Naast spelletjesautomaten ko men er kermisattributen te staan zoals antieke carrouselpaarden en een antiek kermisorgel. Op de eerste etage van het amuse mentscentrum komt een koffie shop en een museum met antie ke juke-boxen, antieke speelau tomaten, een miniatuur-kermis en bewegende speelgoed beesten. Zo'n 10% van de ruim te op de begane grond wordt in beslag genomen door uitbeta lende kansspelautomaten. Dit gedeelte wordt afgescheiden S N van de rest en is alleen toegan kelijk voor personen vanaf 18 jaar. In de aansluitende ruimte, onder het appartementenge bouw, komt een snooker- en poolzaal met 14 Engelse snoo kerbiljarts en 10 Amerikaanse poolbiljarts. mi; c Volgens de plannen zal de ge meente de Pinksterkapel aanko pen om daarvan een theater te maken. Het theater krijgt een ca paciteit van 331 zitplaatsen en een podium van 8.50 meter breed. Het theater krijgt een foy er op de begane grond, een foy er op de eerste verdieping en een kleinere foyer aan de zijkant van de zaal op de begane grond. Paauwenburg moeten daarom hun huisvuil pas op dinsdag 21 april aanleveren. Ook de gemeentelijke Kunst uitleen 'Zelke Negen Een', ge vestigd in het souterrain van de Openbare Bibliotheek is op Goede vrijdag gesloten. In verband met Goede Vrijdag, 17 april is de koopavond in Vlissingen verplaatst naar donderdag 16 april. Op Goede Vrijdag zijn de winkels wel ge woon open tot 18.00 uur. Op de foto een beeld van de maquette van het Maritiem Attractie Cen trum in het Arsenaalgebouw (foto: Ruben Oreel). Als college wezen wij vorig jaar drie mogelijke plekken aan waar woonwagenbewoners konden gaan wonen. Het bestaande woonwagencentrum De Wind hoek voldoet niet meer als woon plek volgens het rijks- en provin- ciebeleid en moet verdwijnen. Zowel het rijk als de provincie wil len de woon- werk- en leefsituatie van woonwagenbewoners nor maliseren. Het beleid is gericht op integratie van de woonwagen bewoners in de plaatselijke ge meenschap. Het gaat om drie kleine woonwa genlocaties aan de Zaaihoek- weg, aan de Zuidbeekseweg en in het voormalige Tuindorp in West-Souburg. Alle betrokkenen en omwonenden kregen tot 7 fe bruari de tijd om op het voorne men te reageren. En daar werd ruim gebruik van gemaakt. In to taal kwamen 381 negatieve reac ties bij de gemeente binnen. Maar wij hebben toch vastge houden aan de door ons in de eerste instantie gekozen gebie den. Argument voor de ligging van de locaties is dat de bewo ners van De Windhoek niet inge klemd wilden staan tussen relatief dichte bebouwing. Bo vendien zijn er geen inspraak reacties binnengekomen waarin alternatieve locaties worden ge suggereerd die geen of minder bezwaren zouden opleveren. In de raadsvergadering van maart ging de raad akkoord met het voorstel van B en W om de woonwagens op de eerder ge noemde plekken te vestigen. De raad eiste wel dat het aantal woonwagens per locatie niet meer dan 10 zou worden, dat het beheer van de locaties door de gemeente zou worden uitgevoerd én dat de woonwagenbewoners en de omwonenden van de nieu we locaties betrokken zouden worden bij de verdere ontwikke ling van de plannen. En zo is vervolgens besloten. De betrokkenheid van de toe komstige bewoners en de omwo nenden bij de ontwikkeling van de inrichtingsplannen zal zeer groot zijn. Zij hebben de moge lijkheid aan te geven hoe zij het graag willen hebben. De eerste stap die genomen wordt zijn informatiebijeenkom sten, voor de woonwagenbewo ners en voor de omwonenden. Op deze avonden wordt iedereen uitgelegd wat de verdere proce dure zal zijn. Vervolgens zullen de woonwagenbewoners moeten aangeven wie op welke locatie gaat staan en op welke plek zij willen staan binnen de locatie. Met de omwonenden wordt ver volgens een bijeenkomst georga niseerd die zal gaan over de inrichting van het gebied. Niet al leen over de plaats van de woon wagens maar over de wensen van de bewoners m.b.t. de totale invulling van het gebied. Als tenslotte de afgevaardigden zijn gekozen en de verschillende groepen hun wensen geformu leerd hebben gaat het overleg over in een gezamenlijk overleg. De wensen van zowel woonwa genbewoners als omwonenden zullen naast elkaar gelegd wor den. Gezamenlijk wordt het plan verder ingevuld en uitgewerkt. Een definitief voorstel moet er op deze manier na de zomer liggen, zodat in 1993 de daadwerkelijke uitvoering ervan kan plaatsvin den. De betrokkenen hebben echt een stem in de ontwikkeling van het plan. Het enige wat nu vast staat zijn de drie gebieden. De plekken waar de woonwa gens binnen die gebieden komen zullen in nauw overleg met de be trokkenen worden bepaald.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 5