Nieuwe jas voor Renault 19 Hoe komt verkeersinformatie tot stand? Gesponsorde uitvoering UITBREIDING DIENSTENPAKKET RIJKSPOLITIE Verkeersverwachting PZC WEEKBLADEN INHOUD Deze Autokrant Extra is stevig gevuld met nieuws en achter gronden uit de autowereld. Samenstelling en redaktie: A. Hanneman T. Vos Derde jaargang, nummer 8 Twee wekelijkse bijlage van De Faam/De Vlissinger Redactiecommissie: A. de Buck, Auto Poppe Walcheren bv R Goedbloed, Autodemontage- bedrijf Goedbloed Th. Louisse, Autolease maatschappij Midlease bv J.A. Dijkwel, Dijkwel Vlissingen bv J. Richter, Autobedrijf Van Fraassen J. Cevaal, Toyota Cevaal en Autorama Walcheren K. Baas, Auto Janssens Vlissingen bv tel. redactie 01180-81000 tel. advertenties 01184-84000 Deze Autokrant is een uitgave van PZC-Weekbladen Verkeersstromen Vrijwel iedere autofabrikant is sponsor van een sportevenement of individuele sportmensen. Op deze manier wordt bij een bepaal de, vooral jonge doelgroep extra naamsbekendheid verworven. Heel slim wordt in sommige geval len de sponsoractiviteit gekoppeld aan een actiemodel. Denk maar aan de Seat Ibiza Sabatini, in Frankrijk de complete Renault- serie in een Olympische-uitgave en de Peugeot 205 Roland Garros. Peugeot is hoofdsponsor van dit jaarlijkse tennisevenement en voert al lange tijd een speciale uit gave van de populaire 205 onder gelijke noemer. GTi-stoelen De Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie rijdt niet alleen rond in de bekende Porsches om de auto mobilist op de hielen te zitten, maar is er vooral voor onze veilig heid. Ze proberen zoveel mogelijk het verkeer in goede banen te lei den. Hierbij hoort ook een stuk dienstverlening naar de wegge bruiker toe in de vorm van verkeers informatie op bijvoorbeeld radio en teletekst. Hoe komt nu deze ver keersinformatie tot stand en wat mogen we in de nabije toekomst nog meer van de AVD verwach ten? Vrouwelijk Communicatie Videotex PEUGEOT 205 ROLAND GARROS Woensdag 15 april 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER 33 wingen worden opgenomen. De kosten be dragen 15 cent per tik. Maar er zijn voor de toekomst nog meer systemen in ontwikkeling zoals een semafoon met tekstdisplay, wat eigenlijk de teletekst-meldingen mobiel maakt. Sinds 1 januari loopt bovendien het projekt Rijn-Corridor wat tot eind 1994 een nieuwe vorm van verkeersinfo via Radio Data System gaat testen. Een andere nieuwe dienst die in de loop van april zal worden geboden, is de zogenaamde verkeersverwachting. Twee keer per dag wordt vanuit Driebergen een voorspelling ge daan van de te verwachten verkeersdrukte in ochtend- en avondspits. Deze informatie wordt geprojecteerd op de pagina's 730/731/732 van teletekst en is ook op Video tex te vinden. Er worden mededelingen ge daan over vaste knelpunten, filegevoelige werkzaamheden, evenementen en bijzondere weersomstandigheden. De Rijkspolitie ver wacht een gemiddelde betrouwbaarheid van 70 tot 75%. Het doel hiervan is dat de zakelij ke weggebruiker en het beroepsgoederenver- voer hun routes anders en beter kunnen plannen. Bij de verkeersverwachting is ook de weers verwachting belangrijk. Driebergen staat rechtstreeks in contact met de computer van het KNMI, waardoor een 2 uur voorspellend weerbericht kan worden gegeven met betrek king tot het verkeer. Tot slot zal eind 1992 een proef starten waar bij voor belangrijke trajecten de reistijden kun nen worden opgevraagd, zowel actueel als voorspellend. De Rijkspolitie is hard aan het werk om de eigen informatie te verbeteren en deze kennis op uiteenlopende manieren aan de weggebruiker ter beschikking te stellen. Met de komst van de 19 in 1988 sloeg Re nault een nieuwe weg in. De auto heeft zich de laatste jaren bewezen als een zeer plezie rig, maar vooral degelijk en storingsongevoe- lig voertuig. Vanwege de sterk toegenomen concurrentie werd het echter tijd de zo suc cesvolle 19 op details te wijzigen. Half mei kan de zogenaamde Renault 19 Phase II bij de Nederlandse dealers in de showroom worden verwacht. Het front geeft een grote knipoog naar de nieuwe Safrane. De koplampen lopen sterk naar het midden toe af. Midden op de nieuwe grille prijkt het kersverse logo, zodat de 19 de eerste Renault in ons land wordt met dit nieu we sieraad. Bij het gewijzigde front hoort ui teraard ook een volledig aangepaste bumperpartij. De achterkant heeft meer zijn originele vormen behouden, al zijn de achter lichten afwijkend en krijgt de auto een doorlo pende reflectorbalk en verhuist de kentekenplaat zodoende naar de bumper. De bekende carrosserievormen, 3-, 4-, 5-deurs en cabriolet komen weer allemaal terug. Afhan kelijk van de uitvoering beschikt de Renault 19 over enkele of dubbele koplampen, terwijl de ontwerpafdeling uiteraard gezorgd heeft voor een reeks nieuwe wieldoppen en lichtmetalen velgen. Op de Franse markt verschijnt een zeer luxueuze uitvoering onder de naam Bac cara, echter voor Nederland is dit type niet voorzien. De namen van de uitrustingsniveaus worden vergelijkbaar aan die van de Clio, dat wil zeggen RL, RN en RT, terwijl de 16-klepper als topmodel een specifieke uitvoering kent. Wie echter denkt dat Renault het er met een facelift vanaf gemaakt heeft, heeft het mis. De Phase II is namelijk in het interieur voorzien van een volledig nieuw dashboard. Het geheel oogt vloeiender en veel moderner dan het be hoorlijk rechthoekige en wat saaie instrumen tenpaneel in de huidige modellen. Uiteraard worden de prijzen van de Renault 19 iets op getrokken, maar de prijsverhoging blijft tot en kele honderden gulden beperkt. Zo komt het basismodel, de 1.4 RL vanaf f.25.675,= in de prijslijst. Nieuw is de 1.8 motor als RN of RT voor respectievelijk f.32.500,= en f.35.995, De diesel start bij f.30.650,= ter wijl de 16V f.44.200,= moet opleveren. Kimm Het kloppend hart van de AVD is de meld kamer in het nieuwe Communicatiecen trum, een forse ruimte, waar politiemensen de dag doorbrengen geze ten achter een indrukwekkend aantal beeldschermen. Op een meters hoge kaart van ons land kunnen knelpunten worden getoond, speciale routes worden aangegeven en in de toekomst ook de po sitie van de bekende Porsches worden aangetekend. De meldkamer verzamelt alle denkbare gege vens over niet alleen de files, maar ook weg werkzaamheden, bepaalde evenementen, weersverwachtingen en verwachte acties. Deze informatie is natuurlijk in eerste instantie bedoeld voor eigen gebruik, maar ook om in bepaalde gevallen het zogenaamde bevoegd gezag te informeren (Den Haag en burge meesters). Met behulp van alle vergaarde ge gevens komt de AVD tot het zogenaamde verkeersmanagement. Er is een groot verschil tussen het openbaar vervoer en de particuliere of zakelijke wegge bruiker. Bij het openbaar vervoer zijn traject, vertrektijden en de capaciteit nauwkeurig te sturen. Bij het verkeer over de weg bepaalt ieder individu zelf waar hij of zij heen gaat, hoe laat en via welk traject. De verkeersinfor matie die vele malen per dag wordt gegeven is een middel om de verkeersstromen enigs zins te leiden, maar hiervoor moet de op dit moment gegeven informatie worden uitge breid. En juist daarmee is de Rijkspolitie druk doende. Wie het over de meldkamer heeft, moet eigenlijk spreken van de Politieverkeerscentra- le, daar het hier gaat om een samenwerkings verband tussen alle Nederlandse politiekorpsen. De informatiestroom gaat zo doende twee richtingen uit. De politie- infor matie uit Driebergen kan echter ook van nut De eerste 205 Roland Garros was een ca briolet, gespoten in metallic groen met standaard lichtmetalen velgen, een witte sierstrip en natuurlijk de nodige naams vermeldingen. Het huidige driedeursmodel wijkt hier nauwelijks vanaf. De auto is ge baseerd op de vlotte 205 XS en heeft zo doende mistlampen in de meegespoten bumpers, getint glas en een achterruit- wisser. Naast de lichtmetalen velgen, de specifieke lakkleur en de witte striping heeft de Roland Garros ook standaard een glazen schuifdak met aan de binnenkant een schuif om instralend zonlicht af te schermen. De auto heeft zodoende een chique, complete verschijning. Technisch is de Roland Garros een bekende. de verstokte 205-rijder liever aan zijn trouwe vervoermiddel blijft hangen, dan over te stap pen op de 106, die weer voornamelijk de vreemde- merk-rijder aantrekt. Het interieur valt bij de Roland Garros wel het meeste op. De stoelen zijn rechtstreeks uit de GTi overgenomen, maar kennen een zeer spe cifieke bekleding. De randen en hoofdsteunen zijn in wit leer uitgevoerd, terwijl de midden- baan met een grijs/rood/groene stof is over trokken. De combinatie van wit met deze stof vinden we vervolgens ook op de portierpane len. Standaard wordt de auto geleverd met zwarte matten die met een witte bies zijn af gezet en de specifieke uitvoering wordt com pleet gemaakt door het driespakige stuurwiel met daarop het embleem van het tennispark. Andere uitrustingsdetails zijn weer van de XS overgenomen. Het dashboard is compleet met een toerenteller, digitaal klokje en vier af zonderlijke uitstroomopeningen van de ver warming en ventilatie De spiegels kunnen met de hand van binnenuit bediend worden, wat ook geldt voor de koplamphoogte De be diening van de elektrische portierruiten is te vinden op de uitloper van de portierbakken en zit zodoende niet direkt onder handbereik. De ruimte voorin de 205 is meer dan behoorlijk, al beperkt het schuifdak enigszins de interne hoogte. Achterin kunnen twee volwassenen goed zitten, al is de zitting aan de korte kant. De bank kan in twee gelijke delen volledig worden neergeklapt. Door zijn vele verfijnde aankledingsdetails zal de Peugeot 205 Roland Garros vooral een vrouwelijk koperspubliek aanspreken. De auto staat op dit moment in de prijslijst voor f.33.015, Let wel, het gaat hier om een beperkte oplage, die echter nog wel enige tijd leverbaar zal blijven. Wie al deze extra's niet nodig vindt, heeft aan de 205 XS (3-deurs) en GT (5-deurs) voor respectievelijk f.28.570,= en f.29.380,= technisch dezelfde auto. worden gemaakt voor de weggebruiker. In een speciale ruimte kan de AVD verbinding maken met de nationale radiozenders om file meldingen te geven. Verkeersinformatie wordt gegeven om de veiligheid op de weg te verho gen. Er wordt immers gewaarschuwd voor gevaren op de weg zoals files, spookrijders en extreme weersomstandigheden. Ook wordt getracht stagnaties te voorkomen. Iemand die zijn reis nog moet aanvangen en hoort van verschillende files kan nog een ander traject kiezen. Maar het milieu-aspect telt eveneens mee. Immers in een file produceren auto's uit laatgassen, zonder dat hier vervoer tegenover staat. Om echter tot goede verkeersinformatie te ko men, moet de politie gebruik maken van ver schillende betrouwbare bronnen. In Nederland hebben we 3000 kilometer snelweg, zodat geen compleet beeld kan worden verkregen met behulp van de eigen bronnen, zijnde de Rijkspolitiemannen op de weg en de verschil lende detectiesystemen langs de weg (bv. snelheidsborden boven de snelweg). Er wor den ook andere organisaties betrokken bij het vergaren van de benodigde informatie. Hierbij kan worden gedacht aan de wegenwachters van de ANWB, de observaties van machi nisten en de weersinfo van de spoorwegen, het streekvervoer wat met vele honderden bussen met communicatie-apparatuur op weg is, Van Gend Loos (minimaal 200 vrachtauto's) en Shell. Steeds meer zal ook de informatie van locale politiemensen worden opgenomen. Daarnaast komen alle meldingen van autotelefoons op de 06-11- centrale direct binnen in Driebergen. Natuurlijk worden bij een melding verificaties uitgevoerd, maar als een ongeval meerdere keren per autotelefoon binnenkomt (en dat gebeurt vaak binnen en kele minuten) dan wordt de mededeling se rieus genomen. Op dit moment wordt de verkeersinformatie alleen landelijk gegeven en dan voornamelijk Via een enorme reeks beeldschermen komt alle nuttige informatie binnen. Wout Koster leest de verkeersinformatie voor over de autosnelwegen en eventueel enkele grote verbindingsroutes. In de nabije toekomst zal echter ook regionale verkeersinfo gegeven worden. De regio's Rijnmond en Zeeland ver zamelen al regionale informatie, terwijl bin nenkort vijf andere regio's zullen aansluiten. Deze zullen allemaal hun info aan Driebergen leveren, terwijl ze er ook weer zelf gebruik van kunnen maken. Regionale verkeersinformatie kan vervolgens worden gebruikt in kranten en op de regionale radiozenders. Belangrijk is echter wel dat de landelijke en re gionale verkeersinformatie parallel lopen. Im mers als Driebergen via Radio 3 meldt dat er op Radio I en 2. bij de van Brienenoord nog 5 kilometer file staat, mag Radio Rijnmond op hetzelfde mo ment niet beweren dat deze verkeersophoping voorbij is. De Politieverkeerscentrale kan de informatie via verschillende kanalen kwijt, waarvan de radio en teletekst de meest bekende zijn. Ook bestaan er info-zenders voor het beroepsgoe- derenvervoer. Sinds kort kennen we ook een Wegengids op Videotex en kan vanaf medio april actuele informatie worden verkregen via de telefoon. We 03438-32121 belt krijgt een computer aan de telefoon, die verschillende keuzemogelijkheden biedt. Zo kan verkeersin formatie per regio worden gegeven of per wegnummer, terwijl ook algemene waarschu- schakelende vijfversnellingsbak. De 205 is met ruim 800 kilogram geen zwaargewicht en presteert heel keurig. De auto haalt een top van 170 km/u en trekt in 10,6 seconden van 0 tot 100 km/u. Ondanks zijn leeftijd blijft de 205 een lekker rij-ijzer, wat zeer direct stuurt en goed op de weg ligt. Heel begrijpelijk dat Dwars voorin ligt de 1360 cc injectiemotor met een vermogen van 75 pk. De krachtbron levert een keurig koppel van 115 Nm bij 4000 tr/min. Over het hele snelheidsbereik gezien, draait de 4-pitter graag veel toeren, waardoor de auto wat zenuwachtig overkomt. De voor wielen worden aangedreven via een licht

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 33