hunkemöller S3 PEETEI^S c-- Pearle JSIUM® MARSKRAMER HEMA üt rA ZEEMAN xm inbll/or Rabobank O Kruidvat Feestelijke opening vrijdag 17 april. Het 'leder voor zich../ kan ook in Lange Zelke geen opgeld meer doen LUITWIELER De normaalste zaak van de wereld. v.d. Wouw Schoenmode Modijefsky Lunchcafé Qtroot VAN HAREN Landgraaf DE BIBLIOTHEEK GESCHENKEN OPTICIENS \aJ wilbrink naaimachines u zou wel gek zijn als U meer betaalde. GROENËVELD juweliers Het centrum van Vlissingen staat met name de laatste paar jaar in het teken van groot scheepse veranderingen waardoor het beeld van de binnenstad drastisch is gewijzigd. Kosten noch moeite werden gespaard om het beeld van Vlissingen in positieve zin te veranderen. Nog geen maand geleden werd met veel spektakel het winkelgebied Scheldeplein en het daaraan gevestigde ABC-complex ge opend; al eerder werden plannen openbaar gemaakt die van het Arsenaal-complex een publiekstrekker van de eerste orde moeten maken. De Sint Jacobspassage werd over dekt en de Walstraat wordt beluifeld. Om het feest uiteindelijk compleet te maken zal op 17 mei aanstaande een groots programma worden afgewerkt waarmee de gehele face lift van de Vlissingse binnenstad onder de aandacht wordt gebracht. Maar voor het zover is willen de ondernemers, die aan de Lange Zelke zijn gevestigd, het winkelend pu bliek hun feest laten meevieren in verband met de of ficiële ingebruikname van de overkapping van hun eigen winkelgebied. Op 17 en 18 april brengen de middenstanders van de Lange Zelke een twee dagen durend feestprogramma dat dankzij dezelfde overkap ping onder alle weersomstandigheden doorgang kan vinden. ROB GEERVLIET EN AD LUITWIELER NA 25 JAAR LANGE ZELKE: Aantrekkelijk beeld Investeren Vrijdag 17 april Zaterdag 18 april Samenwerking Meer sjeu Woensdag 15 april 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER 21 a/u paraplu votr Cazinsmoda m drogisterij parfumerie#schoonheidssalon OPTICIENS LANGE ZELKE 7 - VLISSINGEN LANGE ZELKE OVERKAPT! Ter inleiding even een kort stukje uit een krant van 25 jaar geleden: V/issings nieuwe koopcen trum aan de Lange Zelke, waarvoor de belangstelling meer en meer toeneemt, werd vorige week verrijkt met een tweetal hypermoderne zaken. De firma A.M. Luitwieler Zn. en Textielhuis P. Steketee zijn van de Walstraat, hoek Lange Zelke naar deze nieuwe win kelstraat verhuisd, en het is waarlijk geen slechte rui,I ge wordenHet was werkelijk een feestelijke dag voor deze bekende Vlissingse zaken mensen...." Tot zover het citaat. Vorige week, dus 25 jaar later, spraken we op nieuw met de ondernemers van beide zaken aan de Lange Zelke, zij het overigens met de zoon c.q. schoonzoon van de toenmalige zakenmensen: Ad Luitwieler en Rob Geervliet. Voor wat betreft de feestelijkheid rond de gebeur tenissen, die nu aan de orde zijn, zijn beide heren het roerend eens: daar is alle reden voor. Luitwieler en Geervliet zijn beiden middenstanders die het langst hun nering aan de Lange Zelke hebben. Zowel Drogisterij/Par fumhuis Luitwieler als Steketee Mode zijn er al 25 jaar buren. Maande samenwerking met be trekking tot het veiligstellen van een verantwoorde winkelomge ving gaat al veel verder terug om dat beide zaken voor die tijd waren gevestigd op de hoek van de Walstraat en de Lange Zelke. Beide hoekpanden werden 25 jaar geleden gesloopt nadat ze Ad Luitwieler (links) en Rob Geervliet rechtsin 'hun' overkapte Lange Zelke. waren verruild voor de huidige vestiging aan de Lange Zelke. Beiden herinneren zich dan ook nog de situatie van de Lange Zel ke van enkele tientallen jaren ge leden: „Het was eigenlijk een wat verpauperde buurtstraat met oude pakhuisjes en enigszins ver vallen woninkjes. Iedere betrok kene was destijds dan ook enorm ingenomen met de plannen van de gemeente om de Lange Zelke onderdeel te laten worden van een nieuw winkelcentrum. De toenmalige wethouder Filius zag er op papier al een flink aantal grootwinkelbedrijven gehuisvest die een nieuwe impuls aan het gebied moesten geven. Daar is echter niets van terecht gekomen want alle grote bedrijven vestig den zich destijds op het in dustrieterrein Baskensburg. Wat dat betreft kun je nu wel stellen dat de huidige zakelijke bezetting van het Scheldeplein aan de hand van de plannen van toen aan de Lange Zelke had moeten zitten." De decentralisatie van destijds veroorzaakte een enorme zuig kracht ten opzichte van de onder nemers in het Vlissingse centrum. Geervliet: „Daarvan on dervinden we gelukkig steeds minder nadelige invloeden op on ze omzet. Vlissingen heeft wat dat betreft gelukkig nog net op tijd het roer omgegooid en er voor gezorgd dat het stadshart in de loop van de laatste paar jaar weer op de goede plaats zit." En de aanvulling van Luitwieler op deze uitspraak spreekt helemaal boekdelen: „Vroeger zei men van Vlissingen dat er twee goede voorzieningen waren: de boule vard en de bus naar Middelburg. Maar met een, zij het forse, geza menlijke inspanning hebben we er voor gezorgd dat de sterk neergaande lijn van de beginjaren '80 is omgebogen ten gunste van het Vlissingse stadshart. We zijn in staat gebleken om van het negatieve beeld van toen een heel aantrekkelijk beeld te ma ken." Zowel Geervliet als Luitwieler merken, zeker aan de hand van de betaalcheques die zij innen, dat het centrum van Vlissingen weer een grote zuigkracht uitoe fent op de regio Walcheren en tot diep in Zuid-Beveland. Zelfs de Oosterschelde blijkt vólgens bei de heren voor het kooplustig pu bliek geen belemmering te zijn om in Vlissingen te komen win kelen. Hun verklaring: „De con sument is vandaag de dag erg mobiel en gaat daar naar toe waar het prettig winkelen is. Men volstaat niet meer met de namen van bedrijven maar zoekt ook een stukje gezelligheid, geborgen heid, sfeer en aankleding binnen een winkelgebied. En naar onze mening is Vlissingen in staat ge bleken om die ingrediënten te verwerken in een aantrekkelijk stadshart." Om de genoemde ommekeer te kunnen realiseren, moest er in Vlissingen-centrum eerst nog heel wat gebeuren. Er werd tallo ze malen vergaderd met de be trokken ondernemers, eigenaars, gemeente, provincie, rijk en finan ciers om te komen tot een ver antwoorde investering voor de langere termijn. Ideeën werden aangedragen en verworpen, plannen werden gemaakt en weer van tafel geveegd totdat er een naar bijna ieders inzicht goed en haalbaar resultaat op papier stond: de overkapping van de St. Jacobspassage en de Lange Zel ke en de beluifeling van de Walstraat, de Kleine Markt en de Oude Markt. Vervolgens werd met voortva rendheid de uitvoering van die plannen ter hand genomen waar bij van de betrokken winkeliers een forse financiële investering werd gevraagd. Geervliet: „Maar als verstandige ondernemers met een gezond verstand hebben we dat er best voor over. leder van ons is er uiteindelijk van over tuigd dat het hier weliswaar gaat om een investering op lange ter mijn maar de kost nog altijd voor de baat gaat. En per slot van re kening hebben een aantal markt onderzoeken niet voor niets uit gewezen dat deze investeringen uiteindelijk alleen maar leiden tot omzetverhoging. Dat laatste Onder het motto Aju Paraplu, worden op 17 en 18 april 1992 ter gelegenheid van de overkapping van de Lange Zelke diver se festiviteiten gehouden. Hieronder het programma: 09.00-18.00 uur: Alle winkels open. 09.30 uur: Ontvangst van de genodigden en winkeliers bij La Reine. 09.50 uur: Vertrek via het Marktstraatje naar de ingang Lange Zelke voor de officiële opening. 10.00 uur: Ontvangst door de heer W. Nijman in het midden van de Lange Zelke. Na diverse toespraken, wordt de "laatste" tegel gelegd. 10.45 uur: Einde van het officiële gedeelte, waarna onder lei ding van de heer W. Nijman een rondgang langs de winkels ge houden zal worden met als eindpunt La Reine 10.00 uur: Springkussen voor de kinderen en uitdelen van pop corn en suikerspin. Paashazen delen ballonnen en paaseieren uit. 11.30-14.30 uur: Voordeelpaashaas deelt verrassingsenvelop pen uit. 13.00-17.00 uur: Optreden van de Break Outs. (Muziek). 09.00-17.00 uur: Alle winkels open. 10.00 uur: Springkussen voor de kinderen en uitdelen van pop corn en suikerspin. Paashazen delen ballonnen en paaseieren uit. 11.30-14.30 uur: Voordeelpaashaas deelt verrassingsenvelop pen uit. 13.00-13.20 uur: Optreden van het Coast Line Chorus. 13.30-14.00 uur: Modeshow van alle winkeliers o.l.v. Modellen- buro Aliènne. 14.15-15.00 uur: Optreden van het Politiemannenkoor Zeeland. 15.10-15.40 uur: Modeshow. 15.45-16.00 uur: Optreden van het Coast Line Chorus.. 16.10-16.40 uur: Modeshow. Het looporkest Ruiten Troef zorgt 's middags voor de vrolij ke/muzikale noot. moet voor iedere rechtgeaarde ondernemer reden genoeg zijn geweest om zich voorstander van de plannen te noemen." De ondernemers in de Vlissingse binnenstad zijn overigens niet van plan om straks op hun lau weren te rusten en uitsluitend te genieten van de nu gerealiseerde verbetering. Luitwieler: „Het ligt in de bedoeling om in de nabije toekomst als binnenstad geza menlijk grote acties te gaan on dernemen. De intentie is al duidelijk aanwezig maar we moe ten alles nog eens een keer in alle rust bespreken. Maar los daarvan zullen de verschillende winkelge bieden onafhankelijk van elkaar van tijd tot tijd evenementen op kleinere schaal organiseren." Het zal dus nog wel wat tijd kosten voordat ondernemend Vlissingen-Centrum zich als een heid naar buiten presenteert. Iedere betrokken ondernemer schijnt er zich evenwel van be wust te zijn dat de uitspraak 'leder voor zich....' geen opgeld meer kan doen. „Daarvoor heeft Vlissingen in alle jaargetijden te veel te bieden", stellen Geervliet en Luitwieler. De beide ondernemers zijn het er over eens: „We hebben het geluk dat aan de Lange Zelke vrij veel zelfstandige ondernemers zijn ge vestigd waardoor we heel veel zelf kunnen beslissen. Dat is in andere delen van het centrum soms wel wat anders. Maar daar door zijn wij in onze straat in staat om wat meer sjeu aan het winkelgebeuren te geven. En op 17 en 18 april is het zover: dan kunnen we als Lange Zelke heel trots onze overdekte winkelstraat feestelijk openen."

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 21