Mum Ui MtlMWm ffiMEEKS Het zinloze bestaan aMH Op vakantie in WW cr~k Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Ontspanning Gezondheid Vrije tijd Sport Allerlei Geloof Maatschappij Sociaal Buurt/wijk Rommelen Door drs. Thomas Klabbers Expositie PSYCHOCONSULT GROOT VERDRIET (4) Woensdag 15 april 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER 15 Vriendenkring - De Vrienden kring Kapasi houdt zaterdag 18 april vanaf 21.30 uur een avond voor alleenstaanden tot 45 jaar in wijkcentrum De Spinne in Goes. Bluesnacht - Zaterdag 18 april wordt in jongerencentrum De Klomp in Ovezande een blues nacht gehouden. Optredens wor den verzorgd door Spot the Nose in het voorprogramma, gevolgd door de Oscar Benton Blues Band. De aanvang is om 21.30 uur. Kunstbeleid - Op initiatief van Aula Zeeland wordt dinsdag 28 april om 20 uur in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg een lezing gehouden door prof.dr. Bram Kempers over het onderwerp 'Van mecenaat naar kunstbeleid'. Verleden op tv - De Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland houdt ism de werkgroep Aula een lezing op dinsdag 21 april om 20 uur in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek; Chris Vos behandelt er 'Ons verleden op de televisie'. The Oscar Benton Blues Band. Workshop - Het MIKV organi seert ism het LOKV een work shop Beeldende Kunst en Dans op 18 en 25 april en op 1 en 9 mei. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het MIKV„ Kuiperspoort 18 in Middelburg. Vrijwilligers gezocht - De Stichting Rekreatiewerk Zeeland zoekt vrijwilligers, die in de zo mermaanden mee willen werken aan activiteitenprogramma's op het gebied van sport, spel, cul tuur, theater, handvaardigheid voor kinderen en voor volwasse nen. Inlichtingen 01182-3310. Wandelen - De wandelgroep Kasporgo houdt zaterdag 18 april de jaarlijkse Paaswandeltocht, in en rond Nieuwdorp. De start is vanaf 9.15 uur bij Café De Ploeg in Nieuwdorp. Kapelleloop - Zaterdag 25 april houdt AV'56 de Kapelleloop over 15 km. De start is om 14.45 uur bij het sportpark Het Groene Woud. Prestatieloop - De buurtvereni ging Van Duyvenvoorde in Oost- Souburg houdt ism atletiekvere niging Atletica op tweede paas dag een prestatieloop rond Oost-Souburg. Inlichtingen 01184-64418. Verkeerregels - De Werkgroep Uitkeringsgerechtigden en Oude ren FNV-Middelburg houdt woensdag 22 april om 13.30 uur een informatiemiddag over het nieuwe reglement verkeersregels en verkeerstekens in Het Zuider- baken in Middelburg-Zuid. Therapie - Vanaf woensdag 15 april komt wekelijks een gestalt en bio-energeticagroep bijeen in de Open Hof in Vlissingen. Inlich tingen 01184-67542. Rekreatiewerk Zeeland zoekt vrijwilligers. Feministische Theologie Donderdag 7 mei gaat de werk groep Feministische Theologie Walcheren van start met een lees/studie-groep aan de hand van de bundel 'En de Godin schudde de wateren'. Inlichtingen 01188-3108 of 01180-35156. Districtsvergadering FNV - Het FNV district Zeeland houdt zaterdag 25 april om 10.15 uur een districtsvergadering in Hotel Arneville in Middelburg. Vossenjacht - SKW De Hayman houdt woensdag 22 april in Middelburg-zuid een vossenjacht voor kinderen van 9-12 jaar. Het vertrek is om 14 uur vanaf Het Zuiderbaken en vanaf het Ont- moetingscentrum Dauwendaele. Paasweek - In jongerengebouw Poortershove in Middelburg-zuid kan woensdag 22 april van 16-20 uur een Turkse maaltijd worden bereid en genuttigd. Za terdag 25 april is er van 20-24 uur een house-party voor jonge ren vanaf 16 jaar. Snuffelmarkt - Zaterdag 18 april wordt in de sporthal van de zeevaartschool in Vlissingen van 9-17 uur een snuffelmarkt ge houden. Thema-middag - Het WAO- platform Zeeland houdt donder dag 23 april om 13.30 uur een thema-middag in het Activiteiten centrum Middelburg aan de Vrij landstraat 51. Het onderwerp is 'Profiteurs'. Samenlevingscontracten Woensdag 22 april wordt om 20 uur aan de Eigenhaardstraat 2 in Middelburg door het COC- Midden-Zeeland een thema avond gehouden over samenle vingscontracten voor homo- sexuelen. Collectanten - Het Nationale Astma Fonds zoekt collectanten voor de nationale collecte van 10-16 mei. Inlichtingen 01180-35019. Collecte - In de week van 22 april tot 2 mei zal de nationale collecte voor het Nationale Fonds Gehandicapten worden gehou den. De opbrengst daarvan zal worden aangewend voor de sportbeoefening door gehandi capten Medewerkers - SKW De Hay man in Middelburg-zuid zoekt vrijwilligers voor enkele kinder clubs, met name voor de hobby club. Aanmelden bij Carien Box, 01180-29004. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Ook in de WW heeft U recht op vakantie. In de WW staat dat U, tegenover het recht op een uitke ring, de plicht heeft om passende arbeid te aanvaarden. Met ande re woorden, om te solliciteren en om U beschikbaar te houden voor werk. Een aantal weken per jaar bent U daarvan vrij. Met be houd van WW kunt U dan van vakantie genieten. In het algemeen heeft U recht op in totaal 4 weken per kalender jaar. Oudere werklozen die geen sollicitatieplicht hebben mogen langer weg. Het gaat hier om werkloze werknemers van 57 jaar of ouder. In bepaalde geval len van collectief ontslag gaat het om mensen van 55 jaar en ouder. De oudere ww'ers hebben recht op 13 weken vakantie per jaar. Zit U sinds kort in de WW? Heeft U in dit kalenderjaar ook nog ge werkt? Dan gaat er een evenre dig gedeelte van uw vakantieperiode af. Dat gaat zo: U deelt het aantal gewerkte we ken door dertien. Het aantal dat U uitgerekend heeft, moet U van uw vakantie-weken aftrekken. Bijvoorbeeld. U heeft voordat U in de WW kwam nog 26 weken gewerkt. 26 13 2. Dat bete kent dat U van de 4 vakantie weken er 2 af moet trekken. Voor buitenlanders in de WW die naar hun moederland op vakantie willen, geldt nog een extra regel. Zij mogen 4 weken langer weg blijven. Over deze extra vakantie- tijd wordt echter GEEN WW uit gekeerd. Met vragen hierover, of ergens anders over, kunt U zoals altijd terecht op onze spreekuren. Tot ziens. Dementie - De Kruisvereniging Walcheren houdt 11, 18 en 25 mei bijeenkomsten over 'Het om gaan met dementerenden in de thuissituatie' van 19.30 tot 21.30 uur in het wijkgebouw in Koude- kerke aan de Weststraat 17. In lichtingen 01184-63700. Tekeningen en grafiek - In het museum De Schotse Huizen in Veere wordt van maandag 20 april t/m zaterdag 20 juni een ex positie gehouden van tekeningen en grafiek van Henny Huser. Is een depressie enkel "voer" voor psychologen? Nee, zeker niet. Depressies vinden voor een deel hun ontstaan in licha melijke oorzaken. De volgende week zullen we daar wat ver der op ingaan. Maar in veel ge vallen heeft ze ook een levensbeschouwelijke kant. Drs. Henk C.M. Hermans Depressieve stemmingen ko men vaak voort uit een onver mogen om nog langer zin te kunnen geven aan het leven. Depressieve mensen ervaren hun leven vaak als zinloos. Ze zitten met vragen als "Waarom zou ik het nog allemaal doen?" en "Wat voor zin heeft het, om mijn dagen te slijten met wer ken, eten, slapen, enz.?" En als het leven zijn zin verliest,'dan verliest het voor veel mensen ook aan leefbaarheid. Dat blijkt uit de sterke relatie tussen de pressie en zelfdoding. Nogal wat depressieve mensen besluiten om actief een einde aan hun leven te maken. Ze doen dat middels zelfdoding of door middel van zelfdestructief gedrag, zoals alcoholisme en drugsverslaving. Het gevoel van zinloosheid is voor hen moeilijk om onder ogen te zien. Volgens sommige psychothe rapeuten is een gevoel van zin volheid onontbeerlijk voor een gelukkig wezen. Zij stellen, dat het menselijk bestaan verder reikt dan enkel een gezond li chaam en een gezonde psyche. Mensen zijn wezens die zin willen verlenen aan hun leven. Temidden van de overige schepselen nemen wij een unieke positie in. We kunnen vragen naar het "waarom" der dingen. Dat geldt niet in de laatste plaats voor ons eigen bestaan. "Waarom zijn we op aarde?" is een typische men selijke vraag. Het lijkt wel, alsof wij op de een of andere wijze ons eigen bestaan moeten rechtvaardigen. Ons zelfbe wustzijn stelt ons in staat, om boven het aardse bestaan "uit te zweven", en te zoeken naar een hogere zin. Enkel leven om te leven, dat klinkt ons absurd in de oren. Een belangrijk probleem van de hedendaagse tijd is de in eenstorting van traditionele zinverleningssystemen. Religie en ideologie hebben de laatste decennia belangrijk aan invloed ingeboet. Nog maar weinig mensen voelen zich aangetrok ken tot de antwoorden die van daaruit gegeven worden. Daar door worden ze steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Ze zullen zelf zin moeten geven aan hun leven, en dat valt waarachtig niet mee. Een Ame rikaanse begrafenisonderne ming speelt op deze moeilijkheid in met de adver tentie: "Waarom zou je leven als je voor 25 dollar begraven kunt worden?" En toegegeven, soms lijkt deze keuze aantrek kelijk. Toch hoeft afwezigheid van een universele zin niet te leiden tot depressiviteit. Er kan zelfs een positieve kant, een uitda ging aan zitten. Immers als er geen algemeen geldende zin bestaat, dan hebben we de mogelijkheid om te zoeken naar een persoonlijke zin. De vraag wordt veranderd van "Wat is de zin van mijn leven" in "Welke zin geef ik aan mijn leven?" Deze kan van persoon tot persoon verschillen. Som mige mensen kunnen de zin van hun leven leggen in ar tistieke ontwikkeling, anderen in hun gezinsleven, en weer an deren in hun werk. Niet dat daardoor ons leven een boven aardse betekenis krijgt, maar we leggen ons vast op een per soonlijk doel. Een afspraak met onszelf, in de trant van: dit vind ik belangrijk om mij mee bezig te houden. Het zoeken naar een persoon lijke zin heeft ook nog een an der voordeel. We leren daardoor te relativeren. Als er geen absolute zin bestaat, dan kunnen mensen verschillen in de zin die ze aan hun leven ge ven. Bovendien kunnen we tussentijds onze zingeving bijstellen. Zochten we eerst de zin van ons bestaan in het werk, op een ander moment kunnen we die vooral in een re latie of een studie zoeken. We blijven veranderbaar in hetgeen we nastreven, en dat sluit goed aan bij het leven zelf. We raken minder snel vastgeroest aan "heilige moetens". Bovendien heeft een persoon lijke zin het voordeel van de to lerantie. Het besef van zinloos voorkomt fanatisme. We ac cepteren dat ieder mens in dit leven vrij is, om zijn eigen zin te geven. We hoeven anderen niet perse te bekeren tot de ware zin van het leven. Het besef dat het leven zinloos is, hoeft dus geen reden voor depressie te zijn. Het kan zelfs een uitdaging betekenen, net zoals u zelf wilt. Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrij dag 17 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Vr. 19 uur: ds. A.E. de Bruijn, Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn m.m.v. N.C.V.B.-koor, 19 uur: ds. H.W.J. Faassen. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Vr. 19.30 uur: ds. M. Gou- driaan, Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan, Ma. 9.30 uur: ds. M. Goudriaan. Gereformeerde Kerk. Vr. 19 uur: drs. J. Bakker, Zo. 9.30 uur: drs. J. Bakker, 14.30 uur: drs. B. Ridder. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Vr. 20 uur: ds. Köther- Middelhoek, Za. 19 uur: ds. Köther-Middelhoek, Zo. 10.15 uur: ds. Köther-Middelhoek m.m.v. kerk koor DÖMBURG~ Hervormde Kerk. Do. 19 uur: ds. M. van der Poll, Vr. 19 uur: in Geref kerk, Zo. 10 uur: ds. M. van der Poll m.m.v. het Domburgs kerkkoor. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Vr. 17 uur: Kruisweg, Zo. 9 uur: nederlandstalige vie- ring, 11 uur: duitstalige viering. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. onbe kend. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Vr. 19.30 uur: ds. St. Spanjer, Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKË Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Vr. 19 uur: ds. C. de Boon, Zo. 9 en 10.30 uur: ds. B. Ridder, 19 uur: ds. A.W. Riepma. Hervormde Gemeente. Vr. 19 uur: ds. C. de Boon, Zo. 9 en 10.30 uur: ds. B. Ridder m.m.v. Chr. zangvereniging Halleluja en het Hervormd kerk koor, gez. dienst in Geref kerk, 19 uur: ds. A.W. Riepma, gez. dienst in Geref kerk. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten: Ma. 10.30 uur: paasdienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Vr. 19 uur: mevr. J.W. Allewijn, Zo. 9.30 uur: mevr. ds. A. Spaans-Moolenaar. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Do. 19.30 uur: witte donderdagdienst, Vr. 19.30 uur: goede vrijdagdienst, Za. 19.30 uur: paaswake met heili ge doop en H.A., Zo. 9.30 uur: ds. E.V.E. Wij- nands. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9.30 uur: ds. B. de Haan. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Vr. 19.30 uur: ds. R.G. van der Zwan. Hervormde Gemeen te. Torenstraat 8R. Vr. 19 uur: ds. Köther- Middelhoek, Zo. 10.15 uur: dhr. Kleij. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Herengracht 74. Zo. 10 uur: ds. M.G. Ezinga. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gast- huiskerk, Lange Delft 94. Vr. 19.30 uur: ds. J.G. Schenau, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Vr. 19.30 uur: mevr. Re- zelman, Zo. 10 uur: mevr. Rezelman. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Do. 19.30 uur: ds. L.J.G. IJkel m.m.v. zanggroep. Zo. 9.30 uur: ds. L.G.J. IJ- kel, 19 uur: ds. Chr. Brakema. Hofpleinkerk, Hof plein, Vr. 19.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg en ds. T.K. van Dam, Zo. 8.45 en 10 uur: ds. Chr. Brakema, 14.30 uur: ds. L.J.G. IJkel. De Hoeksteen, Roo- zenburglaan 22, Za. 21 uur: ds. P. Paulus en ds. B.J.W. Schelhaas, Zo. 9.30 uur: ds. P. Paulus en ds. B.J.W. Schelhaas m.m.v. jeugdbrassband On- da. Gereformeerde Kerk IVrijgemaaktKlein Vlaanderen 75, Zo. 9.30 uur: ds. A. de Snoo, 16.30 uur: ds. J.B. de Rijke. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Do. 19.30 uur: ds. Chr. Brakema en ds. J. Dubbink, Zo. 10 uur: ds. J. Dubbink. Koorkerk, Koorkerkhof, Do. 19 uur: ds. K. Hendrikse, Zo. 10 uur: ds. K. Hen- drikse. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, Vr. 19.30 uur: ds. O. Elseman en ds. L.J.G. IJkel m.m.v. Ontmoetingskerkkoor Moria, Zo. 10 uur: ds. O. Elseman. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat, Zo. geen dienst. Thomaskapel, Do. 19.30 uur: ds. P.J. Rebel en ds. B.J.W. Schelhaas, Vr. 19.30 uur: ds. P. Paulus en ds. B.J.W. Schelhaas, Zo. 9.30 uur: zie De Hoeksteen. Oostkerk, Oostkerkhof, Vr. 19.30 uur: ds. M. de Boer, Zo. 9.30 uur: ds. M. de Boer. Wijkgemeente Geref.Bond, Vr. (Nieu we kerk) 19.30 uur: ds. L. Wullschleger, Zo. (Oostkerk) 11 uur: ds. L. Wullschleger, 18.30 uur: ds. T.W. van Bennekom, Ma. (Nieuwe kerk) 10 uur: ds. L. Wullschleger. Swerf-rust, Zo. 10 uur: dhr. A. Jorritsma. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62, Za. 10 uur: bijbelstudie en 11 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. onbekend. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Do. (nieuwe kerk) 19.30 uur: ds. Brakema en ds. Dubbink, Vr. (hof pleinkerk) 19.30 uur: ds. Brakema en ds. van Dam, Za. 22 uur: ds. T.K. van Dam en ds. J. Dub bink, Zo. geen dienst. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 9.30 uur: ds. R. Brands, 17 uur: dhr. F. Huisman. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Do. 19 uur: ds. K. Hen drikse, Zo. 10 uur: ds. K. Hendrikse. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Do. 19.30 uur, Vr. 19.30 uur, Za. 21.30 uur, Zo. 10 uur, Ma. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Huize St. Willibrord, Do. 9.45 uur, Vr. 15 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Ma. 10.45 uur: past. A. Laureys. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Vr. 19.30 uur: ds. C. van der Zanden, Zo. 9.30 uur: ds. C. van der Zanden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Vr. 19.30 uur: ds. H. van Oostende, Zo. 9.30 uur: ds. H. van Oostende m.m.v. koperblazers Onda. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Do. 19.30 uur: ds. F.C. van Dijke, Vr. 19.30 uur: ds. F.C. van Dijke, Za. 19.30 uur: ds. F.C. van Dijke, Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, knd. jongste en mid den groep, 19 uur: ds. J. Bakker. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Vr. 19 uur: ds. A.C. den Hollander, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander. RITTHEM Hervormde Gemeente. Vr. 19.30 uur: ds. H. van Oostende, gez. dienst in Niewland, Zo. 11 uur: ds. H. van Oostende. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Vr. 19 uur: ds. J. van Veen, Zo. 10 ds. F. van Veen, 19 uur: ds. D.E. de Bruijn. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Vr. 19 uur: ds. H.W.J. Faassen, Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faas sen m.m.v. koor Con Amore, 19 uur: ds. A.E. de Bruyn. ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Do. 19.30 uur: ds. St. Spanjer, Za. 19.30 uur: ds. St. Spanjer, Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Vr. 19 uur: ds. D. Westerneng, Zo. 9.45 en 19 uur: ds. D. Westerneng. OOST-SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo ed. Hervorm de Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. A.A.R. Kamermans, knd. groep 1-3 en 4-5. Oranjeplein- kerk, Vr. 19.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren, Za. 22 uur: ds. R.E.R. van Buiren, Zo. 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren m.m.v. kerkkoor, 19 uur: mevr. Cand. S. Ridder-v. Meggelen. De Ark, Zo. geen kinder- kerk. Bejaardentehuis "De zoute Viever", Don- gestraat 1, Zo. 19 uur: dhr. J.C. Mesu. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 8, Zo. 10 uur: ds. Boomer en past. van Rosmalen. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, Vr. 15 uur, Za. 15 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Do. 19 uur, Vr. 19 uur, Za. 20.30 uur, Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. onbekend. Hervormde Kerk. Do. 19 uur: ds. Jansen in Geref kerk, Vr. 19 uur: ds. Lukasse in Geref kerk, Za. 21.30 uur: ds. W. Jansen en ds. J. Lukasse, Zo. 10 uur: ds. Jansen. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Do. 19.30 uur: Holy Communion, Vr. 12 uur: Conducted Meditation, Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Vr. 19.30 uur: leesdienst, Zo. 9.30 en 16.30 uur: kand. S.B. v.d. Meulen. Doopsgezinde Ge meente. Vrijdomweg 1. Vr. 17 uur: mevr. Rezel man, Zo. 10 uur: mevr. Rezelman. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, Vr. 19.30 uur: ds. H. Mostert, Zo. 9.30 uur: ds. H. Mostert, 16.30 uur: ds. A.J. van Zuijlekom. Hersteld Apostolische Zendingge meente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West- Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur, wo. 20 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Do. 19.30 uur: ds. J.D. de Boer, Vr. 19.30 uur: ds. J.W. Glashouwer, Za. 19.30 uur: ds. H. Makkinga, Zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 10 uur: ds. H. Makkinga. Johanneskerk, Bonedij- kestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. J.W. Glashouwer. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Do. 20.15 uur: ds. G. Kalskma, Vr. 19.30 uur: ds. C.A. Schoorel, Zo. 9.30 uur: ds. G. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, Da 19 uur: ds. A.V. de Nooij, Vr. 19 uur: ds. A.V. de Nooij, Zo. 9.30 uur: ds. A.V. de Nooij. Streekziekenhuis Wal cheren, Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer en past. C. van Rosmalen. Ter Reede, Vr. 16.30 uur: mw. ds. A. Spaans-Moolenaar en ds. H. Makkinga, Zo. 19 uur: ds. Q. v.d. Vrie. "Ophir", Badhuisstraat 86, Vr. 19.30 uur: ds. J.B. van Bork, Zo. 10 uur: ds. J.B. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg, 10.30 uur: bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Do. 19.30 uur: ds. C.G. Vreugdenhil, Zo. 9.30 en 16 uur: leesdienst. Leger des Heils. Dr. Staver- manstraat 39. Vr. 19 uur: kapt. C. Bijl, Zo. 10 en 19 uur: kapt. C. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekzieken huis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer en past. C. van Rosmalen. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Do. 19 uur, Vr. 19.30 uur, Za. 21.30 uur. Zo. 11.15 uur, Ter Reede, Koudekerkse weg 81, Za. 17 uur, Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), Do. 19.30 uur, Vr. 15 uur, Za. 21 uur, Zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerk- seeweg 88, Zo. 10 uur. Der Boede, Vr. 15 uur, Za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Ge bouw Beréa, Westerbaan 16. Vr. 19.30 uur: sa menkomst, zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Ge nootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Vr. 19 uur: ds. A. Spaans- Moolenaar, Zo. 5.30 en 11 uur: ds. J. Lukasse. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Vr. 19 uur: ds. Spaans, Zo. 9.30 uur: ds. Spaans m.m.v. koor Exaudi, 17 uur: geref voorganger. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Wtlli- brordusplein 2. Do. 19 uur: ds. P. Boekesteijn, Vr. 19 uur: ds. P. Boekesteijn, Zo. 9 en 10.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. Do. 16 t/m wo. 22 april Huisartsen Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: P.F. de Doel- der, Bellinkplein 1, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: F.J.J. Buitendijk, Noordweg 353, tel. 39933. maandag tot 24.00 uur: PF. de Doe/der, Bellink plein 1, te! 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: Zaterdag tot 24.00 uur: R.M. Thia- dens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. Zondag tot 24.00 uur:£G. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12, tel. 13933. maandag tot 24.00 uur: J.L.R.H. van Pelt, Julianalaan 7, tel. 12225. Visites aan vragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: A.G. Bouwmeester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Zondag tot 12.00 uur: A.G. Bouwmeester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. vanaf 12.00 uur: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 4, Nieuwland, tel 01182-1340. maandag tot 24.00 uur: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 4, Nieuwland, tel. 01182-1340. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: Za. en zo.: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oost-kapelle, tel. 01188-1276. Aagtekerke, Bigge- kerke. Domburg, Koudekerke, Meliskerke, West- kapelle en Zoutelande: van vrijdagavond 18 tot zondagmiddag 12 uur: F. van Eede, de Casem- brootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. vanaf zondag 12 uur t/m maandag 24 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, teI. 01188-1271. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend maandag A. Stuttenheim, Sivertstraat 40, Melis kerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: W.J. de Haes, J.W. Schuur manstraat 5, Domburg, tel. 01188-2304. maan dag tot 24.00 uur: W. v.d. Heyden, Londensekaai 29, Middelburg, tel. 01180-12738. Apotheken Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvol gend: Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, Mid delburg, tel. 01180-12538. Vlissingen: van vrijdag tot de vrijdag daaropvol gend: *2 "Apotheek Papegaaienburg, Papegaai enburg 24-26, tel. 01184-66345. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend maandag: H. Klompé, tel. 01184-71140. Middelburg: zaterdag, zondag en maandag: M. de Jonge, tel. 01180-16761. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) Za., za en ma. Mevr. Brink, Meanderlaan 326, Middelburg, teI. 01180-11011. (dag en nacht). Spreekuren zon der afspraak: za. en zo. 11.00 - 12.00 uur en 17.00 - 18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Kelder- weg 1, Meliskerke, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Anti Discriminatie Buro Zeeland. Brouwe naarstraat 4, 4382 LK Vlissingen, tel. 01184-86427. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Huurdersvereniging Middelburg (HVM), voor be langenbehartiging van huurders en woningzoe kenden. Spreekuur elke donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur, p.a. Stichting Maatschappe lijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84252, alleen tijdens spreekuur. Kin der en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, Goes, Postbus 2054, 4460 MB Goes, tel. 01100-49389. Centraal adres voor vragen en klachten op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties, on dersteuning patiëntenorganisaties, belangenbe hartiging patiënten/consumenten in de gezondheidszorg. Stichting Bejaarden- (en gehandicapten) Alarm Zeeland. Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg. tel. 01188-3404. Centraal adres voor inlich tingen over nieuwe aansluitingen. Kantooruren: di. wo. do. en vr. van 9 tot 10.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01100-32924, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinsverzorging Algemeen Maat schappelijk Werk, Middelburg ao. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereikbaar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Serooskerke iedere 1e, 3e, 4e do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667; Bureau Sociaal Raadslieden Walcheren. Spreek uur Middelburg, Breestraat 15, ma. en wo. van 14 tot 16 uur en di. en do. van 9 tot 12 uur, ook tele fonisch 01180-84000, spreekuur Vlissingen, Brouwenaarstraat 4, ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13.30 tot 15.30 uur, ook telefo nisch 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereikbaar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Hartezorg voor- en nazorg bij hartziekten Midden- Zeeland, Secr. Noordweg 317, Middelburg, tel. 01180-12502.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 15