Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen axel NIEUW IN VLISSINGEN OPENING 21 april dinsdag ttaart IN BEROEP UÜÜUÜÜÜUÜ: 2E PAASDAG VAN 10.00 -18.00UUR GEOPEND Informatie Provinciale staten vergaderen vrijdag 24 april. Traditiegetrouw is ook deze vergadering openbaar, de publieke tribune is vrij toe gankelijk. Water Welzijn Verder Op tweede paasdag is Pet present met t een speciale paaspresentatie. Alle beroemde meubelmerken bijeen. Op hun paasbest te bewonderen. Maak iets moois van Pasen en gun uzelf een bezoek aan de meest impo nerende meubelshowroom van de Benelux. o •\a\e ai Koffie met Oude Markt 22-24 VLISSINGEN Tel. 01184-11795 Permanente expositie van schilderijen Tijdens opening: pantomimespeler Het adres voor: - een lekker kopje koffie met ouderwets lekker gebak - uitgebreid assortiment alcoholvrije cocktails - diverse soorten ijs - speciale luxe broodjes ik Informeer ook naar onze partyhapjes, koude schotels en buffetten voor feesten, partijen en recepties kt Woensdag 15 april 1992 ABDIJ i0^>VO> DE FAAM - DE vlissinger 13 IEÜWS De Stuurgroep gebiedsgerichte benadering Kanaalzone Zeeuwsch- Vlaanderen heeft 30 maart zijn plannen officieel gepresenteerd. Het Plan van aanpak en de brochure Meer werk, beter wonen zijn inmid dels verstuurd naar een groot aantal organisaties en naar de inwoners van Boerengat/Hoogedijk, Koegorsstraat en Axelsche Sassing. Tot 1 juni kunnen de inwoners van de Kanaalzone en andere belangstellen den schriftelijk reageren en informatie halen bij de bureaus voorlich ting van de gemeenten Terneuzen, Sas van Gent en Axel en bij de provincie. Daarna is het woord aan de politiek. Als de gemeenteraden en provin ciale staten accoord gaan met het ter hand nemen van de plannen stelt de stuurgroep het Plan van aanpak definitief vast en kan met de uitvoering worden begonnen. Meer werk en beter wonen; daar gaat het kortgezegd om in de visie van de stuurgroep. Om dat te be reiken moet een reeks van maat regelen worden genomen. De industrie krijgt saneringsmaatre gelen opgelegd om een eind te maken aan de huidige overlast van stank, stof en geluid; nieuwe industrie moet voldoen aan voor af gestelde voorwaarden; ver voersmogelijkheden moeten worden verbeterd onder meer door aanleg van een tunnel onder het kanaal bij Sluiskil en een rail verbinding richting België op de oostelijke kanaaloever; Boeren gat/Hoogedijk, Koegorsstraat en Axelsche Sassing moeten plaats maken voor industriële uitbrei ding; met name de Otheense Kreek bij Terneuzen wordt een toekomstig woongebied, de woonkwaliteit van de andere plaatsen in de Kanaalzone wordt gegarandeerd en een ecologische zone ten noorden van Westdorpe, doorlopend tot ten zuiden van Zandstraat, zal de verbinding moeten vormen tussen de ver schillende natuurlijke gebieden in Zeeuwsch-Vlaanderen. Op dit moment kan de industrie vrijwel geen kant meer op omdat op veel plekken de huizen te dichtbij staan; uitbreiding van de woonbebouwing is moeilijk als niet vooraf duidelijk is op welke wijze het hoofd geboden wordt aan de huidige overlast en hoe in de toekomst problemen voorko men kunnen worden. Vandaar dat de stuurgroep met een heel pakket van maatregelen is gekomen. Tot 1 juni kan men een ten toonstelling over de mogelijke toekomstige veranderingen be zichtigen in het kantoor van de sector stadsontwikkeling en be heer, burgemeester Geillstraat 2 Terneuzen, in het stadskantoor van de gemeente Sas van Gent en op het stadhuis van de gemeente Axel. De tentoonstelling is te zien tijdens kantooruren. De hoorcommissie bestem mingsplannen houdt donderdag 23 april twee zittingen. Aan de orde komen twee plannen van de gemeente Arnemuiden. Om 10.00 uur komt het plan "Bui tengebied, 1e partiële herzie ning" ter sprake. Het Directoraat-Generaal Rijkslucht vaartdienst heeft bezwaren tegen de geluidzone rond het vliegveld Midden-Zeeland en tegen het wij zigen van de agrarische in recrea tieve bestemming van gronden die naast camping De Witte Raaf liggen. Om 10.30 uur staat het plan "Re creatiegebied Oranjeplaat West" ter discussie. Wederom heeft de Rijksluchtvaartdienst een be zwaarschrift ingediend en ook het bestuur van de Stichting Vliegveld Midden-Zeeland is het niet eens met de plannen. De hoofdbezwaren zijn de opgeno men geluidzone rond het vlieg veld, de recreatieve bestemming van gronden naast camping De Witte Raaf, de vaststelling van een 50dB(A)-contour en de daar mee gepaard gaande beperkin gen. De uitbreiding in oostelijke richting van camping De Witte Raaf wordt onaanvaardbaar geacht voor de veiligheid van re creanten en voor het optimaal functioneren van het vliegveld. De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Hl In de brochure Meer werk, beter wonen zijn de plannen van de stuurgroep samengevat. Deze brochure is gratis en kan opge haald worden op te tentoonstel lingsadressen. De brochure is ook te krijgen bij het informatie centrum van de provincie. Abdij 9 in Middelburg, telefoon 01180 - 31400. Op dit adres kan ook het Plan van aanpak worden besteld. Het Plan van aanpak kost vijftien gulden. In mei wordt een aantal infor matie-avonden gehouden: 6 mei Burgerzaal stadhuis Terneu zen, 7 mei Meulegat in Sluiskil, 8 mei hotel Dallinga in Sluiskil, 12 mei stadhuis Sas van Gent en 13 mei stadhuis Axel. De informatie avonden beginnen om 19.30 uur. Staten vergadering Zoals gebruikelijk begint de ver gadering van provinciale staten om 10.00 uur. De Werkgroep bestrijding geluidoverlast Tra verse-Voorstraat Groede heeft een brief aan provinciale staten geschreven over de geluid- en trillingoverlast in de bebouwde kom van Groede. Gedeputeerde staten zeggen dat andere plek ken langs de provinciale wegen in Zeeland meer hinder onder vinden. Het college wil de provinciale weg bij Groede niet direct onder han den te nemen. Eigenlijk is een re constructie nodig. Dat kost zeven ton. Een oplossing voor de korte termijn is het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag; kosten 250 duizend gulden. Voor de zomer behandelen de staten het urgen tieschema provinciale wegen. Gs stellen voor bij het bespreken van het urgentieschema een besluit te nemen over de reconstructie van de Traverse-Voorstraat in Groede. Geld voorbouw naar samenwerkende gemeenten De kwaliteit van het grondwater in Sint Jansteen moet dusdanig goed blijven dat het gebruikt kan worden voor de drinkwatervoor ziening. De bescherming van het grond water is geregeld in de wet bo dembescherming en het op grond van deze wet vastgestelde grond waterbeleidsplan Zeeland. Dit plan geeft verschillende niveaus van bescherming aan. Voor Sint Jansteen kon destijds nog geen keus gemaakt worden omdat nog niet alle gegevens bekend waren en men niet precies wist welke beschermende maatregelen no dig zouden zijn. De gegevens lig gen nu wel op tafel en het dagelijks provinciebestuur vraagt de staten in te stemmen met het grondwaterdeelplan Sint Jan steen. De zorg voor een goede water huishouding gebeurt in ons land door de waterschappen. Als regel zijn dan ook alle gronden onder gebracht bij een waterschap. In het Zuidsloegebied wordt een aantal bedrijven voor vol aan geslagen en een aantal bedrijven betaalt geen waterschapsom slag. Alle bedrijven zijn over de weg en per rail bereikbaar omdat de waterschappen Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland door de instandhouding van de zeewerin gen en door hun waterhuishou ding het gebied droog houden. De situatie moet voor alle bedrijven gelijk zijn vinden gs. In de loop der jaren is de situatie ontstaan dat het Havenschap Vissingen-oost waterkeringen onderhoudt; eigenlijk is dat een taak voor de waterschappen. Het college van gedeputeerde staten vraagt de staten dan ook er mee accoord te gaan dat alle buitendijkse gronden in het Zuid- Sloe worden ondergebracht bij de waterschappen Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland. Het waterschap Noord- en Zuid- Beveland wordt uitgebreid met de gebieden van de interprovinci ale waterschappen De Dames- en De Hogerwaardpolder die ver volgens kunnen worden opgehe ven. Het waterschap krijgt eveneens de zorg voor de Markie- zaatpolder en het buitendijks ge bied langs de Ooster- en Wes- terschelde. Met deze waterstaatkundige her indeling is een einde gekomen aan jarenlange onduidelijkheid over de waterschapsindeling ten zuiden van Bergen op Zoom. De staten wordt gevraagd in te stem men met dit voorstel. Gedeputeerde staten willen meer lijn brengen in de subsidieregeling voor kadervorming en deskundig heidsbevordering. Voor de nieu we regeling komen uitsluitend provinciale groepen of organisa ties in aanmerking; hoewel activi teiten zich uit moeten strekken over een regio (bijvoorbeeld Zeeuwsch-Vlaanderen) kan een uitzondering worden gemaakt voor aktiviteiten die experimen teel zijn en een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. De medewerkers van de Stich ting SOS Telefonische Hulp dienst en de Kinder- en Jeugdtelefoon zijn voor het grootste deel vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen een kilo metervergoeding voor woon werkverkeer. De stichting heeft jaarlijks een tekort op de post reis kosten vrijwilligers. Gedeputeer de staten willen daar een eind aan maken en stellen de staten voor de subsidie voor het jaar 1992 te verhogen met ruim tienduizend gulden. De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, werkgroep Zee land kan wat het dagelijks provin ciebestuur betreft rekenen op een bedrag van f 17.500,-. De vereni ging behartigt de belangen van pleegouders en staat hen met raad en daad bij. Later in het jaar zal gs bekijken of voor een periode van drie jaar jaarlijks dertigdui zend gulden beschikbaar gesteld wordt. De Stichting Theaterbureau Uit in Zeeland heeft in 1990 een theaterfestival georganiseerd met als thema "België". Hoewel het •programma veelbelovend was is het festival geen succes geworden. De stichting zit nu met een tekort van ruim 122 dui zend gulden. Het tekort is een ge volg van tegenvallende recettes en een te optimistische raming van subsidies en sponsorbij dragen. Terugblikkend vindt het dagelijks provinciebestuur dat bij de destijds toegekende subsidie van vijftigduizend gulden de stichting mogelijk de verwachting kon heb ben gehad dat er meer provinciaal geld beschikbaar zou komen. Vandaar dat gs het op zijn weg vindt liggen een bijdrage te leve ren aan de oplossing van de pro blemen. De staten wordt voorgesteld ac coord te gaan met een subsidie van f 35.000.-gulden. De budgetten voor de volkshuis vesting worden overgeheveld naar de lagere overheden. De rijksplannen gaven aan dat ge meenten met meer dan dertigdui zend inwoners zelf budgethouder zouden worden; voor de kleinere gemeenten, voorzover niet sa menwerkend in een regionaal sa menwerkingsverband, treedt de provincie dan op als budgethou der. Voor Zeeland zou dat beteke nen vijf budgethouders: Vlissingen, Middelburg, Terneu zen, Goes en de provincie. Na overleg met de gemeenten kiest gs voor drie budgethouders: Noord-Zeeland en de Bevelanden, Walcheren en Zeeuwsch- Vlaanderen. Om alles in goede ba nen te leiden, inclusief de overna me van personeel, worden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met het rijk en tussen en met de gemeenten. Voor de verbetering van de fiets- voorzieningen langs de weg Middelburg-Koudekerke wordt de staten gevraagd een voorberei dingskrediet beschikbaar te stel len van f 310.000,-. Op de Westerscheldeveren mo gen per vaart niet meer dan 1000 passagiers mee. De staten wor den gevraagd in te stemmen met een controle op voetgangers en fietsers in de zomerperiode op de veerdienst Vlissingen-Breskens. De kosten, ongeveer 62 duizend gulden, kunnen betaald worden uit de begroting van de PSD. Gs stellen voor het ambtenaren reglement te wijzigen en de on derzoeksbudgetten van de pro vincie te verdelen over de verschillende provinciale direc ties. Tot slot wordt de staten ge vraagd in te stemmen met een aantal begrotingswijzigingen. De vergadering van provinciale staten is in de statenzaal van het provinciehuis. Abdij 10 in Mid delburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31392 EN.WAT DEPLA MET PASEN? zeeuws-vlaanderen Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Telefoon 01155 - 2010. Telefoon België 0031 - 11552010. Sie Matic Keukenstudio le verdieping. 30

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 13