informatiepagina van de gemeente vlissingen Morgen feestelijke opening Scheldeplein I Chemokar maakt weer ronde commissies I Bouwaanvragen voor boulevardbebouwing zijn ingediend tf Q <r Aanleg parkeerterrein aan de Stenenbeer I Hoogste punt sporthal vernieuwt; I Huisnummers zichtbaar! Bundel uw takken redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 infrastructuur Walstraat e.o. zes jaar na de nota Scheldeplein Maandag 23 maart Dinsdag 24 maart: Woensdag 25 maart: somj voor cfe, overlast. Donderdag 26 maart: Depot afvalstoffen Vrijdag 27 maart: donderdag: verkeer Nieuwstraat gestremd Raadsvergadering Herbestrating Adriaan Brouwerlaan Even bijpraten met wethouder Meijers Parkeerdruk Vergunningparkeren Uitgaven gemeente Feestelijke opening Woensdag 18 maart 1992 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Het nieuwe winkelcentrum Scheldeplein wordt morgen, donderdag 19 maart, officieel geopend. Burgemeester van der Doef en wethouder de Haas zullen samen een spec taculaire openingshandeling verrichten. Om 11.00 uur vindt deze feestelijke gebeurtenis plaats op het Scheldeplein en ieder een is daarbij van harte wel kom. Met de nota binnenstad, in 1986, werden de eerste stappen gezet om de binnenstad van Vlissin gen nieuw leven in te blazen. Uitgangspunt was dat de bin nenstad aantrekkelijker moest worden voor de inwoners van de stad en voor de toeristen. Ook vanuit economisch oogpunt was het de hoogste tijd dat Vlissin gen zich wat meer zou gaan pro fileren. De eerste actie die de gemeente nam was de aankoop van de grond van de Koninklijke Maatschappij de Schelde. Op deze plek, omgeven door de Aagje Dekenstraat en de Wal- straat zou een winkelcentrum moeten verrijzen. Maar in de nota binnenstad 1986 had de gemeente nog veel meer voor ogen. De infrastructuur in én om de binnenstad moest vol ledig vernieuwd worden. In april 1991 werden de definitieve plan nen ingediend voor de nieuwe ontsluitingsweg over de Spui- kom. Ook de Coosje Busken- straat, de Aagje Dekenstraat en de aansluitingen met de Spui straat, de Badhuisstraat en de Scheldestraat zouden een meta morfose moeten ondergaan om het verkeer van en naar de bin nenstad op een zo goed mogelij ke manier te leiden. Ook daarmee was de kous niet af. Ook de Sint Jacobsstraat en de Kleine en Oude Markt, de Walstraat en de Lange Zelke werden onder de loep genomen. Op 8 juli 1989 vond de opening plaats van de vernieuwde Sint Jacobsstraat, nu passage ge naamd. Niet lang daarna volg den ook de Kleine en Oude Markt in een nieuw jasje. Mei 1991 kwam het college van B en W met een plan voor de to tale vernieuwing van Walstraat- noord, beluifeling en bestrating van Walstraat midden en de overkapping van de Lange Zel ke. Dit gebied moest, samen met de Sint Jacobspassage en de Kleine- en Oude Markt, het nieu we kernwinkelgebied gaan vor men. De gemeenteraad ging in september akkoord met een kre diet van bijna 6 miljoen voor de ze verdere herinrichting van het kernwinkelgebied. Een belang rijk gedeelte daarvan betalen de ondernemers door middel van baatbelasting. Nu, zes jaar later, is een groot deel van de klus die de gemeen te in 1986 voor ogen had ge klaard. De nieuwe Spuikomweg werd eind vorig jaar geopend voor verkeer. De Aagje De kenstraat, Coosje Buskenstraat en omgeving zijn ondertussen onherkenbaar veranderd en het nieuwe winkelcentrum, met daarboven appartementen en aan de achterzijde een parkeer garage, is al volop in bedrijf. De overkapping van de Lange Zelke en de Marktstraat vordert gestaag en ook de beluifeling van de Walstraat zal niet lang op zich laten wachten. Deze werk zaamheden moeten medio mei gereed zijn. Rest nog het ontwik kelen van een toeristisch-recrea- tief centrum in het zogenoemde Arsenaalgebied, waar hard aan wordt gewerkt. De ontwikkeling van Walstraat-zuid, als verbin ding tussen het kernwinkelge bied en het Arsenaalgebied, staat hierna op de agenda. Maar morgen dan eerst de ope ning van het Scheldeplein dat nagenoeg af is. En het plein straalt, zoals dat in de bedoeling lag, luxe en kwaliteit uit. Vele mensen hebben er de afgelopen maanden keihard aan gewerkt om het plein voor het voorjaar af te krijgen. Vele nieuwe winkels hebben zich gevestigd en er vol gen er nog meer. Gezien de da gelijkse drukte in de binnenstad is er ook van de inwoners en be zoekers daarbuiten veel waarde ring voor het vernieuwde winkel gebied. En dan te bedenken dat het karwei nog niet eens af is. Het bestuur en medewerkers van de gemeente Vlissingen ho pen dat ook u aanwezig zult zijn bij de opening van het Schelde plein. Het is ondertussen een ver trouwd gezicht. Acht maal per jaar rijdt de Chemokar van de gemeenten Vlissingen en Mid delburg door de straten van Vlissingen. Op vaste plaatsen blijft de kar een half uur staan zodat iedereen zijn of haar ver zamelde schadelijke stoffen kan komen brengen. Het betekent een drukke week voor de sectie afvalverwijdering. Vijf dagen achtereen wordt er van 09.00 uur tot 15.00 uur met de kar gereden. En dan moet al het afval nog worden geschei den. Vervolgens gaat het naar de verwerkende industrie. De chemokar komt op dezelfde dag waarop wekelijks het huis vuil wordt opgehaald. Hierna vindt u een overzicht van de da ta, tijdstippen en plaatsen waar de chemokar komt. 09.00 - 09.30 uur: Troelstraweg (bij de Spar); 09.30 - 10.00 uur: Van Hallstraat (hoek van Reenenstraat); 10.00 - 10.30 uur: Paauwenburg- weg (bij winkelcentrum); 10.30 - 11.00 uur: Wagnerlaan (middenin); 11.00 - 11.30 uur: De S. Lohman- laan (bij de Triangel); 13.30 - 14.00 uur: Alexander Go- gelweg (bij Colijnstraat); 14.00 - 14.30 uur: Troelstraweg (bij Piersonstraat); 14.30 - 15.00 uur: Offenbachlaan (hoek Rossinilaan). 09.00 - 09.30 uur: Piet Heinkade (bij v.d. Akker); 09.30 - 10.00 uur: Zeilmarkt (par keerterrein); 10.00 - 10.30 uur: Spuistraat (bij Aldi); 10.30 - 11.00 uur: Scheldestraat (Bij Clijverstraat); 11.00 - 11.30 uur: Singel (bij Wa tertoren); 13.30 - 14.00 uur: Van Nispen- plein (achter brandweer); 14.00 - 14.30 uur: Kasteelstraat (bij Beckerstraat); 14.30 - 15.00 uur: Dorpsstraat (Ritthem). 09.00 - 09.30 uur: B. Stemerding- laan (bij MAvd Puttestraat); 09.30 - 10.00 uur: J.D.P. de Smitstraat (bij Molenweg); 10.00 - 10.30 uur: Oranjeplein (te genover Rabobank): Binnenkort wordt gestart met de aanleg van een parkeerter rein aan de Stenenbeer op de plaats van het voormalige postkantoor. Er komen 72 par keerplaatsen op het pleinge deelte van het terrein en 18 parkeerplaatsen langs de straatzijde van de Stenenbeer. Bij deze nieuwe parkeerplaat sen komen parkeerautomaten te staan. Het is niet exact te zeggen wan neer de werkzaamheden begin nen omdat men afhankelijk is van de aanvoer van bestaande, vrijkomende materialen uit on der andere de Walstraat en de Lange Zelke. Streefdatum is in ieder geval 1 juni. Als begrenzing van het parkeer terrein wordt bij het bestaande hekwerk een groenvoorziening aangelegd. Ook worden er zes bomen geplant en zes licht masten geplaatst. De omwonen den zullen nauwelijks tot geen overlast ondervinden van de werkzaamheden. Gisteren werd gevierd dat het hoogste punt van de nieuwe sporthal werd bereikt. Dat be tekent dat het grootste karwei er op zit. De sporthal, naar een ontwerp van architectenbu reau M. van Doorn BV te Goes, moet in augustus klaar zijn, zodat het nieuwe sportseizoen kan beginnen met de inge bruikneming van de hal. Aan nemingsbedrijf Fraanje BV uit Lewedorp bouwt de hal, achter de bestaande sporthal aan de Pres. Rooseveltlaan. De wethouders De Keijzer en Poppe-de Looff hesen gezamen lijk een vlag. Daarna was er de mogelijkheid de vorderingen van het werk te bekijken. De contou ren van de indeling van de hal, waar komen de kleedkamers, de zaal e.d., is al goed waarneem baar. 10.30 - 11.00 uur: Lekstraat (te genover vijver); 11.00 - 11.30 uur: B. Stemerding- laan (perkeerterrein RCS); 13.30 - 14.00 uur: Verl. Ka naalstraat (achter Aldi); 14.00 - 14.30 uur: Hudsonstraat (bij H. Dwarsstraat); 14.30 - 15.00 uur: Kromwegesin- gel (bij 'De Zwaan'); 15.00 - 15.30 uur: Wittezeestraat (hoek Padweg). 09.00 - 09.30 uur: Papegaaien burg (bij telefooncel); 09.30 - 10.00 uur: Bossenburgh- zuid (bij Merkenburg); 10.00 - 10.30 uur: Bossenburgh- noord (bij Sterkenburg); 10.30 - 11.00 uur: Rosenburg (bij Bossenburghweg); 11.00 - 11.30 uur: Westerzicht noord (bij 'De Startbaan'); 13.30 - 14.00 uur: Westerzicht zuid (bij bejaardenwoningen); 14.00 - 14.30 uur: Noordbeekse weg (bij Oosterbaan); 14.30 - 15.00 uur: Kerklaan (t.o r.k. kerk). 15.00 - 15.30 uur: Bonedijke- straat (hoek Sottegemstraat). U kunt schadelijk stoffen ook in leveren bij het depot van de sec tie afvalverwijdering, Edisonweg 9. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.00 uur. Het depot is echter ook geopend op: zaterdag 28 maart 1992 van 10.00 - 12.00 uur; zaterdag 23 mei 1992 van 10.00 -12.00 uur; zaterdag 27 juni 1992 van 10.00 -12.00 uur; zaterdag 1 augustus 1992 van 10.00 - 12.00 uur; zaterdag 19 september 1992 van 10.00 - 12.00 uur; zaterdag 31 oktober 1992 van 10.00 - 12.00 uur; zaterdag 5 december 1992 van 10.00 -12.00 uur. (foto: Ruben Oreel) 09.00 - 09.30 uur: H. Segerslaan (bij Jan Koppejan); 09.30 - 10.00 uur: A. Coortelaan (bij A vd Vennestraat); 10.00 - 10.30 uur: Verl. Bonedij- kestraat (bij ingang 't Fort); 10.30 - 11.00 uur: Hogeweg (bij Jan Steenlaan); 11.00 -11.30 uur: Irislaan (hoek J. Israëlslaan); 13.30 - 14.00 uur: Korenbloem laan (hoek Tulpenlaan); 14.00 - 14.30 uur: Vredehoflaan (bij Pr. Roosevelt); 14.30 - 15.00 uur: Vrijdomweg (doopsgezinde kerk); Morgen (donderdag 19 maart) is het verkeer in de Nieuwstraat bij de Walstraat gestremd. Over een afstand van een meter of vijftien is ter hoogte van slager Gillissen nieuwe bestrating no dig. De werkzaamheden duren een dag. Elk huis heeft een huisnum mer. Het huisnummer moet aan de buitenkant zichtbaar zijn. Helaas is dat bij sommige huizen niet het geval... Dit is niet alleen lastig maar kan zelfs gevaarlijk zijn. Bij voorbeeld wanneer op het be treffende adres een ambulan ce met spoed vereist is. Er mo gen dan beslist geen kostbare minuten verloren gaan met on nodig gezoek! De aanwezigheid van een huis nummer is verplicht op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een huis nummeraanduiding in een afwij kende vorm is toegestaan, als er maar een huisnummer zichtbaar is. Zo hebben sommigen een ke ramiek nummer, eem houten nummer of dergelijke. Dat mag, als het maar duidelijk is en als er maar een nummer aangebracht Géén huisnummer kan in elk ge val niet. Een goed zichtbaar huisnummer kan van levensbe lang zijn! Bouwmaatschappij Ufkes heeft bij burgemeester en wet houders opnieuw bouwaan vragen ingediend voor de nieuwbouw op Boulevard Ban- kert. De twee appartementen gebouwen en het hotel komen tussen de bestaande residen tie Bankert en het Maritiem In stituut De Ruyter. De nu inge diende plannen wijken af van de eerder in procedure ge brachte plannen voor deze 'boulevardbebouwing'. De belangrijkste wijziging in het oorspronkelijke plan is de hoog te van een van de woontorens. Deze zou 27 verdiepingen hoog worden en 96 huurappartemen- ten bevatten. Hiervoor is nu een plan in de plaats gekomen dat voorziet in 58 koopappartemen ten. Deze komen in twee torens van respectievelijk 18 en 13 ver diepingen (inclusief begane grond). Verder hebben de bouwaanvra gen betrekking op een tweede appartementengebouw van ne gen verdiepingen met 23 koop woningen en een hotel van zes verdiepingen met 64 kamers. Burgemeester en wethouders willen de bouwaanvragen in pro cedure brengen op grond van artikel 19 wet ruimtelijke orde ning en artikel 50, lid 8 van de woningwet. Naar verwachting zal de procedure eind maart van start gaan. Het is - afhankelijk van het verloop ervan - de be doeling zo spoedig mogelijk dit jaar met de bouw te starten. Waarschijnlijk zal dit eind april of in mei zijn, na het stormseizoen. Er vergadert vandaag nog een aantal commissies van advies en bijstand. De bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis en beginnen om 19.30 uur. Als u wilt weten wat er op de agen da staat kunt terecht in de in- formatiehoeken van de ge meente. In het stadhuis, de bi bliotheken van Vlissingen en Oost-Souburg liggen de agen da's en de bijbehorende stuk ken namelijk ter inzage. De commissievergaderingen zijn openbaar en bezoekers heb ben spreekrecht. woensdag 18 maart: - financiën - onderwijs Volgende week donderdag, 26 maart, vergadert de gemeente raad van Vlissingen. Ook deze vergadering is openbaar. De agenda en bijbehorende stuk ken liggen, enkele dagen van te voren, ter inzage in de gemeen telijke informatiehoeken. Op 26 maart kunt u bovendien een po pulaire raadsagenda verkrijgen bij de receptie van het stadhuis. Deze ligt ook op de publieke tri bune in de raadzaal. De medewerkers van de sectie afvalverwijdering doen een oproep aan iedere tuinbezitter in Vlissinger. Nu het snoeisei- zoen weer is begonnen wor den zij regelmatig geconfron teerd met grote hopen loslig gende takken. Het maakt het ophalen van het grof vuil tot een lastig karwei. De sectie vraagt daarom of u het snoei- afval op een voor hen tilbaar en makkelijk op te pakken wij ze wilt aanbieden. Dat bete kent dus bundelen. De bun dels mogen niet langer zijn dan 1.20 en niet zwaarder dan zo'n 25 kilo. Wanneer u aan snoeien bent, denk dan ook eens aan de ande re kant van uw heg. Het kan zijn dat de gebruikers van de stoep of straat last hebben van te hoge of te brede begroeiing. Het uit zicht over een kruising of in een bocht kan belemmerd worden of de stoep of het fietspad is half onder het groen verdwenen. Een wandelaar of fietser kan aan ste kelige begroeiing z'n kleren (of huid...) openhalen. Daarom een simpel verzoek: pak ook de bui tenkant even mee als u de tuin "doet". Een tegelbreedte over hanging is aanvaardbaar. Van 23 maart tot en met 16 april wordt er in de Adriaan Brouwer laan gewerkt aan de herbestra ting van het trottoir en de rijweg. Dit betekent dat de weg in deze periode afgesloten is voor het doorgaand verkeer. De bewo ners van de straat kunnen hun woning wel bereiken met de auto. Zij kunnen hun auto tijdens de werkzaamheden kwijt aan één kant van de weg, afhankelijk van de kant waar op dat moment gewerkt wordt. De bewoners hebben deze week bericht ont vangen over de werkzaamhe den. Het betaald parkeren in Vlissin gen is nu ruim twee weken van kracht. De bewoners en bezoe kers van de stad, de gemeente en de parkeerpolitie hebben er dus kort ervaring mee. Toch valt er wel al iets te zeggen over de wijze waarop het parkeren zich sindsdien ontwikkelt. Ik wil nog niet direct naar de eer ste week van invoering kijken om dat dit de week van de voorjaars vakantie was en dus wellicht niet helemaal als een "normale" week kon worden beschouwd. Bovendien was toen het betaald parkeren ook volkomen nieuw. Maar in de tweede week was toch al goed te zien hoe betaald parkeren in de praktijk werkt. Met name bezoekers maken gebruik van de betaalde parkeerplaatsen en van de parkeergarage, de meeste mensen die in de betref fende gebieden werken of wo nen, zoeken - logisch - een on betaalde plaats. En natuurlijk, er zijn ook bezoekers die de onbe taalde parkeerplaatsen opzoe ken. Hierdoor is in sommige - maar lang niet alle - straten in de omgeving van de betaalde gebie den wat extra parkeerdruk ont staan. In sommige straten staan nu meer auto's dan vroeger. Er wordt gewerkt aan het invoeren van vergunningparkeren voor de bewoners van de straten en ge bieden waar de parkeerdruk groot is en waar hiervoor een maatschappelijk draagvlak is. Het is de bedoeling dat het colle ge van burgemeester en wethou ders hierover spoedig een beslis sing neemt zodat de parkeen/er- gunningen - voor diegenen die aan de voorwaarden voldoen - te gen betaling van f 60,- per jaar in de eerste helft van april door de parkeerpolitie kunnen worden uitgegeven. Als wethouder van financiën wil ik graag nog iets opmerken over de begroting van de gemeente voor dit jaar. De begroting is zeg maar het "huishoudboekje" van de gemeente. Er staat in wat de gemeente ontvangt en waar ze geld aan uitgeeft. Alle inwoners van Vlissingen dra gen door het betalen van be lasting aan de investeringen die de gemeente doet. In de bin nenstad en overal elders in de gemeente. Ik kan mij best voor stellen dat sommigen wel eens denken dat de gemeente daarbij te veel hooi op de vork neemt, te veel geld uitgeeft. Het is inder daad zo dat de gemeente veel geld uitgeeft, maar ik kan u ver zekeren dat dat verantwoord ge beurt en nooit zonder dat het "huishoudboekje" klopt. De ge meente geeft niet meer geld uit dan ze ontvangt. Daarom werd ook onlangs de gemeentebegro ting voor 1992 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zee land. Morgen, 19 maart, is het zo ver. Dan vindt de feestelijke opening plaats van het winkelcentrum Scheldeplein. In de afgelopen weken zijn al vele Vlissingers en bezoekers van buiten de stad ko men kijken èn kopen in het nieu we winkelcentrum. Alhoewel nog niet alles helemaal klaar is - er wordt nog gewerkt aan de belui feling en bestrating in de Wal straat en aan de overkapping van de Lange Zelke - zijn toch zowel klanten als ondernemers het er over eens dat Vlissingen weer een winkelhart heeft waar het trots op kan zijn. Een Vlissingse binnenstad waar het weer als vanouds gezellig is! Zo moet de boulevardbebouwing er uit gaan zien volgens de nu ingediende bouwaanvragen. ',SU\

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 5