L Kleuren om te fietsen s Daihatsu drijft mee in sedan-stroom Autobedrijf Joosse presenteert accessoires in nieuwe magazijnshop Bijzondere aandacht voor autogordel in kader van landelijke campagne VROUW EN AUTO PETER GOEDBLOED OP WEG NAAR EUROPEES FUNCTIONARIS? Michelle J»*. 75 procent illegaal Milieu Geesteski ndje Statiegeld POLITIEKORPSEN IN ZEELAND HOUDEN CONTROLE Kortgeleden deed Peter Goedbloed kond van het feit dat hij stopte met zijn gara gebedrijf. Het autosloopbe drijf aan de Oostperkeweg in Middelburg bleef. „Dat autodemontagebedrijf", zoals de Middelburger het liever geschreven ziet staan, „is minder bewerkelijk. Dankzij mijn goed ingewerkte be drijfsleider John Marijnissen en mijn vrouw Els functio neert dat ook zonder mij". Kortingsactie In de fik EREN Woensdag 18 maart 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER 41 Autoslopen heet nu autodemontage Peter Goedbloed bij 'zijn' autowrakken in Middelburg. Het is een typisch Nederlandse dag in win tertijd. Wind, kou en regen. Driftig zwiept de ruitenwisser over de voorruit. De regen valt met stromen neer op de nieuwe Daihatsu Charade Sedan. Niet het beste weer voor een testcase. Ik zet de ruitenwisser, die naast de snelle slag ook de intervalslag kent, in de derde en hoogste stand. Maar het is dweilen met de kraan open. Een windvlaag rukt aan de auto, die ik maar nauwelijks onder controle kan houden. De nog maar net in Nederland geïn troduceerde Charade sedan is een lichte wa gen en niet echt een rots in de branding bij deze storm. De sedan-uitvoering is slechts dertig kilo zwaarder dan de drie-deurs versie van de Charade, die enkele jaren geleden werd ingevoerd. De sedan, een vijfdeurs-auto met kofferbak, is ook al enkele jaren op de markt maar niet in Nederland. De auto werd als een mogelijke concurrent gezien voor de ongeveer in dezelfde periode uitgebrachte Daihatsu Applause. Nu is echter de tijd rijp, vinden de Nederlandse Daihatsu dealers, om ook de Charade Sedan in Nederland in te voeren. Er is veel vraag naar sedan uivoeringen in een goedkope prijsklasse en de Charade ligt met een prijs van f 25.000,-, goed in de markt volgens hen. Een nieuwe windstoot duwt de auto bijna van de weg. Ingespannen turend naar het natte wegdek grijp ik mij krampachtig aan het stuur vast. De auto is maar moeilijk in bedwang te houden. Grote snelheden kan ik met dit weer niet beproeven, maar een folder leert dat de topsnelheid van de Charade rond de 170 k/u ligt. Ondanks de extra lengte van de kofferbak, die overigens verbazingwek kend ruim is, is de sedan een compacte wa gen die vooral in de stad zeer handzaam is. Kortom de Daihatsu Charade sedan is een degelijke gezinsauto in een betaalbare prijs klasse. f „O ja. Ik merk dat wel degelijk. En ik vind het ook wel een beetje logisch. Een aantal jaren gelden was 75 procent van de bedrijven ille gaal bezig. Die mensen waren zo maar op een plekje begonnen, men stak de resten in brand en niemand die er wat van zei. Feitelijk wer den die bedrijven gedoogd. Mensen met voor oordelen associëren elk autodemontagebedrijf met een bult autowrakken en brandende ban den. Daarnaast heeft de naam sloperij een ne gatieve klank. Als er op de tcvee een crimi is eindigt dat vaak op een sloperij. En kijk maar naar jezelf. De foto moest op het terrein waar de wrakken liggen worden gemaakt en niet in de hal waar gedemonteerde onderdelen voor hergebruik keurig klaarliggen". „Omdat negatieve image te veranderen heb ben we de naam slopen veranderd in demon tage. Autodemonteur is trouwens een vak waar een diploma voor gehaald kan worden". Milieu en slopen lijken tegengestelde polen. Op het eerste gezicht althans. „Als je de maatschappelijke ontwikkeling bekijkt kun je zien dat je niet meer om het milieu heen kan. Bij autodemontage kunnen milieu en econo mische belangen goed gecombineerd worden. Als je trouwens nu als sloper zou beweren dat het milieu niet bestaat, kun je over een paar jaar je bedrijf wel vergeten.'. Dat betekent trouwens niet dat er geen vuiltje meer aan de lucht is. Goedbloed peinst: „Ik heb dat eigenlijk al twaalf jaar geleden inge zien toen ik zelf met een autosloopbedrijf be gon. Toen de nieuwe hal hier gebouwd werd, heb ik onmiddellijk vloeistofvaste vloeren in gebouwd met een olieafscheider en een slip- opvangput. Pas zes jaar later werd dat wet. Overigens wist ik toen nog niet van het bestaan van de Stiba. Die werd in 1985 opge richt. Eind 1986 hoorde ik er voor het eerst van. Ik ben toen gaan informeren en voordat ik het wist was ik rayonhoofd voor Zeeland en later werd ik secretaris van het bestuur". En nu dus oprichter van wat de overkoepelen de Europese organisatie moet worden. Samen met Deense collega's richtte de Middelburger de Egara op. Egara staat voor European Group of Automotive Recycling Association. Het moet de organisatie worden die als praatpaal functioneer voor het Europarlement. Behalve Denemarken en Nederland zijn Noorwegen, Zwitserland, Italië, Engeland, Zweden, Duits land en Frankrijk geïnteresseerd. „Ik beschouw de Egara inderdaad als mijn geesteskindje. Maar ik besef ook dat het geen simpele klus is om alle Europese landen op een lijn te krijgen. Bedenk maar eens hoe ver schillende de landen zijn. In Nederland zijn bij voorbeeld zo'n 3000 ambtenaren belast met het milieu, in Portugal zijn er drie aangesteld. Het milieubewustzijn verschilt dus nogal". Goedbloed sluit het niet uit dat zijn carrière zich richting Europa verplaatst. De vraag of hij dan zijn bedrijf in Middelburg aanhoudt vindt hij koffiedikkijkerij. Maar het zou niet denk beeldig zijn. Want - zoals eerder gezegd - heeft hij goeie zaakwaarnemers. En Europees is er nog veel te regelen. Bijvoorbeeld de sta tiegeldregeling voor een auto. „Hoewel ik het woord statiegeld een rotwoord vind, moet er in die richting wel wat gebeuren. In feite rui men de slopers het afval op van autorijdend Nederland. Toch moeten wij voorzieningen treffen. De slogan 'de vervuiler betaalt' gaat hier dus niet op. De vervuiler is de consument. Overigens krijgt de producent van auto's al sinds 1990 een aansprakelijkheidsheffing. Maar afvalverwijderen op een milieuvriendelijk wijze kost geld. Dat wij dat betalen is natuur lijk volledig onterecht". Tot slot: „Ik voel me lekker in deze baan. Je zou kunnen zeggen dat ik van mijn hobby werk heb kunnen maken Autobedrijf Joosse in Vlissingen heeft sinds kort een nieuwe magazijnshop ingerichte. Van nu af aan kunnen de klanten alle accessoires voor Ford auto's uitgestald vinden in een klei ne winkel in de showroom van het bedrijf. Voorheen lagen al deze auto attributen zoals stuurwielen, zonneschermen, wieldoppen en verbruikproducten zoals motorolie niet voor het pakken. Ze waren zelfs nergens te zien. Nu staan alle accesoires, allemaal originele Fordproducten, duidelijk geprijsd op rekken uitgestald. Handig zijn de radiotoestellen waarmee het geluid van een nieuwe autoradio getest kan worden. In combinatie met de kleuren van de maga zijnshop zijn ook de kleuren van de rest van de showroom van het autobedrijf aan de Gilde- weg aangepast in blauw en wit. Goedbloed vertoeft overdag nauwelijks nog in Middelburg. Hij is algemeen ma nager van de: Stiba, de overkoepelende organisatie van autodemontagebedrij- ven, die kantoor houdt in de buurt van Den Bosch. De Stiba kan gezien wor den als een soort zusje van de Bovag. En wie de 35-jarige ambitieuze onder nemer goed kent weet dat de Stiba geen eindstation is. „Ik ben inderdaad bezig met de oprichting van een Euro- werknemers en het grote publiek attent ma ken op de actie. Ook nemen alle politiekorpsen in Zeeland deel aan de campagne. De weggebruiker zal der halve de komende weken veelvuldig worden geconfronteerd met politiecontroles. Daar naast zal het VVN-infoteam meermalen op pad gaan om de weggebruikers persoonlijk te informeren over de actie, soms in samenwer king met de politie. Bij die gelegenheid zullen weggebruikers die de gordel dragen, kunnen deelnemen aan een prijsvraag met vijf disc- mans als inzet. In de campagneperiode zullen zo'n negentig BOVAG-garagebedrijven in Zeeland een kor tingsactie houden. Bij deze bedrijven kan men dan gordels laten inbouwen met 10% korting op het normale tarief. Een structurele verhoging van het draagper- centage heeft als rechtstreeks gevolg een da ling van het aantal verkeersdoden en -gewonden. De doel van de campagne is dan ook het draagpercentage te verhogen tot zo'n 85%. Geschat wordt dat het draagpercenta ge bij aanvang van de campagne 70% is. Om het effect van de campagne te kunnen evalueren laat het ROVZ metingen uitvoeren door Hogeschool Zeeland. Ook zullen kanton- niers van Rijkswaterstaat en provincie Zeeland metingen verrichten. Zo kan worden getoetst of het doel van de campagne bereikt is en wat het effect ervan is geweest. pese organisatie die de landelijke orga nisatie van autodemontagebedrijven overkoepelt". Van autoslopen naar autodemontage is een fikse stap, zo legt Goedbloed uit. Vroeger werd er in verhouding met een modern he dendaags bedrijf maar wat aangemodderd. Op het oog bruikbare onderdelen werden er uit gehaald en als er niet veel meer over was van de auto ging'ie de schroothoop op en zo ongeveer één keer per maand werd de niet te verkopen afval in de fik gestoken. Met de groei van het milieubesef ontwikkelde de overheid wetten die de handel en wandel van slopers aan banden ging leggen. Zwarte roet wolken van brandend rubber zijn tegenwoor dig absoluut verboden. Het aanzien van sloopbedrijven is juist be paald door die roetwolken. Tegenwoordig on derhandelt Goedbloed namens de Stiba veel met ministeries en regionale overheden. Merkt hij iets van een negatief image? Maar liefst vijftig prijswinnaars van een kleur- wedstrijd waren afgelopen vrijdag in de bur gerzaal van het stadhuis in Middelburg bij elkaar gekomen om daar uit handen van wet houder E.M.J.van Brummelen en commissaris van politie K.de Vos een prijs in ontvangst te nemen. De fietsersbond ENFB had samen met de pressiegroep 'Stop de Kindermoord' afgelopen maanden een actie op touw gezet onder 31 scholen uit de gemeente Middelburg onder het motto 'Naar school brengen? Beter op de fiets! Dan vervuil je niets'. Deze actie werd door de gemeente en de politie on dersteund. Door middel van een kleurplaat werd nogeens extra aandacht gevraagd voor het milieube wustzijn en de verkeersveiligheid van de kin deren. De bijna 120 inzendingen zullen in de Zeeuwse bibliotheek worden geëxposeerd van 16 maart tot en met 4 april 1992. Vanwe ge de positieve reacties op deze actie zal de ENFB samen met Veilig Verkeer Nederland be zien of ook aan de jaarlijkse spandoekactie 'Wij gaan weer naar school' meer inhoud kan worden gegeven. Er wordt daarbij gedacht aan het gebruik van lesbrieven, een school- routeonderzoek en betere voorlichting. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) kan hierbij behulpzaam zijn. De op één na jongste deelneemster, Paulien Westerhout -4 jaar, met wethouder E van Brummelen. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zee land (ROVZ) houdt tot 12 april een campagne, waarbij de autogordel centraal staat. De actie sluit aan bij de landelijke autogordelcampagne van Veilig Verkeer Nederland en bestaat uit voorlichting en politietoezicht. Tijdens de campagne zullen een groot aantal deelnemers allerlei activiteiten ontplooien. Zo zullen wegbeheerders posterborden plaatsen, tachtig bedrijven in Zeeland zullen hun werk nemers met behulp van folders, posters en vi deo informeren en de gemeenten zullen Een voorruit van een auto ziet er, na een aanrijding, vaak zo uit wanneer de auto gordels niet worden gedragen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 41