VERLEGENHEID (2) üm Maatscha Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Beurs Ouderen Geloof Milieu Clubs Politiek Cursus Lezingen Bevri Sociaal Gezondheid PSYCHOCONSULT De gezelligste winkel voor al uw linnengoed iije Woensdag 18 maart 1992 DE FAAM - DE VLISSINGFR 37 Vakantiegids - Voor de elfde keer is de Vakantiegids voor één oudergezinnen verschenen; de gids is verkrijgbaar bij het Fiom- buro Zeeland, Bellinckstraat 6-8 in Middelburg, tel.: 01180 27311. Voorjaarsmodeshow - De acti viteitencommissie van Bachten Reede in Vlissingen houdt ism de Stichting Welzijn Ouderen Vlis singen mmv de firma's Steketee en Roelse op donderdag 26 maart om 19.30 uur een voor jaarsmodeshow. Soos - In Veere wordt iedere woensdagmiddag in het Vereni gingsgebouw aan de Oudestraat 9 een soos voor ouderen gehou den van 13.45 tot 17 uur. Er wor den allerlei activiteiten georganiseerd. Inlichtingen 01181-1528 of 1503. Muziek - De activiteitencommis sie van Bachten Reede in Vlissin gen houdt woensdag 25 maart om 14 uur een muziekmiddag met het Sea Side-Combo met muziek, dans en liedjes uit de oude doos. Verkeersregels - De Stichting Welzijn Ouderen Platteland Wal cheren houdt op 20 maart om 14 uur in het Verenigingsgebouw aan de Oudestraat in Veere een bijeenkomst waarbij voorlichting wordt gegeven over de nieuwe verkeersregels. Holifeest - De Hindoestaans Culturele Vereniging Trimurti in Vlissingen heeft het college van b&w toestemming gevraagd om op woensdag 18 maart om 19.30 uur, voorafgaande aan het Holi- of Phagwafeest, een Holikaver- branding te mogen houden. Aglow - Women's Aglow Fel lowship houdt 23 maart om 20 uur haar maandelijkse bijeen komst in de Stadsschouwburg in Middelburg. Spreekster is Ans Timman uit Zwag-Hoorn. Inlich tingen 01180-36333. The Beast 't Beest - Zaterdag 21 maart speelt de Haagse band Hallo Venray in podium 't Beest in Goes. De aanvang van het optre den is 22 uur. De formatie Hallo Venray. Concours - Het Middelburgs Muziekkorps houdt zaterdag 21 maart om 12 uur een onderling concours voor solisten en kleine ensembles in het Zuiderbaken in Middelburg. Cabaret - In het jongerencen trum De Klomp in Ovezande treedt vrijdag 20 maart de Ach- terhoekse cabaretier André Ma nuel op met zijn eerste avondvullend programma 'Ik wil een beest in mijn bed'. Aanvang 21.30 uur. Milieudag - In de gemeente Westkapelle wordt iedere derde zaterdag van de maand een mi lieudag gehouden; dan wordt het zwerfvuil in het buitengebied op geruimd. Deelnemers kunnen zich daarvoor met medeneming van een paar oude handschoe nen zaterdag 21 maart om 9 uur melden bij de gemeenteloods aan de Oude Zandweg. De werk zaamheden duren tot ca. 13 uur. KJBB - De Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949 houdt zater dag 4 april om 13 uur een kum- pulan in het Ontmoetingscentrum Dauwen- daele aan de Vrijlandstraat in Middelburg. Schilderijen - Van 22 maart t/m 26 april exposeert de schilder Marcel Robbe uit Vlissingen een deel van zijn werk in de expositie ruimte voor hedendaagse kunst Bellamy 19 in Vlissingen. Klaagzang - Zaterdag 28 maart brengt het Nederlands Kamer koor om 20 uur in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg het avondvullende, in 1942 geschre ven a cappella koorwerk Lamen- tatio Jeremia prophetae van de onlangs overleden Ernst Krenek. Deze adembenemende klaag zang wordt gedirigeerd door Uwe Gronostay. Jazz - Op initiatief van de Stich ting Jasz treedt 28 maart de for matie Barrelhouse Jazz Band om 21 uur op in de Stads schouwburg. Militaire Kapel - De Koninklijke Militaire Kapel geeft vrijdag 3 april om 20 uur op initiatief van de Culturele Raad Vlissingen een concert in de St. Jacobskerk in Vlissingen. Parkieten - De Parkieten Speci aal Club, regio Midden-Zeeland houdt dinsdag 31 maart om 19.45 uur in het buurthuis De Pit in Goes een lezing- en dia-avond. Disco - SKW De Hayman houdt vrijdag 20 maart van 19.30 tot 21.30 uur voor 12-15 jarigen een disco met house-muziek in het Ontmoetingscentrum Dauwen- daele in Middelburg. Hard-core - De Amerikaanse hard core formatie The Accused geeft zondag 22 maart een con cert in Bar American, Plein 1940 in Middelburg. Het concert be gint om 14 uur; het voorprogram ma wordt verzorgd door Jester Beast. Discussie-avond D'66 - De D'66-afdelingen Vlissingen en Walcheren houden donderdag 19 maart in restaurant De Abdij in Middelburg een discussie-avond over de gemeentelijke herinde ling. De avond begint om 20 uur. Paaseieren - De ZVU houdt een cursus paaseieren beschilderen. De cursus wordt gedurende vier woensdagavonden geven van 20-21.30 uur; aan de orde komen het uitblazen en voorbewerken van het ei, de verschillende schil- detechnieken en de afwerking. Inlichtingen en informatie: 01180-34800. Feministische theologie - Na de paasvakantie start de werk groep Feministische Theologie met een lees-/studiegroep aan de hand van de bundel '...en de Go din schudde de Wateren'. Inlich tingen en opgave: 01188-3108 of 01180-35156. Rebirthing - Vanaf 7 april geeft Irene Roozenburg op acht dins dagavonden een cursus Neo- Hypnotherapie en Rebirthing in het OMC in Driewegen. Nadere inlichtingen: 01100-11377. Hongaars - Dinsdag 31 maart houdt het ZVU een kennisma kingsbijeenkomst mbt een cursus Hongaars; de bijeenkomst wordt gehouden van 19.30 tot 20 uur. Inlichtingen en opgave: 01180-34800. Vakbeweging - Middelburg is één van de plaatsen in Zeeland waar de cursus 'Vakbeweging In Beeld wordt gegeven; de cursus is bedoeld voor FNV-vrouwen en duurt zes avonden. Inlichtingen 01180-25655. Gestalt - Donderdag 26 maart houdt Angèle Nederlof in de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg om 20 uur een lezing over Gestalt en Bio-energetica. Inlich tingen 01184-67542. Project - Op initiatief van het studiecentrum van de Open Uni versiteit wordt maandag 23 maart om 20 uur in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg een le zing gehouden over Projectmatig werken en projectmanagement door prof.dr. PM. Storm. Kinderbeelden - Vrijdag 27 maart geeft Siddharta van Lan gen een lezing over het onder werp 'In de ban van je kinderbeelden' in het OMC te Driewegen. Inlichtingen 01100-11377. Gemeentearchief - De Vereni ging Vrienden van het Stedelijk Museum Vlissingen houdt dins dag 24 maart om 20 uur een le zing in het gemeentearchief aan de Hellebardierstraat 2 in Vlissin gen. De lezing over het gemeen tearchief wordt gehouden door archiefmedewerker A. Tramper. Dodenherdenking - In Middel burg vindt op maandag 4 mei de dodenherdenking plaats op het Abdijplein om 19.30 uur met me dewerking van de Chr. Brassband ONDA Middelburg. Consulent - Op 1 mei wordt drs. M.J. Tas, rijksconsulent sociale zekerheid in de regio Zuid-West, benoemd tot regio-directeur van de 'Arbeidsvoorziening Zeeland'. Conferentie - In het Goese ver pleeghuis Ter Valcke wordt dins dag 24 maart vanaf 19 uur een conferentie gehouden over het thema: de toekomst van het ver pleeghuis. Er zijn vijf sprekers. Homeopathie - Donderdag 19 maart wordt om 14 uur in het Ac tiviteiten Centrum Vlissingen aan de Hogeweg 103-105 een infor matiemiddag gehouden over ho meopathie; de bijeenkomst wordt verzorgd door de Koninklijke Ver eniging voor Homeopathie. Kledingbeurs - De vrouwencon tactgroep 'Kom uit je huis' houdt woensdag 25 maart in het wijk gebouw Zuiderbaken aan de M. de la Palmastraat in Middelburg een kledingbeurs voor voorjaars- en zomerkleding van 15.30 tot 16 uur. Kleding - De peuterspeelzaal De Paddestoel in Oost-Souburg houdt woensdag 18 maart van 19.30 tot 21 uur een kleding- en speelgoedbeurs. Inname vindt plaats op woensdagmiddag 18 maart van 13.15 tot 14.15 uur. Zomerkleding - Vrijdag 20 maart wordt in de peuterspeel zaal De Vrolijke Keet aan de Koe pelstraat in Serooskerke van 15.15 tot 16.30 uur een beurs van zomerkleding, speelgoed, boekjes, e.d. voor kinderen in de leeftijd van 1 t/m 14 jaar ge houden. Drs. Henk C.M. Hermans In de vorige rubriek zijn we in gegaan op de denkpatronen die aan verlegenheid ten grondslag liggen. Er bestaat echter ook nog een andere be langrijke oorzaak van verlegen heid: het gemis aan sociale vaardigheden. Wat bedoelen we daar mee? Onder sociale vaardigheden verstaan we een aantal specifieke vaardighe den, die noodzakelijk zijn voor een bevredigende omgang met andere mensen. Daarbij moet u denken aan vaardigheden als" luisteren, een gesprek begin nen, opkomen voor je mening, onredelijke verzoeken weige ren, omgaan met gevoelens van boosheid, en het geven van complimenten. Veel verle gen mensen hebben deze vaar digheden als kind nooit geleerd, omdat bijvoorbeeld de ouders ze eveneens niet meester waren. Op volwassen leeftijd verhindert angst hen, om ze alsnog aan te leren. Er is sprake van een negatieve spi raal: ze missen die vaardighe- SHOP St. Adriaanstraat 2, Goes, tel. 32941 den, die nodig zijn voor een goed sociaal verkeer, en doen er ook onvoldoende ervaring in op. Neem het voorbeeld van iemand, die niet weet, hoe hij een gesprek kan beginnen met een onbekende. De angst en de afzondering die daardoor ontstaat, zal hem weerhouden om zich deze vaardigheden ei gen te maken. Hij zal daardoor steeds verder vereenzamen, waardoor de verlegenheid en kel toeneemt. Omgekeerd kun nen we verwachten, dat hij zich minder angstig gaat voe len, wanneer hij enige oefening krijgt in het aangaan van een gesprek. De negatieve spiraal wo'rdt omgebogen tot een po sitieve spiraal: omdat hij mak kelijker een gesprek begint, zal hij minder vereenzamen en zich minder angstig voelen in om gang met anderen. Dit principe ligt ten grondslag aan de sociale vaardig heidstrainingen, die vaak on derdeel zijn van een anti-verlegenheidstherapie. De deelnemers leren daar die vaar digheden, die voor een goede omgang met andere mensen noodzakelijk zijn. Het zijn les sen in sociale omgangskunde, die gewoonlijk een themati sche opzet hebben. Gewoonlijk starten de deelnemers met de gemakkelijkste vaardigheid: luisteren naar anderen. Als ze deze beheersen, dan gaan ze door naar moeilijker vaardighe den, bijvoorbeeld een gesprek beginnen met een onbekende. Sociale vaardigheidstrainingen kennen gewoonlijk een thema tische opzet, waarbij veel wordt geoefend door middel van rollenspelen. Vooraf krijgen de deelnemers enkele prakti sche richtlijnen aangereikt, waarop ze moeten letten bij de uitvoering van de vaardigheid. Gewoonlijk worden deze voor het rollenspel nog even door genomen. Richtlijnen voor het aangaan van een gesprek zijn bijvoorbeeld: "bepaal wat je wilt vertellen, "praat rustig en kijk de ander aan. "let op de reactie van de ander, "geef de ander gelegenheid om te rea geren. Nadat er geoefend is in rollenspelen, worden de deel nemers uitgenodigd om ook buiten de training te oefenen. Dat houdt bijvoorbeeld in, dat ze gedurende een week zoveel mogelijk gesprekken aankno pen met anderen, en daarover verslag doen in de trainings groep. Eventueel kunnen speci fieke moeilijkheden nog even apart doorgenomen worden. Effectonderzoek toont aan, dat veel mensen na deelname aan een sociale vaardigheidstrai ning aanzienlijk minder last hebben van verlegenheid. De meeste RIAGG's hebben daar om sociale vaardigheidstrainin gen in hun pakket opgenomen. Maar misschien bent u meer het type van de zelfhelper, en wil u zelf met enkele tips aan de slag gaan. In dat geval bent u misschien gebaat met de vol gende tips: Vaardigheden: luisteren "kijk de ander tijdens het pra ten regelmatig in de ogen. "let op uw houding, leun een beet je naar voren terwijl u naar de ander luistert of laat op een an dere manier blijken dat u inte resse heeft, "geef af en toe voeding aan het gesprek door in te springen op wat de ander zegt. Vaardigheden: weigeren "luister goed naar wat de an der u vraagt, "bedenk of u meteen wilt weigeren of dat u de beslissing wilt uitstellen, "wees duidelijk: als u weigert, zeg dan duidelijk nee. "vertel eventueel waarom u nee zegt. "houdt als men aandringt de weigering vol. Vaardigheid: omgaan met kritiek "luister naar kritiek, "vraag naar uitleg als u iets niet be grijpt. "zeg waar u het mee eens bent. "zeg waar u het niet mee eens bent. "vertel wat u eraan gaat doen en wat niet. In het boekje "Ik kon wel door de grond zakken" van IJ- zermans en Schouten (uitgeve rij Boom) staan nuttige tips voor mensen die last hebben van verlegenheid. Mededelingen voor deze rubriek dag 17 uur, liefst schriftelijk, 4330 KA Middelburg. melden voor vrij- Postbus 5017, AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. B. Baks, 19 uur: ds. M. de Boer. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: drs. J. Bakker, 14.30 uur: drs. F.C. van Dijke. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Moolenaar, knd. Zo. 10 uur: ds. Spaans- DOMBURG Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: ds. M. van der Poll m.mv. het Domburgs Kerkkoor, 19 uur: dienst. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Elke 1e, 3e en 5e zaterdag 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. onbe kend. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. B. Ridder, 14.30 uur: ds. H.W.J. Faassen. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: ds. Faassen, in Geref. kerk. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten: Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: mevr. J.W. Allewijn. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. B. de Haan. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse, 14.30 uur: ds. C. Simons. Hervorm de Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. onbekend. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Herengracht 74. Zo. 10 uur: ds. M.G. Ezinga. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gast- huiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: mevr. v.d. Burgt. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 17 uur: ds. O. Elseman, Hofpleinkerk, Hof plein, Zo. 9.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 14.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: ds. P. Paulus en pastor J.W. Scheffers, 17 uur: ds. P. Paulus. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktKlein Vlaanderen 75, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 10 uur: mw. drs. G.A. de Hoop-Bon. Koorkerk, Koorkerk hof, Zo. 10 uur: ds. O. Elseman. Ontmoetings- kerk, Oosterscheldestraat, Zo. 10 uur: ds. K. Hendrikse. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat, Zo. 19 uur: ds. W.A. v.d. Berg. Thomaskapel, Zo. 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, 17 uur: zie Hoeksteen, Ocstkerk, Oostkerkhof, Zo. 9.30 uur: ds. M. de Boer. Wijkgemeente Geref.Bond, Zo. (Oostkerk) 11 en 17 uur: ds. L. Wullschleger. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: C.E. v.d. Ploeg. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: mw. ds. van Dam. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Boshuizen. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: ds. O. Elseman. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur, elke 2e en 4e za. 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange VROUWENPOLDER Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren beek. Zo. 9.30 uur: dhr. K.D. Goverts. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukas- se. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. H. van Oostende. OOSTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. Spaans, zangdienst m.m.v. kerkkoor. Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, knd. jongste en oudste groep, 17 uur: ds. J. Bouwer. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. H. van Oostende. SEROOSKERKE Do. 19 t/m wo. 25 maart Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. D.W. Dondorp, 17 uur: ds. A. Spaans. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, 19 uur: ds. P.J. Rebel. Huisartsen ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: ds. D. Westerneng, 17 uur: ds. J. Staat. OOSTSOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. D. Bouwknegt, knd. groep 1-3 en 4-8. Oranjeplein- kerk, Zo. 9.30 en 19 uur: ds. R.E.R. van Buiren, De Ark, Zo. kinderkerk 4 12 jaar. Bejaardentehuis "De zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: dhr. H. Hondius. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 8, Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boo mer. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e za. v.d. maand 9 uur, Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. onbekend. Hervormde Kerk. Zo. 11 uur: ds. J. Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Morning Prayer, 19.30 uur: Holy Communion. Bethel- Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelij ke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 uur: leesdienst, 15 uur: ds. J. Oosterbroek. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: M. v.d. Burgt. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktDe Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeen te. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West- Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur, wo. 20 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer. Petruskerk, PKrugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: ds. G. Kalksma, Johanneskerk, Bonedij- kestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. J.B. van Bork, Open Hof, Alexander Gogelweg 57', Zo. 9.30 uur: mw. ds. C.A. Schoorel, 17 uur: ds. G. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. J.W. Glashouwer, Streekziekenhuis Walche ren, Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer. Ter Reede, Zo. 19 uur: kpt. C.D. Bijl. "Ophir", Badhuisstraat 86, Zo. 10 uur: geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg, 10.30 uur: bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: leesdienst. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kapt. C. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur, Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 17 uur, Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur, Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur, Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10. uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Ge nootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: J.K. Domini- cus, Dam 30, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: A.P. Bruijnzeet, Herengracht 68, teI. 39933. Visi tes aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissinger: Zaterdag tot 24.00 uur: B. Bosch, Badhuisstraat 81, tel. 12233. Zondag tot 24.00 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: J. Visser, Wachttoren 19, Middel burg, tel. 01180-37431. Zondag: A.G. Bouw meester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tei 01181-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: Za. en zo.: RA D. v. Tol, Markt 12, Veere, tel 01181-1271. Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande: van vrij dagavond 18 tot zondagavond 24 uur: F. van Ee- de, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, teI. 01187-1234. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag: A.P. de Looff, Badhuisstraat 140, Vlis singen, tel. 01184-13881, zondag: C. Westveer, Loskade 27, Middelburg, tel. 01180-26694. Apotheken Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvol gend: Apotheek Welsinge, Jw. Thibautstraat 45, tel. 23298. Vlissingen van vrijdag tot de vrijdag daaropvol gend: *2 "Apotheek Paauwenburg, Troelstraweg 2a, tel. 70717. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: H. Hament, 01184-79678. Middelburg: zaterdag en zondag: K. Boot, tel. 01180-39865. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) Za. en zo.: v.d. Akker, Kanaalstraat 3, Oost-Souburg, tel. 01184-60860. zonder afspraak: za. en zo. 11.00 - 12.00 uur en 17.00 - 18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Kelder- weg 1, Meliskerke, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Anti Discriminatie Buro Zeeland. Brouwe- naarstraat 4, 4382 LK Vlissingen, tel. 01184-86427. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Huurdersvereniging Middelburg (HVM), voor be langenbehartiging van huurders en woningzoe kenden. Spreekuur elke donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur, p.a. Stichting Maatschappe lijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84252, alleen tijdens spreekuur. Kin der en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, Goes, Postbus 2054, 4460 MB Goes, tel. 01100-49389. Centraal adres voor vragen en klachten op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties, on dersteuning patiëntenorganisaties, belangenbe hartiging patiënten/consumenten in de gezondheidszorg. Stichting Bejaarden- (en gehandicapten) Alarm Zeeland. Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg. tel. 01188-3404. Centraal adres voor inlich tingen over nieuwe aansluitingen. Kantooruren: di. wo. do. en vr. van 9 tot 10.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01100-32924, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinsverzorging Algemeen Maat schappelijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereikbaar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Serooskerke iedere 1e, 3e, 4e do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel.01180-84d00, Vlis singen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Telehulp (Alarmeringssysteem voor ouderen en gehandicapten in Vlissingen), uitgevoerd door Stichting Huisvesting en Verzorging voor Oude ren Vlissingen en Kruisvereniging Walcheren. In formatie en inlichtingen over aansluiting bij: Stichting H.V.O.V., Koudekerkseweg 81, 4382 EJ Vlissingen, tel. 01184-17820 op ma t/m vr van 8.30 tot 17 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg. Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind). tel.nr. 01180-38132 en 01180-38169. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. De Gezondheidswijzer. Voor informatie en docu mentatie over gezondheid en ziekte. Bezoekadres ma. t/m vr. tijdens kantooruren: Magnolia 2, Goes. Telefonisch iedere werkdag bereikbaar op tel. nr. 01100-49434 49435. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 37