Glastuinbouw ANTIQUAIR BEN WITTE UIT MIDDELBURG: Milieustraat op campings Hoog bezoek naar Zeeland Jubileum-concert in Koorkerk eeuw dirigentschap na kwart Evaluatieresultaten Zeeland is een geschikte plek voor glastuinbouw. Uiteindelijk hangt het van investeerders af of het zo ver komt. Tjokvol 300 bunder (OMM ISSI i:s IN REROEP Je leest ze met regelmaat in de verschillen de kranten: een aankondiging van een kunst-, antiek- en inboedelveiling. Een van de organisatoren van dergelijke veilingen is Ben Witte van Antiquités B. Witte aan de Vlasmarkt 11 in Middelburg. Hij houdt al een heel aantal jaren enkele veilingen per jaar waarbij allerhande zaken onder de ha mer komen. Verrassingen Inbrengen Woensdag 18 maart 1992 ABDIJ •Wie in Zeeland een camping bezoekt, maakt kans een fenomeen te gen te komen. Op 50 campings zijn zogenaamde Milieustraten geïnstalleerd. De Milieustraat bestaat uit drie gekleurde bollen voor glas, papier en blik en een box voor kleine chemisch afval. De bollen staan op het terrein opgesteld, terwijl de box bij de receptie is gestald De Milieustraat is opgezet om op recreatieterreinen gescheiden af val te kunnen inzamelen. Het pro ject Milieustraat heeft zich in de zomer van 1991 afgespeeld. Het was een initiatief van de Vereni ging voor recreatie-ondernemers in Nederland (Recron). Het pro ject is betaald door de provincie en de ministeries van Economi sche Zaken, Volksgezondheid en Ruimtelijke Ordening en Milieube heer. Tijdens en na het project zijn er enquêtes en controles gehou den op de campingterreinen. Wanneer een ondernemer deel nam aan het project kwam het be drijf in aanmerking voor een subsidie. De invoering van de Milieustraat op Zeeuwse recreatieterreinen is succesvol verlopen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door adviesbureau Seinpost. Het overgrote deel van de recreanten heeft in meer of mindere mate ge bruik gemaakt van de gescheiden inzamelmogelijkheden. De onder nemers zijn over het algemeen goed te spreken over zowel de or ganisatorische kant van het pro ject als het feitelijk functioneren van de Milieustraat. Van verreweg het grootste deel van het afval, dat gescheiden is ingezameld, is vastgesteld dat het uiteindelijk wordt hergebruikt. Tenslotte zijn de recreanten vrij wel zonder uitzondering enthou siast over de Milieustraat, evenals de ondernemers. Aan enkele knel punten moet nog aandacht wor den besteed. De papierbol is niet zo geschikt voor de opslag van papier. Misschien dat een ander systeem nodig is. De verwijdering van het klein chemisch afval loopt nog niet naar behoren en sommi ge terreinen zijn te groot voor één Milieustraat. Mini-milieustraten zouden uitkomst kunnen bieden. 12 maart is het evaluatie-rapport aangeboden aan gedeputeerde ir. A.M. Dek. Vanwege de positieve ervaringen met het project is inmi- dels besloten dat in 1992 ge tracht wordt meer ondernemers te betrekken bij het project. De in zameling zal beter geregeld wor den, evenals de verwijdering van klein chemisch afval. Het is niet meer mogelijk bij deelname voor een subsidie in aanmerking te komen. Informatiebladen, waarin be knopt de resultaten van het on derzoek zijn opgenomen, zijn te bestellen bij het informatiecen trum van de provincie, telefoon: 01180-31400. H Javier Perez de Cuellar, Mtislav Rostropovich, Terry Waite, Jan Tin bergen en Lord Peter Carrington: zij allen zullen op zaterdag 13 juni a.s. in Zeeland zijn. In de Nieuwe Kerk in Middelburg ontvangen ze dan een "Freedom Award", toegekend door het Roosevelt Institute in New York. Dit instituut heeft nauwe banden met Zeeland; elk jaar worden de Freedom Awards uitgereikt en wel om de beurt in New York en in Middelburg. De onderscheidingen zijn geba seerd op een historische speech die president Roosevelt hield tij dens de Tweede Wereldoorlog. Het onderwerp waren de grond rechten die voor alle mensen gel den: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrij zijn van armoede en vrij zijn van vrees. De heer Perez de Cuellar (oud secretaris-generaal van de Ver enigde Naties) ontvangt de "al gemene" award. Rostropovich (tegenwoordig di recteur van het Nationaal Symp- honie-orkest in Washington) krijgt de onderscheiding voor vrij heid van meningsuiting. Hij heeft zich altijd dapper ge weerd in de voormalige Sovjet Unie en ook tijdens de coup vorig jaar. Terry Waite wordt onderscheiden vanwege "vrijheid van gods dienst". Hij probeerde - als afge zant van de Anglikaanse kerk - voortdurend gijzelaars in het Midden-Oosten vrij te krijgen, tot dat hijzelf gegijzeld werd. Prof. Tinbergen heeft altijd geij verd voor het verbeteren van de economie van ontwikkelingslan den. Zijn award: die voor vrijwa ring van armoede. Lord Peter Carrington is oud secretaris-generaal van de NAVO en uiteraard geniet hij momenteel bekendheid vanwege zijn vredesi nitiatieven in Joegoslavië. Hij wordt onderscheiden op het ge bied van vrijwaring van vrees. Diverse personen ontvingen reeds een freedom award, o.a.: prinses Juliana, Michael Gor- batsjov, Liv Ullman, Helmut Schmidt, Vaclav Havel en Simon Wiesenthal. DE FAAM - DE VLISSINGER 35 I E U W S Meer licht dan elders en gemid deld een graad warmer dan in de rest van het land; dat maakt dat Zeeland een goede plek is voor vestiging van glastuinders. In de glastuinbouw is het belangrijk de prijs van de energie zo veel moge lijk te drukken. De hoeveelheid licht en een zo hoog mogelijke temperatuur zijn dan van wezen lijk belang. In vergelijking met Zeeland heb ben de noordelijke provincies, waar op dit moment nog geen grootschalige tuinbouw plaats vindt, minder te bieden. Met deze gegevens in het achter hoofd is de provinciale stuurgroep glastuinbouw aan de slag gegaan om te zien waar in Zeeland con creet mogelijkheden aanwezig zijn om met succes glastuinders aan te kunnen trekken. Behalve de provincie maken deel uit van de stuurgroep: de drie standsorgani saties ZLM, NCB en CBTB, de di recteur landbouw en natuurbe heer van het ministerie van Land bouw en Visserij, de Stichting voor stimulering van plantaardige producties en de Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland. De stuurgroep heeft zich nadrukkelijk laten lei den door adviezen van deskundi gen uit het Westland, het glas tuinbouwgebied bij uitstek. De stuurgroep is nu aangekomen in de laatste fase van zijn studie en neemt begin april een stand punt in over de meest kansrijke gebieden in Zeeland. Daarna mo gen gedeputeerde staten kno pen doorhakken. Het Westland zit tjokvol. Behalve dat de glastuinbouw daar een stapje terug moet doen heeft de sector behoefte aan uitbreiding. Vandaar dat gekeken wordt naar gebieden buiten het Westland. De bedrijven in de glastuinbouw hebben nadrukkelijk belang bij concentratie. Naar de mening van de provincia le stuurgroep glastuinbouw kan een gebied als Zeeland zeker een rol gaan spelen als 'de open gaten' die in een schil rond het Westland liggen zijn opgevuld. Om succesvol te kunnen zijn in de glastuinbouw is concentratie van bedrijven belangrijk. Het be drijfsleven geeft dat aan. Deskun digen in de sector zeggen dat aan de voorwaarde van concentratie voldaan wordt als gebieden van zo'n 100 hectare met elkaar ver bonden kunnen worden. In het rijksbeleid gaat men er van uit dat een tuinbouwgebied kans van slagen heeft als dat tenminste 100 hectare bevat. De gemeentebesturen van Tho- len, Duiveland, Bruinisse, Sint Philipsland, Kapelle, Borsele en Reimerswaal hebben te kennen gegeven samen met de provincie te willen proberen de glastuin bouw in hun gemeente van de grond te krijgen. De stuurgroep vindt dat de Noordzeeuwse ge meenten op eigen kracht verder moeten. Dus zonder aktieve De commissie geestelijke ge zondheidszorg en zwakzinnigen zorg van de provinciale raad voor de volksgezondheid (Ravoz) ver gadert donderdag 26 maart, 9.45 uur, in het gebouw Magnolia te Goes. Op de agenda staat onder meer een advies over de capaciteit van de psychiatrische afdelingen al gemene ziekenhuizen in Zeeland, de IPO-nota zorginnovatie ver standelijk gehandicapten en een prae-advies over deeltijdbehan deling verslavingszorg. Vrijdag 27 maart, 9.30 uur, komt de statencommissie ruimtelijke ordening bijeen in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42 in Mid delburg. Aan de orde komen subsidiever zoeken van de Stichting het Zeeuwse Landschap voor het aankopen van grasland in de in laag Hoofdplaat, grond in het rela tienotareservaat Baarzandse Kreek en grasland in de Yerseke Moer. Verder komen aan de orde het grondwaterdeelplan Sint Jansteen en de doordecentralisa tie budgethouderschap volks huisvesting. De statencommissie voor milieu vergadert 27 maart om 14.00 uur in het gebouw van de directie milieu en waterstaat. Groene Woud 1 in Middelburg. Op de agenda staan het Zwart boek Woensdrecht (Pilatusvlieg- tuigen), de doelgroepenbenade ring, grondwaterplan Sint Jan steen, evaluatie milieustraat re creatieterreinen en continuering van dit project in 1992 en het stor ten van afval uit Zuid-Holland. Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. De verga derstukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van de provincie. Abdij 9 in Middelburg. steun van de provincie. De stuur groep komt tot deze mening om dat in het noorden van de provincie onvoldoende tegemoet gekomen wordt aan de eisen voor de gebiedsgrootte. Dat is wel het geval bij de Bevelandse gemeen ten 'n concentratiegebied van zo'n 300 ha. is daar haalbaar. De Bevelanden hebben boven dien het voordeel van een betere infrastructuur. Via de rijksweg A 58 wordt de afstand naar de vei lingen van Breda en Kapelle snel ler afgelegd dan via de wegen in het noordelijk deel van Zeeland. Vandaar dat aan de Bevelandse gemeenten aanvullende infor matie is gevraagd; wie wil binnen de gemeente risicodragend het glastuinbouwproject verder van de grond tillen en, zo vraagt de stuurgroep, van hoeveel eige naren moet grond worden ge kocht en kan aangetoond worden dat de grond ook echt te koop is. De gemeenten is gevraagd de in formatie voor 21 maart te geven. Kort daarna zal de stuurgroep een definitief advies geven aan het college van gedeputeerde staten. Twee inwoners van de gemeente Goes krijgen van hun gemeente bestuur geen algemene bijstand. Zij hebben allebei een beroep schrift tegen dat besluit inge diend bij de provincie. De tweede kamer uit gedepu teerde staten hoort de Goesena- ren en een vertegenwoordiger van de gemeente op dinsdag 24 maart, aanvang 10.00 uur en 10.10 uur. De heer K. van Dijke uit Sint Anna- land wil een garage/berging bou wen op het perceel Ring 32 in Sint Annaland. Het college van b en w van de gemeente Tholen heeft daarvoor een verklaring van geen bezwaar aangevraagd maar de provincie heeft die geweigerd. Het bezwaarschrift dat de heer Van Dijke tegen dit besluit heeft ingediend wordt dinsdag 24 maart, 10.20 uur, behandeld door de AROB-commissie uit ge deputeerde staten. Donderdag 26 maart houdt de hoorcommissie bestemmings plannen drie zittingen. In de eerste, aanvang 10.00 uur, komt het plan "Kom Kapelle, tweede herziening" van de ge meente Kapelle aan de orde. De heer mr. J.M. de Jonge heeft een bzwaarschrift ingediend namens 18 personen: geen woonwagen centrum op de hoek Vroonlands- weg-Postweg in Kapelle luidt het bezwaar. Om 10.30 uur wordt het plan "Vrouwenpolder, gedeelte be drijfsterrein Schoolstraat" van de gemeente Veere besproken. Rijkswaterstaat directie Zeeland heeft een bezwaarschrift inge diend omdat geen rekening is ge houden met een bebouwingsvrije strook van 75 meter langs de Vrouwenpolderseweg/S31. Het plan "Toorenvliedt, 2e plan verandering" van de gemeente Middelburg wordt vanaf 11.00 uur besproken. Zeventien personen zeggen niet te willen dat de bun kers in Toorenvliedt worden ge bruikt als oefenruimte voor pop muzikanten. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. ..Vt*av.. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31392 Een antiekveiling is veel meer dan eenmaal..., andermaal..., verkocht veiling zijn de veilingvoorwaarden voor iedere belangstellende ver krijgbaar en kan men zich uitge breid laten informeren over de gang van zaken, tot en met de wijze van afrekening na de koop. Ben Witte in zijn element als 'veilingmeester' tijdens een antiekveiling in gebouw De Schakel in Middelburg. Rechts J. Muusse en links W. van Wouwe van het notarishuis Janse, De Jonge Van Wouwe te Middelburg. Zij zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes wordt geadministreerd en kan worden verantwoord. veiling aan te bieden. Ben Witte taxeert de ingebrachte stukken vooraf en geeft de eigenaren een advies over de mogelijke op brengst tijdens een veiling en een te stellen minimum-limiet. Een Ben Witte is in de antiekwereld bepaald geen vreemde eend in de bijt. „Als je in deze branche op een verantwoorde wijze werk zaam wil zijn, moet je weten waar je over praat. Dat leer je enerzijds door er veel over te le zen en veel te bestuderen, maar anderszijds ook door er voortdu-' rend in de praktijk mee bezig te zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat je liefde moet hebben voor het vak." Witte onderkent dat er bij het werken met antiek steeds een stukje sentiment om de hoek komt kijken: „Elk stuk antiek heeft zijn eigen verhaal en ge schiedenis. Daarbij speelt dus de leeftijd en de herkomst steeds weer een eigen rol. Als antiquair moet je je steeds een beetje kun nen inleven in de geschiedenis van een stuk zonder het zakelijk aspect uit het oog te ver liezen. Uiteindelijk ben je ook als antiquair een zakenman die enige winst moet maken om zijn zaken te kunnen blijven doen." In zijn werk als antiquair komt Witte overigens nog wel eens voor verrassingen te staan. „Zo kreeg ik eens iemand aan de tele foon die een gegraveerd glas ter veiling aanbood met de medede ling dat er aan de onderzijde van het glas een naam stond gegra veerd. Enige naspeuringen en een taxatie van het glas leerde me dat het een antiek stuk was met een waarde tussen acht- en dertigduizend gulden. Ik heb die mensen dan ook maar geadvi seerd om het glas goed op te ber gen in een doos met houtwol en te zorgen dat er niets mee kon gebeuren." Een ander curieus ge val noemt hij zijn bezoek aan een familie, die een oud servies van oma in het dagelijks huishouden in gebruik had: „Bij nader inzien bleek dat servies van oud Chi nees porselein te zijn met een waarde van enige duizenden gul dens. En als je dan bedenkt dat die mensen het servies dagelijks in de afwasmachine stopte, dan lopen de rillingen even over mijn lijf." Zestien jaar geleden opende Ben Witte zijn eigen zaak aan de Vlasmarkt na een aantal jaren el ders werkzaam te zijn geweest in de kunst- en antiekbranche. Hij vertelt het een en ander over an tiek in het algemeen en veilingen in het bijzonder. Het begint al verkeerd want Ben Witte is weliswaar op zijn veilin gen de man met de hamer maar niet een veilingmeester. „Het woord veilingmeester is in mijn geval niet de juiste benaming. Het afslaan tijdens mijn veilingen doe ik in een functie die officieel de benaming 'afslager' heeft." Het blijkt een zaak van letters want het werk van een veiling meester en een afslager is in de ogen van het grote publiek tij dens een veiling precies gelijk. Beiden zijn in staat om in een fors tempo een stroom van getallen te produceren, het hoogstmogelijke bod op tafel te krijgen of het pu bliek zover te krijgen dat er inder daad 'naar behoren' wordt geboden en ook nog te constate ren wie uiteindelijk dat hoogste bod heeft uitgebracht en dus de koper is. Om dat in goede banen te leiden en om een verantwoor de en wettelijk juiste gang van zaken tijdens het veilen te waar borgen wordt een veilingmeester of afslager altijd gesecondeerd door een administrateur en een (vertegenwoordiger van een) no taris. Verder heeft de veiling meester de beschikking over een aantal mensen die de te veilen voorwerpen op de dag van de veiling aan het publiek in de zaal tonen en een administratieve hulp, die de nummers aan de adspirant-kopers uitreikt en hun namen noteert. Voorafgaande aan een veiling worden altijd een of meerdere kijkdagen gehouden. Dan staan alle voorwerpen uit gestald en kunnen belangstellen den zelf beoordelen of er bij het veilingaanbod iets van hun ga ding aanwezig is. De goederen, die geveild worden, worden op verschillende manie ren aangeboden. Een deel wordt aangebracht naar aanleiding van een advertentie in de krant waar in de veiling wordt aangekondigd en een oproep wordt gedaan om bijvoorbeeld goud, zilver, aarde werk, porselein en meubels ter Zaterdag 21 maart wordt er in de Koorkerk in Middelburg een jubileum-concert gegeven door het Marnixkoor, zangvereniging van de Gereformeerde Gemeente te Vlissingen, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Wim Hoorweg als koordirigent. Op het programma staan o.a. werken van Palestrina, Handel, Mendelssohn, von Beethoven, Mozart en César Frènk. Het koor zal(afwisselend) begeleid worden door instrumentalisten, terwijl er ook ruimte is voor solo-werk, waaronder een quatre-main voor piano van Diabelli. Medewerking wordt verleend door Jan Wisse (orgel en piano), Rinus Verhage (piano) en Ellen Baan (bugel). Di rigent Hoorweg zal tevens als bariton-solist te horen zijn. Hoorweg (1940), die een zang en dirigentenopleiding volgde op de Zeeuwse Muziekschool diri- Uj et geerde voor het eerst het Vlis- sings Christelijk Klein Mannenkoor "Door Eendracht Sterk" (1963). Op 17 maart 1967 nam hij officieel de diri- gentstok ter hand van het Mar nixkoor, toen nog "Zanglust" geheten. Dit koor groeide onder zijn leiding van 30 naar 72 leden. Ook diverse andere koren diri geerde hij korte of langere tijd: het jeugdkoor "De Jonge Zan gers", het "Walchers Mannen- andere wijze waarop goederen ter veiling komen is een inboedel uit een nalatenschap. Soms zijn er meer erfgenamen dan stukken of kan men het over de verdeling niet eens worden. Een. goede oplossing is dan om de zaken ter veiling aan te bieden en de gelde lijke opbrengst te verdelen. Daar bij zijn de erfgenamen dan tevens in de gelegenheid om op de vei ling een gewild stuk zelf te kopen. Het bieden tijdens een veiling is voor een leek een spannende zaak; moeiteloos worden gebo den bedragen door de veiling meester opgelepeld. Maar hoe weet je als veilingmeester nu met welk bedrag een voorgaand bod wordt overtroffen? Witte: „Bij de meeste veilingbezoekers zijn de veilingwoorwaarden bekend. Maar wie dat niet weet kan daar over door de veilingmeester altijd uitvoerig worden voorgelicht. Het is gebruikelijk dat de prijzen bij een bod tot 200 gulden met een tientje omhoog gaan; tussen de twee- en vijfhonderd gulden stijgt een bod met 25 tot 50 gul den, tot een bedrag van 1.000 gulden is de verhoging 100 gul den, enz." Voorafgaande aan een koor", het Chr. Geref. Kerkkoor "Internos" en het Gereformeerd Kerkkoor allen uit Vlissingen, het kinderkoor "Jubilate" en het ge mengd koor "De Lof stem" uit Ar- nemuiden, het gemengd koor "Con Amore" uit Meliskerke en het gemengd koor "Asaf" uit Goes. Daarnaast trad hij diverse malen op als muzikaal leider van dubbelkwartetten en als dirigent van samengestelde koorgroepen voor landelijke Zang Bondsdagen in o.a. "De Doelen", en "Ahoy" in Rotterdam. Ook als Bariton solist was hij diverse malen te be luisteren. Hoorweg staat bekend als iemand die, ondanks het "dirigent-zijn", het liefst op de achtergrond opereert en toch kwaliteit openbaart. Uit het en thousiasme waarmee hijzelf zingt en anderen tot zingen weet te brengen, blijkt, dat de zang hem "uit het hart" komt. Zijn streven naar zuiverheid in klank èn duide lijkheid in uitspraak, gesteund vanuit zijn grote theoretische kennis en praktische ervaring, kenmerken Hoorwegs repetities en uitvoeringen. Hoorweg zet aan het einde van het zangsei zoen definitief een punt achter het dirigentschap. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Na afloop is er gelegenheid tot felicitatie van de jubilaris.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 35