UIT HET ZAKENHART sssss Prijs mooiste Turbo display in Vlissingen aüi Examen dressman en mannequin Streetwalker Vlissingen loopt in sportschoenen nu voorop Flodderfolders Van der Sloot Schoenen nu ook in Vlissingen ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 MAART V Kruiswoordraadsel Een Avondje Theater De prijzen Crimineel Huidverzorgingsinstituut New Look voor gezondheid en schoon uiterlijk Inzenden Theaterlijn Zij vielen in de prijzen de SNUFFELMARKT... de gezelligste rommelmarkt van Nederland TWEE DAGEN SNUFFELEN IN DE ZEELANDHALLEN TE GOES Boekje over rechten in gezondheidszorg F* IHARTGRONDIG Ad Hanneman. Informatie over spoedopleidingen DAS-Zeeland Openingstijden: ZA. 9-17 ZO. 10-17 uur Kraamverhuur 01640-57521 INFOLIJN 01640-35916, Woensdag 18 maart 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER De Eurodiscount in Vlissingen is de winnaars geworden van een actie van Cok Midland (grossier van levensmiddelen) uit Kapelle, voor de winkelier die de mooiste display had met Turbo aardappe len. De aktie liep gedurende fe bruari in Zuid en Midden Nederland. Van de 58 zaken die meegedaan hebben, is Eurodiscount Vlissin gen als beste uit de bus geko men, maar omdat de keuze heel erg moeilijk was, is besloten om een tweede prijs uit te reiken; die is gevallen in Nieuwerkerk aan de IJssel. C. Meijer B.V. (in-/exporteur van aardappelen) uit Kruiningen, die de TURBO zelf heeft gekweekt, geteeld en vermarkt, stelt de prijs van f 500,— beschikbaar. De le verancier (Fa. Mast uit Den Bom mel) schenkt de tweede prijs. De Turbo aardappelen zijn dit jaar voor het eerst te verkrijgen in de supermarkten. Ze kenmerken Naar aanleiding van het stuk je in De Faam/De Vlissinger van 4 maart jl., wilde ik even reageren op het onderwerp "parkeerbon". Wij zijn name lijk krap bij kas en kijken dus wel uit dat we een parkeer bon krijgen, maar toch zijn we er "ingeluisd" in de week van Sinterklaas. We gingen even een boodschapje doen in de stad met de kinderen en parkeerden op de grote markt. Netjes voor een half uur een plaatsje betaald heb bende, lopen we met de kin deren door de winkelstraat, krijgen we een bonnetje van Sinterklaas waarmee we na een klein half uurtje een ka- dootje bij hem op mogen ha len. Wij onze boodschappen gehaald en gaan in de rij staan. Na tien minuten in de rij te hebben gestaan komen we toch een beetje krap met de tijd te zitten. Gezien de rij die nog achter ons staat besluiten we te blijven staan, i.p.v. nog wat geld in de meter te gooien en weer achteraan te sluiten. En kinderen mee naar huis sleuren terwijl ze door sinterklaas een kadootje is belooft, is vragen om pro blemen. Te laat dus bij de auto aangekomen, bekeuring van f 57,—. Nou ja, dat mocht de pret niet drukken. Wel een paar prijzige knuf feltjes gevonden. Volgende dag: wij uitkijken, moesten weer in de stad zijn voor een boodschapje, dit zou niet weer gebeuren. Zien we rond dezelfde tijd als de dag ervoor (weer sinterklaas in de stad) weer die parkeerwachter rondlopen, alsof ze het erom deden, weer nieuwe argeloze ouders te vangen. Ik vond het maar knap ver dacht, dat ze voor het eind van het jaar nog zoveel be keuringen wilden binnen ha len, en de manier waarop dat moest, juist van ouders met kinderen die in deze tijd hun geld veel beter weten te besteden. We besloten de bekeuring niet te betalen en eerst te wachten op een acceptgiro en het daarna voor te laten komen, met de bedoeling mijn verhaal kwijt te kunnen bij de officier van justitie en hem de vraag te stellen, wat hij er nou van vond. 2 Maan den later, 't hele akkefietje al weer vergeten, staat er een deurwaarder voor de deur, met de mededeling dat we binnen 2 dagen f 117, moesten betalen, anders zou er op spullen beslag worden gelegd. Dus van een één- mansactie zal niets terecht komen. Als je je boete niet betaald, ga je niet naar de ge vangenis of naar de officier van justitie. Ze nemen binnen 2 dagen nadat de deurwaar der is geweest je spullen in beslag. Dat vind ik crimineel! J. van der Linde Meanderhof 163 Middelburg zich door een gladde en geelkleu rige schil. Ze zijn milieuvriendelijk geteeld en geschikt voor vele cu linaire toepassingen; gekookt, gebakken of verwerkt tot frites. Een woordvoerder van Meijer kon mededelen dat de actie erg goed verlopen was. De Turbo heeft daarmee zijn plaatsje in de super markt veroverd. De Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland (VPZ) heeft onlangs een boekje uitgegeven waarin de rechten van patiënten met be trekking tot de gezondheidszorg aan de orde worden gesteld. Het 24 pagina's tellende boekje 'U heeft klachten over de ge zondheidszorg? Wat zijn uw rech ten?' behandelt voor het grootste deel de onderlinge verhoudingen tussen een patiënt en zijn of haar behandelend arts. In het boekje wordt kort ingegaan op alle on derwerpen die te maken hebben met rechten en plichten. De uit gave is tot stand gekomen dank zij een provinciale subsidie en is te verkrijgen tijdens het spreek uur van de VPZ op maandagoch tend, van 11.30 tot 12.30 uur, in het Sociaal Centrum in de Frans den Hollanderlaan in Goes of te lefonisch bij L. Boekhoff, 01100-23464. Deze beide dames bespreken de strategie voordat ze het podi um opkomen. Met de diploma-uitreiking als hoogtepunt toonden modellen in spé af gelopen vrijdag in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg wat ze tij dens hun cursus bij Alienne Mode en Promotie Team hadden geleerd. De geslaagden gaan nu verder als dressman of mannequin. Voor het examen werd kleding geshowd van Sport Stijl Sinke., Josiasse, Bijle- veld, X-Ray en Steketee. Zeker vijftien merken sportschoe nen heeft Streetwalker aan de Lange Zelke in Vlissingen dage lijks in voorraad. Sinds de laatste verbouwing, die vorige week werd afgerond, is de afdeling vrijetijdsschoenen aanmerkelijk uitgebreid en werden ook trai ningspakken aan het assortiment toegevoegd. „Want in de zomer tijd richten wij ons vooral op de toeristen", vertelt Joop Domini- cus, eigenaar van Streetwalker sinds mei 1990. De winkel maakt deel uit van een keten van zeven zaken, die allen met een eigen eigenaar werken. „In de winter is de collectie meer afgestemd op de eigen bevolking. Daarbij gaan wij vanaf nu ook in de modische schoenen meer re kening houden met de jeugdige klanten. Die vormen steeds meer onze doelgroep en daarom vra gen wij ook schappelijke prijzen", zegt Dominicus die vaak naar Amerika reist om daar zelf vooral Eigenaar Joop Dominicus en bedrijfsleidster Mieneke Jonk man van Streetwalker in Vlissingen. sportschoenen in te kopen. Streetwalker in Vlissingen heeft ondermeer All Star, Otto, Nike en Adidas in zijn sportassortiment. Bovendien is de zaak Eccodealer voor Vlissingen. In deze vestiging staat Mieneke Jonkman aan het hoofd. Tamara van der Hooft weet heel goed wat zij wil bereiken met haar nieuwe huidverzorgings instituut New Look aan de Groot mede 85 in Middelburg. In de wijk Dauwendaele biedt zij haar klanten meer dan alleen een schoonheidsbehandeling. De huidverzorging is de laatste jaren steeds meer een zaak geworden van gezondheid en conditie van de huid, dan alleen een schoon heidsbehandeling. Voor haar klanten hield zij afgelo pen week een open huis om de drempel naar haar instituut te verlagen en de klanten te infor meren over de behandelingen. Bovendien houdt zij elke eerste woensdagavond van de maand tussen 19.00 en 21.00 uur een gratis spreekuur voor geïnteres seerden. De huidverzorgingsspecialiste vindt dat huidverzorging net zo iets moet worden als naar de tandarts gaan. „Het verschil is natuurlijk wel dat de klant bij mij geen pijn hoeft te voelen, zoals dat soms wel bij de tandarts is". Volgens haar lijden veel mensen onder een minderwaardigheids gevoel door problemen met de huid. "Neem mensen die ernsti ge brandwonden hebben opgelo pen. Daar is zeker iets wat betreft camouflage aan te doen. Ik kan die mensen leren hoe zij deze wonden kunnen camoufleren door aangepaste crèmes te ge bruiken", aldus Tamara van der Tamara van der Hooft in het salon aan de Grootmede 85 in Middelburg. Hooft. In de ruim opgezette huid verzorgingssalon beschikt zij over alle noodzakelijke apparatuur, zo als een Vapozone en een hars apparaat. Alle mogelijke huidver zorgingsbehandelingen, waaron der Acne-behandeling, manicure en behandeling voor de oudere huid zijn mogelijk bij Tamara van der Hooft. New Look is tevens depositaire voor het cosmetica merk Mary Cohr. Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 13 - 43 - 69 - 24 - 56 - 59 - 49 - 59 - 28 - 10 HORIZONTAAL: 1 schets; 4 kuipersbijl; 7 schoenpennetje; 10 ge vierde zangeres; 11 kledingstuk; 12 drank; 14 gereed; 17 sport; 19 zeilvaartuig; 20 vr. dier; 21 dwaas; 23 telwoord; 24 laagtij; 25 mogelij kerwijs; 28 den lezer heil; 29 regel; 31 biljartstok; 32 lading v.e. schip; 35 wild rund; 37 oxidatie, 40 snelle loop; 41 bijv. naamw.; 42 gewicht; 43 vis; 44 beelden; 47 kleur, 49 edel metaal; 50 grootmoeder; 52 gehoorzaal; 54 met name; 55 kledingstuk; 58 pers. vnw.; 60 deel v.h. gezicht; 62 getekend, 63 koraalbank; 64 Ned. rivier; 65 zuiver; 67 verhaal; 69 vuursprank; 70 droogoven; 71 gewicht; 72 boom; 73 overschot; 74 deel v.d. hals. VERTIKAAL: 1 bloeiwijze; 2 edelen; 3 aanw. vnw.; 4 stad in Rusland; 5 papegaai; 6 pl. o.d. Veluwe; 7 gegraven diepte; 8 vr. munt; 9 scheidingslijn; 13 muziekinstrument; 15 onhandig; 16 kleur; 18 huidverdikking; 20 niet nodig; 22 seintoestel; 25 pl. o.d. Veluwe; 26 voorzetsel. 27 tussenzetsel; 30 muziekstuk; 33 monster; 34 behoef tig; 36 Oranje-Nassau-orde; 38 lofdicht; 39 zangstem; 45 grof; 46 kernspreuk; 47 handelsterm; 48 rechercheur; 49 wild zoogdier; 51 vorm van mij; 53 vloeistof; 54 kers; 56 zoogdier; 57 patriot; 59 ge wricht; 61 roofvogel. 64 stad in Italië; 66 deel v.d. hals; 68 afstands maat; 69 beroep. Oplossing Puzzel week 11 HORIZONTAAL: 2 merkwaardig; 12 oh; 14 boog; 15 raad; 16 KO; 17 een. 19 MP. 21 p a. 22 nor; 23sloop; 25 lab., 27 De inzendingen van de oplossing van deze puzzel dienen uiterlijk binnen een week na verschijnen van de ze krant (op een briefkaart) verzonden te worden aan de redactie van De Faam/De Vlissinger, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Deens; 29 slop; 30 varen; 32 nota; 33 oer; 34 pistool; 36 neg; 37 NB; 38 Leo; 39 tel; 41 re; 42 azolla; 43 kalief; 44 la; 45 lui; 47 rijp; 48 es; 50 ork, 52 wederik; 55 pin; 56 Edam; 58 rebus; 59 auto; 60 Minsk; 62 nek; 63 vuist; 64 pet, 65 ik, 67 d.i.. 68 neo; 69 Ir.; 70 terp, 72 bier; 74II.; 75 stroopwafel. VERTIKAAL: 1 moesson; 3 eb; 4 romp; 5 kop, 6 w.g.; 7 ar; 8 rap; 9 daad; 10 id.; 11 corsage; 13 hellebaardier; 16 kon terfeitsel; 18 Noor; 20 partij; 22 neon; 24 op, 25 las; 26 beo; 28 en; 30 violier; 31 notaris, 34 peluw, 35 lelijk; 38 lol; 40 lip; 44 loempia; 46 rebel; 49 snotolf; 51 kant; 53 den; 54 ruk, 55 puin, 57 ms.; 59 au; 61 kier; 63 vief; 66 KRO; 67 dia; 70 TT; 71 Po; 72 BW; 73 re. Winwoord: SEKWESTRATIE De winnaar van het Avondje Theater van de puzzel van deze week krijgt twee vrijkaartjes voor een wel heel bijzondere gebeur tenis in de Stadsschouwburg in Middelburg. Zij mogen de voor stelling bijwonen van de familie matinee 't Estaminet van de Volksmuziekgroep 't Kliekske. 't Kliekske brengt zondag 29 maart een programma dat in het teken staat van muziek en spel in en om het Vlaamse dranklokaal; vooraf, in de pauze en na afloop wordt volop de gelegenheid ge boden tot het spelen op veertig in de foyers opgestelde caféspellen zoals toptafel, vogelpik, ringspel, pitjesbak, dopspel, troumadam, blaaspijp-schieten, mannekesnel. 't Kliekske met 't Estaminet vloerbollen, nagelkloppen en het vroeger verboden anker en zon. Naast het spel is er uiteraard ge legenheid voor het pakken van een pint Belgisch bier. De foyers zijn geopend vanaf 14.30 uur; de voorstelling begint om 15.30 uur. Een retourtje Antwerpen op za terdagavond. Dat is de prijs die Carlier Toers in de vorm van een speciaal voor deze lijn ontworpen theatercheque beschikbaar stelt aan één van de winnaars van de ze puzzel. Let wel: voor twee per sonen. De winnaar kan op zaterdag avond comfortabel naar Antwer pen reizen om er wat dan ook te doen. Bezoek aan een theater, een restaurant of gewoon stap pen zijn de mogelijkheden. Carlier regelt trouwens van alles voor deze reis, dus ook reserveringen. Alcoholcontrole? Niet aan den ken. De Carlier-chauffeur zorgt voor een prima thuisreis. De te rugreis is trouwens variabel. De bus vertrekt retour Zeeland om middernacht en om drie uur. Carlier bust elke zaterdag naar Antwerpen en noemt deze trip de Theaterlijn Antwerpen. Wie er meer over wit weten over deze lijn kan terecht bij het reisbureau van Carlier in de Gravenstraat in Middelburg. Overigens is deze theatercheque - bijvoorbeeld om cadeau te geven - verkrijgbaar bij datzelfde reisbureau. De voorgaande puzzel leverde weer heel goede inzen dingen op. De trekking leverde de volgende prijswin naars op: De winnaar van het Avondje Theater Compleet werd Katja Pie- ters in Vlissingen. Zij won twee vrijkaartjes voor de voorstel ling 'Dinner for Two', gekoppeld aan een drie-gangen-diner in het restaurant van de Stadsschouwburg in Middelburg. De Theatercheque voor twee personen, goed voor een re tourtje Antwerpen op zaterdagavond met de Theaterlijn Ant werpen van Carlier Tours Middelburg, werd gewonnen door mevr. E. van Dis in Nieuw en St. Joosland. Het boek 'De Nieuw Amsterdam' van Uitgeverij Den Boer in Vlissingen werd gewonnen door J. Hoekstra in Serooskerke. Er is heel wat te doen rond folders. We moeten ze allemaal we ren; ook de huis-aan-huis-bladen, moraliseerde een landelijk bu reau paginagroot in dagbladen. De voorlichters van de gemeente Vlissingen vinden dat alleen de ongevraagde flodders buiten de deur moeten blijven. U mag het best weten: ik heb ook een hekel aan dat zootje op m'n deurmat. Wekelijks ruim ik het ongelezen op; de weekbla den niet, daar staat wel eens wat leuks in. Dat opruimen kost tijd. En dat vind ik nog het ergste, die tijd. Trouwens, mijn vrouw - ik noem haar de laatste tijd 'muts', dat staat zo lekker heden daags turbo - leest die toestanden ook niet hoewel ze een echte koopjesjager is. Ze zoekt zelf wel naar het beste en/of goed koopste, zei ze laatst plechtig en belerend alsof ik er wat aan kan doen dat het me niks kan schelen of een handdoek nou f 9,95 of f 10,65 kost. Ik vind eigenlijk dat folders verboden moeten worden. Het is stierendrek die zomaar naar binnen wordt gesmeten. Laat de ondernemers die willen folderen hun troep op hun toonbank leggen! Wedden dat het blijft liggen? Dan weten ze ook eens hoeveel werk wij wekelijks met z'n allen moeten doen om hun rotzooi op te ruimen. Een idee zou ook zijn om hun folders per omgaande op hun kosten via de post terug te sturen. Maar ja. Wie doet dat? Stierendrek is het. Maar dan op z'n Engels. Dat klinkt leuker. Turbo. Ria Van Der Sloot in de nieuwe winkel in de Sint Ja- cobspassage. Ruim tien jaar zijn Jan van der Sloot en zijn vrouw Ria van der Sloot actief in de verkoop van schoenen. Op de Lange Delft in Middelburg is hun schoenenzaak al een begrip en met de opening van het filiaal in de Sint Ja- cobspassage in Vlissingen hopen zijn nog meer klanten te berei ken. Voorheen was in het pand een kledingzaak gevestigd, maar door de grondige verbouwing heeft het pand zijn oude bestemming terug gekregen. Menig Vlissinger weet zich nog ongetwijfeld te herinneren dat in dit pand jaren lang de schoenenwinkel Clarijs neeti gezeten. Kenmerkend is dat Van Der Sloot Modeschoe nen een ruime collectie biedt voor zowel jongeren als voor ouderen. „Wij gaan twee keer per jaar naar Düsseldorf om daar on ze Italiaanse collectie schoenen te kopen. Modieuze merken als Nero Giardini en Mare O'polo zijn bij ons goed vertegenwoordigd. Ook Franse merken als Le Tissi, met mooie suède schoenen heb ben we in huis. Maar ook degelij ke Nederlandse schoenen als Van Bommel en Van Lier verkopen wij. En de oudere dames vinden hier de gemakschoenen Waldlau- fer en Sioux", aldus Ria van der Sloot. Naast de standaard maten verkopen zij ook damesschoenen in de grotere maten. De winkel is evenals de winkel in Middelburg ingericht door interieurontwerper H. Jacobs uit Ermelo. Hij heef bij de inrichting van de winkel geko zen voor hout en marmer als ba sismaterialen. De etalagekasten zijn geheel uit donker hout opge bouwd en worden versierd door schaallampen. Die zijn aange bracht voor de versiering want de daadwerkelijke verlichting zijn de minscule halogeen lampjes in het plafond. De Dag- en Avondschool Zeeland (DAS) houdt woensdag 18 maart in Vlissingen en donderdag 19 maart in Goes informatiebijeen komsten over het aanbod aan versnelde opleidingen dat aan deze school gevolgd kan worden. Volgens DAS neemt de belang stelling voor spoedopleidingen de laatste jaren sterk toe. Er kan worden gekozen uit de volgende opleidingen: HAVO en VWO ver sneld en MEAO in één of twee jaar, al dan niet met een gemodu leerd systeem. Beide informatie bijeenkomsten worden gehouden vanaf 19 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 31