MAATSCHAPPIJ VOOR BEDRUFSOBJECTEN IN AMSTERDAM: De bouw begon... En klaar... Overkapping Lange Zelke is op een haar na gevild i Een belangrijk aandeel in de realisatie van het huidi ge Scheldeplein in Viissingen werd geleverd door de Maatschappij voor Bedrijfs Objecten nv (MBO) te Amsterdam. Het MBO was tot voor kort een doch teronderneming van de NMB-bank maar werd door opeenvolgende fusies van deze bank met de Post bank en Nationale Nederlanden onderdeel van Inter nationale Nederlanden Groep. Kwaliteit Streekfunctie E z 2 EIND MEI GEZAMENLIJKE PRESENTATIE VAN VERNIEUWD CENTRUM De winkeliers van de Lange Zelke maken zich op om vrijdag 17 april en zaterdag 18 april de overkapping van hun winkelstraat feestelijk in te wijden. Zij heb ben daartoe een uitgebreid op het publiek gericht programma samengesteld. Er staat ook nog een an dere feestelijke gebeurtenis op de kalender in de vorm van een totale presentatie van het vernieuwde winkelgebied van Viissingen; deze laatste happening zal eind mei plaatsvinden. r*~ ft I* Woensdag 18 maart 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER 25 Ambitieus plan moet van Viissingen weer koopkrachtig centrum maken Toen de gemeente Viissingen in 1988 de niet meer in gebruik zijn de scheepshellingen van de Ko ninklijke Schelde Groep had gekocht werd het 16.000 m2 grote terrein doorverkocht aan projectontwikkelaar MBO. Deze maatschappij ontwikkelde in de jaren daarna een ambitieus plan dat van Viissingen weer een koopkrachtig centrum moest ma ken en waarin gemeente en on dernemers niet minder dan 300 miljoen gulden investeren. Bij het maken van de plannen werd uitgegaan van de onder bouwde stelling dat de tendens naar een toenemende concentra tie van kwalitatief hoogwaardige en gespecialiseerde winkels in binnensteden zich de komende jaren onverminderd voortzet. Het plan voorzag dan ook niet alleen in de vestiging van een aantal za ken in de modebranche maar ook in hoogwaardige zaken in de foodsector en andere branches. De behoefte aan een concentra tie van de betere winkels in bin nensteden is volgens MBO een gevolg van veranderend consu mentengedrag: een sterke toena me van de mobiliteit van de consument en dus de keuze voor winkelen in makkelijk bereikbare en goed geoutilleerde stadscen tra, een toenemende behoefte betering van het aanzicht van het winkelcentrum van Viissingen en de uitstraling ervan naar de re gio". Luitwieler onderschrijft ten volle de stelling dat je als winkelcen trum een goed stuk kwaliteit moet bieden om het publiek te binden: „De klant is tegenwoor dig heel erg mobiel en ziet er be paald niet tegen op om een grote afstand af te leggen als de zeker heid er is dat er dan ook plezierig gewinkeld kan worden". Hij is, samen met vele andere mid denstanders in Viissingen, de mening toegedaan dat het win kelen in een stadscentrum een belevenis moet zijn die prettig aandoet en die men nog wel eens wil meemaken. „En daar hebben we geprobeerd ons steentje aan bij te dragen; niet al leen door de overkapping en alle aan maatwerk waarbij de eisen ten aanzien van kwaliteit en om vang van het assortiment en de verleende service een grote rol spelen, en de toenemende be hoefte aan het zogenaamde re creatief winkelen waarbij als gevolg van de voortschrijdende individualisering van de samenle ving en de sterk toegenomen vrije tijd steeds meer belangstel ling ontstaat voor het 'milieu' van de binnenstad. Projectontwikkelaar MBO ging er bij het ontwikkelen van de plan nen vanuit dat Viissingen met haar 46.000 inwoners de groot bijkomende werkzaamheden maar zeker ook door een uitbrei ding van de verkoopruimten met drie meter in de richting van de straat", aldus Luitwieler. Er klinkt wat spijt in zijn stem door als er moet worden ge constateerd dat Viissingen zich als winkelgebied dit voorjaar vooral manifesteert door een aantal officiële openingen op rij. „We hebben geprobeerd om in samenwerking met de winkeliers van het Scheldeplein te komen tot een datum waarop alle ver nieuwingen in Viissingen in één keer aan het publiek gepresen teerd werden. Maar ten aanzien van het Scheldeplein werd geko zen voor een eigen openingsda tum. En dat moet je dan respecteren". Voor de totale pre sentatie van het vernieuwde win kelgebied in Viissingen zal derhalve nog even geduld moe ten worden geoefend tot eind mei. ste gemeente van Zeeland is en dat er alles aan gedaan moest worden om daaraan ook in kwali tatief opzicht gestalte aan te ge ven. Het nieuwe centrumplan moest de streekfunctie van de stad duidelijk versterken. In het achterhoofd speelden zaken mee als de reconstructie van de Bou levard, de herinrichting van de oude Vissershaven met het Arsenaal-gebied tot een moderne jachthaven met horecafacilitei- ten, de uitbreiding van de bewin- keling in de binnenstad aan het begin van de Walstraat en aan de Kleine Markt en de herinrichting van de winkelstraten Lange Zel- ke, Spuistraat-Oost, Walstraat, Kleine Markt en St.-Jacobsstraat. i <f In het hart van Viissingen is door MBO uiteindelijk op een van de meest gezichtsbepalende loca ties in de binnenstad een uniek winkelcomplex: Scheldeplein, ge realiseerd. Het totale project om vat zo'n 10.000 m2 winkelruimte, met boven de win kels ca 80 woningen en direct aansluitend aan het project een goed bereikbare parkeergarage met een capaciteit van 400 auto's. Samen met enkele grote publiektrekkers als Albert Heijn, Blokker en C&A is er voor de ge vestigde ondernemer een belang rijke zakelijke zuigkracht tot stand gebracht. MBO: „Het Scheldeplein biedt een verscheidenheid aan voorzie ningen, waarbij het multifunctio nele karakter van de binnenstad sterk tot uitdrukking komt door de concentratie van functies zo als winkels, horeca, amusement, cultuur, wonen en recreatie. De aanwezigheid van de zee en de Boulevard op loopafstand biedt een unieke combinatie van win kelen en recreëren. We hebben er naar gestreefd een zo hoog mo gelijke gebruiks- en belevings waarde te scheppen dat nu ondermeer tot uitdrukking komt in de architectuur, de vormgeving en de kwaliteit van de gebruikte materialen." Uit de ondernemers, die zich als gegadigde voor vestiging op het Scheldeplein aanmeldden, is aan de hand van het meest wenselij ke branchepatroon en met de wens om te komen tot een aan trekkelijke variatie van assorti menten en bedrijfsformules, een weloverwogen keuze gemaakt. Bij de toewijzing werd voor zover mogelijk voorkeur gegeven aan ondernemers uit de gemeente Viissingen, die hun winkel of be drijf wensten te verplaatsen naar het centrum. De toewijzing ge schiedde mede op advies van een begeleidingscommissie waarin, behalve de gemeente Viissingen, ook de Rijksconsulent Economische Zaken, de Kamer van Koophandel en MBO verte genwoordigd waren. LU a z Ui De bouwwerkzaamheden, die de overkapping van de Lange Zei- begin januari zijn begonnen, ver lopen keurig volgens de planning. De komende weken wordt er nog hard gewerkt aan het aanbren gen van de sierbestrating, aan de plaatsing van de glasplaten van de overkapping en de verdere af werking van het plan. Ad Luitwieler is één van de leden van de commissie die zich ten voile heeft ingezet voor een goe de gang van zaken met betrek king tot de werkzaamheden rond ke. Samen met zijn colle ga's/commissieleden Van Laere, Heiningen en Knottnerus heeft hij zich de afgelopen maanden inge zet om de werkzaamheden in hun winkelstraat zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen tenein de de overlast voor het winke lend publiek tot een minimum te beperken. Luitwieler: „We zijn blij dat het einde in zicht komt en de overlast voor het publiek achter de rug is. We kunnen straks een forse steen bijdragen aan de ver- In Viissingen wordt de komende weken de laatste hand gelegd aan de voltooiing van de werk zaamheden in de Lange Zelke. V

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 25