Dankzij donaties kunnen we ons nog behoorlijk bedruipen Welke winkels? crwB Coffee Club geopend op Scheldeplein Vlissingen Burgemeester opende nieuw postkantoor in Vlissingen Benetton brengt kleur in vernieuwd Vlissingen Doe-het-zelvers kunnen terecht bij Handyman Hoezo modewinkel wekt nieuwsgierigheid op .1 Laatste nieuws ABC-COMBINATIE STIMULEERT GEHANDICAPTEN PONYRUDEN Ter gelegenheid van de opening van het Scheldeplein in Vlissingen zal namens de drie partners Albert Heijn, Blokker en C&A door A.H.-bedrijfsleider Jaap Leunis een cheque ter waarde van 10.000 gulden worden overhandigd aan de voorzitter van de Stich ting Ponyrijden Gehandicapten Zeeland, ir. Th.A.C. van Tongeren. De overhandiging zal plaatsvinden di rect na de officiële openingsplechtigheid. Kosten Klikken Wensen De volgende winkels zijn te vinden op het Scheldeplein: Blokker, Van Fraassen, De Ruiter, Hot Legs, Quick Shoes, C&A, Blankenburg, Etos, Jamin, Benetton, Coffee Club, Van de Kooij, Handyman, PTT, Halfords, Hoezo Mode, Bob- be, Free Record Shop, Sprint Foto, amici en M&S O*. Woensdag 18 maart 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER 17 De Stichting Gehandicapten Ponyrijden Zeeland bestaat ruim vijftien jaar en heeft haar huisvesting aan de Bosweg in Vlissingen met een eigen ma nege die bestaat uit een binnen- en buitenbak, stallen en een foyer. Het dieren- bestand telt acht pony's en twee paarden. De stichting is aangesloten bij de landelijke Federatie Paardrijden Gehan dicapten. De gift van ABC zal worden gebruikt voor de aan schaf van een paard met bij behorend zadel en hoofdstel. Voorzitter Van Tongeren: „Het ponyrijden door gehandicapten vindt voor een groot gedeelte zijn oorsprong in het feit dat deze be zigheid gezien werd als een niet onbelangrijke bijdrage aan een stukje revalidatie. Aanvankelijk werd de bezigheid op individuele basis bedreven door particulie ren; na verloop van tijd werd door deze particulieren, ondergebracht in de Oudervereniging Helpt El kander, een fusie aangegaan met de Vereniging van Ouders van Geestelijk Gehandicapten 'Helpt Elkander' (VOGG - red.). Het voortdurend groeien van die vere niging noopte echter, met mede werking van opnieuw een aantal particulieren, tot de oprichting van de Stichting Ponyrijden Ge handicapten Zeeland." Het oprichten van de Stichting, en de aanschaf van pony's en paarden, verplichtte er wel toe dat ook werd voorzien in de huis vesting van de dieren en in de mogelijkheid om er onder alle weersomstandigheden mee te kunnen rijden. Dat gegeven leid de er toe dat uiteindelijk aan de Bosweg in Vlissingen een mane ge, een mogelijkheid tot stalling van de pony's en paarden en een foyer met aangepaste toiletruim te voor gehandicapten werd ge bouwd. De accommodatie van de stich ting wordt gebruikt door leden van de Vereniging David; daarvan kan iedere gehandicapte on geacht zijn of haar leeftijd lid worden. Aan de Bosweg wordt het pony- en paardrijden tevens bedreven door leden van de stichting De Hobbits, die zijn oor sprong vindt bij Vijvervreugd en Zonneveld en nauw is verbonden met de rijvereniging De Gouwe Reijers in Serooskerke. Het paard rijden door gehandicapten is niet aan een bepaalde leeftijd gebon den; wekelijks rijden er in totaal 75 gehandicapten met een leef tijd, die varieert van 6 tot ruim 60 jaar. Er wordt in de manege gere den op maandagmiddag, dinsda gavond, vrijdagavond en de gehele zaterdag. De kosten van een lidmaatschap worden be wust erg laag gehouden: op jaar basis wordt 22,50 gulden aan lidmaatschap betaald, terwijl per lesuur een bedrag van 2,50 gul den op tafel moet worden ge legd. De instandhouding van deze ac commodatie vraagt evenwel een behoorlijke financiële krachts inspanning. Van Tongeren: „Ge lukkig zijn we in staat om onszelf behoorlijk te bedruipen, niet in het minst dankzij donaties, con- tributies^n het vragen van een klein bedrag aan lesgeld." De stichting is dan ook dolgelukkig met het gebaar van Albert Heijn, Blokker en C&A in Vlissingen. Dankzij de aanschaf van een paard kan er weer een aantal le den deelnemen aan de activitei ten in de manege. Maar zoals met elke aanschaf van een dier stijgen daarmee ook de kosten van het onderhoud. Van Tongeren: „Hoewel de be hoefte aan mogelijkheden tot pony- of paardrijden onder de ge handicapte medemens groot is, hebben we als stichtingsbestuur toch gemeend om een ledenstop te moeten invoeren, domweg omdat er geen ruimte meer is om het aantal lesuren uit te breiden. Uiteindelijk staat of valt dit hele gebeuren met de bereidwillige in zet van heel veel vrijwilligers." En veel uitzicht op uitbreiding van het ledental is er niet omdat vol gens Van Tongeren het verloop van de leden minimaal is. Aan de pony's en paarden, die bij de stichting in gebruik zijn, wor den met betrekking tot hun ge aardheid bepaalde eisen gesteld. Daarbij staan zaken als betrouw baarheid en rustig gedrag hoog in het vaandel. Van Tongeren: „Het is vaak een kwestie van aanvoe len. Bij het 'gebruikmaken' van de dieren wordt uitgebreid aandacht besteed aap het gegeven of de verstandhouding tussen dier en berijder klikt. En niet zelden is die goede verstandhouding een lo gisch gevolg van het afstemmen van het karakter van het dier op dat van zijn berijder. Een paard of pony voelt zelf, net als bij veel an dere huisdieren, heel goed aan of een persoon bij hem of haar past. En als dat niet zo is dan blijkt dat in de praktijk heel snel." De mogelijkheid tot aanschaf van een paard dankzij de gift van ABC mag dan een welkome aan vulling zijn; dat sluit echter niet uit dat er daarna geen wensen meer zijn. Van Tongeren: „We hebben destijds in eigen beheer een foyer gebouwd, die echter nog lang niet is afgebouwd en in gericht. Ook de verbetering van de buitenbak staat nog hoog ge noteerd op ons verlanglijstje en dan met name de verbetering van de bodem. Nu is het nog zo dat mensen met ademhalingsmoei lijkheden in droge perioden erg veel hinder ondervinden van de samenstelling van de bodem. En het voortdurend natspuiten, zoals nu nog gebeurt, kost een kapitaal aan water." Andere vormen van medewer king aan de de instandhouding van deze voorziening ziet Van Tongeren in de vorm van finan ciële bijdragen, al dan niet ano niem. „Als je bedenkt dat het onderhoud en de verzorging van een paard of pony op jaarbasis al gauw een investering vraagt van zo'n 1.500 gulden, dan is het niet moeilijk om uit te rekenen wat elf dieren op jaarbasis kosten. En dan hebben we het alleen nog maar over de dieren en niet over de uitrusting zoals zadel, bit en dergelijke of over de exploitatie van de accommodatie. Hoewel we ons kunnen bedruipen is er bepaald nog geen sprake van een exploitatie-overschot, dat ge bruikt zou kunnen worden om dringend noodzakelijke verbete ringen aan te brengen." Op het Scheldeplein te Vlissingen! colfee Weliswaar op een ongeluksdag bij uitstek, vrijdag de dertiende, is de Coffee Club op het Schelde plein in Vlissingen officieel ge opend. Voor de eigenaar, de heer W. van de Ent, geen probleem, want hij heeft er alle vertrouwen in dat zijn zaak een succes zal worden. Samen met zijn vrouw E. van de Ent bieden zij het winkelend pu bliek een scala aan verschillende soorten koffie en exclusief gebak. „Wij willen ons graag onderschei den van andere koffieshops en daarom hebben wij naast de be kende espresso en cappuchino ook panna montatta en Wiener melange. De laatste koffie wordt bereid met room, warme melk en slagroom. Het gebak komt van bakkerij Ras uit Middelburg, dus net even anders dan het gebak dat doorgaans wordt geserveerd in Vlissingen", meent de uit Rot terdam afkomstige W. van de Ent. Naast koffie en gebak kan men er ook terecht voor broodjes en tosti's. De Coffee Club is ruim Afgelopen maandag opende J. van der Doef het nieuwe post kantoor aan de Aagje De kenstraat in Vlissingen. Scouting Vlissingen kreeg een van de PTT omdat hun clubhuis in december afbrandde. Het nieuwe postkantoor is het eerste in Zeeland dat is ingericht volgens de nieuwe dienstmarke- tingformule. Deze formule ken merkt zich door klantgerichtheid en een breed dienstenpakket. Bij na alle loketten zijn vervangen door open balies. Hierdoor is een open communicatie tussen klant en medewerker postkantoor mo gelijk. Door gebruik te maken van buizenpost zijn er geen geldvoor raden in het kantoor aanwezig, hetgeen de veiligheid ten goede komt. Aan de open balies wordt ge werkt met een nummersysteem. De klanten staan niet meer in de verkeerde rij. ledereen wordt nu in volgorde aan één van de balies geholpen. In de ruime hal van het nieuwe kantoor is een postwinkel ingericht. Verpakkingsmateriaal, wenskaarten, schrijfbenodigdhe den en cadeau-artikelen zijn hier te koop. Nieuw is ook de mogelijkheid om reizen te boeken en meteen een reisverzekering af te sluiten. Aan de balie van Manpower kan men in het nieuwe postkantoor zelfs terecht voor uitzendwerk. Voor een persoonlijk advies is een spreekhoek en een spreekkamer aanwezig. Verder is het kantoor uitgerust met een grote hoeveelheid zelf- bedieningsapparatuur zoals een weeg- en frankeerautomaat, een zwart/wit en kleurenkopieerma chine, een fax em een kaartente- lefooncel. Aan de buitenzijde van het kantoor bevindt zich een gi romaat. Het postkantoor aan de Aagje Dekenstraat in winkelcentrum Scheldeplein is open van maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Het lokettenkantoor aan de Govert Flinkstraat wordt met in gang van 16 maart gesloten. opgezet en heeft iets weg van een Italiaanse ijssalon. Vooral door de blinkende ijzeren stoel tjes en tafeltjes en het marmer dat is verwerkt in de pui en de vloeren. W. van de Ent heeft ge kozen voor een gedeeltelijke zelf bediening. "De klant kan aan het buffet zelf zijn gebak en broodjes uitkiezen en als er iets gemaakt moet worden dan brengen wij het naar de tafeltjes". Het Schel deplein is een plek waar bij uit stek een terras het goed zal doen. De eigenaar van de Coffee Club zal het ook zeker niet nala ten om, zodra het weer dat toe laat, een terras te beginnen op het Scheldeplein. De pony en de ruiter moeten goed bij elkaar passen. De eerste kennismaking is dan ook heel belangrijk. De fleurige kleurige kleding van Benetton is voortaan ook aan het nieuwe Scheldeplein (Walstraat 189) in Vlissingen te koop. Eige naar Loek van 't Westende is dui delijk trots op deze vestiging, die alweer de derde is in de rij, na Middelburg en Bergen op Zoom. Ter gelegenheid van de geboorte van deze nieuwe Benettonwinkel hangt tussen de vrolijke lente- en zomerkleding de omstreden poster van de pasgeboren baby aan de navelstreng. Een plaat die in Engeland werd verboden. „Ik vond hem juist toepasselijk bij de opening hier in Vlissingen en stoor me er helemaal niet aan", zegt de eigenaar. „Het merk is wereldwijd zo bekend dat men in de Benettonadvertenties niet meer de kleding wil afbeelden maar een actueel onderwerp, dat bij sommigen nogal heftige reac ties oproept. Er is veel over te doen geweest en dat is ook al opzich een prima reclame". Benetton Vlissingen heeft naast Eigenaar Loek van 't Westende samen met Siska Osram en Corine Lagendijk voor de Benettonzaak in Vissingen. de jeugdkleding 012 en de vol wassen Benettonlijn ook kleding van Sisley in de zaak. Deze serie omvat meer modische dameskle ding, die ook heel goed door min der jeugdigen gedragen kan worden. De nieuwe zaak in de Scheldestad wordt geleid door Siska Oskam en Corine Lagen dijk. Wie een beetje handig is, repa reert tegenwoordig zelf zoveel mogelijk zijn electrische huishou delijke apparaten. Immers de voorrijkosten en het werkloon be dragen soms wel het tienvoudige van het onderdeel dat vervangen moet worden. Bovendien kun je soms dagen wachten voordat de servicemonteur de tijd heeft ge vonden om naar Zeeland te ko men. Maar hoe kom je nu snel aan een manchet voor de wasmachine, een aansluitstuk voor de stofzuiger of dat ene klei ne palletje voor de jaren oude staafmixer. Het antwoord luidt sinds kort: bij Handyman aan het nieuwe Scheldeplein in Vlissin gen. Bij duizenden liggen zij keurig op nummer gesorteerd in de vakken van de winkel. Van 57 merken huishoudelijke apparaten, varië rend van wasautomaten en koel kasten tot stofzuigers, mixers of scheerapparaten, kan de klant bijna ieder onderdeel kopen bij Handyman. Daarnaast zijn er alle soorten stofzuigerzakken te koop, maar ook glazen koffiekan nen en tientallen modellen af standsbediening voor de televisie. Handyman Vlissingen is het 32ste filiaal in Nederland van een keten die in Terheijden bij Breda begon en bovendien de eerste in Zeeland. In België kun- Peter Marijs, de nieuwe Handyman-man van Vlissingen be langrijk is. nen op zeven plaatsen de zelfre- parateurs bij deze onderdelenshop terecht. De nieu we bedrijfsleider in Vlissingen, Peter Marijs, al twaalf jaar vak man op het gebied van huishou delijke apparaten, kreeg van zijn nieuwe werkgever een aparte opleiding om de klant goed van advies te kunnen dienen en het nieuwe bestellingssysteem te le ren kennen. Hij vertelt: „Vanuit het centrale magazijn worden alle filialen twee maal per week be voorraad. Bovendien kan ik indien nodig ook een onderdeel binnen een dag laten komen. Belangrijk is dat de klant naast het merk ook het juiste type en nummer kan opgeven. Dat maakt het op zoeken en het bestellen veel ge makkelijker. Wie een beetje handig is kan vaak heel goed zelf onderdelen van een apparaat ver vangen. Bovendien is ons advies gratis". Ter gelegenheid van de feestelijke opening van Handyman, morgen 19 maart, is er voor de kinderen een leuke kleurplaat te halen in de winkel waarop ook aantrekke lijke voordeelcheques voorko men. Met de kleurplaat zijn leuke prijzen te verdienen. Met een wel hele vreemde naam zijn Ab Castel en Mattie van der Kleijn op het Scheldeplein een modewinkel begonnen. Hoezo Nou, precies. Hoezo, dat is dus de naam van de modewinkel. Het echtpaar W. van de Ent in hun Coffee Club aan het Schel deplein. Ab Castel moet er om lachen, want de naam Hoezo veroorzaakt precies wat hij ermee wilde berei ken, namelijk nieuwsgierigheid. En sinds de opening van de win kel hebben de klanten het vooral over de naam. Ab Castel en Mat tie van der Kleijn spreken liever niet meer over doelgroepen als het om klanten gaat. „Die tijd is voorbij, bij ons komen zowel jon gere als oudere mensen en zij zoeken mode waarmee zij zich kunnen identificeren. Hun bele vingswereld en de mode die daar bij past, kunnen ze hier vinden", vertelt Ab Castel. De collectie is zo samengesteld dat er modische combinaties kunnen worden gemaakt, zowel voor mannen als voor vrouwen. Het nieuwe pand is expres niet helemaal afgewerkt. Zo is het plafond niet betegeld en zijn er leidingen te zien. Door het echter in een zacht gele kleur te schilde ren doet de winkel warm aan. De paskamers zijn groot zodat de klant zich niet in allerlei bochten Ab Castel en Mattie van der Kleijn in modewinkel Hoezo op het Scheldeplein. hoeft te wringen om iets aan te trekken. Voor in de winkel staat een antieke woltafel uit Engeland van maar liefst 4 meter lengte en 2 meter breedte. Met opzet staat die tafel daar, want zo meent Ab Castel „De klanten lopen direct naar die tafel om te snuffelen en zo verlaag je de drempelvrees bij het binnenkomen". Op deze pagina ook de net geopende winkels op het Schelde plein. Zaken die eerder hun deuren openden voor het publiek kregen de afelopen weken al aandacht in deze krant. Het opstappen gebeurt dankzij een opstapperron en vaak wat helpende handen en mankracht. Even de pony geruststellen. ,WV omV VOOT ViVl'

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 17