Rockgroep Normaal treedt op in sporthal Oost-Souburg Expositie van en over kaarten bij Delta Expo International Troublemakers opnieuw in 't Karrewiel Sugar Mama in Bar American Feestelijke kindermiddag Vlissings Speeltuinverbond Zanger/gitarist Rick R. Dean voor opnamen naar Amerika 5 MAART T/M 11 MAART IN MIDDEN ZEELAND BENNIE JOLINK: 'ARTIESTEN HEBBEN TOTAAL VERKEERD BEELD VAN ZEELAND' De Achterhoekse boerenrockgroep Normaal treedt zaterdag 14 maart vanaf 20 uur op in de sporthal in Oost-Souburg. Het voorprogramma wordt verzorgd door Emmeroyd Blues. Zeeland Stichting Dansz krijgt Culturele Prijs Goes KUNST IN DE KERK Peter Sijnke Woensdag 4 maart 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER lis ig? n? wm IK Normaal doet Oost-Souburg aan in het kader van de tournee 'Veldtocht 1992', waarmee de Achterhoekers door het land trekken. De titel luidt 'Buugen of Basten'. De groep Normaal viert in 1992 het achttienjarig bestaan maar heeft in verband met de te grote druk dit jaar afgezien van het opnemen van een nieuw al bum. De toernee van dit jaar il lustreert dat de groep 1992 ziet als een uiterst belangrijk jaar: „Na alle succes van de afgelopen jaren is het gevaar van verzadi ging groot", zegt Bennie Jolink, „maar omdat we geen slome vertoning willen en absoluut niet zijn ingeslapen, komen we nu met een fonkelnieuwe show." Het repertoire van deze show be vat naast een aantal oude songs die veranderd zijn, ook een aantal verrassende nieuwe nummers. Jolink: „Het nieuwe repertoire is pittig, bijtend en heel direct van karakter. De scherpe teksten gaan terug naar de glorietijd van 'Deurdonderen'." Over het jaarlijks terugkerend op treden in Vlissingen wil Jolink overigens ook nog wel een aantal krasse uitspraken kwijt: „De meeste artiesten hebben een to taal verkeerd beeld van Zeeland. Ze denken dat hier niets te bele ven valt en dat het publiek op al les maar lauw reageert. En dat is een groot misverstand." Hij kan zich behoorlijk kwaad maken als hij collega-artiesten schamper hoort praten over 'de Zeeuwse klei'. „Wij voelen ons prima thuis in deze streek", zegt de Achter hoeker die zegt zich verwant te voelen met het platteland en niets moet hebben van de grote stad. In bar/dancing 't Karrewiel treedt vrijdag 6 maart vanaf 23 uur de formatie International Troublema kers op. Het hernieuwde optre den is een gevolg van de vele verzoeken daartoe die de directie van de dancing bereikten naar aanleiding van een eerder optre den op 6 december 1991. De groep bestaat uit vijf musici uit verschillende landen die elkaar in de zomer van 1991 op het Spaanse eiland Ibiza hebben le ren kennen en daar het gehele seizoen optraden. De muziek van de band kan het best omschre ven worden als soulful funk en staat garant voor een heerlijk avondje swingen. The International Troublemakers tijdens hun zomersessie op biza. h het kader van de serie Blues op Zondag treedt zondag 8 maart om 15.30 uur de formatie Sugar Mama op. De muziek houdt het midden tus sen stevige blues a la Muddy Wa ters en Howlin Wolf en de Engelse school van Nine Below Zero. Zaterdag 7 maart staat in Bar American een optreden gepland van de groep Burial; zij spelen vanaf 20 uur death-metal. Sugar Mama Het Vlissings Speeltuinverbond houdt jaarlijks een feestelijke kin dermiddag voor kinderen in de leeftijd van vijf t/m twaalf jaar. De plaats van handeling is dit jaar het Scheldekwartier aan de Van Dishoekstraat in Vlissingen op zaterdag 7 maart. Het programma bestaat dit jaar uit een optreden van Conny Vink en van Los Gino's; zij brengen het kinderprogramma 'Het is altijd feest' op de planken. Organisator Ton Weijts, secretaris van het ver bond: „Wij proberen elk jaar een kwalitatief goed gezelschap naar Vlissingen te halen en dit jaar hebben wij dat gevonden in het kinderprogramma waarin het De rockgroep Normaal treedt op 14 maart op in Oost- Souburg. In het kader van het programma van wisselexposities is in Delta Expo op Neeltje Jans deze week de tentoonstelling Cartografie voor het publiek opengesteld. De tentoonstelling zal het gehele jaar 1992 te bezichtigen zijn. De tentoonstelling is samen gesteld om een beeld te geven van de vele, vaak kleurrijke vor men en toepassingen waarin ze voorkomen. Het is een selectie en voor het grootste deel afkom stig uit de collectie van sa mensteller Paul Mijksenaar. De tentoonstelling wordt gehuurd van de Stichting Kunstprojecten in Rotterdam. De Middelburgse zanger/gita rist/songwriter Rick R. Dean ver trekt vrijdag 10 april naar Nashville, Tennessee in de Ver enigde Staten voor de opname van een tweetal songs bij de pla tenmaatschappij Comstock Records. Dean is de eerste Nederlander die een kans krijgt om onder dit label country-muziek op te nemen. Er worden twee songs opgenomen samen met zeer bekende muzi kanten. Studiotechnicus is de ve teraan Jim Williamson, die vele gouden hits heeft opgenomen van onder andere Don Williams, Merle Haggard en Johnny Cash. De backing vocals worden ver zorgd door mr. Harmony, Curtis Young en Patty Parker. De songs worden gelanceerd op driehon derd hitchart radiostations. Voor Rick R. Dean gaat hiermee een droomwens in vervulling; hij hoopt op 26 april weer terug te zijn in Nederland De Culturele Raad Goes heeft besloten om de Culturele Prijs Goes 1991 toe te kennen aan de Stichting Dansz. Het is voor de 14e keer dat deze prijs, een zilve ren legpenning, wordt verleend. De Culturele Raad Goes moti veert de keuze voor de onder scheiding aan Stichting Dansz vanwege de veelzijdigheid van het dansaanbod, het kwalitatief hoge niveau van de uitvoeringen, de originele choreografie van de uitvoeringen en de danstechni sche realisatie ervan. Ook de opleiding die dansers geboden wordt en. stimuleren van de dans vorm in Goes en in Zeeland heb ben aan de toekenning bijgedragen. vakmanschap en de jarenlange ervaring van Conny Vink en Los Gino's, de geboren muzikale clowns, garant staan voor een perfecte kindershow waarvan plezier maken het hoofdthema is." Alle kinderen, die lid zijn van een speeltuinvereniging, zijn inmid dels in de gelegenheid gesteld om een gratis toegangsbewijs in hun bezit te krijgen. Kinderen, die geen lid zijn, kunnen zolang de voorraad strekt toegangskaarten kopen tegen betaling van f 7,50. De voorstelling begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 Brandbocht in nieuwe kerk Vorige week heeft u iets kun nen lezen over kerkbochten (afgesloten, overhuifde kerk banken). Op één speciale bocht gaan we hier nader in. Dr. C.A. van Swigchem schreef in jaargang 35 nummer 5 van het "Zeeuws Tijdschrift" een artikel onder de titel "Het brandbocht in de Nieuwe Kerk te Middelburg". Slechts een klein gedeelte van dit artikel ging daadwerkelijk over "het brandbocht", waarvan Van Swigchem ten onrechte aan nam dat er slechts weinig over bekend was. Enig speurwerk bracht het volgende aan het licht. Het Middelburgse College van Brandmeesters nam in 1751 - en niet in of omstreeks 1764 zoals Van Swigchem ver onderstelde - voor eigen reke ning het bocht in de Nieuwe Kerk in gebruik. Dit zogenaam de "Brandmeester bocht" wa tegen de binnenmuur van de voorgevel van de Nieuwe Kerk geplaatst, circa drie meter ho ger dan de kerkvloer. Het be stond uit twee rijen banken. De achterste rij, tegen de muur was bestemd voor bestuur en brandmeesters, terwijl de voor ste rij als zitplaats van de on derbrandmeesters diende. In deze bank zat de bode het dichtst bij de trap. In geval van brand in de stad tijdens een kerkdienst had de "stokman" (de onderkoster) van de kerk tot taak de brandmeesters zo snel mogelijk in te lichten. Aan gezien de brandspuitmeesters apart en bij elkaar zaten kon den ze dan vlug en zonder al te veel opschudding het kerkge bouw verlaten. Aanvankelijk werd van de zitplaatsen in het brandmeestersbocht druk ge bruik gemaakt, maar later liep de animo nogal terug. Ten ge volge van herstel van de voor gevel van de kerk in 1905 (onderdeel van de Abdijrestau ratie door J.A. Frederiks van 1885 - 1906) moest het bocht verplaatst worden. Een goede nieuwe lokatie was niet te vin den en daarom, en wegens de teruggelopen belangstelling voor een zitplaats, verkochten de eigenaren van het bocht op 23 augustus 1905 het recht "tot het in eigendom hebben van een kerkbocht in de Nieu we Kerk" aan de Nederlands Hervormde Gemeente. Daar mee kwam een einde aan een merkwaardige, alleen te Mid delburg bestaan hebbende in stelling. Het betekende eveneens het einde van het reglement ter zake, dat nog in het midden van de negentien de eeuw veranderd en ver meerderd was, en waarvan we hier tot slot de eerste twee arti kelen laten volgen: "Art. 1. Wie de Leden- Eigenaren zijn. Leden-Eigenaren van dit Bocht of Kerkbank zijn: 1e. Generale Brandspuit meesters. 2e. De Inspecteurs der Blusch- gereedschappen. 3e. Brandmeesters en Ad- sistenten der Brandspuiten A, B, C, D, L, S en W. 4e. Den Officier, Adsistent- Brandmeester, belast met de Directie aan de draagbare spuit. Alle deze, voor zoover die nu in dienst zijn, of bij vervolg tot die betrekking zullen worden be noemd. Zoo, door een besluit van het Stedelijk Bestuur, meerdere brandspuiten in dienst gesteld, zullen de dan daarbij benoemde Officieren, ook als Leden-Eigenaren kun nen worden opgenomen, on der dezelve voorwaarden, regten en verpligtingen, als de tegenwoordige Andere perso nen kunnen niet als Leden- Eigenaren worden toegelaten. Art. 2. Mede zitting hebbende Leden. Op dit Bocht zullen boven en behalven de Leden-Eigenaren tot de zitting worden toe gelaten: 1e. Alle voormalige Officieren van het brandwezen en Inspec teurs der bluschgereedschap- pen, die honorable demissie hebben of in der tijd zullen be komen, tegen betaling eener jaarlijkschen contributie van f 1,50. 2e. Heeren Commissarissen over de Directie op den brand, die van wege de Directie van het Bocht, ieder een sleutel zullen worden overhandigd, met vrijheid van Hun-Ed., om op hetzelve ten allen tijde, met en benevens de andere Leden, zitting te nemen, zonder daar voor tot eenige betaling gehou den te zijn. 3e. Den Secretaris der Directie op den brand, indien hij den post van Secretaris der Directie van het Bocht waarneemt, zonder eenige betaling. Deze niet waarnemende, zal hij, ces sie op het Bocht begeerende, daarvoor mede f 1,50 betalen. 4e. De Bode der Directie van het Bocht, zonder iets te beta len; doch deze zal alleen moge zitten in de onderste bank, op de eerste plaats aan den trap als men boven komt. Alle be trekking hebbenden, in dit en het voorgaande Artikel ge noemd, gedragen zich over eenkomstig de voorschriften van orde, en onderwerpen gesteld". BURGH-HAAMSTEDE De Bewaerschole. (Weststraat 18). Mini van Iterson, olieverfschilderij en en pastels. Ma. t/m za. van 13.30 tot 16.30 uur. GOES Galerie llona Schmit. Ilona Schmit, schilderijen en andere werken. Za. 14-17 uur, hele jaar. Lunchcafé. (Stadhuis Grote Markt). Mevr. Govaerts, schilderijen. Di. t/m za. van 9 tot 18 uur. Oosterschel- deziekenhuis. ('s- Gravenpolderseweg 114) 1.000 x persfotografie, monstercollage van persfotograaf Ruben Oreel. Ope ningstijden ziekenhuis. Deltaweg (bij Roode Wijk). De Omloop, pro ject van Hans de Win. (t/m 5 maart), v.d. Spiegelstraat 15. De Ruimte Ad Hoe, project van Trech ter 5 m.m.v. Hans de Wn en Helene de Winter. Van 8 tot 21 uur. (vanaf 7 maart). Galerie Bekenes. (Dorpsstraat 10). Annie Dominicus, Aquarellen. Za. en zo. van 14 tot 17 uur. (t/m 9 maart). Gasterije Vrouwe Winowah. (Beestenmarkt 14). Jan Weststrate, pentekeningen. Di. t/m zo. vanaf 16 uur. Galerie Van den Berge. (Wijn- gaardstraat 3-1). André Geertse, schilderijen, Hrafnkell Sigurdsson, fotowerken. Wo. t/m za. van 13 tot 17 uur. (vanaf 10 maart). Gemeentearchief. Ilse Versluijs, we eten Vis vanavond, een gevecht in lino's. KAMPERLAND Restaurant Papillon. Lydia Klop- Steendijk, acquarellen en portret ten. Ma t/m za. v.a. 10 uur, zo. van af 17 uur. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin De lano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschil derijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunst handel De Witte Swaen-t Zee paardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en mo derne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak ge opend. tel 01180-16323. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteen- sedijk 7). Expositieruimte: Ver schuivende grenzen, Atlassententoonstelling. Europa in atlassen 1830-1960. Hal begane grond: Verschuivende grenzen, 150 jaar Kadaster. Openingstijden bi bliotheek. Zeeuws Documentatie centrum. (Kousteensedijk 7). Dorpen op Walcheren - Domburg en Oostkapelle. Openingstijden Bi bliotheek. Het Middelburgs Koffiehuis, (Lan- geviele 61). Alexander de Groot, schilderijen. Tijdens openingstijden. Rabobank. (Lange Geere 3). Adri- aan Willem Duvekot, expositie. Openingstijden bank. De Vleeshal. Mindtools, A.M. Kop per en M. Februari. Di. t/m zo. van 13 tot 17 uur. (vanaf 8 maart). NEELTJE JANS Delta Expo. wisselexpositie: Carto grafie, van en over kaarten. Dage lijks geopend van 10 tot 17 uur. Gehele jaar. OOSTKAPELLE VLISSINGEN DONDERDAG 5 MAART Lusten en Lasten, komedie met Margreet Blanken, Bea Meulman en Rene Retel, Stadsschouw burg, Molenwater 99, Middel burg, 20 uur. VRIJDAG 6 MAART Lusten en Lasten, komedie met Margreet Blanken, Bea Meulman en Rene Retel, Stadsschouw burg, Molenwater 99, Middel burg, 20 uur. Zeeuws Biologisch Museum. Ons Reewild, tentoonstelling over de kleinste Europese hertensoort. Di. t/m vr. en zo. van 10 tot 17 uur, za. van 13.30 tot 17 uur. Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlis- singen/Breskens. Op dubbeldeks veerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema het geven van een beeld van Zeeland als va kantieland voor iedereen. Strand- hotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetari um. Bellamy 19. (Bellamypark 19). Boudewijn Wolthuis recente wer ken en tekeningen. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur.za. t/m zo. van 13 tot 17 uur. Kunstuitleen. (Lange Zelke 91). Zel- ke Negen Een, wisselende collectie hedendaagse kunst. Wo. t/m vr. van 12 tot 17 uur, za. van 10 tot 12.30 uur. DAS-aula. (Verlengde Bonedij- kestraat). Leen van Duyvendijk. Ma. t/m do. van 8 tot 15 en van 18 tot 22 uur. De Gebroeders Flint met "Al leen in mijn gedachten kan ik wo nen", liederenprogramma. Vestzaktheater, Bellamypark, Vlissingen, 20.30 uur. Honey B The Bones, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. De Stichting Kamermuziek Zeeland presenteert concert door Het Reizend Muziekgezelschap, Concertzaal, Middelburg, 20 uur. Concert door Honey B en The D-Bones, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 10 uur. Concert door muziekvereniging Euphonia, Wilhelminahuis, Goes, 19.30 uur. Jamsessie, De Piek, Hellebar dierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. ZATERDAG 7 MAART Zangavond m.m.v. zangvereni ging 'De Lofstem', Koorkerk, Mid delburg, 20 uur. Frigid Cold, Bar American, Plein 1940, Middelburg, 20 uur. Stichting Dansz met 'Geboren in armoede'. Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 20 uur. Kindermiddag speeltuinvereni gingen Vlissingen, met Conny Vink en Los Gino's kinderpro gramma 'het is altijd feest', voor kinderen van 5 t/m 12 jaar, Scheldekwartier, Van Dis hoekstraat, Vlissingen, 14.30 uur. Poppentheater Sim Bolus, 'wat een schat'. Ambachtscentrum, Goes, 14.30 uur. ZONDAG 8 MAART Sugar Mama, Bar American, Plein 1940, Middelburg, 15.30 uur. DINSDAG 10 MAART Carillonbespeling door stads- beiaardier Sjoerd Tamminga, Gro te Kerk, Goes, 13.30 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. WOENSDAG 11 MAART WEMELD/NGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage lijks geopend. Brutale Winterbekentenissen, toneelstuk met o.a. Ton Lutz, Ann Hasekamp en Ingeborg Elze vier, Stadsschouwburg, Molen water 99, Middelburg, 20 uur. VRIJDAG 6 MAART Alhambra Vlissingen I, Prince of Ti- des' 14 uur, 'J.F.K.' 18 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen II. 'Fievel in het Wilde', 14 uur, 'Prince of Tides' 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen III, 'De John sons' 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Hot Shots' 14 en 19 uur. 'Kiss before dying' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'The Addams Family' 19 uur, 'V.l. Warshawski' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Toto Ie Her os' 19.30 en 22 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Europa' 20 uur, 'Angels with Dirty Fa ces' 22.30 uur. ZATERDAG 7 MAART Alhambra Vlissingen I, 'Prince of Ti- des. 14 uur' 'J.F.K.' 18 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen II, 'Fievel in het wilde', 14 uur. 'Prince of Tides' 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen III, 'De John sons' 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Hot Shots' 14 en 19 uur, 'Kiss before dying' 21.30 uur. Grand theater Goes. 'The Addams Family' 19 uur, 'V.l. Warshawski' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Toto Ie Heros' 19.30 en 22 uur. Schuttershofthea ter Middelburg, 'Europa' 20 en 22.30 ZONDAG 8 MAART Alhambra Vlissingen I, 'J.F.K.' 14, 18 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen II, 'Fievel in het wilde' 14 uur Prince of Tides' 19 en 21.30 uur. Al hambra Vlissingen III, 'De Johnssons' 19 en 21.30 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Hot Shots' 14 en 19 uur, 'Kiss before dying' 21.30 uur. Grand Theater Goes, 'The Ad dams Family' 19 uur, 'V.l. Warshawski' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Toto Ie Heros' 20.30 uur. Schuttershof theater Middelburg. 'Europa' 20.30 uur. MAANDAG 9 MAART Alhambra Vlissingen I, 'J.F.K.' 20 udr. Alhambra Vlissingen II, 'Prince of Ti- des' 20 uur. Alhambra Vlissingen III, 'De John sons' 20 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Kiss before dying' 20 uur. Grand Theater Goes. 'V.l. Warshawski' 20 uur. Electro Middelburg. 'Toto Ie Heros' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Europa' 20.30 uur. DINSDAG 10 MAART Alhambra Vlissingen I, 'J.F.K.' 20 uur. Alhambra Vlissingen II, 'Prince of Ti- des' 20 uur. Alhambra Vlissingen III, 'De John sons' 20 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Kiss before dying' 20 uur. Grand Theater Goes, 'V.l. Warshaws ki' 20 uur. Electro Middelburg, 'Toto Ie Heros' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'The Jazz Singer' 20.30 uur. WOENSDAG 11 MAART Alhambra Vlissingen I, Prince of Ti- des' 14 uur, 'J.F.K.' 20 uur. Alhambra Vlissingen II, 'Fievel in het Wilde' 14 uur 'Prince of Tides' 20 uur. Alhambra Vlissingen III, 'De John sons' 20 uur. Alhambra Vlissingen IV. 'Hot Shots' 14 uur, 'Kiss before dying' 20 uur. Grand Theater Goes, 'V.l. Warshaws ki' 20 uur. Electro Middelburg. 'Toto Ie Heros' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Europa' 20.30 uur. DONDERDAG 12 MAART Alhambra Vlissingen I, 'J.F.K.' 20 uur. Alhambra Vlissingen II, 'Prince of Ti- des' 20 uur. Alhambra Vlissingen III, 'De John sons' 20 uur. Alhambra Vlissingen IV, 'Kiss before dying' 20 uur. Grand Theater Goes. 'V.l. Warshaws ki' 20 uur. Electro Middelburg, 'Toto Ie Heros' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'Europa' 20.30 uur. VRIJDAG 6 MAART Alhambra II Vlissingen, 'Fievel in het wilde' 14 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Babar het olifantje' 14 uur. Electro Middelburg, 'Daantje de We reldkampioen' 14 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Spanky/David/Avonturen van een Mol- letje' 14 uur. ZATERDAG 7 MAART Alhambra II Vlissingen, 'Fievel in het Wilde' 14 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Babar het olifantje' 14 uur. Grand Theater Goes, 'De reddertjes in kangaroeland' 14 uur. Electro Middelburg, 'Daantje de we reldkampioen' 14 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Spanky/David/Avonturen van een Mol- letje' 14 uur. ZONDAG 8 MAART Alhambra II Vlissingen, 'Fievel in het Wilde' 14 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Babar het olifantje' 14 uur. Grand Theater Goes. 'De reddertjes in kangaroeland' 14 uur. Electro Middelburg, 'Daantje de we reldkampioen' 14 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'Spanky/David/Avonturen van een Mol- letje' 14 uur. WOENSDAG 11 MAART Alhambra II Vlissingen. 'Fievel in het Wilde' 14 uur. Alhambra III Vlissingen. 'Babar het Olifantje' 14 uur. Grand theater Goes, 'De reddertjes in kangaroeland' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 7