informatiepagina van de gemeente vlissingen Voorstel woonwagenlocaties beargumenteerd door b en w I Net van de pers: Sociale vernieuwing: u denkt toch ook mee? Nieuwe Info van de gemeente: werken aan emancipatie Actie tegen ongevraagd reclamedrukwerk méÊ I Commissies vraag brievenbussticker! redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Q li Vredehof, Zuidbeekseweg, West-Souburg Argumenten b en w Inspraakreacties Uitsluitend wonen Bezwaren Mondeling reageren tips of klachten Schriftelijk reageren informatie emancipatiecommissie dit is emancipatie in Vlissingen informatie UISSHIiEfl GEErrtttCLAME DRUKWERK WÉL HUIS-AAN-HUISBLADEN Bouwplan autoboxen Ritthem Even bijpraten met burgemeester Van der Doef ..V terugbrengen hoeveelheid hoe gaan we dat doen? vrijwillige medewerking meedoen? vraag sticker! ongevraagd geadresseerd Woensdag 4 maart 1992 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW G Vredehoflaan, Zuidbeekseweg en West-Souburg. Dat zijn de plaatsen waar burgemeester en wethouders van Vlissingen woonwagencentra van maxi maal 15 plaatsen willen laten aanleggen. B en w handhaven hiermee hun voornemen zoals dat eerder onderwerp van in spraak voor de omwonenden was. B en w beargumenteren hun keuze in een uitgebreid voorstel aan de gemeente raad. Dit voorstel is toegezon den aan alle insprekers. Het komt aan de orde tijdens een gezamenlijke commissieverga dering op donderdag 12 maart 1992 in zaal Bachtenreede in de Vredehoflaan 42 (aanvang: 19.30 uur). burg 166 stuks. Bovendien kwa men er nog 81 reacties binnen van buiten de aangeschreven gebieden en nog eens 54 van buiten de gemeente. In totaal kwamen zo bij de gemeente 381 negatieve reacties binnen op het voornemen om woonwagenloca ties op de drie plaatsen te ma ken. Burgemeester en wethouders houden vast aan hun oorspron kelijke voornemen en voeren daarmee rijksbeleid uit. Dit houdt in: deconcentratie en nor malisatie van de woonwagenre gelgeving. Voor Vlissingen betekent dit concreet het ophef fen van De Windhoek als woon- Het terrein aan de Zaaihoekweg met op de achtergrond de Vredehof laan (foto: Ruben Oreel) Het terrein aan de B-weg Zuidbeekseweg gelegen aan de rand van Bossenburgh en Papegaaienburg (foto: Ruben Oreel) Het gebied van het voormalige Tuindorp in West-Souburg tussen Steengrachtstraat en Vrijburgstraat (foto: Ruben Oreel) Van de eerder door b en w gebo den mogelijkheid om te reage ren op het voornemen is ruim gebruik gemaakt. Rond elke van de drie locaties is een groot aan tal omwonenden door de ge meente aangeschreven. Naar aanleiding hiervan kwamen er uit het gebied rond de locatie Vredehoflaan 70 reacties bij de gemeente binnen. Uit het ge bied rond de locatie Zuidbeekse weg 10 stuks en uit West-Sou- locatie en het aanleggen van de drie kleine centra met maximaal 15 standplaatsen om te wonen. B en w rekenen het tot hun taak om voor alle bewoners van De Windhoek standplaatsen, al thans locaties daarvoor, te reali seren. Het js njet m0geiijk en wenselijk deze bewoners tegen hun wens in naar een andere ge meente te laten verhuizen. De huidige bewoners van De Wind hoek wonen al jaren in Vlissin gen en hebben meerdere malen te kennen gegeven in Vlissingen te willen blijven wonen. Daarom moeten er in totaal circa 35 standplaatsen worden gemaakt. Dit aantal is inclusief 6 reserve plaatsen voor diegenen die bin nen een bepaalde tijd 18 jaar worden. Bij dit alles vinden b en w dat voorkomen moet worden dat nieuwe woonwagengezin nen van buiten de gemeente zich nog in Vlissingen kunnen vestigen. Argumenten voor de ligging en omvang van de locaties is dat de bewoners van De Windhoek dui delijk hebben aangegeven dat hun nieuwe woonplekken zo moeten liggen dat men het ge voel heeft niet ingeklemd te staan tussen relatief dichte be bouwing en dat zij wensen dat de locaties een omvang van ten minste 10 standplaatsen heb ben. Waar aanleiding van de in spraakreacties merken b en w op dat er geen inspraakreacties zijn ontvangen waarin andere al ternatieve locaties worden ge suggereerd die geen of minder bezwaren opleveren. Wèl vinden b en w het van groot belang dat, vooral met diegenen die uitzicht hebben op de loca ties, nader wordt overlegd over de precieze ligging van de loca ties en de inrichting van het daarbij behorende openbaar ge bied. Sommige insprekers verwach ten dat de waarde van hun wo ning zal verminderen. B en w verwijzen hiervoor naar artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke ordening waarop iedereen die denkt schade te zullen leiden, beargumenteerd een beroep kan doen. In de te maken centra Vredehof laan, Zuidbeekseweg en West- Souburg zullen de woonwagen bewoners moeten groeien naar een woonvorm die het midden houdt tussen wonen op De Windhoek en het wonen in een eengezinswoning, aldus burge meester en wethouders. Daarbij merken b en w op dat in ieder geval vaststaat dat in de nieuwe situatie wonen en werken strikt gescheiden zal worden en dat daarop nauwlettend zal worden toegezien. Op de nieuwe loca ties mag uitsluitend gewoond worden, zo stellen b en w na drukkelijk. Het beheer door het Woonwagenschap Midden- en Noord-Zeeland is daarbij van be lang. Maar de gemeente zal daarbij, net als in andere woon wijken, een rol spelen en haar verantwoordelijkheid nemen. Letterlijk zeggen b en w hierover in hun voorstel aan de raad: "Er zal dus stringent worden opge treden tegen bijvoorbeeld ander gebruik van het openbaar terrein dan daarvoor bestemd dan wel, voor het aanzien en beheer, ac ceptabel te achten." Tot slot geven b en w in hun uit gebreide voorstel aan de ge meenteraad aan op welke manier bezwaren kunnen wor den ingediend bij de Raad van, State. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, zullen b en w in overleg met de toekomstige be woners concrete inrichtingsplan nen per locatie opstellen. Deze plannen zullen worden bespro ken met de direct omwonenden voor wat betreft de inrichting van de openbare ruimte. Hij is net van de pers: de folder "Parkeren in Vlissingen". De ze uitgave van de gemeente wordt vandaag huis-aan-huis verspreid in heel Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. Aanleiding is de invoering van het betaald parkeren met in gang van deze week. De in vier kleuren uitgevoerde folder geeft tekst en uitleg over het voor Vlissingen nieuwe feno meen van betaald parkeren. Bin nenin is een parkeerinformatie- kaart opgenomen met o.a. alle betaalde en onbetaalde parkeer terreinen, een parkeerroute en de grens van het gebied waar binnen een parkeerverbodzone geldt en waar parkeren voor ver gunninghouders kan worden in gesteld. U vindt de folder deze week bij de Scheldebode. Geen folder ontvangen? Bel dan: 19910 of haal een folder af bij de parkeer politie, Molenstraat 1. Nl\>S De gemeente hoort graag uw mening over het ontwerp-plan van aanpak sociale vernieu wing. Op 5 februari werd dit plan gepresenteerd. Het plan van aanpak kunt u gratis afha len bij de receptie in het stad huis. U kunt mondeling of schriftelijk reageren op het plan. Er wordt in vijf wijken in Vlissin gen een inspraakavond gehou den. Inmiddels is er al een bijeenkomst geweest in het cen trum en in Paauwenburg. De eerstvolgende avond wordt op dinsdag 10 maart gehouden in Groot-Lammerenburg (Wester- zicht, West-Souburg, Hofwijk, Papegaaienburg, Bossenburgh, Rosenburg) en vindt plaats in Al- degonde, Westerzicht 386, aan vang 19.30 uur. U bent van harte welkom. Op woensdag 11 maart is er een inspraakavond in het "Midden gebied: (Schildersbuurt, Bloe- menbuurt, Bonedijke, Vredehof). Deze bijeenkomst wordt gehou den in Bachtenreede, Vredehof laan 42 om 19.30 uur. Donderdag 12 maart is de laatste inspraakavond. Deze is bedoeld voor Oost-Souburg en Ritthem en wordt gehouden in zaal Reboth, Rebothstraat 2 om 19.30 uur. Is het nu noodzakelijk om het plan van aanpak te lezen voor dat u naar een inspraakavond gaat? Nee, als u daar niet aan toekomt is dat niet nodig. Wan neer u tips heeft om de leef- en woonomstandigheden in uw buurt te verbeteren of wanneer u klachten heeft over diezelfde omstandigheden kunt u naar de bijeenkomst komen. Op die ma nier weet de gemeente wat er leeft onder de inwoners van Vlis singen en kunnen we samen tot oplossingen komen. Schriftelijk reageren kan ook. U kunt uw reactie vóór 23 maart 1992 zenden aan: burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlis singen. B en W voorzien alle mondelinge en schriftelijke reac ties van commentaar en conclu sies in een voorstel aan de gemeenteraad om het plan van aanpak vast te stellen. Dit voor stel wordt toegezonden aan alle insprekers en wordt behandeld in een openbare vergadering van de vaste commissie van ad vies en bijstand voor welzijn, volksgezondheid, cultuur en ac commodaties op woensdag 29 april. De gemeenteraad behan delt het plan in de raadsvergade ring van 7 mei. Het plan van aanpak is gratis af te halen bij de receptie in het stadhuis en bij de vijf wijkbemid- delaars. In het bewaarblad sociale ver nieuwing, wat op 19 februari huis-aan-huis werd verspreid in Vlissingen, staat wat sociale ver nieuwing is en hoe we er inhoud aan kunnen geven. Voor meer informatie kunt u te recht bij Theo Goossens, tele foon 87508 (kantoor: sectie sociale zaken, Dokter Gallan- datstraat 1, kamer 23) of Kris van Wezel, telefoon 87335 (kantoor: sectie communicatie in het stadhuis). Er is weer een nieuwe Info ver schenen van de gemeente Vlissingen. Aan het rijtje van: de organisatie van de gemeen te; de molens in de gemeente Vlissingen; Vlissingen en zijn stadhuizen en de beiaarden van Vlissingen; verbeter uw ei gen huis met subsidie; trou wen; over bomen en takken; een uitkering van de sectie So ciale Zaken: Wat houdt dat in? en verbeter of verplaats uw zaak, kunnen we weer een nieuwe info toevoegen: 'Vlissingen: werken aan emancipatie' De helft van de Vlissingse inwo ners is vrouw. Toch is het vaak nog zo dat mannen meer kun nen bereiken dan vrouwen. De gemeente Vlissingen vindt het daarom belangrijk dat er een emancipatiebeleid is. De info verklaart het hoe en waarom. In de folder wordt ingegaan op de vragen wat is emancipatie?, waarom is emancipatie belang rijk? en wat heeft de gemeente met emancipatie te maken? De gemeente heeft een emanci patiecommissie. Deze commis sie geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over emancipatie-aspecten van het gemeentelijk beleid. De emancipatiecommissie verga dert iedere maand in een open bare bijeenkomst en bekijkt dan of in de ambtelijke nota's de emancipatie-aspecten voldoen de zijn belicht. In de info worden verschillende voorbeelden genoemd van het emancipatiebeleid in Vlissingen. Daarbij kunt u denken aan kin deropvang, het aannemen van meer vrouwen bij de gemeente, cursus zelfverdediging, en het minder eng maken van plekken door bijvoorbeeld het aanbren gen van meer verlichting en min der groen. De folder kunt u krijgen bij de sectie communicatie in het stad huis. Als u meer wilt weten over het emancipatiebeleid in Vlissin gen kunt u terecht bij: Mevrouw J. Kelholt van de sectie welzijn van de gemeente, tele- fooon 87268. De eerstvolgende vergadering van de emancipatiecommissie vindt plaats op 25 maart, om 20.00 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. De komende week vergadert er weer een aantal commissies van advies en bijstand. De ver gaderingen zijn openbaar en bezoekers hebben spreek recht. Alle vergaderingen be ginnen om 19.30 uur en vinden plaats in het stadhuis. De agenda's en bijbehorende stukken liggen ter inzage in de gemeentelijke informatiehoe- ken. Deze vindt u in het stad huis, de bibliotheken van Vlissingen en Oost-Souburg en in het wijkcentrum "Open Hof" aan de Alexander Gogel- weg 59. Hieronder vindt u het vergaderschema. maandag 9 maart: - algemeen bestuurlijke aan gelegenheden - economische zaken, detail handel en visserij dinsdag 10 maart: - volkshuisvesting, stadsver nieuwing en monumenten woensdag 11 maart: - ruimtelijke ordening en ver keer - welzijn, volksgezondheid, cultuur en accommodaties extra commissievergadering donderdag 12 maart: Een extra vergadering van de commissies ruimtelijke ordening en verkeer en volkshuisvesting, stadsvernieuwing en monumen ten. Het onderwerp van deze vergadering is 'Woonwagenlo caties'. Deze bijeenkomst vindt plaats in zaal Bachtenreede aan de Vre dehoflaan 42 en begint om 19.30 uur. De heer M. Filius uit Ritthem heeft bij de gemeente een plan ingediend vcror de bouw van 5 autoboxen in het dorp. Hij wil de boxen bouwen op het ter rein achter de Zandweg num mer 7 en de toegang maken vanaf de Zuidwateringstraat. Burgemeester en wethouders willen meewerken aan uitvoe ring van het bouwplan en hier voor het bestemmingsplan wijzigen. Zij hebben echter eerst per brief de mening van de om wonenden gevraagd. Die kun nen voor 13 maart aanstaande reageren. Aan de hand van de ingekomen reacties zullen burgemeester en wethouders een beslissing ne men, die aan de insprekers mee delen en aangeven welke procedure verder gevolgd zal worden. Er valt heel wat papier in onze brievenbus. Naast zaken die duidelijk zijn geadresseerd, gaat het ook om veel onge- adresseerd reclamedrukwerk. Sommigen scheppen er een groot genoegen in dat materi aal van a tot z door te lezen, anderen vinden het een gru wel dat zoveel papier wordt ge bruikt dat na één keer (of helemaal niet) lezen 'op de stapel kan'. Bij deze laatste groep staan veelal milieu overwegingen voorop. Im mers: papier vergt voor de fa bricage bomen en energie; het drukken vraagt ook energie en levert vervuiling op, terwijl een groot deel van het produkt ge lijk weer aan de afvalberg kan worden toegevoegd. Bij een huis-aan-huisverspreiding in Vlissingen gaat het jaarlijks om vele tonnen papier. In navolging van diverse andere gemeenten wil het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen proberen de hoe veelheid ongeadresseerd druk werk terug te brengen. In Gro ningen is een enquête onder de bevolking gehouden, waaruit bleek dat 87,4 de hoeveelheid van dat materiaal (te) veel vindt. Wel is gebleken dat 73,5% prijs stelt op de huis-aan-huisbladen (in Vlissingen zijn dat de Vlissin- ger en de Scheldebode). Aange zien het ging om een represen tatieve enquête kan worden aan genomen dat Vlissingers niet anders over dit onderwerp zullen denken. Hoe kunnen we dat nu be reiken? Een eerste vereiste is natuurlijk dat iemand aangeeft dat hij/zij geen ongevraagd drukwerk in de bus wil. De gemeente heeft daarom een brievenbussticker laten ontwerpen met de tekst: 'GEEN ongeadresseerd RE CLAMEDRUKWERK, WEL HUIS-AAN-HUISBLADEN'. Maar kan de gemeente nu af dwingen dat dat drukwerk niet in zulke brievenbussen terecht komt? Ja, dat kan. Het gemeen tebestuur kan de Algemene Plaatselijke Verordening zoda nig wijzigen dat het bezorgen van ongevraagd drukwerk ver boden wordt en (dus) strafbaar wanneer dat toch gebeurt (het geen niet in strijd is met het grondwetartikel inzake vrijheid van drukpers). Men kan dan aangifte doen bij de politie of milieu-inspectie, er wordt dan proces-verbaal opgemaakt. Een andere mogelijkheid is dat men via een civiel-rechtelijke proce dure de verantwoordelijke bezor ger dwingt om rekening te houden met de aanwijzing op de brievenbus. Het eenvoudigst is natuurlijk wanneer de bezorger gewoon rekening houdt met de wens van de brievenbuseigenaar. Om die reden zijn de (bekende) druk werkverspreiders vorige week door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek, waarbij hen de voorgenomen actie is ken baar gemaakt en hen is verzocht de wens van de bewoners die geen reclamedrukwerk willen vanaf 15 maart aanstaande te respecteren. De gemeente re kent dus eerst op vrijwillige me dewerking van de verspreiders. Op basis van de ervaringen van een groep van gemeentelijke medewerkers, die aan de actie deelneemt, zal na twee maan den worden vastgesteld of de sticker resultaat boekt. Zo niet, dan zal het college zich beraden op het wijzigen van de Algeme ne Plaatselijke Verordening. De gemeente start de actie om de hoeveelheid ongevraagd druk werk terug te brengen dus met ingang van 15 maart. Wie geen ongeadresseerd reclamedruk werk meer wil ontvangen (maar wèl huis-aan-huisbladen) kan een brievenbussticker afhalen bij de receptie in het stadhuis. U (foto: Ruben Oreel) kunt er ook telefonisch een vra gen; u krijgt 'm dan thuis gestuurd. Bel 87295 en hij komt (geadresseerd!) in de bus.... Naast het ongeadresseerde druk werk valt er regelmatig geadres seerd reclamedrukwerk in de bus, waar we niet om hebben gevraagd. Veel bedrijven heb ben grote adressenbestanden en sturen hun direct mail per soonlijk naar u toe. Dit onge vraagde geadresseerde druk werk kunt u ook weren. Daar voor moet u een briefje schrijven aan het DMIN (Direct Marketing Instituut Nederland), Antwoord nummer 666, 1000 WR Amster dam (postzegel niet nodig). In principe zult u dan van de 250 hierbij aangesloten bedrijven dit soort drukwerk niet meer toe gestuurd krijgen. herbenoeming Het is nu zes jaar geleden dat ik werd geïnstalleerd als burgemeester van Vlissingen. Mijn eerste ambtstermijn zit er dus op. Nu sta ik aan het begin van mijn tweede ambtstermijn van zes jaar. Mijn herbenoeming vorige week vond ik een verheugende ge beurtenis. Met groot plezier zal ik graag weer zes jaar in en voor Vlis singen werken. Bij mijn aanstelling in 1986 waren mijn grootste zorgen: de situatie in de binnenstad, de verloedering en de aantasting van de leefbaarheid in en kele woonwijken en tenslotte de een zijdige economische structuur van de stad en daarmee de kwetsbaarheid van de werkgelegenheid. In de afge lopen zes jaar zijn veel verbeteringen in gang gebracht en zichtbaar gewor den. De binnenstad heeft een meta morfose ondergaan. Maar ook aan de ingrijpende verbetering van een aantal woonwijken wordt nog hard gewerkt. De sociale vernieuwing in Vlissingen komt ook van de grond. Vorige maand werd het plan van aanpak ge presenteerd. Bewoners kunnen sé- men mèt de gemeente en organisaties problemen en wensen in kaart brengen en oplossingen beden ken om ons leefklimaat te verbeteren. In de afgelopen jaren heeft Vlissingen een aanzienlijke groei in werkgele genheid in de toe- ristisch-recreatieve sector meege maakt en die groei kan zich nog sterk voortzetten mede gezien de realise ring van het Arsenaalproject. Vlissin gen klimt merkbaar uit een dal. In de komende zes jaar zullen we als gemeentebestuur alles in het werk stellen om van Vlissingen een nog aantrekkelijkere stad te maken, op al le fronten. MICMEC Vorige week vrijdag, 28 februari, mocht ik - samen met mijn collega's C. Rutten burgemeester van Middel burg, H. van Maldegem burgemees ter van Westkapelle en jhr. mr. Schorer, dijkgraaf van het waterschap Walcheren - de Walcherse "Milieu- winkel" (MIC) in Middelburg openen. Op deze dag begon het MICMEC (Mi lieu Informatie Centrum Milieu Educa tie Centrum) met haar dienstverlening. Na de zomervakan tie zal ook het Milieu Educatie Cen trum (MEC) in Vlissingen van start gaan. Daar zullen onder andere mi lieucursussen en -tentoonstellingen gehouden worden. De stichting MICMEC wil door het ge ven van informatie en educatie over het milieu in Walcheren milieubewust gedrag stimuleren. MICMEC ont vangt een jaarlijkse subsidie van de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Westkapelle en van het water schap Walcheren. Ik hoop dat andere gemeenten ook heel spoedig zullen besluiten het MICMEC te steunen met subsidie. skateboardverbod Nu het voorjaarszonnetje zich weer regelmatig laat zien kunnen we de komst van skateboards in het straat beeld ook weer verwachten. Hoewel de rage wat minder is geworden ten opzichte van een aantal jaren gele den, wordt er nog veel gereden op het plankje op wielen. Op zich is dit een prima tijdverdrijf. Het probleem is echter dat het skate boarden een aantal nadelen heeft. Op de eerste plaats levert het rijden op de weg en de trottoirs risico's op voor het publiek. Een ander nadeel is dat het skatebo arden voor grote beschadigingen zorgt aan bestratingen. Met de aan leg van het Scheldeplein lijkt er voor de jongeren een nog idealer skatebo ardterrein aangelegd, met trappen, af- en opritten e.d. dit is echter niet de bedoeling. Het college van burgemeester en wethouders zal de raad dan ook voorstallen een aantal wijzigingen aan te brengen in de APV. Ons voor stel is om het skateboarden te verbie den in het gehele kernwinkelgebied en tevens op de voetgangerspaden het Beursplein, de Nieuwendijk het De Ruyterplein, het Keizersbolwerk, een gedeelte van Bellamypark en de oprit van de Boulevard de Ruyter. En ook op de Boulevards zullen de skateboarders niet meer worden ge duld. U hoort er binnenkort meer van op deze pagina.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 5