MM mmm WUm SCHENKING OMGAAN MET JALOEZIE toiiv rrü r> Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Onderwijs Cursus Sociaal Expositie Allerlei Door Dagmar Balz Sport PSYCHOCONSULT JALOEZIE (SLOT) /dot De gezelligste winkel voor al uw linnengoed Woensdag 4 maart 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER 21 Nieuwe opleiding - Vanaf 1 au gustus wordt aan de Scholenge meenschap voor voorbereidend beroepsonderwijs Groot Stelle in Goes de nieuwe opleiding Trans port en Logistiek verzorgd. Diploma-uitreiking - In de Scholengemeenschap voor be roepsonderwijs Groot Stelle in Goes werden 27 diploma's uitge reikt aan geslaagden voor de cur sussen installatiemonteur primair en eerste monteur. Therapie - Het ANKH-therapie- en studiecentrum, Westerzicht 418 in Vlissingen houdt op 10 en 24 maart om 20.30 uur een open klas voor emotionele zelfontwik- keling. Inlichtingen 01184-64152. Alfa-training - In het ANKH- centrum in Vlissingen begint donderdag 26 maart om 20.30 uur opnieuw een cursus Alfa training. Inlichtingen 01184 - 64152. Bram Jobse uit Middelburg ontvangt zijn diploma installa tietechniek uit handen van ROC-voorzitter J. v.d. Griek. Rabobank - In het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Lange Geere 3 in Middelburg exposeert de schilder Adriaan Willem Duve- kot zijn werk tot en met 31 maart. Kleine Gids - Onlangs ver scheen de 51 editie van De Klei ne Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid. Er wordt een duidelijk en bondig overzicht in gegeven van de sociale verzeke ringen en voorzieningen; het boekje is bij de boekhandel ver krijgbaar Vluchtelingenwerk - Het Acti viteiten Centrum Vlissingen houdt donderdag 5 maart om 14 uur een informatiemiddag over het vluchtelingenwerk in het pand Hogeweg 103 in Vlis singen. Kledinginzameling - Donderdag 12 maart houdt de KICI in Arne- muiden een inzameling van kle ding, schoeisel en textiele zaken voor Roemenië vanaf 9 uur. Zelfbezinnen - Het Centrum voor Zelfbezinning houdt maan dag 9 maart om 20 uur in de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg een lezing over Angst voor de vrijheid. New Age - In de Ontmoetings- kerk in Middelburg wordt vrijdag 13 maart om 19.30 uur een le zing gehouden over alternatieve geneeswijzen. Inlichtingen 01180-26798/26779 of 01184 - 62888. Astrologie - In de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg wordt dinsdag 10 maart om 20 uur een lezing gehouden door prof.dr. C. de Jager over astro logie. Rebirthing - ANKH-therapeut Paolo Witte geeft woensdag 11 maart om 20.30 uur in het ANKH-centrum, Westerzicht 418 in Vlissingen een lezing over 'Re birthing, de nieuwe yoga'. Inlich tingen 01184-64152. Informatie - Donderdag 5 maart wordt vanaf 20.30 uur in het jon gerencentrum Mldgard in Middel burg een informatie-avond gehouden over alcohol en drugs. Vrijdag 6 maart is er een jam sessie. Thema-middag - De werkgroep Bijstandsvrouwen-Bijstavrouwen houdt dinsdag 10 maart om 14 uur een thema-middag in de Concert- en Gehoorzaal in Mid delburg over het werk van het Bureau Slachtofferhulp. Ledenvergadering NCRV Dinsdag 10 maart houdt de NCRV een provinciale ledenver gadering in de Stadsschouw burg; de aanvang is om 19.30 uur. Bijdrage - Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan de Stihting Wel zijn Ouderen Platteland Walche ren in Domburg een bijdrage van f 5.250,- toegekend voor de aan schaf van 35 pannensets voor de warme maaltijdvoorziening voor ouderen in Westkapelle. Uitvoering - Het Amsterdam Stafkoor van het Leger des Heils geeft zaterdag 14 maart om 19.30 uur een uitvoering in de Hofpleinkerk in Middelburg mmv de brassband ONDA Middelburg. Het Amsterdam Staf koor. miU Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Aan iemand iets schenken of een geschenk krijgen, zijn leuke din gen. Maar opgelet! Soms komt de belastingdienst er bij om de hoek kijken. Of u over een schen king belasting moet betalen, hangt in principe van twee facto ren af. Ten eerste van de waarde van de schenking en ten tweede van de relatie tot de schenker. Er kunnen zich situaties voor doen, waarin er een grotere schenking plaats vindt zonder dat er belasting over wordt gehe ven. Hierbij valt te denken aan een schenking om iemand in staat te stellen zijn schulden te betalen, als diegene daartoe zelf onmogelijk in staat is en een fail lissement dreigt. Toch moet er in de meeste geval len wel schenkingsbelasting wor den betaald. Om te kunnen bepalen hoeveel schenkingsbe lasting iemand wanneer moet be talen, wordt u in een tariefgroep ingedeeld. (Niet te verwarren met de tariefgroep i.v.m. inkomsten belasting). Afhankelijk van uw tariefgroep betaalt U meer of minder be lasting. Schenkt U b.v. iets aan uw kinderen, dan zit U in tarief groep I en moet U over de eerste f 35.001,— maar 5% belasting betalen. Schenkt U iets aan uw broer, zit U in tariefgroep II en be taalt U ovei hetzelfde bedrag 26% belasting. Voor schenkingen aan familie gelden bepaalde vrijstellingen. U hoeft alleen over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt be lasting te betalen. Voor ouders die iets aan hun kinderen schen ken is dat f 6999,- per kalen derjaar. Als het kind tussen 18 en 34 jaar is mag eenmalig een be drag van f 34.996,— belasting vrij geschonken worden. Hebt u nog vragen naar aanlei ding van dit stukje? U bent wel kom op onze spreekuren. Wandelen - In het kader van het 125-jarig bestaan van het Neder landse Rode Kruis wordt 7 maart een jubileumwandeltocht gehou den. Tussen 10 en 14 uur kan er worden gestart bij de Driestro- menschool in Middelburg. Tennis - Voor het tweede Audi Van Strien-tennistoernooi, dat 21 en 22 maart wordt gehouden in Tennishal Schelde International in Vlissingen, zijn nog inschrijvin gen mogelijk voor enkele catego rieën. Inlichtingen Dick Waasdorp, 01102-41040. Als u last heeft van hevige ja loezie, dan zijn er verschillende manieren om daar iets tegen te ondernemen. Allereerst kunt u besluiten, om uit de relatie te stappen die aanleiding geeft voor jaloeziegevoelens. Nogal wat liefdesrelaties eindigen in derdaad vroegtijdig, omdat een of beide partners hun jaloezie niet weten te beheersen. In nogal wat gevallen wordt zo'n scheiding vooraf gegaan door ernstige onderlinge wreedhe den. Als tweede mogelijkheid kunt u proberen om die gedra gingen van uw partner te ne geren, die aanleiding geven tot Drs. Henk C.M. Hermans jaloeziegevoelens. Op die ma nier kunt u binnen de relatie het hoofd boven water hou den, en het "groenogige monster" temmen. Het bete kent natuurlijk wel, dat u uzelf SHOP St. Adriaanstraat 2, Goes, tel. 32941 voorziet van "psychische oog kleppen". Als derde mogelijk heid kunt u uw partner vragen, om te stoppen met gedrag dat aanleiding geeft tot jaloeziege voelens. Als een weekendje stappen met een ander leidt tot hevige jaloeziegevoelens, kunt u uw partner voorstellen om van dat voornemen af te zien. Natuurlijk riskeert u dan, dat uw partner dit weigert. Maar enige assertiviteit binnen de re latie kan geen kwaad. Als vier de mogelijkheid kunt u eraan werken om meer beheersing te krijgen over uw jaloezie. U traint uzelf, om minder vaak, minder hevig, en minder lang jaloers te zijn. Deze laatste mo gelijkheid wordt door de meeste jaloerse mensen pas dan gekozen, wanneer de an dere geen oplossing bieden. We willen deze serie over jaloe zie daarom afsluiten met enke le tips die kunnen leiden tot een betere beheersing van uw jaloeziegevoelens. Gouden tips voor jaloerse min naars en minnaressen: Geeft toe, dat u jaloers bent. Veel jaloerse mensen schamen zich voor hun jaloezie. Ze pro beren deze te verdringen of te ontkennen. Dat leidt gewoon lijk niet tot een verbetering. De ze begint gewoonlijk pas, als u uw jaloezie onder ogen wilt zien. Neem verantwoordelijkheid voor uw jaloezie. Stel uw part ner niet verantwoordelijk voor uw jaloeziegevoelens. Zoek de oorzaak bij uzelf, m.n. bij de ir reële verwachtingen die u stelt aan uw partner. Door uw su- perromantische ideeën houdt u uw eigen abnormale jaloezie in stand. Accepteer normale jaloezie. Niet elke vorm van jaloezie is abnormaal. Liefde en jaloezie gaan nu eenmaal in de meeste relaties samen, als twee zijden van een medaille.. Als u geen enkele jaloezie wilt toestaan, kunt u zich beter niet in een liefdesavontuur storten. Attakkeer uw irrationele op vattingen. Herleidt uw abnor male jaloeziegevoelens tot de irrationele opvattingen die er aan ten grondslag liggen, zo als: "Mijn partner mag geen liefde ervaren voor andere mannen/vrouwen". "Als mijn partner verliefd is op een ander, ga ik vreselijk af". Overtuig u vervolgens van rati onele opvattingen als: "Het is normaal dat mijn partner ook voor anderen verliefdheid er vaart, en ik kan daar beslist wel tegen". "Als mijn partner ver liefd is op een ander, dan hoeft dat niets te zeggen over onze relatie. Het zegt in ieder geval niets over mijn persoonlijke waarde; ik wordt er niet minder om". Vervang liefdeshonger door aktief liefhebben. Leg in uw liefdesleven de nadruk op be minnen, in plaats van bemind wordt. Een oude Boeddistische spreuk luidt: "Er is een goede remedie tegen jaloezie, name lijk bewust liefhebben. Maar voor veel mensen is deze re medie zwaarder dan de last van de jaloezie". Stop controle-gedrag. Of schoon u geen directe controle heeft over uw jaloeziegevoe lens, kunt u wel steeds beslis sen wat u met deze gevoelens doet. Geef er niet aan toe. Ga uw partner niet controleren en onderwerp hem/haar niet aan een kruisverhoor. Uw partner heeft het recht op een eigen leven. Maak uw liefdesrelatie geen vechtrelatie. Ga niet strijden om de liefde van uw partner. Strategieën als "Oog om oog en tand om tand" leveren' uit sluitend verliezers op. Een lief desrelatie is bedoeld om van te genieten, niet om op elkaar te schieten! Voorkom emotionele afhan kelijkheid. Beperk uw sociale leven niet tot uw liefdesrelatie. Daarmee maakt u uzelf veel te afhankelijk van uw partner. Zorg voor voldoende andere sociale contacten en be zigheden. Werk aan zelfvertrouwen. Laat uw eigenwaarde niet af hangen van de liefde van uw partner. Wees realistisch, ook in de liefde. Laat ook in de liefde het verstand zegevieren. Behoudt gerust uw romantische fanta sietjes, maar besef dat het fan tasieën zijn. Ga in psychotherapie. Als u ook met deze tips geen voor uitgang boekt, neem dan con tact op met een psychotherapeut. Maak een af spraak bij het RIAGG of zoek een particulier psychothe rapeut. Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrij dag 17 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 Bruijn, 19 uur: ds. Brouwer. uur: ds. A.E. de ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan, Wo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Gou- driaan. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: 9.30 14.30 uur: drs. J. Bakker, Wo. 9.30 uur: drs. West en A.W. Riepma, 19 uur: drs. J. Bakker. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: ds. Bosma, m.m.v. kerkkoor, knd. DOMBURG Hervormde Kerk. Zo. onbekend. Rooms Katholie ke Kerk H. Willibrordus. Elke 1e, 3e en 5e zater dag 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. on bekend. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. B. Ridder, 14.30 uur: ds. C. de Boon, Wo. 10 uur: ds. J. Bakker, 19 uur: ds. B. Ridder. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: ds. C. de Boon, gez. dienst in Geref. kerk. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten: Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: dienst. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands, 17 uur: ds. Chr. Brakema. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. M.J. de Jong. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, 14.30 uur: ds. A.E. de Bruijn, Wo. 19.30 uur: ds. R.G. van der Zwan. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. gez. dienst zie Geref.kerk. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Herengracht 74. Zo. 10 uur: ds. M.G. Ezinga. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gast huiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: kand. v.d. Meulen, Wo. 14.30 en 19.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: dhr. T. Postma. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 17 uur: ds. E.V.E. Wijnands, Wo. 19.30 uur: ds. O. Elseman. Hofpleinkerk, Hofplein, Zo. 9.30 uur: ds. C. Brakema, 14.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, Wo. 9.30 en 19.30 uur: ds. M. de Boer. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: ds. P.J. Rebel, 17 uur: SoW-samenkomst. Gerefor meerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 10 uur: ds. J. Dubbink. Koorkerk, Koorkerkhof, Zo. 10 uur: prof. dr. Chr. Vonck. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, Zo. 10 uur: ds. O. Elseman. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat, Zo. 19 uur: ds. L. Wullschleger. Thomas. Thomaskapel, Zo. 9.30 en 17 uur: zie de Hoeksteen, Wo. 19.30 uur: ds. P Paulus. Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 9.30 uur: ds. M. de Boer. Wijkgemeente Geref.Bond, Zo. (Oost- kerk) 11 en 17 uur: ds. L. Wullschleger. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: onbekend. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Vr.: wereldge bedsdag in de zaal van het Leger des Heils, Zo. 10 en 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsin gel 70. Zo. 10 uur: mevr. Allewijn. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 9.30 en 17 uur: dhr. W. Riemens. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: prof. dr. Chr. Vonck. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur, elke 2e en 4e za. 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: dhr. J. Spronk. NIEUW EN ST. JOÖSLAND Hervormde Oostende. Gemeente. Zo. 11 uur: ds. H. van OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. C.F.H. van Tuyll, knd. jongste en midden groep, 17 uur: ds. J. Staat, Wo. 10 uur: ds. B. Ridder, 19.30 uur: ds. F.C. van Dijke. Her vormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. onbekend. RITTHEM Hervormde Gemeente. Oostende. Zo. 9.30 uur: ds. H. van SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: knad. F. v.d. Louw, 17 uur: ds. H.W.J. Faassen, Wo. 10 uur: drs. R.G. v.d. Zwan, 19 uur: ds. W.A. v.d. Berg. Hervormde Gemeente. Noord- weg 3. Vr. 19 uur: gebedsdienst m.m.v. enkele blazers van E.M.M., een groep schoolkinderen van basisschool De Wegwijzer en leden van de kerk. ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: ds. D. Westerneng, Wo. 19 uur: ds. D. Westerneng. OOST-SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. J. van Veen, knd. groep 1-3 en 4-5. Oranjepleinkerk, Zo. 9.30 en 19 uur: ds. R.E.R. van Buiren, Wo. 19.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren. De Ark, Zo. kinderkerk 4-12 jaar. Bejaardentehuis "De zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: ds. J.H. Meijer. Streekziekenhuis Walcheren, Koude- kerkseweg 8, Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e za. v.d. maand 9 uur, Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. onbekend. Hervormde Kerk. Zo. 11 uur: ds. J. de Boer, Wo. 19 uur: ds. W.P Jansen. VLISSINGEN Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur, Lieve Vrouwen kerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur, Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10. uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. de Boer, Wo. 19 uur: ds. J. Bouwer. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Nauta, 19 uur: 'ds. Faassen. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn, Wo. 19.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. Do. 5 t/m wo. 11 maart Huisartsen Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. H. v.d. Schaaf, Wo. 15 uur: dienst met de jeugd, 19.30 uur: ds. A.G. Boogaard. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: hr. Tj. Postma. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktDe Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. H.Mostert, Wo. 19.30 uur: ds. H. Mostert. Her steld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West- Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur, wo. 20 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer. Petruskerk, PKrugerstraat 17, Zo. 9.30 en 17 uur: ds. H. Makkinga, 1. Johanneskerk, Bo- nedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. D. v. Boven, Wo. 19.30 uur: ds. J.W. Glashouwer. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30 uur: ds. J.B. van Bork. De Schaapskooi,Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. A.V. de Nooy. Streekziekenhuis Wal cheren, Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer. Ter Ree- de, Vr. 19 uur: dienst, Zo. 19 uur: dhr. Ch. Kleij. "Ophir", Badhuisstraat 86, Zo. geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: onbekend. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil, Wo. 9.30 en 16 uur: leesdienst. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 17 uur: kpt. C. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: A. v. Heus- den, Bellinkplein 3, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: G.J.M. Meijer, De Krammer 14, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: Zaterdag tot 24.00 uur: Kant, Sa- balaan 3, tel. 71017. Zondag tot 24.00 uur: F.G. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12, tel. 13933SJisites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 4, Nieuw/and, te! 01182-1340. Zondag: R.G.G. Groot, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden, teI. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: Za. en zo.: R. Ubels en M.J.J. Helmes, Vroonstraat 11, Seroos kerke, tel. 01189-1212. Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande: van vrijdagavond 18 tot zondaga vond 24 uur: A. van der Male, Duinweg 59, Zou telande, tel. 01186-1282. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: A. Stutterheim, 'Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: R.P. Reddingius,Bad huisstraat 183, Vlissingen, teI. 01184-12644. Apotheken Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvol gend: Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. Vlissingen van vrijdag tot de vrijdag daaropvol gend: *2 "Apotheek De Singel, Singel 9, tel. 12730. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: H. Klompe, tel. 01184-71140. Middelburg: zaterdag en zondag: M. de Jonge, teI. 01180-16761. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) Za. en zo.: A.J. Diender en L.J.J. Schofaerts, Dr. Staver manstraat 57,Vlissingen, teI. 01184-10910 zonder afspraak: za. en zo. 11.00 - 12.00 uur en 17.00 - 18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Kelder- weg 1, Meliskerke, teI. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel.01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Anti Discriminatie Buro Zeeland. Brouwe naarstraat 4, 4382 LK Vlissingen, tel. 01184-86427. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Huurdersvereniging Middelburg (HVM), voor be langenbehartiging van huurders en woningzoe kenden. Spreekuur elke donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur, p.a. Stichting Maatschappe lijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84252, alleen tijdens spreekuur. Kin der en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, Goes, Postbus 2054, 4460 MB Goes, tel. 01100-49389. Centraal adres voor vragen en klachten op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties, on dersteuning patiëntenorganisaties, belangenbe hartiging patiënten/consumenten in de gezondheidszorg. Stichting Bejaarden- (en gehandicapten) Alarm Zeeland. Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg. tel. 01188-3404. Centraal adres voor inlich tingen over nieuwe aansluitingen. Kantooruren: di. wo. do. en vr. van 9 tot 10.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01100-32924, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg. Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind). tel.nr. 01180-38132 en 01180-38169. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. De Gezondheidswijzer. Voor informatie en docu mentatie over gezondheid en ziekte Bezoekadres ma. t/m vr. tijdens kantooruren: Magnolia 2, Goes. Telefonisch iedere werkdag bereikbaar op tel. nr. 01100-49434 49435. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 21