Een paar aangepaste gymlessen kan veel betekenen voor een goede motoriek vi GROTE OCCASIONSHOW MOOISTE Dynamo-atleten lopen hard voor indianen Het bruidsfestival van ZeelandToegang gratis! 3^ 9 C FOTO'S Verschoore VEEL KINDEREN HEBBEN BAAT BIJ MOTORISCHE REMEDIAL TEACHING Domburg en Oostkapelle te kijk in bibliotheek J.P.A. Rossël tandprotheticus SHEAFFER WATERBEDDEN 299,- KNNV gaat prunus weer te lijf 12, 13 en 14 maart a.s. De speciaalzaak in DE Op alle basisscholen in Middelburg is met ingang van het lopende schooljaar bij wijze van proef de mogelijkheid geschapen dat vakleerkrachten bewe gingsonderwijs (vroeger noemden we hen gewoon gymnastiekleraren) aan kinderen, die een lichte ach terstand hebben in hun motorische ontwikkeling, door middel van extra 'gymnastieklessen' bij te spij keren. In Middelburg worden die extra lessen gege ven door Jos van Wijk. die stijf verraadt Startset (Azberd CITY WHITE RIVER nP PZC WEEKBLADEN IS)© ^HSssümg©*? Constateren Verbazingwekkend Oranjevrijmarkt in Westkapelle op Koninginnedag Meer dan 200 deelnemers bij Frapo's Boulevard City Run Uitbreiding NIEUWE KUNSTGEBITTEN De docenten van het Delta College zet ten vraagtekens bij de Limburg-excursie die de eerstejaars studenten van de middelbare hotel school nu al voor de vijfde achtereenvol gende keer hebben gemaakt. De com mercie heeft de touwtjes te strak in handen genomen. In de Autokrant Ex tra wordt een rïj- impressie gegeven van de Rover 800. De grandeur is terug gevonden, schrijft on ze medewerker. Verder veel lokaal nieuws. De opening van het ABC-complex in Vlis singen uitvoerig toe gelicht. t PARKER de Ruiter Goese merkendealers (zie autopagina) Gaat u binnenkort trouwen, kom dan naar leder uur een wervelende Bruidsmodeshow in: EEN WATERBED DUUR? WIJ BEWIJZEN HET TEGENDEEL NU voor1*1*10 J Walstraat 25 Vlissingen tel.: 01184-10885 model: Ballet wijnglas f 14^5 SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 _T AAN het t.o eiokk0r 'sa a lis) (bod a a, au u 22e JAARGANG NUMMER 10 4 MAART 1992 „De kinderen noemen het onder elkaar gewoon extra gym. En dat is het in wezen ook. Het zijn in feite extra bewegingsoefeningen voor kinderen die tijdens de ge wone gymnastieklessen enigs zins uit de boot vallen", luidt de simpele verklaring van Jos van Wijk en Tonny van lersel. In de praktijk blijkt vaak dat kinderen door hun achterstand in de ont wikkeling van hun motoriek enigszins buiten de groep komen te staan waardoor ze ook bij an dere binnen- en buitenschoolse activiteiten eigenlijk niet echt meetellen en zich een beetje op de achtergrond ophouden of, in het ergste geval, eigenlijk hele maal geen zin hebben om ergens aan mee te doen. 24-delig Normaal Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 M Oplage: 24.100. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 48.035. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. 01184 84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 168.170. De beide leerkrachten voeren aan dat een vak als gymnastiek bij uitstek geschikt is om dergelijke achterstanden te constateren. „Je ziet bijvoorbeeld dat sommi ge kinderen angst hebben om een bal te vangen, moeilijkheden hebben bij evenwichtsoefeningen of bij ritmische bewegingen zoals touwtje springen en huppelen of angst hebben om kopje te duike len". Een kind is dan al heel snel geneigd om daaraan niet mee té doen 'omdat ik het toch niet kan'. De ervaring leert dat een lichte achterstand in de motorische ontwikkeling van een kind thuis niet of nauwelijks wordt ge constateerd. Dat gegeven wordt onderschreven door het feit dat van de negentig kinderen, die dit schooljaar MRT volgen, er slechts één is aangemeld door de ouders zelf. De huisgenoten we ten vaak niet beter dan dat Jantje vaker dan anderen een glas om stoot, iets laat vallen, bij sport en spel zich wat op de achtergrond houdt of gewoon geen zin heeft om ergens aan mee te doen. „Maar op school, zeker tijdens een vak als gymnastiek waarbij de hele motoriek van het lichaam aan de orde komt en er in groeps verband wordt gewerkt, merk je heel snel dat er 'iets' niet in orde is. Het kind plaatst zichzelf enigs zins buiten de groep, zit vaak wat in elkaar gedoken en is heel timi de. En daar moet je dan op de la gere school-leeftijd wat aan doen want anders wordt die kloof al leen maar groter en op oudere leeftijd des te moeilijker te over bruggen", stellen Jos en Tonny. Een eerlijk en open gesprek met de ouders van zo'n kind doet dan vaak wonderen, zowel op school als thuis. „Ouders ontdekken dan pas wat de reden is van het in sommige opzichten minder func tioneren van hun kind". Ze zijn dit jaar, bij wijze van proef begonnen met de extra gymles sen of, zoals het officieel heet: Motorische Remedial Teaching (MRT), voor kinderen in de leef tijd van 8 t/m 12 jaar die afkom stig zijn uit de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Tijdens die extra lessen aan groepjes van maximaal 10 kinderen wordt ge durende 10 lessen van een half uur gewerkt met aangepaste lesstof waardoor met hele kleine stapjes het vertrouwen in eigen De Oranjevereniging in Westka pelle heeft voor de viering van Koninginnedag onder andere een Oranjevrijmarkt op haar program ma staan. De markt zal worden gehouden in de Zuidstraat in Westkapelle. De markt zal worden gehouden van 13 tot 18.30 uur en worden opgefleurd met eetkraampjes en terrasjes van de plaatselijke hore ca. Deelnemers die geen kraam willen huren maar toch aan de markt willen deelnemen, kunnen de beschikking krijgen over een zogenaamde vloerkleedplaats op een speciaal gedeelte van de markt. Inlichtingen zijn verkrijg baar bij marktmeester L. Hui- bregtsen. Koestraat 26 in Westkapelle. MRT betekent voor de kinderen een aantal extra gymnastieklessen, die ze met vee! plezier volgen. Stefan, Maaike en Jenneke geven er duidelijk blijk van. kunnen wordt vergroot. Jos en Tonny: „Het is verbazingwekkend dat je na drie of vier lessen al kunt constateren dat er een dui delijke vooruitgang is geboekt. De kinderen ervaren al heel snel dat ze heel wat meer kunnen dan ze zelf ooit hadden gedacht. Met andere woorden constateer je dan in feite dat hun zelfvertrou wen aanzienlijk toeneemt, ook in hun gewone dagelijkse leven, en dat ze na een aantal lessen ook een duidelijke eigen plaats in een groep innemen." De beide vakleerkrachten zijn en- Minstens 200 deelnemers worden dit jaar aan de start ver wacht voor de Frapo's Boulevard City Run in Vlissingen. Op zaterdag 21 maart wordt de derde editie verlopen. Ook voor de schooljeugd tussn de negen en veertien jaar staat een wed strijd op het programma. Deze hardloopwedstrijd gaat over twintig kilometer; start en finish zijn op het Bellamypark. Ook winnaars van vorig jaar komen op de eerste lentedag van 1992 naar Vlissingen. Rian van de Broeke zal zeker het par koersrecord proberen te verbeteren. Vorig jaar stelde hij dat scherper op 1.06.51. Wie het record verbetert kan op een ex tra prijs rekenen. De organisatie van deze hardloopwedstrijd is in handen van Atletica. De inschrijvingen druppelen met de regelmaat van de klok binnen - zo meldt Rein Swint. Op 13 maart kan definitief worden vastgesteld hoeveel inschrijvingen er binnen zijn. De inschrijftermijn voor de schooljeugd die deelnemen aan hun De Ruiterioop is al op 10 maart verstreken. thousiast over het feit dat de ge meente Middelburg deze financiële ruimte heeft gescha pen. De ouders zijn vooraf meestal verbaasd over het feit dat hun kind voor MRT is uitge nodigd maar na enkele weken zijn ze blij dat hun kind die lessen zo positief ervaart. En ook bij de GGD, de schoolartsendienst, is men verrast door de grote voor uitgang én door de vrijheid en blijheid .waarmee deze kinderen zich bewegen. De vakleerkrachten hopen dat deze meer dan positieve ontwik kelingen bijdragen tot een uitbrei ding van de mogelijkheden zodat alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs, die baat kunnen hebben bij deze vorm van extra onderwijs, daar van kunnen profiteren. Dit jaar wordt gewerkt met negentig leer lingen, verdeeld over tien groe pen, maar een inventarisatie onder alle basisscholen in Mid delburg heeft geleerd dat er uit de groepen 3 t/m 8 zeker 200 leerlingen in aanmerking komen voor deze extra lessen. Jos en Tonny: „Er wordt de laatste jaren veel gepraat over zorgverbreding. Wij zijn er van overtuigd dat er, wanneer voor alle basisscholen de mogelijkheid wordt gescha pen om in aanmerking komende kinderen te laten deelnemen aan het MRT, er uiteindelijk heel wat problemen voorkomen kunnen worden." Als buitenstaander zou je bijna zeggen dat hier een investering bijna dringend gewenst is om la ter het plegen van extra en veel hogere investeringen te voorko men. Vooral als je ziet dat het duidelijk vruchten afwerpt, dat de betreffende kinderen er plezier in hebben en dat de ouders er achteraf heel erg blij mee zijn. Een gestructureerde MRT bete kent ook dat de vakleerkrachten, die zich nu met de Motorisch Re medial Teaching in Middelburg bezig houden, heel wat minder van hun vrije tijd daarin behoeven te steken. Want juist voor die vakleerkrachten betekent MRT nu nog vaak intensief en hard werken, vaak ook in hun vrije tijd. Domburg in 1956. FOTO ZEEUWS DOCUMENTATIECENTRUM Domburg en Oostkapelle staan te kijk op de tweede verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek in de serie tentoonstellingen over plattelands gemeenten op Walcheren. Op tien panelen toont het Zeeuws Docu mentatiecentrum een klein deel van zijn verzameling. Vijf panelen behandelen Domburg, vier Oostkapelle en één laat Zonneveld zien. Er zijn prentbriefkaarten en documenten alsook streekeigen zaken zoals het 'Domburgs alphabet'. In de serie exposities over Walcherse platte landsgemeenten volgen nog Meliskerke en Grijspkerke alsook Nieuw en St. Joosland en St. Laurens. Een aantal lopers van atletiekver eniging Dynamo '70 loopt op zondag 8 maart van Middelburg naar Den Haag om de indianen in Latijns-Amerika te helpen. De be kendste deelnemers uit Middel burg zijn Kim Reynierse (Olym pische Spelen voor Aruba) en marathonloper John Vermeulen. Middelburg is een van de acht plaatsen van waaruit deze zoge heten 'Chasqui-loop' wordt ge houden. De loop is het startsein voor de Novib-aktie 'Help de Indi anen'. Van 8 tot 14 maart pro beert Novib voor dat doel donateurs te werven. De lopers van Dynamo '70 ver trekken 's ochtends rondom 9.00 uur. De gemeente Middelburg zal bij de start ook van de partij zijn. Vanwege de afstand zullen zij een gedeelte van de tocht per auto afleggen. Amsterdam, Breda, Den Bosch, Hilversum, Middelburg, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Dat zijn de acht plaatsen van waaruit atle tiekverenigingen deelnemen aan de zogeheten 'Chasqui-loop". Hardlopen was voor indianen in Latijns-Amerika van levensbe lang. Lopers werden ingezet om boodschappen door te geven. De Inca's in Peru ontdekten dat het lopen in estafettevorm aanzienlijk sneller ging. De lopers (chasqui) droegen een knopentouw (quipu) waaruit de ontvanger de bood schap kon aflezen. In Den Haag verzamelen alle lo pers, 's middags om vier uur op het Malieveld. Daar staat een aantal tweede kamerleden van de grote politieke partijen klaar om de 'quipus' over te nemen. Gezamenlijk wordt de bood schap, in draf, naar het Binnenhof gebracht. Daar ontvangt iemand van Novib, voor deze gelegenheid de vertegenwoordiger van de in dianen in Nederland, de quipu's. Novib ondersteunt initiatieven die de indianen zelf ontplooien. De organisatie voor ontwikkelings samenwerking steunt de india nen die opkomen voor hun eigen cultuur. Behoud van de natuur speelt daarbij een grote rol. Ver dwijnen van het tropisch regen woud ontneemt indianen in de Amazone de basis voor hun bestaan. De afdeling Walcheren van de Koninklijke Nederlandse Na tuurhistorische Vereniging (KNNV) gaat zaterdag 14 maart weer prunusrooien in het waterwingebied van Oranjezon. Deelnemers kunnen zich, met een scherpe spade om 9 uur melden bij de ingang van de kippenboerderij van Den Hol lander aan de Vroonweg in Oostkapelle. Het ligt in de be doeling om het karwei tegen de middag te hebben ge klaard; voor een natje en droogje wordt gezorgd. De prunus of Amerikaanse vogelkers moet worden ge rooid omdat een overwoeke ring door deze plant dreigt waardoor vele soorten gras, mos en andere kleine plantjes geen kans krijgen óm bij te dragen aan de vorming van een qua begroeiing authentiek stuk duin. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 VLISSINGEN TT; Art Shop De Ruiter Paul Krugerstraat 61 Tel. 01184-12733 De komplete kollektie verkrijgbaar bij de Ruiter Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur, zaterdag van 09.00-17.00 uur. Vrijdagavond koopavond Paul Krugerstraat 55-61 4382 MB Vlissingen Tel. 01184-1733 Libris. Uw Complete Boekhandel 20 maart van 19.00-20.00 uur 21 maart van 14.00-21.00 uur 22 maart van 14.00-18.00 uur BRITANNIA-WATERTOREN ■oirfoitl l.tt"»i 2*4 Ttl. 01114-132» 4.1412 Imtagta WATERBEDDEN Compleet wxdenied mei ojttitDuw. <yie*teH) met oedtcJültie&ié maUni. J jfQfl (imJtidie^ m. amêeideJi&n)

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 1