Postweg Illegaal kamperen Micmec COC ageert tegen nota gemeente Middelburg ABC-complex aan Scheldeplein geopend door winkelend publiek Walcheren MicMec Walcheren van start Zeelandbrug Provincie Zeeland Directie Milieu en Waterstaat Bekendmaking Het dagelijks bestuur van de provincie heeft het ontwerp voor de streekplanuitwerking vaste oeververbinding Westerschelde vastgesteld. Het woord is nu aan de bevolking. Verkeer Inspraak Landschap Aanvraag Eurogas Terminals CV Woensdag 26 februari is het winkelcomplex van Al- bert Heijn, Blokker en C&A aan het Scheldeplein in Vlissingen geopend door het winkelend publiek. Uit de in groten getale toegetroomde belangstellenden werden om tien uur drie mensen uitgekozen om mee te werken aan de openingshandeling. Woensdag 4 maart 1992 ABDIJ Geheide wildkampeerplekken, bijvoorbeeld de Brouwersdam en de Veersegatdam, worden ook het komend toeristisch seizoen nauwlet tend in de gaten gehouden. De acties tegen wildkamperen zijn dit jaar uitgebreider dan vorig jaar. Vooral het voor- en naseizoen zullen meer aandacht krijgen in 1992. In 1991 zijn afspraken gemaakt tussen de burgemeesters van de recreatiegemeenten, de provin cie, de officier van justitie en de provinciale VVV. Zij vormden ge zamenlijk een coördinatieteam, het zogeheten piketteam, dat tot taak kreeg het wildkamperen te bestrijden. Dit team gaat het ko mend toeristen seizoen weer aan de slag. Op grond van de ervarin gen van vorig jaar wordt het werk op een iets andere manier aange pakt. Zo zal niet alleen langs de kust worden gecontroleerd, maar ook meer landinwaarts. Dit om te voorkomen dat illegale kampeer ders weliswaar vertrekken van de kust maar vervolgens de nacht ekders op het platteland door brengen.Met campings worden afspraken gemaakt dat zij ook 's avonds laat en 's nachts gasten ontvangen. Voor het verwijzen naar campings is het nodig dat een aantal plaatselijke VVV- kantoren tot rond het midder nachtelijk uur open is. Gebleken is dat veel toeristen 's avonds laat of 's nachts in Zeeland aanko men, veelal zonder gereserveerd te hebben, en dan niet weten waar ze met hun tent, caravan of camper een plek kunnen vinden. Dit omdat campings vol zijn of niet open zijn op deze late aan komsturen. Bovendien wordt het werk van de politie vergemakke lijkt als bekend is waar een illegale kampeerder naar toe gestuurd kan worden. Bij de benzinestations liggen per manent folders over het kampe ren in Zeeland. Op gezette tijden zullen deze folders op verschil lende plekken worden uitge deeld. In tegenstelling tot vorig jaar ook op momenten dat er geen extra politiecontroles zijn. Het aantal borden dat aangeeft dat kamperen niet is toegestaan wordt uitgebreid. De borden worden geplaatst langs de in valswegen van de recreatiege meenten. De aanschaf van folders en bor den komt voor rekening van de provincie zo stellen gedeputeerde staten voor. Het gaat dan om een bedrag van ruim 28 duizend gul den. Van dit geld is vijftienduizend gulden bestemd voor het betalen van folders en borden in 1992. De rest van het geld, ruim dertiendui zend gulden, is nodig om het te kort van het vorig jaar te betalen. De begroting is toen overschre den doordat tijdens de rit bleek dat het succes van de actie gro ter was dan gedacht en er meer folders en borden nodig waren. De statencommissies voor eco nomie en algemeen bestuur ne men een besluit over deze uitgave op respectievelijk 2 en 3 april. Hl Langs de Postweg in de gemeen te Kapelle komt een fietspad. Gedeputeerde staten geven de gemeente een subsidie van f 150.000,— voor de aankoop van de grond. De gemeente verwacht dat met het verwerven van de grond een bedrag van 200 duizend gulden gemoeid is. Het resterende be drag van 50 duizend gulden legt de gemeente zelf op tafel. Het dagelijks provinciebestuur had in 1991 al een bijdrage van f 90.000,- toegezegd voor de aan koop van grond. Voorwaarde was wel dat de grond in dat jaar zou worden aangekocht door de ge meente. Dat is niet gebeurd, dus verviel de toezegging voor de sub sidie. Nu blijkt dat het aankopen van de grond duurder uitvalt. In plaats van 120 duizend gulden gaat de gemeente nu uit van een aankoopbedrag van rond de tweehonderdduizend gulden. Gedeputeerde staten vinden het belangrijk dat langs de Postweg een fietspad komt. Om de uitvoe ring ter hand te nemen en de kosten voor de gemeente be perkt te houden was al een pro vinciale subsidie toegezegd van 472 duizend gulden. Gegeven het belang van het fietspad is het dagelijks provinciebestuur be reid alsnog een hoger bedrag be schikbaar te stellen voor de aankoop van de grond. WM Op de dag dat de Zeelandbrug vrij van tol is te passeren -- per 1 ja nuari 1993 - vervallen de ritten- kaarten, waarmee een geredu ceerd toltarief wordt betaald. Wie een rittenkaart heeft, wordt aangeraden die voor die datum op te maken. Er komt namelijk geen terugbetaalregeling voor de kaartjes die niet zijn gebruikt. In een strooibiljet dat de tolgaar ders van tijd tot tijd uitreiken aan passanten van de Zeelandbrug wordt deze mededeling gedaan. Behalve in het Nederlands is de boodschap gesteld in het Engels, Fransen Duits. tm DE FAAM - DE VLISSINGER 13 IEUWS Oeververbinding in streekplan Van 5 maart tot en met 16 april ligt het ontwerp ter inzage in het provinciaal informatiecentrum in Middelburg en in de gemeente huizen van Borsele en Terneuzen. Ook in de openbare bibliotheken in Zeeland kan het ontwerp wor den bekeken. In dezelfde tijd kunnen schriftelij ke reacties worden ingediend op het plan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. In de loop van maart wordt in Ter- neuzen en Heinkenszand een in spraakbijeenkomst georgani seerd. Nadere aanduiding van plaats en tijd wordt gemeld in een volgende Abdijnieuws. In het streekplan Zeeland wordt de WOV al aangekondigd. Nadere uitwerking was niet mogelijk, om dat het tracé toen nog moest wor den bepaald en de milieu-effect rapportage opgesteld. Inmiddels hebben provinciale staten geko zen voor tracé 3: een vaste oever verbinding ten westen van Ellewoutsdijk en van Terneuzen. De wegen die naar de veerverbin- dingen leiden, veranderen in de nieuwe situatie van doorgaande verbindingen naar wegen ter ont sluiting van de nabijgelegen dor pen. Het veer Kruiningen-Perkpol- der vervalt immers en Vlissingen- Breskens blijft alleen beschikbaar voor voetgangers en (brom)fiet- sers. De wegen die toegang gaan ver schaffen tot de vaste oeverver binding krijgen een bovenregio naal karakter. Gs schrijven in de toelichting bij de streekplanuit werking dat een tunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen ter hoogte van Sluiskil "dringend gewenst" is, want door de WOV zal het verkeer ter plaatse met 22 procent toenemen. Onderzocht moet worden welke invloed het doorgaande verkeer zal hebben op de kern Sas van Gent. Voor het openbaar vervoer wordt samen met de vervoersmaat schappijen, de aanpalende ge meenten en het rijk nagegaan hoe de WOV kan bijdragen in de vlotte bereikbaarheid van de aan weers zijden van de Westerschelde gele gen woon- en industrie-gebieden. Sinds enkele dagen is het Mic Mec Walcheren actief. "MicMec", zult u zeggen, "wat is dat?" Welnu, voluit heet het: Milieu in formatiecentrum/Milieu educatie-centrum. Het komt erop neer dat het cen trum iedereen wil helpen en in formeren bij vragen over het milieu. Daarom vermeldt het uithang bord: "milieuwinkel". streeks aan de WOV is verbon den. Aan het gemeentebestuur van Borsele is al toegezegd, dat het bij de opstelling van het plan wordt betrokken. In de 37 ha die losstaat van het landschapsplan zit een strook van 27 ha ten westen van Ellewouts dijk, tussen de WOV en de zeedijk, waar in natuurbouw'karrevelden worden aangelegd. Ten noorden van de Staartse Nol wordt de overige 10 ha gereserveerd voor natuurbouw. Het besluit over de Grote Land schappelijke Eenheid (GLE) wordt tegelijk genomen met dat over de streekplanuitwerking. De oever verbinding en de GLE bijten elkaar niet. Over windenergie schrijven gs dat de landschappelijke waarden gaan boven plaatsing van turbi nes. Alleen waar de twee zaken zich met elkaar verdragen, kun nen eventueel windmolens komen. De karrevelden bij Ellewoutsdijk die door de WOV worden doorsne den worden gecompenseerd Over een breedte van 250 meter aan beide kanten van de WOV- wegen wordt nader onderzoek gedaan naar geluidshinder van het verkeer. Aan de hand daarvan kunnen geluidswerende maatre gelen worden genomen. Behalve de 37 hectare compen satie voor de natuurwaarden die bij de aanleg van de verbinding verloren gaan, willen gedeputeer de staten voor de Zuidbevelandse kant een landschapsplan opstel len. Daarbij gaat het dus om een ruimer gebied dan dat recht- Milieu moet je dan breed zien: wat fout en vies is in onze omgeving, maar ook wat er allemaal aan moois te beleven valt in de natuur. Zoals gemeld kan op de ont- werpstreekplanuitwerking Westerschelde oeververbinding worden gereageerd van 5 maart tot en met 16 april bij Gedepu teerde Staten van Zeeland. Het ontwerp is gratis verkrijg baar bij het provinciaal informa tiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. Tijdens de nog nader aan te kondi gen inspraakbijeenkomsten kan mondeling op het plan worden ge reageerd. Dat kan ook tijdens de vergadering van de statencom missie voor ruimtelijke ordening op 12 juni. De commissie biedt immers spreekrecht voor het publiek. Mensen die scripties moeten ma ken kunnen bij het MicMec te recht, wie milieuvriendelijk wil tuinieren wordt op het goede spoor gezet en er is ook informatie te halen over alles wat groeit en bloeit langs de Walcherse dreven. Kan het MicMec niet zelf helpen dan schakelt men anderen in of men verwijst door naar het pre cieze adres. Het MicMec wordt voor het grootste deel betaald door de ge meenten Middelburg en Vlissin- gen. Ook Westkapelle en het Waterschap Walcheren dragen hun steentje bij. De provincie heeft een eenmalig subsidie van 40.000 gulden beschikbaar. De milieuwinkel is gevestigd in de Reigerstraat 2, 4331BA Mid delburg, telefoon (01180) 33419. Hans Schut zwaait er de scepter. De openingstijden zijn: dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur; op koopavond bovendien van 17.00 tot 19.00 uurenopza- terdagenvan 11.00 tot 15.00 uur ('s maandags is het centrum gesloten). «teaa&ff Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31392 Gezellig winkelen in een overdekte 'straat'. 'Ceremoniemeester' H.F.L. van Roosmalen, promotie-manager van ABC, vroeg uit het publiek drie mensen die bereid waren om ter gelegenheid van de opening een korte toespraak te houden tot het publiek. Deze drie uitver korenen kregen ieder een sleutel waarvan er slechts één op een kluis paste. De bezitter van die sleutel mocht het lint voor de in gang van dit elfde ABC-complex in Nederland doorknippen. Uiteindelijk werden Kitty van Overbeeke, Ivo Dekkers en M. Bothof, allen woonachtig in Vlis- singen, gevraagd naar voren te komen; de sleutel van Kitty van Overbeeke bleek uiteindelijk de passende te zijn en werd zij uit genodigd om het complex voor het grote publiek te openen. Van Overbeeke noemde de nieuwe vestigingen in Vlissingen een grote aanwinst en een pu bliekstrekker van formaat. Dek kers, die een oud-bedrjfsleider van Albert Heijn bleek te zijn, stelde dat de voormalige Schel- demuur in vergelijking met de nieuwe winkels eigenlijk niet om aan te zien was en Bothof uitte haar blijdschap over het feit dat ze nu eigenlijk bij de buren kan gaan winkelen: ze woont boven het nieuwe winkelcomplex. Ondanks het wat gure weer wa ren toch enkele honderden be langstellenden naar het Scheldeplein gekomen om een kijkje te nemen in de nieuwe win kels. Onder de vrolijke klanken van het draaiorgel Hollandia uit Middelburg, het dixieland- looporkest Orchestre Unique en de Zuidamerikaanse band Los Parranderos stroomde na de ope ning het publiek massaal de win kels binnen, een toeloop die zeker de eerste dagen bleef aan houden. Ook de jeugd werd niet vergeten want twee vrolijk uitge doste clowns waren volop in de weer met het uitdelen van bal lonnen. Van Roosmalen toonde zich bij zonder in zijn sas met de nieuwe vestiging van ABC. „We hadden volop de ruimte zodat we de in deling van de winkels optimaal konden realiseren." Hij noemde het overigens wel frappant dat ook de tiende vestiging van ABC, twee jaar geleden, werd geopend in Zeeland. „Dat bewijst ook dat Zeeland goed in de lift zit." Van Roosmalen noemde de vroegere Vlissingse wethouder Bruinooge FOTO'S ANDA VAN RIET Kitty van Overbeeke opende met het doorknippen van het lint het ABC-complex in Vlissingen. Voor eik kind was er grote ballon. Het bestuur van de regio Midden- Zeeland van de Nederlandse Ver eniging tot Integratie van Homo seksualiteit COC is het niet eens met de uiteindelijke tekst van de nota 'Gemeentelijk homo- emancipatiebeleid' van de ge meente Middelburg. De nota is het resultaat van een overleg dat binnen een werkgroep heeft plaatsgevonden. De nota zal op maandag 23 maart aan de orde komen tijdens de vergadering van de gemeente raad. Daaraan voorafgaande zal de nota worden behandeld in de gemeentelijke commissie maat schappelijke zaken op donderdag 12 maart. Het COC-Midden- Zeeland heeft weliswaar aan de totstandkoming van deze nota meegewerkt maar het COC stoort zich aan het feit dat het college van B&W niet volledig de standpunten van de werkgroep heeft overgenomen. Met name het feit dat B&W geen samenlevingsregistratie voor ho- mosexuele mannen en vrouwen wenst in te stellen, stuit het COC tegen de borst. „Naast opheffing van discriminatie houdt het colle ge door deze beslissing discrimi natie onnodig in stand. Ons inziens doet dit afbreuk aan de geloofwaardigheid van het voor genomen beleid", aldus het bestuur van het COC-Midden- Zeeland in een verklaring. Aanvraag Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Eurogas Terminals CV te Nieuwdorp heeft bi) hen op 10 februari 1992 een aan vraag ingediend om nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunningen (zgn. revisievergunningen) ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de lucht verontreiniging. Het betreft de inrichting voor de op- en overslag van gassen onder overdruk, de op- en overslag van gassen onder atmosferische druk (gekoelde op- en overslag) en alle hieraan verbonden relevante activiteiten op een perceel aan de Frankrijkweg 4 te Nieuwdorp, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie A, nrs. 577, 580 en 586 en gemeente Vlissingen, sectie A, nr. 624. Ter inzage De aanvraag met bijlagen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 5 maart 1992 tot en met 6 april 1992 op de volgende plaatsen en tijden: - in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); - in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur en iedere vrijdagavond van 17-20 uur in de open bare bibliotheek, Stengeplein 1, Heinkenszand; - bij de directie Milieu en Waterstaat, afdeling Milieubeheer, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 6 april 1992 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden in gesteld tegen de vergunningen, liggen de stukken ter inzage op bovenge noemde plaatsen op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Het Groene Woud 1. postbus 165, 4330 AD Middelburg Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie Milieu en Waterstaat, Postbus 165, 4330 AD Middelburg een gemotiveerd bezwaar schrift indienen tegen de aanvraag en wel tot en met 6 april 1992. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daar om verzocht wordt, kunnen tot en met 30 maart 1992 tegen de aanvraag mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (01180-31984). de eigenlijke motor achter de tot standkoming van het nieuwe winkelcomplex. Over een moge lijke overbewinkeling voor het ABC-complex maakt hij zich niet zo bezorgd: „Walcheren heeft 109.000 inwoners en 's zomers is er een enorme toevloed van toeristen, zodat we klanten ge noeg hebben voor onze vestigin gen in Middelburg en Vlissingen. Bovendien heeft Vlissingen nu weer een echt winkelcentrum nadat men jaren de wind tegen had en er een grote leegloop in het centrum plaatsvond. Maar Vlissingen is nu weer op de goe de weg gezien alle activiteiten in De gehele week was er een gezellig muziekje, het stadscentrum."

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1992 | | pagina 13