VERSCHOORE 'BURGERS VOGELVRIJ NA UITSPRAAK GERECHTSHOF DEN HAAG' UUR KWA[ FOTO SERVICE 3 25gC WIJ WENSEN U ALLEN EEN GEZOND EN GELUKKIG 1992 VLISSINGEN j0plEÉN foTO" BADHUISSTRAAT 60 KODAK EXPRESS KWALITEITS KLEURENFOTO'S FOTO «VERSCHOORE Cursus voor ouderen over gemeente politiek PZC WEEKBLADEN Namens de aangeklaagde vissers heeft de Middel burgse advocaat mr. J.M.E. Schieman cassatie in gesteld bij de hoge raad. Het hele proces speelt zich in stilte af. Kennelijk is niemand geïnteresseerd. „De uitspraak heeft ingrijpende gevolgen voor de rechts bescherming tegen de overheid. Ik vind het daarom heel vreemd dat niemand van de pers aanwezig was bij het proces", verwondert Schieman zich. Hij er kent wel dat de staat publiciteitstechnisch zijn zaak jes voor elkaar heeft en dat die stilte rond het proces hem wel goed uitkwam. Elastiek Innerlijke waarde Voor schut Postagentschap Euromarkt Middelburg gaat sluiten Een schoft De visserijaffaire heeft nog een staartje. Een principieel staartje; want het antwoord op de vraag of de vissers uit Arnemuiden en Viissingen op 10 juni 1988 terecht hun vers gevangen vis niet wilden lossen terwijl de opsporingsambte naren van de AID (Algemene Inspectiedienst) van het minis terie van landbouw en visserij dat wilden, heeft verstrekkende gevolgen. Op vrijdag 22 november van dit jaar veroordeelde het Hooggerechtshof in Den Haag de hou ding van de rebellerende vissers. Ruim twee jaar eerder had economisch politierechter mr. G. de Wilde bepaald dat de zeevissers terecht niet als een hond pootjes moeten geven als de AID daarom vraagt. SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 Direct één ot meer prachtige kleurenprints van uw foto, tekening, collage of drukwerk. - ook vergroten/verkleinen 21e JAARGANG NUMMER 52 30 DECEMBER 1991 Visserijzaak toont overmacht van de staat tegenover zijn burgerij Beter: niet duurder! Grote Markt 7 Goes, Lange Geere 28 (naast ANWB) Middelburg Een overzicht van (een gedeelte van) het pro gramma dat Uit in Zee land in januari te bieden heeft, treft u aan op de uitpagina in deze krant. Het transport- en con- tainerbedrijf Wielemaker in Koudekerke bestaat 75 jaar. Het bedrijf ver vult al jaren een too naangevende functie in de afvoer van afval en op het gebied van (zwa re) transporten. De horeca in Nederland houdt, met een oogje gericht op de schoolver laters, op zaterdag 11 ja nuari een open dag onder het motto: Kijk in de Keuken. Op Walche ren kunnen belangstel lenden die dag een bezoek brengen aan Brasserie De Huifkar aan de Markt in Middelburg. De Stichting Vrienden van Middelburg timmer de aan de weg door aan de gevel van De Tim paan aan de Markt in Middelburg De Roode Toren gerestaureerd en wel te laten herplaatsen. De Zeeuwse Volksuniversiteit en de Stichting Welzijn Oude ren Middelburg hebben het initiatief genomen tot een cur sus over gemeentepolitiek. De reden daarvoor is een ge constateerd kennisvacuüm over een groot aantal zaken die in de gemeentepolitiek spelen en van speciaal belang zijn voor 50-jarigen en ouder. De cursus beslaat vier maan dagochtenden van 9.30 tot 11.30 uur en wordt vanaf 20 januari gegeven in de wijkpost De Woelige Werf onder leiding van raadslid en lerares C. Koster. Voor aanmelding en inlichtingen kan men bellen 01180-34800 (ZVU) of 01180-27537 (SWOM). Oplage: 24.005. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 48.035. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Viissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Viissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorgjng: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Viissingen, tel. 01184-84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085. Het proces is spekje naar het bekje van John Schieman. Als geen ander ziet hij de toenemen de macht van de overheid, die steeds meer te vertellen krijgt als gevolg van kaderwetjes en - wetten die een minister en vooral zijn ambtenaren naar hartelust kunnen misbruiken zonder dat daar een parlementariër aan te pas komt. Wint hij het proces voor de aangeklaagde vissers, dan wordt in ieder geval de be voegdheid van welke opsporings ambtenaar dan ook aan banden gelegd. Verliest hij dan „heeft de staat weer meer vat op de bur ger. Elke vrachtwagen kan dan bijvoorbeeld worden aangehou den zonder dat er een aanwijsba re reden voor is". Praten met John Schieman is praten over de functie van de macht en hoe de overheid die stukje bij beetje naar zich toe trekt. Vooral hoe wetten stapje voor stapje meer worden uitge legd in het voordeel van de over heden. Hij illustreert dat met een elastiek waar rek in zit. „Bijvoor beeld die wet (artikel 140) over verboden organisaties. Die is be doeld om bijvoorbeeld drugsorga nisaties te kunnen verbieden. Die wet is echter toegepast op kra kers en actiegroepen toen dat zo uitkwam". En: „Het opheffen van de geheimhoudingsplicht van de belastingdiensten is een ander voorbeeld. Daardoor weet een andere opsporingsorganisatie nu ook wat de fiscus weet". Verder: „Een parkeerovertreding moet je binnenkort eerst betalen en dan pas mag je naar de rechter om je beklag te doen. Totnutoe mocht je wachten tot de rechter uit spraak had gedaan. Je kon daar dan je zegje doen. Rechters gaan bovendien steeds marginaler toetsen om hun werkdruk te ver lagen...". De Middelburgse advocaat noemt meer voorbeelden. Inte ressant is de vraag wanneer dat proces is begonnen. „Al heel lang geleden. Ik ben te jong om dat precies te weten. Misschien wel in de vorige eeuw toen werd vastgesteld dat de rechter geen waardeoordeel mag uitspreken". Schieman toont de Wet Algemene Bepalingen waar in artikel 11 zegt dat de rechter volgens de wet recht moet spre ken en in geen geval de innerlijke waarde ot billijkheid van de wet mag beoordelen. Om de innerlijke waarde gaat het, herhaalt'ie een aantal keren. Om de innerlijke waarde van de wet. Die mag geen rechter toetsen, terwijl dat juist anders moet zijn, spreekt uit zijn betoog. „Je kunt je voorstellen dat een strafrechter in de Tweede Wereldoorlog met dezelfde wet een verzetstrijder die een Duitser had doodgescho ten niet als soldaat mocht zien, maar als moordenaar. En dat ge beurde. Rechters zijn door artikel 11 tot marionetten gebombar deerd, bespeeld door de over heid. Ik vind bijvoorbeeld dat een rechter een megafunctie moet vervullen". Megafunctie? Schie man neemt een stuk papier en tekent figuren (schema's) waarin de rechter ergens centraal staat om de wet letterlijk toe te pas sen. Met een brede haai voegt hij aan het figuur een driehoek toe waardoor de rechter buiten de lij nen staat en van een afstand toe zicht houdt en beziet welke kadertjes de wetgever (staat) weer heeft bedacht en hoe toe pasbaar die zijn voor individuele burgers. Dat is - aldus betoogt Schieman - het toetsen van de innerlijke waarde van de wet. Zelfs als een nieuwe wet haaks staat op een vorige mag de rech ter zich daar niet mee bemoeien. „Feitelijk zou het parlement toe zicht moeten houden op de ont wikkelingen, op regels die achter het bureau worden geschreven". Maar de dames en heren politici hebben het te druk met hun ei gen loopbaan, stelt de in Terneu- zen geboren en getogen Middelburgse advocaat. Maar ook die onafhankelijke rechters zouden in het systeem van Schieman gecontroleerd moeten worden. Hij tekent er een driehoekje aan vast en stelt: „Die controle zou je kunnen uitoefe nen door een commissie, een soort waakhond, te benoemen die een aantal rechtsethische principes hanteert, met het doel de burgers tegen de overheid te beschermen". De hele affaire rond de vissers In het kader van het vesti gingsbeleid van FTT Post wordt met ingang van 1 fe bruari 1992 het postagent schap, dat gevestigd is in de supermarkt aan de Euromarkt 4 in Middelburg gesloten. De dichtsbijzijnde vestiging van PTT Post waar de bewo ners van de wijk Griffioen vanaf die datum terecht kun nen, is het hoofdpostkantoor van PTT Post dat is gevestigd aan de Lange Noordstraat 48. Volgens een mededeling van PTT Post zal de sluiting bege leid worden met een intensie ve informatie-campagne „om het ongemak voor haar klan ten zoveel mogelijk te be perken". toegestane hoeveelheid. Dus ben je strafbaar. Het openbaar minis terie heeft daar maanden mee geleefd, totdat vastgesteld werd dat de staat die vis in beslag moest nemen. Om dat te voorko men verkochten de vissers hun vis al op zee. Dan is de vis niet meer van de vissers maar van een handelaar. En daar had toen niemand meer vat op. Je merkt wel hoe merkwaardig en gek zo'n regel in elkaar zit. Toen volgde een stortvloed van voorlopige maatregelen en werd het meene men van de dode bijvangst een misdrijf". „De vissers hebben vervolgens bij wijze van protest de vis over boord gezet. Dat gebeurde voor de rede van Viissingen zodat iedereen kon zien waartoe de vis sers verplicht waren. Dat gaf echter negatieve publiciteit voor de staat. De volgende stap was de AID stomweg voor schut te zetten door de visvangst van die week niet te lossen. Niemand is verplicht - zo redeneerden we - om als geen verdenking bestaat dat er een strafbaar feit is ge pleegd een opsporingsambtenaar toe te laten. Overigens mag de AID wel controleren. Als er dan nog geen verdenking is gerezen, hoeft een visser toch zeker geen gevolg te geven aan bevel tot uit- lossing, een bevel dat feitelijk nergens op is gebaseerd. De vis sers zijn dan ook in eerste instan tie gewoon naar huis gegaan nadat de AID de deuren had ver zegeld". Het vervolg is bekend. De AID kwam met fors materiaal om de luiken te forceren. De vis sers hebben toen maar toegege ven. De AID-ambtenaren konden toen vergezeld door een NVD-er (NVD Nederlande Veiligheids dienst) gaan noteren wat er aan gevoerd werd. Behalve bij de vissers deugt er volgens Schieman meer niet. die nauwlettend in de gaten wer den gehouden door opsporings ambtenaren toont volgens Schie man hoe krakkemikkig en on praktisch de wet kan zijn. „Op gegeven moment stonden er wel 300 MEers om de AID te be schermen. Dat wekt natuurlijk wrevel. En juist doordat de vis sers gebruik maakten van de wettelijke mogelijkheden, ston den de AIDers voor schut". „Wat gebeurde er namelijk? Op gegeven moment mocht er geen kabeljouw meer worden gevan gen. Maar in de netten blijft nog wel eens een kabeljouw hangen. Terugzetten heeft eigenlijk geen zin, want die beesten zijn toch dood. Dus was het regel dat de vissers die bijvangst meenamen. Nee, zei de wet. Je overschrijdt je Mr John Schieman: „De overheid? Dat is een schoft met een hoge hoed". Vooral omdat de overheid macht wil, in zijn ogen „een schoft met een hoge hoed" is, een uitspraak van wijlen professor J. ter Hei den. „De overheid verdeelt de be volking in groepjes. En groepjes zijn gemakkelijk te pakken omdat ze de steun van de rest van de bevolking missen. Behalve de vis sers worden bijvoorbeeld ook de agrariërs gepakt. Voor de arro gante ambtenarij een gemakkelij ke prooi". Schieman vindt dat eigenlijk de politici op hoge poten hun ministers terug moeten flui ten naar de plek waar ze horen, regeren in het belang van de be volking en niet in het belang van het apparaat. „Ik geef toe dat ik niet zoveel kijk op de politiek heb, maar ik krijg toch het gevoel dat de politici er meer voor zichzelf dan voor de kiezers zitten". Een laatste brandende vraag. Hoe denken andere advocaten over die schoft met de hoge hoed en over het feit dat de strafrech ter zich als een verlengstuk van die schoft moet gedragen? Schieman peinst even en zegt dan: „Ik kom hier niet voor niets mee naar buiten".

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1