informatiepagina van de gemeente vlissingen Morgen laatste raadsvergadering van 1991 Veilig omgaan met vuurwerk mmm- Echt glad is het nog niet geweest, maar... Sektorplan emancipatie verschenen Ophaaldagen huisvuil rond feestdagen Openingstijden stadhuis rond feestdagen gewijzigd Koopzondag in Vlissingen op 22 december Vergadering commissie Te vroeg afsteken? emancipatie I bekeuring! redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Agenda Goedgekeurd Afsteken van vuurwerk Overlast Burgerzaken Nieuwjaarsreceptie personeel I Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie ALS ELKE SECONDE TELT Melden Strooiplekken Straten en wegen Even bijpraten met wethouder De Keijzer Fietspaden Woonwagenlocaties Inspraak Begrip Sloop en nieuwbouw Scheldemond Woensdag 18 december 1991 DE VLISSINGFR K.' IN DEN BLAUW GERUIT De laatste raadsvergadering van dit jaar staat morgen, 19 december, op de agenda. De raadsleden buigen zich weer over een aantal voorstellen van het college van burge meester en wethouders en ne men daarover besluiten. Een raadsvergadering is open baar, dit betekent dat iedereen de vergadering kan bijwonen vanaf de publieke tribune. Be zoekers hebben evenwel geen spreekrecht. Over te leggen stukken Te behandelen punten: 0. Algemeen bestuur 0.1. Vaststelling nota positieve aktie voor vrouwen. 0.2. Uitbreiding kantoor- auto matisering. 0.3. Aanschaffing en invoering geautomatiseerd kredietbank pakket. 0.4. Straatnaamgeving 0.5. Invoering samenlevingsre gister; aanpassing legesverordening. Vanaf morgen ligt er een popu laire raadsagenda klaar in het stadhuis. Deze is bij de receptie af te halen. De agenda ligt ook op de tribune tijdens de raads- vergadering. De raadsagenda en bijbehoren de stukken liggen enkele dagen van te voren in de gemeentelijke informatiehoeken (stadhuis, de bibliotheken van Vlissingen en Oost-Souburg en in wijkcentrum "Open Hof" aan de Alexander Gogelweg 59). Hieronder volgt de agenda met de punten die morgen bespro ken worden. r* Opening Mededeling Vorige week verscheen het sektorplan emancipatie van burgemeester en wethouders. In het plan staat hoe in de ver schillende gemeentelijke sek toren de vrouwenemancipatie vorm krijgt. In het plan wordt uitgegaan van drie vraagstukken: Wat zijn de consequenties van het beleid voor vrouwen?; Biedt het vrouwen de mogelijk heid om een zelfstandig ver staan te realiseren?; Biedt het de mogelijkheid om los van de traditionele rolpatronen individuele keuzes te maken? Het college vindt het voor alle beleidsterreinen van groot be lang dat vrouwen - evenredig - participeren in besturen, com missies en werkgroepen. Een voorbeeld uit het sektorplan is de sociale veiligheid. Er moet gezorgd worden voor een groen voorziening waarbij er geen vrouwonvriendelijke plekken ont staan. De beplanting bij het fiets en voetgangerstunneltje bij het Buitenhavenpad bijvoorbeeld wordt begin 1992 gerooid en ver vangen door laagblijvende be planting. De positie van allochtone vrou wen wordt verder onderzocht. Op basis van de uitslag van een onderzoek moeten in 1993 aktie- punten worden geformuleerd. Het sektorplan is om advies gestuurd naar onder andere de raadsleden, de sektorhoofden en -directeuren van de gemeen te, de adviescommissies voor minderhedenbeleid, ouderenbe leid en jeugd- en jongerenwerk, St. Kindercentra Vlissingen, vrouwenorganisaties en vrouw- enoverleg. Op het plan is tot 1 februari schriftelijk inspraak mogelijk. Na deze datum behandelen B en W de inspraakreacties en voorzien deze van commentaar en con clusies. Over de verdere wijze van behandeling ontvangen alle insprekers bericht. 1. Openbare orde en veiligheid 1.1. Vaststelling hulpverleningso vereenkomsten Wester- en Oosterschelde. 2. Verkeer, vervoer en vei ligheid 2.1. Machtiging tot het nemen van verkeersbesluiten. 4. Onderwijs 4.1. Aanvaarding schenkingen t.b.v. het computerproject basisr onderwijs. 4.2. Verzamelvoorstel t.b.v. me dewerking ex art. 74 WBO. 4.3. Krediet uitbreiding St. Jozef school. 4.4. Subsidiëring Stichting Be geleidingscentrum Gerefor meerd Schoolonderwijs (BGS) voor 1992. 4.5. Buitengebruikstelling voor malig schoolgebouw. 4.6. Naamgeving van de per 01-01-1992 over te nemen rsg. Scheldemond. 4.7. Aanvraag plan van scholen 1994-1996 t.b.v. lyceum sgs. Scheldemond. 4.8. Gemeenschappelijke rege ling Bestuursacademie Zuid- Nederland. 5. Cultuur en recreatie 5.1. Welzijnsprogramma 1992. 5.2. Krediet aanpassing gebouw Rembrandtlaan. 5.3. Aanvaarding schenkingen aan het Stedeijk museum. 5.4. Vaststelling toegangsprijzen Stedelijk Museum Vlissingen. 5.5. Jaarrekening 1990; exploita tiebegroting 1992; marketing plan Sportfon'dsenbad Vlissingen. 7. Volksgezondheid 7.1. Vaststelling aanvraag NMP- plus gelden. 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8.1. Voorbereidingsbesluit Gra vest raat. 8.2. Bestemmingsplan Ramme- kensschor; Kroonberoep tegen gedeeltelijke goedkeuring. 8.3. Voorbereidingsbesluit West- Souburg, ged. Maria van Bour- gondiëstraat. 8.4. Krediet sloop Kasteelstraat 146 en Glacisstraat 109; voorbe reidingsbesluit. 8.5. Krediet sloop Nieuwstraat 232-236; bouw 11 wooneenhe den BASCO. 8.6. Grondverkoop Vrijburg. 8.7. Gedeeltelijke kwijtschelding verlies gemeentegarantie (1978). 8.8. Gedeeltelijke kwijtschelding verlies gemeentegarantie (1980). 9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen. 9.1. 17e t/m 22e begrotingswijzi ging 1991. 9.2. Kredieten t.b.v. aanpassing belastingsysteem en elektro nisch bankieren. Rondvraag Sluiting In ons land mag vuurwerk al leen afgestoken worden op 31 december vanaf 18.00 uur tot 's nachts 01.30. Het verkopen van vuurwerk is alleen toege staan op de laatste twee dagen' voor de jaarwisseling. Vooraf kan er alleen besteld worden. Politie en brandweer wijzen ook dit jaar weer op de geva ren bij het afsteken van vuurwerk. Met vuurwerk wordt bedoeld: "goedgekeurd vuurwerk". Dat is vuurwerk voorzien van een lont. Zo'n lont moet aangestoken wor den met een gloeiende sigaret of een, bij de vuurwerkhandelaar verkrijgbaar, aansteeklont. Een vlam van een aansteker of een lucifer kan de lont ergens in het midden aansteken en dat verkort de tijd tot explosie. fles, verzwaaro met zand of in gegraven, worden afgestoken. Steek nooit voortgedreven vuur werk af over de straat; de kans op ernstig letsel is enorm. Na het afsteken van het vuur werk is het verstandig om de rommel zoveel mogelijk op te ruimen. Hiermee voorkom je dat er de volgende dag allerlei wei geraars worden verzameld en opnieuw afgestoken. Het is levensgevaarlijk om vuur werk af te steken wat al heeft ge weigerd of waarvan de lont te 'kort is. Ook experimenteren met vuurwerk is uit den boze, velen missen daardoor nu een oog of hand. Vuurpijlen moeten vanuit een Strijkers hebben geen lont en worden dus niet tot het goedge keurde vuurwerk gerekend. Strij kers zijn rotjes die zijn voorzien van een strijkkop die langs de ruwe kant van een luciferdoosje wordt geschuurd en vervolgens weggeworpen. Na het aanstrij ken kun je niet aan de strijker zien of deze gaat ontploffen. Strijkers zijn nooit veroorloofd! De politie van Vlissingen is ook dit jaar aktief om de overlast van vuurwerk te bestrijden. Regel matig bellen mensen op met klachten i.v.m. de harde knallen en gevaarlijke situaties. Vuur werk is er om iets feestelijks mee te vieren en moet zeker niet een constante last zijn voor anderen. De stichting Consument en Vei ligheid geeft ieder jaar een fol der uit over vuurwerk. Deze folder is gratis verkrijgbaar bij de sectie communicatie in het stadhuis. In verband met de kerstdagen en de jaarwisseling komt de sektie afvalverwijdering in be paalde woonwijken op een an dere dag dan normaal het huisvuil ophalen. Op woensdag 25 december en woensdag 1 januari wordt in Oost-Souburg, bedrijfsterrein Edisonweg en bedrijfsterrein Buitenhaven geen huisvuil op gehaald. De sectie afval- verwij dering komt dan langs op respectievelijk dinsdag 24 de cember en donderdag 2 januari Op donderdag 26 december wordt in de wijken Rosenburg, Bossenburgh, Papegaaienburg, Weyevliet, Westerzicht en West- Souburg geen huisvuil opge haald. In plaats daarvan komt de sectie afvalverwijdering langs op vrijdag 27 december. Let hier goed op en zet het huis vuil buiten op de gewijzigde da ta. Gebeurt dit niet dan staat het vuil een paar dagen buiten. Dit geeft veel overlast voor uw om wonenden. In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van het stadhuis enigszins gewijzigd. Traditiegetrouw sluit het stad huis de dag voor een feestdag om 16.00 uur. Op 24 december stoppen alle gemeentelijke sektoren om 16.00 uur. Voor de sekties van beheer die normaal 16.30 eindigen wordt dat tijdstip dan 15.30. Ook op 31 december gelden de ze tijden. De dag tussen kerst en het weekend, 27 december, zijn alle sektoren van de gemeente gesloten. Ook Burgerzaken is op 27 de cember de gehele dag dicht. De- 70 ring wnrrlt npliikgesteld met de algemeen erkende feestda gen en telt dus niet mee in de aangiftetermijn voor geboorten. Aangifte van geboorte moet ge beuren op uiterlijk de derde dag na de geboorte. De dag van ge boorte telt niet mee. Aangifte van een kind dat geboren wordt op bijvoorbeeld 23 december kan tot en met 31 december. In verband met de nieuwjaarsre ceptie voor de medewerkers van de gemeente op 2 januari, is ook op die dag het stadhuis vanaf 16.00 uur gesloten. Alleen de sectie Burgerzaken is zoals ge bruikelijk op donderdag, ge opend tot 19.00. Voor alle inwoners van Vlissin gen houden burgemeester en wethouders een nieuwjaarsre ceptie op vrijdag 3 januari. De receptie vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis van 16.30 uur tot 18.00 uur. De emancipatiecommissie ver gadert op 18 december. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het stadhuis. De vergadering van de emanci patiecommissie is openbaar en bezoekers hebben spreekrecht. De agenda en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in de gemeentelijke informatiehoeken. Deze zijn te vinden in het stad huis, de bibliotheken van Vlissin gen en Oost-Souburg en het wijkcentrum "Open Hof" aan de Alexander Gogelweg 59. Jongeren die door de politie wor den betrapt op het te vroeg af steken van vuurwerk kunnen re kenen op een bekeuring. Deze varieert van f 25,- tot f 50,-. De jongeren kunnen ook kiezen voor een alternatieve straf via Buro Halt. Ze worden aan het werk gezet bij de reinigings dienst van de gemeente of moe ten meewerken aan de versprei ding van een vuurwerkkrant. Naast dit werk krijgen de jonge ren een video over vuurwerk te zien. De koopzondag in Vlissingen is op 22 december. Vorige week stond op deze pagina per abuis dat de koopzondag op 15 de cember zou zijn. Tijdens de koopzondag in Vlis singen kan er van 13.00 uur tot 17.00 uur gewinkeld worden. Op maandag 23 december zijn de winkels al vanaf 09.00 uur ge opend en sluiten de onderne mers pas om 21.00 uur. Dinsdag 24 december zijn de openingstijden ook gewijzigd. Tot nu toe is het nog meege vallen met de gladheid, maar de natuur zorgt altijd voor ver rassingen. Het is tenslotte winter en de temperatuur daalt af en toe behoorlijk. De ge meente Vlissingen heeft tot nu toe al een paar keer gestrooid. En de provincie strooit op de buitenwegen zelfs al regelma tig- In de gemeente Vlissingen wordt gladheid (behalve die op trot toirs) bestreden door de sectie afvalverwijdering. Dat gebeurt volgens een vast plan. Begon nen wordt altijd met de busrou tes en de hoofd- en doorgaande wegen sneeuw- en ijsvrij te ma ken. Onder hoofdwegen worden, om enkele voorbeelden te noe men, gerangschikt de Paul Kru- gerstraat, Sloeweg, Koudekerk- seweg, President Roosevelt- laan, Burgemeester Stemer- dinglaan, Kanaalstraat, Lek straat en Zandweg. Bij het berijdbaar maken van de hoofd- en doorgaande wegen worden de belangrijkste fietspa den uiteraard niet vergeten. Een overzicht van die straten en fietspaden staat ook in dit arti kel. Overdag zullen bij gladheid bovendien straten rond bushal tes, openbare gebouwen en 'ze brapaden' sneeuw en ijsvrij worden gemaakt. Het optreden van gladheid kan men melden aan de sektie afval verwijdering van de gemeente. Deze sektie is van maandag tot en met vrijdag telefonisch be reikbaar van 07.30- tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is 62291. Tussen 16.00- en 7.30 uur van de volgende dag kan de gladheid gemeld worden bij de politie (te lefoonnummer 15050). Dat is ook het 'aangewezen' nummer in het weekeinde en op erkende feestdagen. De politie licht dan de leider van de strooiploeg in, die mensen en materiaal kan in zetten. Eventueel neemt hij eerst contact op met het KNMI over de toestand van het weer. De gladheid in de gemeente Vlissingen wordt bestreden vol- .gens een vast plan. Dat houdt in dat er wordt gestrooid in de stra ten en op de wegen in Ritthem, Souburg en Vlissingen, zoals die hieronder genoemd zijn. Om misverstanden te voorko men: dat gebeurt niet volgens de in dit artikel gebruikte alfabe tische volgorde. D - Dorpsweg. E - Edisonweg; - Energieweg. G - Gerbrandystraat; - Gra- vestraat; - Grote Abeele. H - Handelsweg; - Havenweg (tussen Oostelijke Bermweg en de wijk Windhoek); -Hendrick Avercamplaan; - Hendrikstraat; - Hercules Segherslaan (tussen Bloemenlaan en H. Avercamp laan); - Hertzweg; - Hogeweg (tussen Bonedijkestraat en Kou- dekerkseweg). I - Industrieweg. A - Aagje Dekenstraat; - Adriaen Coortelaan (tussen Bloemen laan en Abr. Bosschaertstraat); - Alexander Gogelweg. B - Bachlaan; - Badhuisstraat; - Beatrixlaan; - Bedrijfsweg; - Bel- lamypark; - Bermweg; - Betje Wolffplein; - Beursplein; - Bloe menlaan; - Bonedijkestraat; - Bossenburghweg (tussen Sloe weg en Nieuwe Zuidbeekse- weg); - Boulevard Bankert; - Boulevard De Ruyter; - Boule vard Evertsen; - Brouwe- naarstraat; - Burchtstraat; - Burgemeester Stemerdinglaan; - Burgemeester Van Woelde- renlaan. C - Commandoweg; - Coosje Buskenstraat. J - Joost de Moorstraat. K - Kanaalstraat; - Karolingen- baan; - Kenau Hasselaarstraat; - Kerklaan; - Koopmansvoetpad; - Koudekerkseweg; - Kromwege- singel. L - Lekstraat. M - Marconiweg; - Marnixplein; - Middelburgsestraat. N - Nieuwendijk; - Nieuwe Vlis- singseweg; - Nieuwe Zuidbeek- seweg; - Noordbeekseweg. O - Oostelijke Bermweg; - Oran jeplein (doorgaande route). P - Paauwenburgweg (tussen Burgemeester van Woelderen- iaan en Van Hogendorpweg); - Paul Krugerstraat; - Piet Heinka- de; - President Rooseveltlaan; - Prins Hendrikweg. De winkels gaan om 08.00 uur open en sluiten om 17.00 uur. Ook in de dagen voor de jaarwis seling openen en sluiten de win keliers hun deuren op andere tijden dan normaal. Maandag 30 december zijn de openingstijden 'van 11.00 uur tot 18.00 uur (Al- bert Heijn is vanaf 09.00 uur ge opend) en dinsdag 31 december van 09.00 uur tot 17.00 uur. R - Rammekensweg (tussen Dorpsweg en Ritthemsestraat); - Ritthemsestraat (tussen Krom- wegesingel en Oranjeplein). S - Scheldestraat (tussen Aagje Dekenstraat en Paul Kruger straat); - Sloeweg; - Smalle Ka de; - Spoorstraat; - Spuikomweg; - Spuistraat; - Stenenbeer. T - Troelstraweg. V - Van Dishoeckstraat (tussen Glacisstraat en Paul Kruger straat); - Van Hogendorpweg; - Vlissingsestraat; - Voltaweg. W - Weyevlietweg; - Wilhelmi- nastraat. Z - Zandweg; - Zeewijksingel; - Zuiderzeestraat; - Zwartezee- straat (doorgaande route). Bij gladheid worden de volgende fietspaden sneeuw- en ijsvrij gemaakt: B - Bachlaan; - Baskensburg- plein; - de straat Bossenburgh; - Bossenburghweg; - Burgemees ter Van Woelderenlaan (van Vre dehoflaan tot Bachlaan). D - Duinpoortweg. G - Gerbrandystraat; - Gla cisstraat (van Duinpoortweg tot Kenau Hasselaarstraat). K - Kleiweg; - Koopmansvoet pad; - Koudekerkseweg. L - Langeleenweg; - fietspad achterlangs Leharlaan, Rossini- laan en Steve Bikostraat. N - Noordbeekseweg; - fietsroute van Noordbeekseweg door Westerzicht naar Weyevlietweg. P - Papegaaienburg; - President Rooseveltlaan. S - fietspad langs Sloeweg. V - Verlengde Bonedijkestraat; - Vlissingse Kleiweg; - Vrede hoflaan. W - fietspad Weyevlietweg. Z - Zuidbeekseweg; - fietspad van Zuiderzeestraat naar Sloe- brug en Veerhavenweg. In november van dit jaar wees het college van burgemeester en wethouders drie lokaties aan waar woonwagenbewoners kun nen gaan wonen. Het gaat om terreinen aan de Zaaihoekweg, de Zuidbeekseweg en een terrein in West-Souburg. Zowel het rijk als de provincie willen woon-, werk-, en leefsituatie van woon wagenbewoners 'normaliseren'. Het beleid is gericht op integratie van de woonwagenbewoners in de plaatselijke gemeenschap. Alle betrokkenen ontvingen van ons een brief met informatie over de lokaties en de inspraakproce dure. Door de vele en vaak hefti ge reacties op het plan hebben we besloten de inspraaktermijn te verlengen tot 7 februari 1992. Aanvankelijk was dit 7 december. Ik betreur overigens ten zeerste dat er nu al zoveel over elkaar ge zegd wordt en dat er standpun ten worden uitgewisseld via de pers. En dat terwijl er nog ge noeg tijd is om met elkaar om te tafel te gaan zitten en te praten. Ik wil er graag voor pleiten dat we meer begrip opbrengen voor eikaars standpunten, zonder voor uit te lopen op de besluitvor ming. De gemeente is bereid te bemiddelen tussen de verschil lende partijen met als doel sa men met de woonwagenbewo ners én de wijkbewoners tot een acceptabel plaatje te komen. Op 8 januari gaan vertegenwoor digers van gemeente, de Wind hoek en de verschillende wijken gezamenlijk naar een aantal nieuwe woonwagenlocaties in Noord-Brabant kijken. Ik zie dit bezoek als een voorzet om meer begrip te krijgen voor elkaar. We staan tenslotte met z'n allen voor deze problematiek. Voor twee gebouwen in Vlissin gen heeft het college een krediet aan de raad gevraagd voor sloop. Het gaat om het gebouw in de Nieuwstraat waar nu het kinderdagverblijf "Otje" is onder gebracht. "Otje gaat verhuizen naar een locatie in de Verlengde Bonedijkestraat. Bij de tweede locatie gaat het om Kasteelstraat 146 en de voormali ge katholieke school in de Gla cisstraat. De stichting Federatie Beschermende Woonvormen wil een beschermende woonvorm voor ex-psychiatrische patiënten bouwen in de Kasteelstraat. In de Glacisstraat moeten vijf premie-A koopwoningen verrijzen. De sectie Gebouwen van de ge meente die nu gevestigd is in het pand aan de Kasteelstraat ver huist naar de voormalige kleed ruimtes van het buitenzwembad aan het Baskensburgplein. In het voorjaar van 1992 zal be gonnen worden met de uitvoe ring van dit plan. Per 1 januari wordt de Rijksscho lengemeenschap voor Mavo, Ha vo en Atheneum Scheldemond definitief een gemeenteschool. In verband daarmee moet natuurlijk ook de naam van de school ver anderd worden. Zodoende zal de school met ingang van het nieu we jaar de naam "stedelijke scholengemeenschap voor MA VO HAVO en VWO Schelde mond" dragen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5