Cholesterol verlagen? Oplossing voor eten met scherpe kantjes Stijve spieren en gewrichten vergen juiste behandeling Veel vrouwen hebben problemen met de benen Blijvende geboortenregeling zonder operatie Natuurlijke aanpak van slapeloosheid en hyperventilatie Maaltijdsauzen met groenten verhogen kookgemak vcm. Nieuwe aanpak mond- en tandvleesproblemen m mÊM Om zelf te maken Nieuwe gezonde zuiveldesserts 30 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 18 december 1991 Kent u dat gevoel? Iedere hap die u neemt heeft scherpe kantjes. U heeft dan last van een ontsteking in de mond. Voor dit soort problemen zijn er nu oplossin gen; een nieuwe anti-septische tandpasta bij tandvlees problemen èn een speciaal mondspoelmiddel bij ontste kingen van het merk Hextril. Veel voorkomend Mondproblemen doen zich bij velen van ons voor. Re cent onderzoek liet zien, dat maar liefst 30% weieens last heeft van mondslijmvliesont- steking of aften (zweertjes). En één op de drie Nederlan ders kampt met tandvlees problemen. De belangrijkste oorzaak hiervan is ons mo derne voedingspatroon. Dit zorgt ervoor, dat de bacte riehuishouding in onze mond gemakkelijk wordt verstoord. En wanneer er dan ook nog veel gesnoept wordt en onvoldoende ge poetst, dan is het gevolg tandplak, gaatjes en ontste kingen in de mond. Bacteriën De nieuwe Hextril anti-septi sche tandpasta en mond- Vrijwel iedereen heeft weieens last van stijve spieren of gewrichten. Afgezien van ziekte en slijtage, zijn voor het ontstaan van dit soort klachten allerlei oorzaken te wijzen. Het kan onder andere zijn door overbelasting, intensief sporten of (sportblessu res. Vooral bij het ouder worden neemt de soepelheid af en gaat het lichaam eerder "vastzitten" door ge brek aan beweging. Bewegen Om dagelij ks optimaal te kunnen bewegen is het be langrijk om onze botten, ge wrichten en spieren op de juiste manier te verzorgen. Een eerste vereiste is om veel en regelmatig te bewe gen. Beweging stimuleert immers de produktie van gewrichtsvocht, dat de ge wrichten als het ware smeert, en houdt ook de spieren rond de gewrichten sterk. Vooral bij intensieve beweging, zoals sport, is de warming-up van vitaal be lang. De spieren moeten im mers de tijd krijgen om op temperatuur te komen. Doen we dit niet dan leidt dit vaak tot blessures. Wan neer men 's morgens last heeft van stijfheid en van stramme spieren dan kan dit het best aangepakt wor den door rekkende oefenin gen te doen. Warmte Worden onze spieren boven normaal of langdurig belast dan ontstaat er spierpijn. Om van deze pijn af te ko men moeten de spieren en kele dagen worden ontzien en warm gehouden. Een spiermiddel tegen spier- en gewrichtspijn is Perskindol. Perskindol koelt eerst aan genaam en geeft daarna een langdurig diep warmte ef fect. Het bijzondere is dat het natuurlijke etherische oliën bevat die voor een snel le en goede dieptewerking zorgen. Bovendien irriteert het de huid niet en is het vetvrij. Ook is het een goed middel voor de warming-up en de cooling down. Pers kindol is er in drie vormen: een liniment, een spray (zonder CFK's) en sinds kort een gel. Perskindol is ver krijgbaar bij apotheker en drogist. Voor meer informatie en een gratis probeerverpakking: Crookes Healthcare B V. (marketingafdeling), tel. 035-853851. Veel mensen hebben last met de benen, 30% heeft ernstige klachten. Bij maar liefst 60% zijn de klach ten minder erg maar wel hinderlijk. De verschijnse len variëren van nachtelijke kuitkrampen waardoor men vaak wakker wordt, te dikke, opgezette en gespannen benen. De benen zijn gevoelig en men klaagt over 'kriebels' of zelfs pijn. Het ergste zijn natuurlijk de spataderen. Vooral vrouwen zitten er mee. Spataderen zijn niet alleen lelijk, maar ze kunnen ook veel pijn en ander ongemak geven. Procyanidine Professor Claire Beylot (arts) leidt in het Acade misch ziekenhuis van Bor deaux de afdeling Vaat- klachten. Al jarenlang advi seert ze haar patiënten het gebruik van procyanidine, een stof die o.a. wordt ge wonnen uit de bast van de pijnboom. "Mijn patiënten", zo vertelt professor Beylot, "hebben er veel baat bij. De echte grote spataderen gaan er niet mee weg, maar aller lei bijkomende beenklachten zoals pijn, kramp, kriebels en gezwollenheid reageren erg goed op pijnbastextraet. Ik geef het produkt daarom ook vaak als ondersteuning bij een spatader-operatie". Vooral vrouwen Vrouwen hebben, volgens professor Beylot, vaker last van beenklachten dan man nen. De vrouwelijke hormo nen kunnen problemen ver oorzaken met de vaatwand. Ook krijgen vrouwen vaak wat ben je mooi, zei de klant in de boekwinkel tegen het boek 'de zee woont in ons huis' van tina keiler gewoon een kwestie van drukken bij den boer drukkers zei het boek middelburg 01180-81000 geneesmiddelen met hormo nen voorgeschreven, bij voorbeeld bij botontkalking of problemen met de over gang. Ook het gebruik van de pil kan de oorzaak zijn van beenklachten. Wie de pil gebruikt raad ik aan pijn- bast-extract te nemen. Onderzoek Het extract van pijnbast be staat helemaal uit procyani dine (85%). Hiermee is, ook door professor Beylot, erg veel wetenschappelijk onder zoek gedaan bij mensen met vaatklachten. Telkens bleek weer dat pijnbastextraet een erg goede oplossing voor veel beenklachten is. De gunstige resultaten ont staan doordat procyanidine de doorbloeding en de condi tie van de vaatwand verbe tert. Pijnbastextraet is onder de merknaam EndoClair verkrijgbaar bij reformzaak en drogist. Voor meer infor matie: KAL Nutriënts B.V. tel.02940-17162. Huidvriendelijk Weldadige dieptewerking L Steeds meer echtparen besluiten over te gaan tot een permanente ge boortenregeling. Door een medische behande ling van de vrouw of de man is dit te realiseren. Bijzondere methode Eén van de mogelijkheden, welke nog relatief onbekend is, is Ovabloc. Een vrouw vriendelijke vorm van ge boortenregeling met enkele bijzondere voordelen. Een sneetje in de buikwand of operatie is hierbij niet no dig. De Ovabloc methode werkt als volgt; de gynaeco loog brengt onder plaatselij ke verdoving een kijkbuis (hysteroscoop) in de baar moeder. Via deze buis wordt vloeibaar syliconenmateriaal in de eileiders gespoten dat na enkele minuten stolt. De zo gevormde plugjes voorko men dat een eitje de baar moeder bereikt. De eicel komt terecht in de buikholte waar het vanzelf oplost. Na de procedure, die ongeveer drie kwartier duurt, wordt een foto gemaakt om te kij ken of de gevormde plugjes goed zitten. Hierna kunt u gewoon weer naar huis. In de regel zijn er geen klach ten na afloop. Betrouwbaar Hoewel een Ovabloc met een simpele ingreep weer kan worden verwijderd is nog niet bekend of na verwijde ring de zwangerschapskans weer even groot is. Ovabloc wordt al sinds 1978 bij en kele duizenden vrouwen toe gepast en is bewezen be trouwbaar. Het siliconenma- teriaal is zgn. medisch sili conen en geheel veilig. De methode is in principe ge schikt voor alle vrouwen die een blijvende geboortenrege ling willen. Er bestaat ech ter een kleine kans dat de baarmoeder een afwijkende vorm heeft of dat een eilei der verstopt zit, dan is het niet mogelijk om de plugjes aan te brengen. Wie er meer over wil weten kan de spe ciale Ovabloc infolijn (tel.: 071-226620) bellen. U krijgt dan een band te horen waar op de meest belangrijke we tenswaardigheden aan de orde komen. Ook worden de ziekenhuizen genoemd waar deze behandeling wordt toe gepast. Het aanvragen van schriftelijke informatie kan OOk (tel.: 071-220731). Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nr. 1 in de westerse landen. Het zijn echte wel- vaartsziekten, die o.m. veroorzaakt worden door onze westerse leefwijze. Het roken, weinig bewe gen en veelal te vet eten dragen ertoe hij dat in Nederland jaarlijks on geveer 42.000 mensen een hartinfarct krijgen. Een te hoog cholesterol gehalte is hierbij één van de belangrijkste boosdoeners. Hooggeconcentreerd Regelmatige inname van Halitran EPA-capsules heeft een gunstige invloed op het cholesterolgehalte. Deze cap sules bevatten gezuiverde natuurlijke visolie met een hoog gehalte (50%) aan werkzame stoffen, het zoge naamde EPA/DHA-gehalte. Dit hoge gehalte van 50% EPA/DHA zorgt voor de ver laging van het cholesterol gehalte. De capsules zijn eenvoudig in te nemen door ze in hun geheel met wat vloeistof door te slikken. Ze bevatten geen suiker en geen kleur- en smaak stoffen. Cholesterol- verlagend Hoe komt deze cholesterol verlagende werking van Ha litran EPA-capsules tot stand? Er zijn twee belang rijke soorten Lipoproteïnen, namelijk LDL (Low Density Lipoproteïnen) en HDL (High Density Lipoproteï nen). Lipoproteïnen zijn ver bindingen van cholesterol, eiwitten en vetten. LDL zorgt ervoor dat het cholesterol op de wanden van de bloedvaten wordt af gezet. HDL daarentegen zorgt ervoor dat het choles terol wordt afgevoerd, dat het lichaam verlaat. Het is dus een goede zaak om rela tief meer HDL dan LDL in het bloed te hebben. Door regelmatige inname van Halitran EPA-capsules kan, onder invloed van EPA/ DHA, het LDL-gehalte ver laagd en de hoeveelheid spoeling, zorgen ervoor, dat het bacteriologisch even wicht in de mond wordt her steld. In Hextril zit namelijk een speciale stof, Hexetidine genaamd, die de schadelijke bacteriën doodt. Hexetidine hecht zich 12 uur aan het mondslijmvlies en heeft geen vervelende bijwerkin gen, zoals het bruin worden van tanden en tandvlees. Het veroorzaakt géén verlies van smaak dus de effektivi- teit en veiligheid zijn gega randeerd. De anti-septische tandpasta wordt geadviseerd bij tand vleesproblemen, het mond spoelmiddel bij andere ont stekingen in de mond of na het trekken van tanden en1 of kiezen. De beide Hextril produkten zijn zonder re cept verkrijgbaar bij apothe ker en drogist. Voor meer informatie: Warner-Lambert BV tel.. 020-5987221. Toetjes? Bijna niemand slaat ze over! Vooral de grootste smulpapen hou den er rekening mee dat de laatste gang van de maaltijd een extra ver rassing inhoudt. Voor mensen die op zoek zijn naar specialé nage rechten heeft Oetker een nieuw assortiment in stant desserts ontwik keld. Het bijzondere aan deze des serts is dat ze met yoghurt, slagroom, kwark of melk kunnen worden bereid. De smaken variëren van romig tot fris fruitig zodat u altijd een toetje kimt kiezen dat feilloos aansluit op de rest van het menu. Er is Mousse dessert au Chocolat, Roomdessert Stracciatella, Kwarkdessert Citroen en Yoghurtdessert Frambozen. Op de achter kant van de verpakking staat de bereidingswijze dui delijk omschreven, zodat er niets mis kan gaan. Mensen die van creatief koken hou den, zetten met de nieuwe Oetker desserts een passen de kroon op hun werk. In de jachtige wereld van vandaag hebben veel men sen last van spanningen en stress. Slapeloosheid, lusteloosheid, nervositeit en ook hyperventilatie zijn vaak het gevolg. Avond aan avond nemen meer dan 600.000 Nederlanders hun toevlucht tot een slaapmid del. Wie moeilijk in slaap kan vallen, zou eens een natuurlijk preparaat moeten proberen. Ontspanning Zo'n middel is Kalmerone, een extract met een uitgeba lanceerde samenstelling van 20 verse biologische krui den. Het basiskruid is Ave na sativa (haver), dit heeft een zenuwsterkende wer king en zorgt voor een ont spannen gevoel. Andere be langrijke ingrediënten zijn valeriaan (werkt rustge vend), wijnruit (tegen op winding) en St.Janskruid (tegen onrust en slapeloos heid). Kalmerone heeft geen vervelende bijwerkingen en werkt dus niet versuffend of verslavend en beïnvloedt het reaktievermogen niet. Hyperventilatie Ruim 10% van alle mensen die een arts bezoeken, heeft last van hyperventilatie. Spanningen en stress verho gen de kans op deze lastige, maar veelal onschuldige ademhalingsstoornis. Nor maal raken we namelijk bij het uitademen een bepaalde hoeveelheid koolzuur kwijt. Daardoor blijft de zuur graad van het bloed op het juiste peil. Bij hyperventila tie raken we echter teveel koolzuur kwijt, waardoor de samenstelling van ons bloed verandert, wat resulteert in allerlei onaangename klach ten. Rio Ontspanningskruid (Catuaba) heeft talloze men sen ervan afgeholpen, zon der dat er sprake was van enige bijwerkingen. In de regenwouden van Brazilië waren het de Tupi-Indianen, die als eerste de werking van Catuaba hebben ont dekt. Deze natuurlijke stof wordt verkregen uit de schors van de altijd groene Catuaba- boom. Na vele on derzoeken, onder andere door de Universiteit van Sao Paulo, kon worden vastge steld, dat dit natuurlijke ex tract een uiterst positief ef- fekt heeft bij aanvallen van en ter voorkoming van hy perventilatie. Wanneer u zich, zowel lichamelijk als geestelijk, erg gespannen voelt, kunt u het beste Kal merone in kombinatie met Rio Ontspanningskruid ge bruiken. Beide produkten zijn verkrijgbaar bij drogist, apotheek en reformzaak. Voor meer informatie: TS Reform B.V., consumenten infolijn, tel.: 03410-27626. Rijst en pasta worden pas echt bijzonder door ze te versieren met een saus. Om iedereen die lekker wil eten een handje te helpen heeft Unox een aantal sauzen ontwikkeld, waarmee snel een lekkere en ge zonde maaltijd op tafel staat. Op basis van uitgebreid kon- sumentenonderzoek werd een assortiment bijzondere maaltijdsauzen in blik sa mengesteld, dat precies is afgestemd op de Nederland se smaak. De sauzen van Unox zitten boordevol soor ten groente, zelfs hele bij zondere als taugé en bam boescheuten, die samen zor gen voor een specifieke smaak. De sauzen kunnen zo worden opgediend, of naar eigen fantasie met vlees worden afgemaakt. Het assortiment bestaat uit zeven soorten: Babi Pan gang, Champignons, Kerrie, Pikant, Tjap Tjoy, Tomaat Fris en Zoetzuur. Hiermee kan eindeloos worden geva rieerd. Om een idee te krij gen welke combinaties er kunnen worden gemaakt geeft Unox nu een brochure uit met zeven appetijtelijke recepten. Gratis aan te vra gen bij Unox Consumenten- service, Antwoordnummer 10095, 5340 VB Oss. HDL verhoogd worden. Door deze dubbele werking wordt er enerzijds minder cholesterol op de bloedvat- wanden afgezet en ander zijds meer cholesterol afge voerd. Het resultaat is een verlaging van het choleste- rol-gehalte. Om deze positie ve resultaten te behalen wordt een dosering van 3 tot 6 capsules per dag aan bevolen. De hooggeconcentreerde Ha litran EPA-capsules zijn uit sluitend verkrijgbaar bij drogist en apotheker. Voor meer informatie: Nicholas-Mepros BV tel.: 04977-81833. het bankiershuis KLEIN KLEIN wil zijn laatverslagen altijd m kapitaal-letters hebben den boer drukkers kan dal allemaal middelburg 01180-81000

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 30