UIT HET ZAKENHART De Winnaars Wintersport en reisverzekering De prijzen WAS Hoogwaardige administratieve diploma's voor het bedrijfsleven en de overheid Kruiswoordraadsel Inzenden ipt op Groot KERSTFESTIVAL en PASARMALAM zeelandhallen Steketee Mode van binnen en buiten in zilver en zwart Met De Faam/De Vlissinger en Cariier naar Vakantiebeurs in Utrecht Theaterlijn 35 JAAR STICHTING VOORTGEZET ECONOMISCH ONDERWIJS Motivatie 53 LANDEN IN EEN DAG BEZOEKEN 9 25 m W 54 M m 69 Grieks-Romeins op hoog niveau De Nieuw Amsterdam 27 t/m 29 december 1991 m.m.v. GEORGE BAKER, GERARD JOLING, de Nederlandse "PAVAROTTI" Jorge Castro, LATE LATE LIEN SHOW, SIX GALLON, NADA, Play-back en sound-mix show Vele andere (kermis)attracties, activiteiten en demo's voor kinderen en volwassenen zoals: Oosterse dansen en vechtsportdemo's, optredens en kinderamusement Woensdag 18 december 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 19 Tussen de 180 en 200 cursisten volgen jaarlijks een opleiding in de avonduren bij de Stichting voor Voortgezet Economisch On derwijs in Middelburg, die dit jaar haar 35-jarig jubileum viert. Alle cursussen leiden op voor hoog waardige administratieve diplo ma's in het bedrijfsleven en bij de overheid, die steeds hogere eisen stellen aan hun personeel. De Stichting, indertijd door de ge meente Middelburg opgericht, werkt met ervaren docenten uit het onderwijs, het bankwezen, de belastingdienst en de advoca tuur. De examenresultaten liggen al jaren boven het landelijk ge middelde. „Op de ouderwetse ULO werden vakken als boekhouden en han- delsrekenen nog gegeven, maar met de komst van de MAVO was dat afgelopen", vertelt de heer C.J. Jansen, sinds vijftien jaar di recteur en docent en de Stichting Voortgezet Economisch Onder wijs Middelburg in het schoolge bouw van de SSGM aan de Pieterstraat, waar de lessen s'avonds worden gegeven. „In 1956, een tijd waarin de toene mende industrialisatie steeds ho gere eisen stelde, riep de gemeente Middelburg een stich ting in het leven, die moest zor gen voor een gedegen administratieve opleiding. De eer ste cursus leidde op voor het Praktijkdiploma Boekhouden. Al gauw volgde de SPD-opleiding, die nog steeds in Zeeland alleen bij ons volledig kan worden ge volgd. Deze zware cursus, die on geveer vijf jaar duurt en waarbij zeven certificaten moeten wor den gehaald, leidt op voor het Staats-Praktijkdiploma voor Be drijfsadministratie. Met dit diplo- Directeur Jansen a/s docent voor de klas. ma op zak zijn de perspectieven voor een goede baan zeer gunstig", vertelt Jansen, zelf ook docent Economie II aan het Goe- se Lyceum en „Het is op HEAO- niveau". Naast de zeer zware SPD-cursus worden door de stichting nog meerdere opleidingen verzorgd. De cursus Basiskennis Boekhou den (BKB), die twee jaar geleden voor 'beginners' werd opgezet. De PDB-cursus, die opleidt voor het Praktijkdiploma Boekhouden en de cursus Moderne Bedrijfs administratie (MBA). Aan bijna al le opleidingen kan tweemaal per jaar worden begonnen. De exa mens vallen onder de verant woordelijkheid van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Het SPD-examen is een Staats examen en valt onder het Minis terie. De heer Jansen: „Er wordt in deze branche nogal flink ge beunhaasd met allerlei onduidelij ke cursussen. Er is hierop geen controle door de overheid en daarom werd ook deze Stichting Uitsluitend voor lezers van de Faam/de Vlissinger/de Bevelan der organiseert Cariier bv uit Mid delburg een speciale, voordelige dagtocht naar de bekende Va kantiebeurs in Utrecht. De Vakantiebeurs Utrecht is dit jaar weer groter en beslaat nu een oppervlakte van zo'n 20.000 m2. Onder de 380 standhouders bevinden zich maar liefst 53 ver schillende landenpresentaties. Zo presenteren zich bekende vakan tielanden als Frankrijk, Grieken land en Spanje maar ook minder bekende als Marokko, Thailand en IJsland. De deelnemende landen tonen door middel van kleurige en prachtig ingerichte stands wat zij u als vakantieganger te bieden hebben. Vaak zijn op de stands klederdrachten te zien, hapjes verkrijgbaar, wedstrijden met leu ke prijzen etc. Naast de landenpresentaties zijn er stands van reisorganisatoren en allerlei organisaties die met 'Vakantie' en 'Reizen' te maken hebben. Een van de opvallendste stands zal 'Nederland Bloemenland' worden, een stand van 1400 m2 van het Nederlands Bureau voor Toerisme en anderen rondom het thema 'Nederland en bloemen'. De stand is natuurlijk ruim voor zien van prachtige bloemen- en plantendecoraties. Naast deze themapresentatie 'Nederland Bloemenland' zijn er themapresentaties als 'Zeker op Vakantie' en 'Verre Bestemmin gen', modeshows, vele videopre sentaties en een flight simulator. In 1991 bezochten 100.711 per sonen de publieksdagen van de beurs, dit jaar zullen dat er onge twijfeld nog meer zijn. U kunt er als lezer van dit blad wel heel eenvoudig, voordelig en comfortabel naar toe op donder dag 9 januari 1992. Die dag rijdt Cariier u met comfortabele tou ringcars rechtstreeks vanuit Zee land naar Utrecht, alwaar u zo dicht mogelijk bij de ingang wordt gebracht. Uw toegangs kaart is al geregeld dus eigenlijk stapt u zo vanuit uw huisdeur (zie het uitgebreide opstapsche- ma maar!) bij 53 landen binnen! Na een lange beursdag gaat u boordevol indrukken en folders weer op weg naar Zeeland. Wij kunnen ons voorstellen dat u dan geen zin meer heeft om thuis het avondeten klaar te maken. Om die reden hebben wij op de terug weg een uitstekend 3-gangen di ner voor u gereserveerd in Brabant. Het speciale arrangement bestaat dus uit: - Vervoer per luxe touringcar van uit Zeeland naar de Jaarbeurs in Utrecht. - Toegang tot de Vakantiebeurs. - Uitstekend 3-gangen diner op de terugweg Het opstapschema voor deze reis is: Domburg - Bushalte Tramzicht 07.00; Biggekerke - Kerkplein 07.15; Koudekerke - Dorpsplein 07.20; Vlissingen - Stadhuisplein 07.30; Vlissingen - NS Station 07.35; Souburg - Bushalte Brug 07.40; Middelburg - NS Station 07.50; Nieuwland - De Rode Leeuw 07.55; Arnemuiden - Meubelhuis Joosse 08.00; Lewe- dorp - Pompstation v.d. Dries 08.05; Goes - NS Station 08.15; Kloetinge - Pompstation 08.20; Kapelle - Caisson 08.25; Kruinin- gen - Zeeuwsche Paerel 08.30; Krabbendijke - De Koophandel 08.40. Aankomst Jaarbeurs Utrecht: 10.15; Vertrek jaarbeurs Utrecht: 17.00. De prijs bedraagt voor het hele omschreven Vakantiebeursarrangement slechts f 59,50 p.p., kin deren tot 12 jaar f 54,50. Boek snel bij Reisburo Cariier in Middelburg (Gravenstraat 4 01180 - 39839) of Goes (Opril Gro te Markt 2 01100 - 20280). (Wie een origineel kado wil geven kan daar ook een kadocheque voor dit Vakantiebeurs-arrangement halen!). opgericht: Zonder winstdoel. On ze docenten zijn stuk voor stuk enorm gedreven om met de cur sisten goede resultaten te beha len. Voor de verdiensten hoeven zij het ook niet te doen, die is zo veel lager dan in het bedrijfsle ven. Voor velen is het meer een hobby. Maar ook de cursisten zelf zijn enorm gemotiveerd. De meesten hebben al een baan, waarin ze verder willen komen. Anderen worden soms door het Arbeidsbureau gestuurd (PDB en BKB). Velen komen later terecht in het bankwezen, de overheid, het bedrijfsleven of op admi nistratiekantoren. Wie meedoet zet zich honderd procent in. Dat bleek afgelopen Sinterklaasavond wel. In het verleden werd die dag nog wel eens uitgeroosterd, maar daar kwamen klachten over. Nü was bijna iedereen s'avonds pre sent", besluit de directeur, die zelf ooit ook eens als cursist bij de Stichting begon. Belangstellenden kunnen voor in lichtingen en toezending van het cursusboekje terecht bij de admi nistratie van de Stichting. Tele foon 01180-33075. 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 x;:; 14 15 16 w." 17 18 19 20 21 vX 22 23 vi; 24 prrr- 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3b 37 38 33 fxx 40 41 42 w 43 44 45 46 47 ■J-A 48 49 vX; 50 f:» 51 52 53 56 w 57 58 59 60 61 62 63 b4 Xv! 66 67 68 li 12 Een retourtje Antwerpen op za terdagavond. Dat is de prijs die Cariier Toers in de vorm van een speciaal voor deze lijn ontworpen theatercheque beschikbaar stelt aan één van de winnaars van de ze puzzel. Let wel: voor twee per sonen. De winnaar kan op zaterdag avond comfortabel naar Antwer pen reizen om er wat dan ook te doen. Bezoek aan een theater, een restaurant of gewoon stap pen zijn de mogelijkheden. Cariier regelt trouwens van alles voor deze reis, dus ook reserveringen. Alcoholcontrole? Niet aan den ken. De Carlier-chauffeur zorgt voor een prima thuisreis. De te rugreis is trouwens variabel. De bus vertrekt retour Zeeland om middernacht en om drie uur. Cariier bust elke zaterdag naar Antwerpen en noemt deze trip de Theaterlijn Antwerpen. Wie er meer over wil weten over deze lijn kan terecht bij het reisbureau van Cariier in de Gravenstraat in Middelburg. Overigens is deze theatercheque - bijvoorbeeld om cadeau te geven - verkrijgbaar bij datzelfde reisbureau. Indien u de letters uit de vakjes uit de hierna opgegeven nummers achter elkaar zet krijgt u de naam van een com ponist. Dit is de oplossing. 54 - 10 - 9 -47 -9-26 -38 -58 - 14 -64 HORIZONTAAL: 1 deel van een boom; 4 gekristalliseerde suiker; 8 werktuig. 12 behoeftig; 13 watervlakte; 14 proper; 15 metalen bak; 17 dragend deel; 19 kleur; 20 schermwapen; 22 corpulent; 24 oude lap; 25 dwaas; 27 lucht; 29 uitgesneden reep; 32 bakplaats; 34 buigzaam; 36 graansoort; 38 dwaas: 39 opening; 40 vrijgevig; 41 putemmer; 43 roofdier; 45 Hebreeuws muziekteken; 46 figuurraadsel; 48 zeer matig: 50 sleepnet; 51 café; 53 vaatwerk; 55 onderkussen; 58 koraaleiland; 60 opschrift v.e. boek; 62 glasachtig mineraal; 64 pluis op wollen stoffen; 65 soort; 66 biljartstok; 67 delfstof; 68 voorraadplaats: 69 lichaams deel. VERTIKAAL: 1 afgeronde schop; 2 vlaktemaat: 3 mannelijk beroep; 5 zuur; 6 troefkaart, 7 dorsvloer; 9 uniek; 10 mager: 11 deel v.e. boom; 16 lawaai, herrie; 17 universiteitsbode; 18 lang, slank: 19 inh. maat; 21 kleverige lijmstof; 23 geheel gevuld; 26 boek; 27 opkoper van gestolen goed: 28 schrijfkosten; 29 vogel: 30 roofdier; 31 zijden stof: 33 ambacht; 35 hansworst; 37 goedbloed; 42 ondeugende jongen: 43 maatglas: 44 edel, 45 entstof; 47 vis; 49 danspartij; 52 meubelstuk; 53 te zetten tekst; 54 vr. munt; 55 Argentijnse munt; 56 kerklidmaat; 57 kerkvorst; 59 insekt; 61 kraan; 63 weefseldeel. Een avondje theater van hoog ni veau op vrijdag 3 januari in de Middelburgse Stadsschouwburg. Zo kan de prijs worden omschre ven die Uit in Zeeland deze week beschikbaar stelt. Het is namelijk een theaterstuk van 2.000 jaar oud, geënt op de Griekse mytho logie. Hugo Claus schreef in 1966 een eigentijdse versie. Het gaat om het stuk Thyestes van de Romein Seneca. Centraal staat haat en liefde die even pri mair zijn als honger en dorst. Op indringende wijze heeft Dora van der Groen in haar regie in gespeeld op die begrippen. Haar spelers moeten ongepolijst, soms dierlijk acteren. En de rauwheid van het stuk wordt nog eens ex tra opgepolijst door de snoeihar de slagmuziek. Overigens wordt de kijker bege leid. De dramaturge Dorothé Lu- cassen verzorgt een inleiding op dit indringende theaterspektakel. De Nieuw Amsterdam is de titel van een boek dat de geschiede nis bevat van de historische pas sagiersboot met die naam. Eén van de drie winnaar van deze puzzel krijgt het boek van Uitge verij Den Boer in Vlissingen toe gestuurd. Het boek bevat historisch materiaal dat geen en kele liefhebber van maritieme za ken mag missen. Het schip maakte in 1938 de eerste over tocht naar New York en werd toen gezien als een symbool van de oplevende economie na de enorme crisisjaren. Nu nog wordt met respect gesproken over dit toonbeeld van Hollands scheeps- bouwvakmanschap. Dat wordt dus leesplezier voor de winnaar. Oplossing van puzzelkrant 12/12 De oplossing van deze puz zel moet binnen week (op briefkaart) verzonden wor den aan: Redactie De Faam/ De Vlissinger, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. HORIZONTAAL: 1 centime; 6 pomma de: 12 soep; 14 haas; 15 T.H.; 17 II; 18 heg; 20 na: 21 uk: 22 roek; 24 mager; 26 Lith; 28 ooi; 29 tel; 30 vod: 32 CAO; 33 es; 34 bont; 35 azijn; 37 ho; 38 revue: 39 teken; 41 voet; 42 veen: 43 ketel; 47 ribes: 50 GT; 52 Laga; 53 edel; 54 kl; 55 erg; 57 pet; 58 nek: 59 mei; 60 lens: 62 lente: 64 amen; 65 te: 66 Ob; 68 roe; 69 Hr.; 70 p.d.; 71 Umea; 73 huid; 75 epi sode; 76 matador. VERTIKAAL: 1 citroenvogeltje: 2 NS; 3 tolk: 4 iel; 5 MP; 7 oh: 8 Man; 9 maal; 10 as; 11 eekhoornvlinder; 13 weg: 16 hoos: 18 halte: 19 gevat: 21 Utah; 23 ei: De drie winnaars van de puzzel van 14 dagen geleden zijn: Mevrouw C. van de Meer uit Veere ontving twee vrijkaar- tjes van Uit in Zeeland voor de voorstelling van de Argentijnse gitaarvirtuoos Eduardo Falu die vrijdag 20 december in Mid delburg concerteert. Het boek De Nieuw Amsterdam over 'het leven' van dit be kende passagiersschip van Uitgeverij Den Boer in Vlissingen gaat naar J. Koets in Biggekerke. Mevrouw R. Franken uit Vlissingen mag twee kaartjes voor de Theaterlijn naar Antwerpen ophalen bij het reisbureau van Cariier Tours in Middelburg. 24 menu; 25 roze; 27 i.e.; 29 t.o.v.; 31 dijk: 34 betel: 36 nevel: 38 rek; 40 Nes; 44 tap; 45 egel; 46 later; 47 rente; 48 idee; 49 bek: 51 tree; 54 heep; 56 G. N.; 59 mm: 61 soms; 63 non; 64 aria; 67 beo: 69 hut; 71 ui; 72 ad; 73 ha: 74d.d. Winwoord: ENIGHEID IS ARMOE Voor een wintersportvakantie is een goede reisverzekering zeer belangrijk. Dat geldt in het alge meen, maar in het bijzonder voor skiërs die op de piste nu eenmaal een aantal extra risico's lopen. Een ongeluk is zo gebeurd, en de kosten kunnen dan ook snel oplopen. Denkt u maar aan de gipsvluch- ten; het vervoer per ambulance vliegtuig met medische assisten tie kost toch snel f 20.000,—. De verzekering dekt naast deze kosten ook de kosten van verlies of verloren geraakte bagage. Het verlies, of niet kunnen gebruiken Openingstijden: van 12.00 tot 24.00 uur Tegen inlevering van deze bon heeft een volwassene recht op f 2,50 korting op de toegangsprijs van f 10,— voor het Kerstfestival. Overige toegangsprijzen: kinderen tot 6 jaar: gratis 6-12 jaar en 65+: f 3,50 van een skipas, huur van vervan gende ski's en uiteraard de ge wone bagage valt er ook onder. Steeds meer mensen gaan vaker met vakantie. En niet alleen 's zo mers en 's winters, maar ook in het- voor- en najaar. Ook de midweek- en long-weekendtrips worden steeds populairder. Het is lastig en veelal ongunstig om tel kens weer een reisverzekering te moeten sluiten. Het wordt ook maar al te vaak vergeten. Met de Vaker Vakantie Verzeke ring van de ANWB kunt u inpak ken en wegwezen wanneer u maar wilt. De Vaker Vakantie Ver zekering is net zo goed voor een week wintersport als voor een weekendje Parijs. Maar uiteraard ook voor dagtrips naar het bui tenland, we wonen tenslotte dicht bij de Belgische grens. Met de ANWB Vaker Vakantie Verzekering bent u een heel jaar lang verzekerd tijdens uw vakan ties in binnen- en buitenland. Voordelen: Tijdens uw vakantie en tussendoor-trips bent u automa tisch het gehele jaar door ver zekerd. U kunt uitsluitend uw zomer vakanties verzekeren u krijgt dan 20% korting op de totale premie Gaat u 's winters alleen skiën of langlaufen, dan krijgt u een korting van 50% wanneer u al leen het wintersportrisico ver zekert. Reisbiljetten en belangrijke per soonlijke documenten zijn volle dig meeverzekerd (tot maximaal het bedrag van de bagage f 4.000,— per persoon). Plotseling een dagje extra met vakantie is nu geen probleem meer. U bent gewoon verzekerd. Geen eigen risico. Eenmalige poliskosten. Geen eigen risico. Eenmalige poliskosten. Vervangend vervoer kan tegen een geringe extra premie worden meeverzekerd. Steketee Mode aan de Lange Zei ke in Vlissingen is onherkenbaar vernieuwd. De modezaak van Rein en Marga Geervliet heeft een totale metamorfose onder gaan, waarbij de voorpui niet al leen de verplichte aantal meters naar voren werd verplaatst, maar ook een ultra modern jasje kreeg aangetrokken: een combinatie van natuursteen met zwarte en zilverkleurige boogelementen. die zeer eigentijds aandoen. De in richting werd in de zelfde tinten met daarbij grijze vloerbedekking uitgevoerd. Naast het bestaande mode-assortiment kwam er een ruime keuze in jeugdige uit- gaansmode. Van' de ouderwetse textielzaak, zoals hij indertijd door grootvader Steketee werd opgericht, is al lang niets meer over. In 1980 ko zen de kleindochter Marga Geervliet-Steketee en haar echt genoot Rein voor een winkel in damesmode en lingerie. Ze had den al langere tijd plannen om te verbouwen, maar met de totale aanpasssing van de Lange Zelke in het verschiet, werd daar tot dit jaar mee gewacht. Nu ging dan Marga en Rein Geervliet voor hun nu hypermoderne mode zaak in Vlissingen. ook alles op de schop. „In drie weken is de totale verbouwing gerealiseerd. Op de laatste avond moest de pui er nog in, toen de kleding al in de rekken hing. Dat was spannend, maar het is ge lukt. In de week van 29 novem ber konden wij weer open", zegt Rein Geervliet niet zonder trots. „De winkel is enorm veranderd en ook het basisassortiment heeft een aanvulling gekregen van uitgaansmode die meer de jeugdige tendenzen volgt, luxu euzer is en actueel. We hebben er duidelijk een publiek bijgekre- gen dat zie je in de winkel nu al. Maar onze oorspronkelijke klan ten zijn ook dik tevreden, wij kre gen meer dan twee honderd bloemstukken bij de herope ning".

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 19