Bodemsanering op terrein voormalige gasfabriek 'Zo'n club is oneindig leuker dan een contact-advertentie!' MET KERST ZIT UPERFEKT Kadercursussen Sluiting provinciale kantoren RL*c JHM ■■■Bh Taxatie antiek op Kerstmarkt Veere 22ste Keer Kerst-inn Vlissingen Op tijd aanvragen Provinciale organisaties De bodem en het grondwater van het terrein van de voormalige gasfabriek in Middelburg zijn sterk verontreinigd. Het college van gedeputeerde staten wil de grond drastisch laten schoon maken. Alles wegnemen Schadevergoeding IN BK HO UI' Allerlei P/ETER J. VAN DUIJNE VAN DE SAZ: Kerst Sport Er op uit Politiek Natuur Cultuur Cursus Clubs Maatschappij Verenigingen Buurt/wijk Sociale functie De overheid en de kerk 2e KERSTDAG OPEN VAN 10.00 TOT 18.00 UUR Woensdag 18 december 1991 ABDIJ Kaderleden kinderopvang tijdens een symposium. Organisaties die voor subsidie in aanmerking willen komen moe ten dat optijd aanvragen. De pro vincie gaat er van uit dat het organiseren en deelnemen aan cursussen niet steeds onver wachts hoeft te zijn en gepland kan worden. Organisaties die een professione le kracht in dienst hebben moeten daarom hun subsidieaanvragen indienen voor 1 oktober. Daarna ontvangen ze bericht over de eventuele subsidiëring voor het volgend jaar. Wie geen subsidie heeft aangevraagd voor 1 okto ber zal als regel dan ook niets krij gen in het jaar daarop. Organisa ties die volledig draaien op vrijwil ligers krijgen twee keer de kans subsidie aan te vragen. Tot 1 okto ber voor de maanden januari tot en met juni. Tot 1 mei voor de maanden juli tot en met de cember. Gedeputeerde staten hebben een subsidieverordening ontworpen VuiStfGOCl voor kadervorming en deskundigheidsbevordering. De verordening is nodig om het beschikbare geld zo eerlijk mogelijk te verdelen en om duidelijk te maken welke zaken voor subsidie in aanmerking komen. De subsidieregeling geldt voor aktiviteiten die te maken hebben met welzijn of volksgezondheid. Provinciale staten beslissen in februari of de subsidieregeling wordt ingevoerd. De vuistregel is dat reiskosten volledig worden vergoed aan deelnemers van een cursus. Openbaar vervoer is het uit gangspunt. De provincie heeft ieder jaar een bedrag beschikbaar voor kader vorming en deskundigheidsbe vordering. In 1992 is dat f 319.200,-. Dat betekent dat subsidie kan worden gekregen voor een fors deel van de kosten van cursussen voor besturen en vrijwilligers van verenigingen en organisaties. De laatste jaren is er veel veranderd in de mogelijkhe den van subsidies in Welzijnsland. Een fiks deel van dit werk hoort nu tot de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen die hier voor veelal rechtstreeks van het rijk geld ontvangen. Het subsidiëren van de kosten van cursussen voor besturen en vrijwilligers in de welzijnssector en de volksgezondheid dreigde tussen de wal en het schip te komen. Het gaat dan om de besturen en vrijwilligers van provinciale orga nisaties die zich inspannen voor provinciaal, regionaal en plaatse lijk kader. Genoemd kunnen wor den het samenlevingsopbouw werk, jeugd- en jongerenwerk, ouderenorganisaties, patiënten organisaties, vrouwenorganisa ties en zelfhulpgroepen. De pro vincie vindt het belangrijk dat de kwaliteit en de continuïteit van deze besturen en vrijwilligers op peil blijft. Vandaar het initiatief om door een subsidieverordening de provinciale taak af te bakenen. Een deel van de cursussen wordt in een vormingsinternaat gege ven. Dat blijkt ieder jaar. Om die reden is daarvoor binnen het be schikbare bedrag van ruim 300 duizend gulden, f 130,000,— apart gehouden. Is dit niet mogelijk dan wordt maximaal 0,44 per kilometer ver goed. Hebben deelnemers aan een cursus kinderopvang nodig dan wordt de kinderopvang ver goed met een bedrag van vijftien gulden per dagdeel. Een dagdeel is een ochtend, middag of avond. De vergoeding voor het inhuren van een deskundige die de cursus geeft bedraagt maximaal f 250,— per dagdeel. Er mogen hoogstens twee personen tege lijk worden ingehuurd. Wordt de cursus gehouden in een vorming scentrum dan worden de reis kosten eveneens vergoed. Het werk en verblijf in het vormingsin ternaat wordt voor zeventig pro cent gesubsidieerd. De deelnemers betalen dan dertig procent zelf. Informatie over de subsidierege ling kan worden gegeven door de heer A.H. Coomans, tel: 01180 - 31435. DE FAAM - DE VLISSINGER 13 IEUWS Eigenaren en bewoners van wo ningen op het terrein van de voor malige gasfabriek in Middelburg zijn door de provincie ingelicht over ernstige vervuiling van de grond. Ook de grond en het grondwater in de tuinen van de woningen op dit terrein moeten worden schoongemaakt. Behalve de woningen valt verder het terrein van wasserij Zeetex binnen het te saneren gebied. Op zijn vroegst kan in november met het schoonmaken worden begon nen. Cyanide, polycyclische aro matische koolwaterstoffen en minerale olie zijn in de grond aan getroffen. Het grondwater is voornamelijk verontreinigd door cyanide. Dit is gebleken uit een onderzoek door ingenieursbu reau Tauw Infra Consult bv uit De venter. De verontreiniging is van dien aard dat sanering wenselijk is in het belang van de volksge zondheid en het milieu. Gedeputeerde staten vinden dat alle verontreiniging weg moet. Dat betekent dat alle vervuilde grond moet worden afgegraven. Op het terrein van de voormalige gasfabriek tot een diepte van 6,5 meter. Op het omringende deel. Wasserij Zeetex. inclusief de tuinen tot een diepte van zo'n 1,5 meter. De bedrijfs gebouwen en de bedrijfswoning van wasserij Zeetex moeten wor den gesloopt. Verwacht wordt dat het puin dat uit de grond komt licht verontrei-- nigd zal zijn. Het puin kan worden afgevoerd naar een stortplaats De afgegraven grond zal naar alle waarschijnlijkheid worden gerei nigd. Om de afgraving in het dro ge te kunnen doen, wordt het terrein bemalen. Ter plekke komt een installatie voor het zuiveren van het verontreinigde grondwa ter. De hele operatie gaat onge veer 2,5 jaar duren en kost ruim 29 miljoen gulden. De schade aan de tuinen wordt vergoed. Voordat de werkzaam heden beginnen komt een hove nier de tuinen taxeren. Een bouwkundige neemt de staat van de woningen op zodat ook eventuele schade die tijdens het werk aan het huis ontstaat, kan worden vastgesteld en vergoed. De minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieube heer moet beslissen over de sane ring. Zodra dat is gebeurd wordt een informatiebijeenkomst be legd voor de bewoners en eige naren van de huizen. Er zijn verschillende andere mogelijkhe den voor het saneren van de grond. Die zijn bekeken en de con clusie is dat de grond dan niet meer voor alles of alle doeleinden istegebruiken.Zoisereen variant waarbij de licht verontreinigde grond onder de gebouwen van wasserij Zeetex niet wordt aange pakt. In dat geval moet het grond water langdurig worden gesa neerd. De kosten hiervan worden geraamd op bijna 26 miljoen gul den. Een andere mogelijkheid is het onverharde deel van het ter rein af te graven tot een diepte van 1,5 meter en een grondwater systeem aan te brengen. De kosten daarvan belopen zo'n 9,5 miljoen gulden. Wat ook zou kun nen is het aanbrengen van een waterdicht scherm in de grond. Op het onverharde deel zou dan schone grond moeten worden ge legd en er zou een grondwater systeem moeten komen. De kosten van deze variant zijn be groot op 20,9 miljoen gulden. Omdat de provincie vindt dat alle verontreiniging weg moet, heeft het college van gedeputeerde staten gekozen voor de duurste en naar zijn overtuiging meest grondige oplossing. Het college adviseert de minister dat ook te doen. Het college van burge meester en wethouders van de gemeente Middelburg deelt de mening van gedeputeerde sta ten. De kantoren in het provincie huis en van de provinciale direc ties zijn gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar. Donderdag 2 ja nuari 1992 gaan de deuren weer open. Het informatiecentrum van de provincie is behalve de periode tuSsen Kerst en Nieuwjaar even eens gesloten op donderdag 3 en vrijdag 4 januari. Dit in verband met de inventarisatie. Het infor matiecentrum is maandag 6 ja nuari weer geopend. De hoorcommissie bestem mingsplannen houdt donderdag 19 december, aanvang 10.00 uur, een hoorzitting Aan de orde komt het plan 's Heer- Arendskerke van de gemeente Goes. Tegen dit plan is een be zwaarschrift ingediend door de heer J.J. van de Plasse. Hij heeft bezwaren tegen de ruime moge lijkheden voor bedrijfsvoering binnen de woonkern en vreest overlast van een bedrijf. De openbare zitting wordt ge houden in het provinciehuis. Sint Pieterstraat 42 in Middelburg.WM Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31392 Brassconcert - Voor de derde keer geeft de Christelijke Brass Band en Jeugdorkest ONDA een kerstconcert in Middelburg. Het concert, dat op 21 december in de Thomaskapel wordt gehou den, bestaat uitsluitend uit kerst- muziek. Het optreden begint om 20.00 uur. Scouts - De Middelburgse Lu- temscoutinggroep houdt op vrij dag 20 december een kerstviering in het groepshuis aan de Baarnselaan in Middel burg. De viering begint om 16.30 uur. Harmonie - Een aantal kerst nummers, maar ook enkele popu lair klassieke werken voert de Koninklijke Harmonie Ons Ge noegen uit Vlissingen op, tijdens het kerstconcert dat vrijdag 20 december wordt verzorgd. Het concert begint om 19.30 in de aula van de MTS in Vlissingen. Marktconcert - Vanaf een podi um op de Middelburgse markt worden op donderdag 19 decem ber enkele optredens gegeven door onder andere het jeugdor kest ONDA uit Middelburg, de muziekvereniging ONDA uit Nieuw en Sint Joosland, het Juli ana blaasorkest en het Middel burgs Muziekkorps. De opvoeringen worden gegeven tussen 19 en 21 uur. Zaterdag 21 december verschijnt het Kerst- mannenorkest tussen 14 en 16 uur ten tonele. Verstandelijk gehandicapten - Een speciale kerstviering voor verstandelijk gehandicapeten wordt gehouden op eerste kerst dag in de Ontmoetingskerk in Middelburg. De dienst die geor- ganisserd wordt door de interker kelijke commissie bijzonder kerkewerk begint om 15.00 uur. Zang - Naast de optredens van koren is er op zaterdag 21 de cember in de Nederlands Her vormde Kerk ook samenzang. De koren die tijdens dit kerstconcert optreden zijn: het Westkappels Dameskoor, de Brassband OKK en de Chr. Gem. Zangvereniging Looft den Heere. Het concert be- gint om 19.30 uur. Zangavond - De commissie Zin gen in Middelburg houdt samen met de evangelisatiecommissie van de Chr. Ger. Kerk zaterdag 21 december een zangavond in de Nieuwe Kerk. Aan deze avond, die om 19.30 uur begint, werken mee: het Chr. Gem. Koor De Lofstem uit Sint Laurens en het Juliana Blaasorkest. Beréa - Veel zang en muziek staan op het programma voor de kerstbijeenkomst van de Volle Evangelische Gemeente Beréa op kerstavond, 24 december. De dienst op kerstmorgen begint om 10.00 in het gebouw Beréa in West-Souburg, de locatie waar allebei de samenkomsten gehou- den worden. Special - Romantiek, lyriek en humor, daaruit bestaat het spe ciale muziekprogramma dat de Grandpa Nick Sessionband heeft samengesteld voor Kerstavond. Vanaf 22 uur speelt deze elf- mansformatie in café Dangeroe. Activiteiten Centrum - Deelne mers van het Activiteiten Cen trum Middelburg hebben op donderdag 19 december een kerstmiddag. Deze middag in het Ontmoetingscentrum Dauwen- daele ddurt van 15.00 tot 19.00 uur. Travestieshow - In bar/dancing 't Karrewiel wordt zondag 22 de cember om 22.30 uur een kerst- show gehouden met de travestie show Van Lipstick tot Scheer kwast en zang van Jody Lee. Van Scheerkwast. Podium - De rock and roll forma tie The Starshooters bestijgen op donderdag 26 december het po dium van Kasteel Batavia in Westkapelle. Tijdens het optre den, dat om 21.00 uur begint, wordt ook de pas verschenen muziekcassette van de groep ge presenteerd. Vergadering - De gemeente raadsvergadering van Westkapel le vindt plaats op donderdag 19 december. De vergadering wordt om 20.00 uur geopend. Werkweekend - Op 28 en 29 december houdt het WVK een werkweekend op het terrein van de Volkshogeschool Zeeland in Aardenburg. Inlichtingen 01184-65709. Kerst-inn - De Vereniging Vrien den van het Stedelijk Museum Vlissingen houdt zondag 22 de cember de jaarlijkse kerst-inn voor haar le den. Het museum is die dag voor het publiek geopend. Beleidsplan - De Zeeuwse Mu seumstichting presenteert don derdag 19 december om 12 uur haar beleidsplan in de Tapijten zaal van het Zeeuws Museum. Wandelen - Wsv Willen is Kun nen houdt zaterdag 22 december een wandeltocht over 35 km. De start is om 9.30 uur vanuit het clublokaal aan de Oranjestraat 8 in Vlissingen. Schaken - De Schaakvereniging Middelburg organiseert op vrij dag 20 december het Open Snel schaakkampioenschap van Middelburg, ledereen die mee wil doen aan de wedstrijd, moet om 19.45 aanwezig zijn in De Scha kel in Middelburg, ledereen Oranjezon - In de leskeuken van Oranjezon wordt op 21 en 28 ja nuari een cursus De Surinaamse Keuken gegeven. De cursus bestaat uit twee lessen van drie uur. Daarnaast wordt een cursus gegeven over het gebruik van de magnetron en gaat er in februari een een cursus 'kleding maken' van start. Voor informatie con tact opnemen met de Stichting Educatief Toerisme Zeeland in Oostkapelle. Godsbeelden - De werkgroep Feministische Theologie Walche ren houdt een cursus Godsbeel den in Beweging, in Beweging met Godsbeelden. Inlichtingen 01180-27610 of 01188-3344. Demonstratie - Vijftien verschil: lende ambachtslieden demon streren op maandag 30 decem ber hun vak. Naast deze de monstraties, die in het Conferen tiecentrum Bos en Duin in Oost kapelle worden gegeven, worden i er ook Zeeuwse klederdrachten getoond. De demonstraties duren van 14.00 tot 21.00 uur. I Inzamelingsactie - Voor de der de keer wordt er in Oost-Souburg een inzamelingactie gehouden voor Roemenië. In de verschillen de wijken in Oost-Souburg zijn folders verspreid waarin de nodi ge gegevens staan over het sa menstellen van de paketten. Hulp-actie - De Hongarije- Werkgroep van de Gereformeer de Kerk in Oost-Souburg houdt een actie voor hulpgoederen tbv een kerkelijke gemeente in de Hongaarse stad Tirgu Mures. Het transport vertrekt op 2 januari. Activiteiten Centrum - Deelne mers van het Activiteiten Cen trum Middelburg hebben op donderdag 19 december een kerstmiddag. Deze middag in het Ontmoetingscentrum Dauwen- daele ddurt van 15.00 tot 19.00 uur. Gemaskerd bal - Een gemas kerd bal. Daarmee wil de Neder landse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC het nieuwe jaar beginnen. Vanaf 21.00 uur is iedereen op Nieuw jaarsdag welkom in het COC pand aan de Eigenhaardstraat in Middelburg. Verkleed verdient de voorkeur maar is niet verplicht. Manifestatie - Is er nog een toe komst voor uitkeringsgerechtig den, dat is het centrale thema van de landelijke manifestatie in Ede op donderdag 19 december. Uitkeringsgerechtigden in Vlissin gen die een gratis plaatsje in de bus willen reserveren kunnen dat doen bij het Activiteiten Centrum Vlissingen. Friendship Force - De interna tionale organisatie Friendship Force houdt op zaterdag 11 ja nuari een bijeenkomst. Wie meer informatie wil over deze vereni ging die internationale uitwisse lingen verzorgt kan bellen naar telnr. 01180-15126 Multicultureel - Buurthuis De Paraplu in Vlissingen houdt vrij dag 20 december om 20 uur een multiculturele buurtavond met kerstbingo. Inlichtingen 01184-65453/14660. VERVOLG VAN VOORPAGINA goedkoper en toch oneindig veel leuker dan het plaatsen van een contact-advertentie of een in schrijving bij een huwelijksbu reau". Naar de mening van Van Duijne moet een club voor alleenstaan den in ieder geval zoveel als mo gelijk is voldoen aan één belangrijke doelstelling: Het bie den van een gezellige ontmoetings- en actieplaats van, voor en door alleenstaanden. „Zo'n club moet allereerst een sociale functie vervullen voor haar leden. En het past naar mijn idee dan ook niet dat alleenstaanden-clubs zogenaam de 'open avonden' organiseren waar ook gehuwden worden uit genodigd. Als gehuwden of men sen die voor een bepaalde vorm van samenleven hebben geko zen, willen uitgaan, dansen of zich anderszins willen vermaken dan zijn daarvoor ruimschoots andere mogelijkheden. Uiteinde lijk kunnen alleenstaanden ook niet uit dansen gaan op een dansavond voor paren. Want dan blijft de alleenstaande de hele avond als 'muurbloempje' langs de kant zitten of ziet zichzelf ge plaatst in de positie van 'het snoepje van de week' en dat kan niet de bedoeling zijn. Als op een avond de zaal voor meer dan driekwart gevuld is met 'paren', waar je als alleenstaande niet naar mag kijken laat staan mee mag dansen, dan ben je verkeerd bezig. Nergens voelt men zich als alleenstaande meer 'alleen' dan bij een club voor alleenstaanden vol met 'koppels'. Van Duijne ziet overigens voor een club voor alleenstaanden meer mogelijkheden weggelegd dan het uitsluitend organiseren Eén van de onderdelen van de Kerstmarkt in Veere is de taxatie van zelfmeegebracht antiek. De antiquair Verhagen uit Middel burg houdt zich daar op donder dag 19 december mee bezig. Op deze dag en de twee dagen erna zijn er bovendien verschillende concerten. van gezellige dansavonden en bingo's: „Niet iedere alleenstaan de houdt alleen maar van dansen of een spelletje. Er zijn nog een heleboel meer mogelijkheden en dan denk ik aan wandelen, het bezoeken van musea en concer ten of aan het houden van gespreks- en discussie-avonden. Ook kunnen de gedachten uit gaan naar een 'eetclubje' voor al leenstaanden. Dat laatste is in meerdere varianten mogelijk want alleen eten is niet gezellig. Je kunt zelfs besluiten om bij toerbeurt voor een kleine groep te koken zodat er gewerkt wordt met een gesloten beurs." Tijdens de beide kerstdagen wordt in het Welzijnscentrum Bachten Reede de Kerst-inn Vlissingen gehouden. Het is een open huis voor mensen die daar behoefte aan hebben zoals eenzamen, alleenstaan den en ouderen en wordt dit jaar voor de 22ste keer ge houden. Getracht wordt om middels een gevarieerd programma de bezoekers een zinvolle en aan gename kerst te bezorgen. Op eerste en tweede kerstdag staat 's ochtends de koffie klaar en er kunnen spelletjes worden gespeeld. Op eerste kerstdag is er 's middags een optreden van Sjaak van Vlaanderen met diverse sket ches, terwijl het avondpro gramma nog een verrassing blijft. Tweede kerstdag treedt 's middags de Zeeuwsch- Vlaamse conferencier Adri Oosterling op en wordt 's avonds een bingo-dansant ge houden met muzikale om lijsting van het accordeonduo De Bintjes. De mogelijkheid bestaat om op beide dagen 's middags en/of 's avonds een brood maaltijd te gebruiken tegen kostprijs. Tevens kan er wor den gezorgd voor vervoer van en naar huis; opgave daarvoor kan telefonisch gebeuren: 01184-66241 of 79025. Er bestaat overigens in Nederland een organisatie waarbij al- leenstaandenclubs zich kunnen aansluiten: Platform Alleenstaan den Organisaties, Walpoort 14, 5211 DK 's-Hertogenbosch. Het is een organisatie die het werk en de ervaring van en voor al leenstaanden coördineert en steunt. Over de rol, die overheid en kerk spelen in het leven van de al leenstaande, heeft Van Duijne een eigen mening: „Als je in de problemen zit, dan manifesteert zich dat vaak op dagen en uren waarop 'niet gewerkt wordt. Een maatschappelijk werker is tot vijf uur 's middags bereikbaar en daarna niet meer, evenmin als in het weekend. Je moet dan je ei gen boontjes maar doppen. Ik kan me voorstellen dat de leden van een club van alleenstaanden elkaar in dat opzicht veel steun kunnen geven". Ook de kerk krijgt een veeg uit de pan vanuit de optiek van de al leenstaande: „Men denkt wel eens dat de kerken vanuit de lief de tot de naaste hier een taak zouden vinden. Maar ik vraag me wel eens af of het komt door het gebod: Gij zult niet echtbreken, of door het uitgangspunt dat 'de mens op aarde is om beproefd te worden', dat de kerken een grote steek laten vallen. Laten de ker ken de alleenstaande mens links liggen omdat 'Hij kracht naar kruis geeft' of omdat 'Zijn hulp en goedheid altijd groter is dan uw kruis'?" Van Duijne noemt het dan ook belangrijk en verheu gend dat er nog steeds mensen gevonden worden die zelf wel wat willen doen aan de proble men van de alleenstaanden en het scheppen van mogelijkheden voor het ontmoeten en het elimi neren van de eenzaamheid, ook voor mensen die in God geloven: „Je kunt immers op zaterdag avond best naar de club gaan en zondags naar de kerk!" De Sociëteit voor Alleenstaande Zeeuwen is bereikbaar via haar secretaresse Susan Liplijn, Co- lijnstraat 16, 4384 EM Vlissin gen; tel.nr. 01184-641894. Pot woninginrichting in Axel, Zeeuws-Vloanderen, houdt van 23 tot en met 31 december een Kerstmeubelshow. Nergens in de hele Benelux vindt u een Kerstmeubelshow van zo'n allure. Het mooi ste en het beste bij elkaar; dat moet u gewoon gezien g^0| hebben' zeeuws-vlaanderen Alle beroemde meubelmerken onder één dak Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur (let op: zondags gesloten) Telefoon 01 155 - 2010. Telefoon België 0031 - 11552010. Sie Matic Keukenstudio I' verdieping o

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13