BE! KLEURENFOTO'S Verkeersstremmingen rond Vlaketunnel behoren deze week tot het verleden UW MOEITE Pearle WAARDEBON 7,50 VOOR 1 o, EIKEN STROKEN MET KIEZEN? i Honderd kaarten voor lezers van De Vlissinger GEMEENTE MIDDELBURG ZIET SAK NIET MEER ZITTEN J.P.A. Rossël tandprotheticus 32Sg C Wedgwood RENOVATIE VAN DE TUNNEL GAAT ACHTER DE SCHERMEN' DOOR Veiligheid voetgangers ondermaats P.de Klerk parkeMoeren 90.- L VAN 17,50 BiBüoyg; ^POELBV^" V LISSIN( DE De SAK (Stichting Arbeiders Kunstkring) voelt zich bedrogen en buitenspel gezet door het gemeentebestuur van Middelburg. Bij de reorganisatie van het podiumbeleid, dat nu aan de gang is, wordt de SAK, met 350 le den en met f 16.000,- subsidie jaarlijks goed voor zo'n 1800 volle Stadsschouwburgstoe- len, behandeld als een kwajongen. Het bestuur, waarin onder anderen oud wethouder Henk Gillissen en oud-Abva/Kabo bestuurder Arie van Aalst zitting hebben, laat het er niet bij zitten. Luttel zeteltje Volle zalen PZC WEEKBLADEN Asbest NIEUWE KUNSTGEBITTEN Achterhaald seisplein 5 middelburg 01180-26721 WANT BIJ PEARLE IS JE TWEEDE BRIL GRATIS. Vlissingen, Lange Zelke 20 L. vergroting 28 x 35 in 5 minuten klaar u bepaalt zélf de uitsnede SIN.CK 175') SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 !3 E 21e JAARGANG NUMMER 50 11 DECEMBER 1991 Alison Porter als Curly Sue. Niet minder dan honderd kaarten voor de familiefilm Curly Sue zijn donderdag 12 december vanaf 19 uur gratis af te halen bij de kassa van Alhambra in Vlissin- gen. Deze typische kerstfilm gaat vrijdag 20 december in première. Per persoon geeft Alhambra twee kaartjes. In deze film voor jong en oud draait alles om een negen jarig weesmeisje, Curly Sue, gespeeld door Alison Por ter. Ze ziet haar leven als één groot avontuur en reist met haar beschermer en voogd Bill Dancer (James Be- lushi) kris kras door Amerika. Ze leven van dag tot dag en elke dag brengt weer iets nieuws. Ze vindt dat ze een perfect leventje leidt. Alles verandert volkomen als hun pad het leven kruist van de welgestelde en cynische advocate Grey Ellison (Kelly Lynch). In het begin houdt Grey nog wat afstand, maar gaandeweg vormen de drie een onlosmakend drie tal met alle gevolgen van dien. Curly Sue draait na 20 december dagelijks in Alhambra in Vlissingen. Nog even maar één rijbaan.. Voor een dubbeltje op de eerste rij mag niet Als donderdag 12 december de Commissie Maatschappe lijke Zaken vergadert zal het tweetal de raadscommissiele den duidelijk laten horen hoe ze over de gang van zaken denken. En als de SAK inder daad van het gemeente bestuur niet meer ruimte krijgt dan een doodskist om zichzelf ter aarde te bestellen, staat de FNV-afdeling Middel burg klaar om een stevige ju ridische hakmachine in te schakelen. Dat is samengevat de intentie waarmee de SAK de komende maanden het strijdbijl hanteert. De SAK bestaat 35 jaar en is op gericht om ook mensen met een smalle beurs van professionele podiumkunsten te laten genieten. Voorheen was het NVV (Natio naal Vak Verbond) de hoeder van de SAK. Na de federatievorming met de katholieke vakbond NKV werd de FNV de belangengroep die het SAK-bestuur benoemde. Zonder veel tam tam wordt Uit in Zeeland omgevormd tot Uit in Middelburg. Vooral de gemeente en haar ambtenaren moeten daar zeggenschap in krijgen onder het motto wie betaalt die bepaalt. Voor andere organisaties is een luttel zeteltje beschikbaar in de bestuursvorm nieuwe stijl. „En daar hebben we niks aan", is de reactie nu van Van Aalst en Gillis sen. „Want waar blijven we dan nog met onze doelstelling. Die nieuwe organisatie Uit in Middel burg heeft personeelskosten van pakweg een half miljoen. Bij ons wordt alies door vrijwillgers ge daan". Niet alleen bestuurlijk valt er voor de SAK in de nieuwe opzet geen eer meer te behalen. Ook de sub sidie valt helemaal weg, net als trouwens bij andere organisaties zoals de Stichting Podium kunsten Middelburg. „De SAK heeft 350 leden die voor acht gulden per keer een voorstelling kunnen bezoeken. Bij Uit in Zee land betalen de bezoekers gemid deld dertig gulden per voorstelling. Een overgroot deel van de Middelburgers die nu via onze stichting het theater kun nen bezoeken blijft dan thuis om dat ze het stomweg niet meer kunnen betalen", stelt Gillissen vast. Volgens de gemeente had de Stichting Arbeiders Kunstkring nauwelijks nog bestaansrecht. Van Aalst: „In de Nota Podium kunst Middelburg wordt vast gesteld dat SAK-leden niet (meer) de minder draagkrachti- gen zijn en dat die leden ook naar duurdere voorstellingen kunnen gaan. In een gesprek dat we met vertegenwoordigers van de ge meente hadden meldden we dat die visie onjuist was. Ons werd toen voorgesteld om via Uit in Zeeland, het bureau dat dus Uit in Middelburg gaat heten, een soort pasjesregeling in te voeren voor uitkeringstrekkers. Dat is toch volstrekte onzin en vergelijk baar met de fietsplaatjes in de Tweede Wereldoorlog. Wie geen geld had kreeg een gaatje in dat plaatjeAls we de subsidie be houden en op de oude voet kun nen doorgaan hebben we in de Stadsschouwburg zo'n vier voor- Sl Oplage: 24.005. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 48.035. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. 01184-84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085. De belemmeringen, die het autoverkeer veertien weken lang heeft ondervonden van de renovatiewerkzaamheden aan de Vlaketunnel in de rijksweg A58, behoren deze week tot het verleden. De werkzaamheden aan de tunnel onder het Kanaal door Zuid-Beveland worden weliswaar voortgezet maar op een zodanige manier dat het verkeer er geen hinder meer van on dervindt. Hoofdaannemer van het karwei is het aannemingsbedrijf Mourik- Van Oord Vlissingen v.o.f. uit Nieuwdorp. Het doel van de werkzaamheden is de tunnelbui zen geschikt te maken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen; daarmee is uiteindelijk een be drag gemoeid van 8.575.000 gulden. Aan de uitvoering van werkzaam heden waren door de opdracht gever: de directie Zeeland van Rijkswaterstaat, een aantal eisen gesteld. Directeur M.H. La Grand: „Omdat de periode van uitvoe ring van de werkzaamheden in de beide tunnelbuizen op slechts 14 weken was gesteld en in elke richting steeds 1 rijbaan voor het verkeer beschikbaar moest blij ven, is gekozen voor het aanbren gen van een zogenaamde verkeersbarrier in iedere tunnel buis. Daardoor kun je veilig wer ken zonder enige hinder te ondervinden van het verkeer. Bo vendien ontneem je de bestuur ders het zicht op het werk waardoor ze niet worden afgeleid en dat bevordert dus de verkeers veiligheid. Op die manier voor kom je veel aanrijdingen". In de praktijk is het nut van deze tijdelijke wanden in de vorm van barriers bewezen want de aanrij dingen die er geweest zijn von den plaats op momenten dat de barriers werden geplaatst of ver wijderd. Tijdens het werk zijn de tunnelbuizen ieder slechts een maal gedurende een nacht voor het verkeer gesloten geweest. Voor het overige bestond de be perking uit het beschikbaar zijn van één rijbaan en dan nog slechts in één rijrichting. De tunnelrenovatie bestaat uit een aantal opeenvolgende werk zaamheden. Eén daarvan was het verwijderen van de 4.000 m2 bestaande wandbeplating die as- bestbestanddelen bevatte. Deze zijn verwijderd met behulp van speciale rijdende werkunits voor zien van afzuigingsinstallaties. Bij de verwijdering is bovendien ge bruik gemaakt van van speciale boor-apparatuur waarbij ook de noodzakelijke afzuiging was aan gebracht. Het personeel had bij die werkzaamheden de beschik king over de voorgeschreven be schermende kleding. La Grand: „Om een indruk te ge ven van de omvang van het werk: vervolgens werd de be staande akoestische plafond bekleding (10.000 m2) en de be staande verlichting verwijderd. Na de nodige reparaties aan het beton werd een nieuwe brand vertragende plafondbekleding met een oppervlakte van 10.000 m2 aangebracht. Daarin zijn bij voorbeeld 46.000 roestvrijstalen ankers verwerkt. De montage van deze platen hebben we uit gevoerd met behulp van speciaal, in eigen beheer ontwikkelde en gebouwde hydraulische units". De Vlaketunnel is de eerste tun nel in Nederland die is voorzien van een wandbekleding die bestaat uit witgekleurde sand wichpanelen van email-staal. De werkzaamheden, die nu nog moeten worden verricht en die op 1 juni 1992 moeten zijn beëin digd, onttrekken zich zich aan het oog van het passerende ver keer. Zo moet bijvoorbeeld nog een nieuwe verlichtingsinstallatie worden aangebracht en een nieu we antenne-installatie die er voor moet zorgen dat ook in de tunnel alle radio-signalen kunnen wor den opgevangen. Voorts moeten nog de brandblusvoorzieningen worden aangepast, brandmeld- installaties gemonteerd en de overige bewakingsapparatuur geïnstalleerd zoals SOS-signalen en een gesloten TV-circuit. stellingen per jaar. Let wel vier keer een volle schouwburg". Gillissen, als oud-wethouder van Middelburg bekend met de han del en wandel op het stadhuis, is verbolgen over de manier waarop de gezagsdragers de SAK ne geerden. Zelfs brieven werden niet beantwoord zoals een ver zoek om subsidieverhoging. Die brief bleek onvindbaar. Wethou der Douwes beloofde alsnog op een brief over subsidieverhoging, gedateerd 15 september 1989, te beantwoorden. De bespreking tussen het gemeentebestuur en een delegatie van de SAK was in september. „We hebben nog steeds niks gehoord", spot Gillis sen. Dit beeld behoort na deze week tot het verleden. Het verkeer heeft dan in de Vlaketunnel weer vrijbaan. Aan de veiligheid voor voet gangers in Middelburg kan nog veel verbeterd worden. Onder de voetgangers heerst onvrede over de situatie in de voetgangersgebieden Tot die conclusie komt de werkgroep Middelburg van de Consumentenbond die dit voorjaar een vragenlijst uit deelde in Middelburg. Afgelo pen maandag werden de bevindingen van die enquete aan wethouder E.M.J. van Brummelen-van Willigen over handigd. De voetgangers in Middelburg vinden vooral de smalle en te gladde straten, te veel uitstal lingen op straat en fietsrekken op de verkeerde plaats een doorn in het oog. Ook het verkeer dat rijdt waar het niet rijden mag is een doorn in het oog van veel winkelende mensen. En 24 procent van de mensen die met stok, rolstoel, kinderwa gen of zich „anderszins geha- dicapt beweegt" heeft wel eens een ongeluk gehad, al dus de bevindingen in het rap port van de werkgroep van de Consumentenbond, die een hele lijst met aanbevelingen aan de wethouder mee heeft gegeven. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Volgens de gemeente is de doelstelling van de SAK achter haald. Bovendien zijn soortgelijke organisaties - in Vlissingen bij voorbeeld - opgedoekt. Mogelijk heden om ergens op terug te vallen hebben de Middelburgers dus niet, want ook elders in het land zijn deze organisaties niet of nauwelijks terug te vinden. „Dat ontneemt ons niet het recht om ons bestaansrecht aan te tonen", pleit Van Aalst, die zich bepaald geen Don Quichotte voelt die te gen windmolens vecht. Ook de FNV afdeling Middelburg bemoeit er zich nu mee. In een brief aan de gemeenteraad van 13 november dit jaar noemt men de handelswijze van de gemeen te 'onbehoorlijk bestuur'. In ja nuari zal de afdeling een vergadering uitschrijven en de ju ridische afdeling is ingeschakeld om de wetmatigheid van de beslissingen op het stadhuis van de Zeeuwse hoofdstad onder de loep te nemen. „Vooral het niet nakomen van de afspraken weegt zwaar", zegt oud vakbondsbestuurder Van Aalst. Leendert van der Pool doceerde tekentechnieken in New York. Een uitge breid verslag op onze uitpagina. Vlissingen is weer een aantal nieuwe zaken rijker. Op onze pagina Uit het Za- kenhart aandacht voor een nachtbar dancing en een natuurvoedingszaak, beide op het Bellamypark. Jerry van Zuylen opende een nachtbar-dancing in Vlis singen De Tipo en auto's die gelauwerd werden in de af gelopen weken krijgen aan dacht in onze Autokrant Extra, alsook ruimte voor lokaal nieuws. Vrouw en Auto testte de Peugeot 106. De Fiat Tipo is nog tot 31 december Auto van het Jaar. De nieuwe Golf neemt die ti tel per 1 januari over. Rubrieken: voorlichtingsrubrieken van gemeente en provincie. Rechtstreeks, psycho- consult en popmuziek besproken. NU... (23 mm vol massief) inclusief lak, lijm en andere benodigde mateialen Geldig t/m p/m2 31 december OP OP tammÊKÊÊÊÊÊÊÊHUStMÊÊÊÊmS^\^JSÊÊ Koop nu een bril bij Pearle en je krijgt er een complete tweede bril* gratis bij. Dat maakt de keuze wel heel erg gemak kelijk. Wel deze advertentie meenemen! Zie de voorwaarden in de winkel. OPTICIENS Deze bon is geldig bij alle Pearle en Pearle Express winkels in heel Nederland. .1] geldigheidsdatum: van 1 t/m 31 december 1991 FOTO VERSCHOORE badhuisstraat 60 vlissingen - lange geere 28 middelburg - grote markt 7 goes 1 V

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1