VERSCHOORE Zorg op maat voor elke geestelijk gehandicapte fef" KAMPBEWONERS BLIJVEN LIEVER IN DE WINDHOEK HBO-Verpleegkunde in nieuw gebouw Hogeschool Zeeland WAARDEBON 7,50§Ü VOOR 10,- m. 32Sg C VLISSINGEN jOP»EÉN fOTO'c BADHUISSTRAAT 60 'G. Nette Handel en Sloopauto's en Onderde len'. Scheve letters neergekalkt op een hou ten bord wijzen de weg naar de sloopplaats, hoewel die niet over het hoofd is te zien; en kele enorme heuvels van oud ijzer spreken boekdelen. Gerrit Nette zit op één van de hef trucks en met een grote grijparm stapelt hij schrootresten van auto's op elkaar. Het sloopbedrijf is zijn broodwinning, maar voor hoelang nog? Andere cultuur Reacties PZC WEEKBLADEN Hersenspinsels tefa mms ARBEIDSPROJEKT WALCHEREN BEGINT OP PROEF Zinvol Indicatiecommissie bi l Voetbal en wetenschap in Oostkapelle Tien jaar Stichting Overleg kindercentra 1 VAN 17,50 L Direct één of meer prachtige kleurenprints van uw foto, tekening, collage of drukwerk. - ook vergroten/verkleinen 21e JAARGANG NUMMER 49 4 DECEMBER 1991 Hersenspinsels voeden kampbeeld wijkbewoners Nette is één van de bewoners van het woonwagenkamp 'De Windhoek' in Vlissingen. Dat dreigt ontruimd te worden. Al jaren is er sprake van een lan delijk beleid dat de kampbe woners in de stad moet integreren. In Vlissingen is het terrein aan de Vredehof laan, waar de verkoolde resten van het oude LTS- gebouw staan, aangewezen. Een plaats waar hooguit tien woonwagens kunnen staan - het huidige terrein aan de Bui tenhaven biedt plaats aan dertig wagens - en dus geen ruimte meer is voor het sloop bedrijf. „Dan moeten we dus een stuk terrein gaan huren waar we het geld niet voor hebben". Met een ondoorgrondelijke blik staart de sloopeigenaar naar het heuvel achtige wrakkenlandschap. Het hele integratiebeleid is vol gens Nette toch een onmogelijke zaak. „De bewoners van de woonwijk hebben gelijk als ze zeggen dat wij een andere cul tuur hebben. Mijn hele leven woon ik al in een woonwagen en ik zou niet anders willen", klinkt het beslist. „Als ik 's avonds naar buiten stap is er altijd wel iemand om een praatje mee te maken. Bewoners van een flat weten vaak nog niet eens wie hun bo venbuurman is". Nette huldigt zijn privéstandpunt en voegt toe dat er anderen in het kamp zijn die wel willen ver huizen. Zijn ouders bijvoorbeeld, werken niet meer en zouden het best prettig vinden om in de stad te wonen. „De omwonenden zouden daar helemaal geen last van hebben". Ook voor de kinde ren ziet hij wel positieve kanten. Zij gaan tenslotte gewoon naar school en zullen misschien toch ooit wel in de stad gaan wonen. Windhoekbewoonster Marieke van Belzen daarentegen vindt integratie een onnodige zaak. „De kampbewoners hebben ge noeg contact met mensen uit de stad". Ze is zelf met 'een man uit de stad' getrouwd, verklaart ze haar weerzin tegen integratie. De bewoners van de Vredehof- Het Vlissingse kamp De Windhoek. Si ED@ Wï©©ömg©5? Oplage: 24.005. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 48.035. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen. tel. 01184-84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085. Dr. Ir. A.P. van Antwerpen, voor zitter van college van bestuur van de Hogeschool Zeeland moet even zoeken als hij het nieuwe gebouw van de afdeling HBO- verpleegkunde wil aanwijzen op de bouwtekening van het Hoge school Zeeland complex aan de Edisonweg in Vlissingen. Dat is niet zo vreemd. Deze sector is sinds kort verhuisd van Goes naar Vlissingen. Bovendien zijn er nogal wat studierichtingen ge huisvest in het complex. Op het terrein lopen studenten rond van maar liefst vier sectoren: de HEAO. de HTS, de HLO en sinds kort Verpleegkunde. De PABO in Middelburg valt trouwens ook onder de Hogeschool Zeeland. Bij de bouw van de sector ver pleegkunde streefde men ernaar om een duidelijk herkenbaar ge bouw te realiseren voor deze greep studenten. Volgens Van Antwerpen is dat ook een ken merk van de Hogeschool Zee land. "Elke sector heeft een zekere mate van autonomie. Daarom is elke sector gehuisvest in een eigen gebouw. De Hoge school Zeeland mag dan 3000 studenten hebben, toch is het in vergelijking met hogescholen el ders in het land een kleine school". En daarmee onder scheidt volgens Van Antwerpen deze hogeschool zich van andere. "Er is meer ruimte voor persoon lijke aandacht. De docenten ken nen de studenten bij naam en niemand hoeft zich verloren te voelen in de grote massa". Het nieuwe gebouw van de sec tor verpleegkunde dient als voor beeld voor die persoonlijke aandacht. De warme kleuren van de muren en deuren in geel en paars geven niet de indruk dat je in een onderwijsfabriek loopt. En trouwens grote collegezalen zijn er niet in dit gebouw. Het groot ste lokaal is ingericht als een zaal in een ziekenhuis met de daarbij horende bedden. Op de gangen staan houten bankjes waar de studenten tussen de lessen dbor met elkaar kunnen kletsen. Volgens mr. C.W.F. Huisman, de sectordirecteur van HBO Ver pleegkunde, moet de student de opleiding ervaren als een veilige haven, van waaruit zij dat moeilij ke werk in de praktijk aan kun nen. Omgaan met mensen, in vaak niet zulke plezierige om standigheden, hoort bij het vak van een verpleegkundige. Met behulp van onder andere video leren de studenten in het lokaal van dramatische expressie hun eigen gedrag ten opzichte van anderen te analyseren en te ver beteren. wijk laten er geen twijfel over bestaan hoe zij over het plan den ken. De buurt zou een rommelige aanblik krijgen, de criminaliteit zou stijgen en de huizen in waar de dalen. Nette kan de vrees van huiseigenaren wel begrijpen. „Het zou best goed kunnen dat hun huis minder waard wordt. Maar dat de criminaliteit toe zou nemen is onzin". Een woonwagenbewoonster vindt het „schandalig" wat er gezegd is. „Wij hebben niet ge vraagd om in de stad te moeten wonen.' We blijven veel liever waar we nu zitten". Opvallend is overigens de mening van de Vereniging van Huiseige naren véh de flat aan de Vrede hoflaan. Het bestuur van die vereniging heeft schriftelijk laten weten geen standpunt in te ne men, de bewoners zelf mogen daarentegen wel op persoonlijke titel voor of tegen de komst van 'het kamp' zijn. Voorzitter Jaap Kegge (gepensioneerd marineof ficier) vindt trouwens - „En dat is mijn privéstandpunt" - dat de be zwaren van het actiecomité 'ge zocht' *ijr „Het actiecomité had het over vervuilde grond met as best en zoiets. Ze moeten het ge woon over de waardevermindering hebben en verder niet kletsen". Kegge voegt er aan toe dat hij - als 'het kamp' er is - waarschijnlijk vaak bij die mensen te vinden is om er gezel lig een praatje te maken. Volgens Marieke van Belzen zijn de verwijten van de wijkbewo ners ronduit discriminerend en bovendien gebaseerd op her senspinsels. „Ze zijn hier nog nooit komen kijken en weten he lemaal niet hoe wij hier leven. De meesten hebben nog een beeld van vroeger en denken dat ze met een stel primitieven te ma ken hebben die 's avonds met zijn allen rond een kampvuur zit ten". Janie van Wezel, een kamp bewoonster uit Middelburg - waar de integratie een feit is - herinnert zich dezelfde soort reacties. „De verwachting was dat er een stel zigeuners gekleed in lange rokken zouden komen". In Middelburg is de samensmel ting van woonwagen- en huisbe woners echter goed uitgepakt. „Toen bleek dat wij gewoon in rijk uitgeruste bungalows op wielen, met badkamer en slaapkamers, leven, trokken de wijkbewoners wel bij", weet Janie van Wezel nog. Nu het ijs gebroken is zou ze voor geen geld meer terug willen naar de oude standplaats buiten de stad. In De Windhoek wordt daar (nog) anders over gedacht. Liever zou den ze op het afgelegen terrein aan de Buitenhaven blijven. Ma rieke van Belzen: „In de woon wijk wordt er toch maar op ons neergekeken. Bovendien is het hier lekker rustig". Gerrit Nette ziet als oplossing van het pro bleem de toewijzing van een lap grond aan de rand van de stad, waar de kampbewoners dichter bij de 'bewoonde wereld' zitten, maar toch hun vrijheid en ruimte houden. En waar hij zijn sloopac- tiviteiten kan voortzetten. .Vaak voldoet ook een combinatie van bezigheden...' Het Middelburgse musical- en operettegezel schap Papillon brengt in het kader van haar twintig jarig bestaan een 'winter- concert bij kaarslicht' op vrijdag 13 december in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. De kerstdagen staan voor de deur en het pu bliek is volop bezig met de inkoop van allerhande za ken. We namen een kijkje op de Kerstmarkt bij Intra- tuin Koudekerke. De Eindejaarsaktie Vlis singen loopt als een trein. Zaterdag jl. was alweer de derde prijsuitreiking en de ze keer in het nieuwe ge meentearchief van Vlissingen. In bar/dancing 't Karre- wiel in Koudekerke kan vrijdag 6 december een eenmalig optreden worden bijgewoond van een 5-mans formatie van inter nationale samenstelling, waarvan de leden hun spo ren in de muziekwereld al ruimschoots verdiend hebben. Met de officiële in gebruikstelling van het gebouw van het Ar- beidsprojekt Walcheren (van daag, woensdag 4 december in Vlissingen) begint een proefpro- jekt dat beoogt voor elke geeste lijk gehandicapte deelnemer zorg op maat te bieden. Daarmee wordt bedoeld dat gedurende de deelname aan dat projekt gepro beerd wordt voor iedereen een passende arbeidsplaats of een zinvolle dagbesteding te vinden binnen zijn of haar mogelijkhe den. De eerste groep bestaat uit 23 deelnemers die niet terecht kunnen bij de bestaande voorzie ningen op Walcheren. Trots lachend tonen zij de grote hoeveelheid stekkers, die al ge bruiksklaar zijn gemaakt voor de lampen die in opdracht van de Sociale Werkplaats in elkaar wor den gezet. In een ander lokaal van de voormalige kleuterschool aan de Willem Roelofzlaan staan een stel kleuterstoeltjes vers in de verf. Ook dat is het werk van een aantal deelnemers aan het arbeidsprojekt, die tegen kost prijs een peuterspeelzaal helpen bij het onderhoud van haar mate riaal. In de kantine wordt de broodmaaltijd voor de lunchpau ze klaargemaakt, terwijl de 'schil der' de laatste deuren van een nieuw verflaagje voorziet in ver band met de op handen zijnde feestelijke opening van het ge bouw. „Er wordt in deze tijd steeds meer ingezien dat het ook voor geestelijk gehandicapten van het grootste belang is de dag zo zin vol mogelijk te besteden", vertelt Kees de Mooij, coördinator van het Arbeidsprojekt Walcheren, een nieuwe stichting waarin drie instellingen samenwerken: de Sichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland, de Werkplaatsen Wal cheren en de Interlevensbe- schouwelijke Vormingsinstituten. „Dat kan werk zijn op een sociale werkplaats of in het bedrijfsle ven, maar ook een andere zinvol le dagbesteding in een dagverblijf of bij de arbeidstherapie van een instelling. Er zijn nogal wat schoolverlaters, afkomstig van scholen voor moeilijk en zeer moeilijk lerende kinderen, die na hun twintigste tussen wal en schip dreigen te geraken. Soms is er nog niet een duidelijk beeld van hun mogelijkheden of kam pen zij met een late volwassen heid. Binnen dit experimentele prejekt hebben we een half tot anderhalf jaar de tijd de deelne mers door intensieve begeleiding te laten kennis maken met ver schillende soorten werk en dag bestedingsmogelijkheden, soms ook met een combinatie van bei den. Daarbij is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikke ling". Het arbeidsprojekt is opgezet voor mensen met een matige tot lichte geestelijke handicap. Een provinciale indicatie commissie beschikt naar aanleiding van de rapportage over toelating van de deelnemers. Kees de Mooij: „Wij hebben twee jaar de tijd gekre gen voor dit experiment en er is ons uiteraard veel aan gelegen om het te doen slagen. Wie hier binnen komt moet zich kunnen realiseren dat deelname slechts tijdelijk is. Dat is soms moeilijk. De zorg op maat houdt in dat men kan kennis maken met in dustriële arbeid, handenarbeid, kantinebeheer, schoonmaak werk, tuinonderhoud en allerlei creatieve vaardigheden. Soms mondt dat uit in een baan binnen een bedrijf of bij de Sociale Werk plaats Walcheren, zoals dat bij de eerste uitstromers gelukte Even goed zullen er deelnemers het meeste baat hebben bij een plaatsing in een dagverblijf of de arbeidstherapieafdeling van een internaat. Vaak voldoet ook een combinatie van bezigheden. Want al willen ze het allemaal graag, slechts een enkele kan werkelijk klusjesman worden. Daarbij moet je immers in alles goed zijn", stelt De Mooij vast. HBO-Verpleegkunde in het verpleegkunde lokaal van het nieuwe gebouw van de Hogeschool Zeeland. Na onderbreking van een jaar komt er deze winter weer een technisch weekend van de KNVB afdeling Zeeland. Het weekend is gepland op vrijdag 10 en zaterdagmor gen 11 januari en zoals ge bruikelijk in Bos en Duin in Oostkapelle. Gekozen is voor een ambi tieus programma, samen gesteld met medewerking van Brain Management Inter national in Middelburg. Om zeven uur houdt drs. J. Huij- bers uit Amsterdam (presta tiepsycholoog) een inleiding over het onderwerp "Begrip en onbegrip" in de (voet bal (sport. Over hetzelfde on derwerp zal in de loop van 1992 ook gesproken worden met onder anderen vereni gingsbesturen, scheidsrech ters en rapporteurs. Na de discussie over dit on derwerp volgt om negen uur de inleiding van drs. W. Dus- seldorp, een wetenschappe lijk medewerker aan de Rijksuniversiteit in Maastricht over het onderwerp "Inspan- ningsfysiologie". Dusseldorp is doelman van de sv Meers- sen en heeft onderzoek ge daan naar het trainingsprofiel van veelbelovende jeugdvoet ballers bij VVV en PSV. Ook die inleiding wordt met een discussie afgesloten, waarna op zaterdagmorgen de heer Dusseldorp op het veld in Oostkapelle een de monstratie verzorgt van een vijftal inspanningstesten. Het technisch weekend is zo als de naam het al aangeeft vooral bedoeld voor de trai ners, coaches en begeleiders in de voetbalverenigingen. De Stichting Overleg Kinder centra Zeeland bestaat tien jaar en viert dat op donderdag 12 december in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De jubileumviering begint om 14 uur met een inleiding door Anja Hol, deskundige op het gebied van samenwerking in de kinderopvang. Daarna wordt een forum-discussie gehouden over het onderwerp 'Naar een nieuwe stijl van werken'. Gedeputeerde G. de Vries-Hommes presenteert daarna een speciaal samen gestelde jubileumbrochure Tot slot zal er een receptie worden gehouden. vergroting 28 x 35 in 5 minuten klaar u bepaalt zélf de uitsnede geldigheidsdatum: van 1 t/m 31 december 1991 badhuisstraat 60 vlissingen FOTO VERSCHOORE lange geere 28 middelburg - grote markt 7 goes

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1