VERSCHOORE Archivaris Adri Meerman: „We moeten een beetje af van het stoffige imago" 'Een bolster? Dat is de vacht van een kastanje' Succes zit Combitax dwars E C üssss™ a HONDERDEN ST. NICOLAAS KADOTIPS! ZIJ-Aktief wil jonge vrouwen wegwijs maken op arbeidsmarkt 1 B 2 J.P.A. Rossël tandprotheticus 5orosT'^ EIKEN STROKEN weer Er gaat gebeuren in Viissingen OPENING P.de Klerk parkeMoeren GEMEENTARCHIEF VLISSINGEN KAN VOORLOPIG UIT DE VOETEN "De betere geschenken' VLISSINGEN BADHUISSTRAAT 60 Openbaar ANITA DE JAGER NOTEERDE KLEUTERU/TSPRAKEN PZC WEEKBLADEN Businessclub moet cultuur gaan waarborgen Drempel T IN EERSTE JAAR VOOR TWAALF DAMES EEN BAAN Banen dancing NIEUWE KUNSTGEBITTEN I)e komplete kollektie SHEAFFER en PARKER vulpennen - balpennen de Ruiter GRATIS GRAVEREN LibrisJw Complete Boekhandel mopi enbetaalbaar een puzzel op zich! Zie onze adv. elders in dit blad seispleinö middelburg 01180-26721 l j SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 VERGROTINGEN BINNEN E*P*ESSL UMI IT., 21e JAARGANG NUMMER 48 27 NOVEMBER 1991 Plaatsvervangend gemeente-archivaris Adri Meerman is er dui delijk over: Het gemeentearchief is een levende zaak waaraan veel mensen een boel plezier kunnen beleven. „Ik heb tijdens de officiële ingebruikname van de nieuwe huisvesting van het gemeentearchief van Viissingen niet voor niets een stofjas weggegeven. We moeten als gemeentearchief een beetje af van het imago dat een archief een stoffig en nuffig gebeuren is." In een gesprek met Meerman wordt één ding al snel duide lijk: Als je een beetje interesse hebt voor het verleden, dan kun je bij het gemeentearchief je hart ophalen. Het gemeentearchief van Vlissin- bittere noodzaak om te verhui gen is sinds enige tijd gehuisvest aan de Hellebardierstraat 2 in Viissingen. Tot voor kort vond het gemeentearchief, sinds 1965, nog onderdak op de zolder van het stadhuis. Meerman: „Daar was sprake van zeer slech te klimatologische omstandighe den. Als je papier goed wil bewaren, dan moet de archief ruimte voldoen aan zeer stringen te eisen: De temperatuur moet constant 18 graden Celcius zijn, de luchtvochtigheid mag niet meer bedragen dan 55% en het moet er donker zijn.. En de op slagruimte op de zolder van het stadhuis voldeed daar bij lange na niet aan. Het was dus voor het behoud van het archief een strekkende ruimte voor het op slaan van archieven. Daarvan is overigens (nog maar) 1,3 kilome ter in gebruik. Meerman: „We kunnen naar schatting nu 25 jaar vooruit. Mocht het nadien nood zakelijk zijn dan bestaan er moge lijkheden tot uitbreiding binnen de nieuwe locatie." zen!" En die verhuizing heeft inmiddels plaatsgevonden. En wel naar het pand aan de Hellebardierstraat 2, waar van 1823-1956 het Gast huis was gevestigd. Het gemeen tearchief van Viissingen beschikt daar over een ruim en zeer toe gankelijk onderkomen met ruime studiezalen, gekoppeld aan een moderne kantoorruimte, van waaruit de bezoeker met hand en spandiensten wegwijs ge maakt kan worden in het raadple gen van de beschikbare archieven, over een multifunctio nele ruimte waarin lezingen en bijeenkomsten kunnen worden gehouden en over 2,5 kilometer Een belangrijk aspect van het ar chief is de openbaarheid. In prin cipe is alles wat naar het gemeentearchief is overgebracht openbaar en dus voor iedereen kosteloos in te zien. Soms zijn er echter beperkende bepalingen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de bscherming van de priva cy van nog levende personen. Het gemeentearchief van Viissin gen bevat naast het stadsarchief ook de archieven van de voorma lige gemeenten Oost- en West- Souburg en Ritthem. Een ander niet onbelangrijk onderdeel zijn de niet-overheidsarchieven zoals de kerkarchieven, de gildearchie- ven, persoonlijke en familie- WEüssSmgoff Oplage: 24.005. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 48.035. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Viissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Viissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Viissingen, tel. 01184-84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085. Kinderen kunnen rake dingen zeggen. „Het blijkt zelfs dat kin deren zeer creatief zijn in hun woordgebruik, bijvoorbeeld: 'Een bolster? Dat is de vacht van een kastanje", legt Anita de Jager uit die - net van de pers - een boekje heeft uitgegeven met ruim hon derd rake kleuteruitspraken. Ze noteerde ze op de Van Rand- wijckschool in Nieuw en St. Joosland, waaraan ze nu al meer dan zestien jaar is verbonden. In een oplage van 22 stuks wordt het boekje met de titel 'Juf.....' verspreid in een aantal boekwin kels. De uitspraken die Anita de Jager optekende dateren uit de periode dat ze nog kleuterjuf was. Toen had ze - vertelt ze - volop de tijd om de grappige en rake uitspra ken op een kladje te noteren. Nu is ze basisschoolleerkracht „Sinds we een basisschool heb ben, wordt mijn tijd door allerlei andere dingen veel te veel in beslag genomen. Ik denk nog wel eens: He. Die moet ik opschrij ven. Maar tegen de tijd dat ik er even voor kan gaan zitten, ben ik het weer vergeten". Het boekje werd zo'n vijf jaar ge leden in een oplage van 50 stuks verspreid onder kennissen en fa milie. Door persoonlijke omstan- digheden had Anita de Jager er behoefte aan om nu met een wat grotere oplage bij een groter pu bliek aan te kloppen. Hoewel sommige uitspraken van de kin deren gedateerd zijn, gebonden aan actuele zaken van toen, kan iedereen ze volgen. Bijvoorbeeld over d;5 kruisraketten. „Er werd toen in Middelburg tegen de kruisraketten gedemonstreerd. Een jongetje in haar klas maakte toen ontzettende stampij omdat hij niet mee naar Middelburg mocht om in die kruisraketten te kunnen zitten. Ik heb bij de keuze gekeken naar de wijze waarop iemand anders ze zal lezen en met de vraag gesteld of ze met een te begrijpen zijn". Bladerend in het boekje voegt Anita de Jager er met een glim lach aan toe: „Tja. Het is leuke humor, die zomaar voor het opra pen ligt. Kinderen zijn heel crea tief omdat ze toch min of meer beperkt zijn in hun woordge bruik". Om het aantal voorstellingen in de Walcherse cultuurtem pels op peil te kunnen houden wordt het bedrijfsleven aan gesproken. Horeca-exploitant Rob Zuidam van de Middel burgse Stadsschouwburg en Uit in Zeeland-directeur Jan de la Mar gaan daarom op jacht naar ondernemers die zich in die doelstelling kunnen vinden. Dat werd vorige week bekend gemaakt tijdens de presenta tie van de Beaujolais Primeur in de Stadsschouwburg, een jaarlijks feestje van Zuidam. Onder de naam business-club gaan die ondernemers probe ren sponsors te vinden voor uitvoeringen. Hoe alles pre cies in zijn werk gaat kon nog niet uit de doeken worden ge daan omdat Jan de la Mar verhinderd was. archieven en de archieven van sport-, muziek- en schoolvereni gingen. Ook de archieven van po litieke partijen, vakbonden en kruisverenigingen liggen in de Hellebardierstraat opgeslagen. Wie bij een gemeentearchief al leen maar denkt aan papier, komt bedrogen uit. Een rijk voorziene bibliotheek met werken over de geschiedenis van Viissingen, Souburg en Ritthem omvat meer dan zesduizend banden en vrij te raadplegen. De historisch- topografische atlas is een verza meling gravures, tekeningen, kaarten, foto's, prentbriefkaarten, dia's, films en videobanden, en geeft een visueel beeld van het verleden. Meerman komt het nog dagelijks tegen: drempelvrees die veel mensen weerhoudt om een be- zoef: te brengen aan het archief. „En dat is echt niet nodig. We zijn er voor om de mensen te hel pen en kunnen veel voor de men sen doen als we hun wensen hebben geïnventariseerd. Vooral als het gaat om stamboomonder zoek hebben we veel meer te bie den dan alleen maar namen en cijfers. De praktijk bewijst dat dit soort onderzoek steeds meer z'n intrede doet als plezierige vrije tijdsbesteding. Als je er eenmaal mee begint dan wordt het meestal een soort verslaving in positieve zin. Maar los daarvan moet iedere Vlissinger eigenlijk weten wat er zich in het archief bevindt en dat alles vrij toeganke lijk is. We zijn druk bezig om een drempel te slechten die geheel overbodig is opgeworpen." Het gemeentearchief van Viissin gen is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9 tot 16.30 uur. Waarnemend gemeentearchivaris Adri Meerman op de monumentale trap van Gasthuis: „We moeten af het imago van de stofjas.' Vrijdag 29 november houdt ZIJ- Aktief een open middag in he« gebouw Poortershove aan Poor tershove 1 in de Magistraatwijk in Middelburg-Zuid. ZIJ-Aktief is een project dat in oktober 1990 van start is gegaan en dat meis jes en jonge vrouwen in de leef tijd van 18 tot 26 jaar, die werkloos zijn en zich willen oriën teren op banen en beroepen, in een klein groepsverband wil hel pen en wil stimuleren om weer deel te nemen aan het ar beidsproces. Het project is in samenwerking met onder andere de Gemeente lijke Sociale Dienst en het Ge westelijk Arbeidsbureau opgezet voor een proefperiode van drie jaar en wil de deelneemsters mo tiveren om weer aan de slag te gaan. Voorwaarden tot deelname zijn de genoemde leeftijden en een opleiding tot hoogstens het MAVO-niveau. De dagelijkse lei ding van het project is in handen van Margareth Duvekot: „De le den van de groep zijn over het al gemeen dames, die een tijdje hebben gewerkt en om welke re den dan ook werkloos zijn ge worden en moeite hebben om de draad weer op te pakken. We proberen in één jaar tijd een stuk je motivatie aan te kweken en de deelneemsters zich te laten oriën teren op de persoonlijke mogelijk heden ten aanzien van de arbeidsmarkt. En dat ligt bij ieder een verschillend." In groepsverband komt men een jaar lang drie dagen bijeen: op maandag en donderdag van 9 tot 15.30 uur en op woensdag van 9 tot 12.30 uur. Onderdelen van het programma zijn het leren sol liciteren. Daarbij wordt aandacht besteed aan het goed lezen van personeelsadvertenties, het leren schrijven van goede sollicitatie brieven en het voeren van een sollicitatiegesprek door middel van een rollenspel. Ook wordt aandacht besteed aan het aan kweken van zelfvertrouwen waardoor de cursisten in staat worden gesteld voor zichzelf op te komen. Daarnaast is er veel ruimte gepland voor het bezoe ken van bedrijven, instellingen en opleidingsinstituten en wordt er uitvoerig informatie gegeven over beroepen, opleidingen en bedrij ven in de omgeving. Maar ook wordt voldoende gelegenheid ge boden om creatief bezig te zijn; onderdelen van het programma zijn tekenen, schilderen, boetse ren en kleding maken. Het eerste resultaat van het pro ject is al gescoord: van de eerste groep zijn inmiddels twaalf au tochtone en allochtone meisjes en vrouwen aan een baan gehol pen. Ze vonden dankzij ZIJ-Aktief werk in de bejaardenzorg, op kantoor, in de kinderverzorging en bij een kwekerij. Wie aan het project wil deelne men wordt in staat gesteld om vrijblijvend kennis te maken tij dens de open middag op vrijdag 29 november. Van 16 tot 19 uur kan iedere gegadigde deelnemen aan een attractief programma dat onder andere bestaat uit toneel, muziek, bloemschikken en siera den maken; ook wordt er uitge breide voorlichting over beroepen gegeven en zijn er video-films over werk te zien. Wie nadere informatie over het project of de open middag wil hebben, kan contact opnemen met Margareth Duvekot (01180-16083) of met het Sociaal-Kultureel Werk de Hay- man, 01180-29004. Het project van het aanvullend taxivervoer voor ouderen en ge handicapten dat op 1 oktober op Walcheren onder de naam Com bitax van start ging, slaat enorm aan. De belangstelling is zo groot dat het project ten onder dreigt te gaan aan de eigen populariteit. Dat deelde vorige week vrijdag voorzitter A. Beun van het bestu- renberaad Welzijn Ouderen Wal cheren mee tijdens de huldiging van de 300ste deelneemster. Combitax ging van start in okto ber als experiment voor de duur van een jaar. De verwachting was dat na dat jaar 350 perso nen ervan gebruik zouden ma ken. Maar het succes is zo groot dat na twee maanden dat aantal al bijna gehaald zal zijn en het ge vaar bestaat nu dat de beschik bare subsidie bij lange na niet voldoende zal zijn om het project een jaar lang te laten duren. Beun: „Wanneer de subsidiege vers: de Walcherse gemeenten en de provincie, niet overgaan tot verruiming van de subsidie of wanneer de in Combitax samen werkende vervoerders niet meer geld in het project willen investe ren, zal het project voortijdig beëindigd moeten worden." Een oplossing kan volgens Combitax-woordvoerder P.J. de Winter wellicht worden gevon den in het vervoer per busjes. „We kunnen dan in één rit meer mensen gelijktijdig vervoeren waardoor de kostprijs omlaag gaat." Mevrouw M. v.d. Pijl-Goedhart uit Viissingen werd gehuldigd als 300ste deelneemster aan Combitax. Zij ontving uit handen van voorzitter A. Beun gratis pasje en werd passend in de bloe metjes gezet. K Uj cc T het van (voorheen Dakota Bellamypark NET IETS NETTER 4 december vanaf 22.00 uur Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Over de hele wereld wor den miljoenen dieren met de dood bedreigd. Oorzaak: de lichtzinnige manier waarop we met onze natuur omgaan. We mogen de dieren en onze kinderen niet het slacht offer laten worden van onze "welvaartshonger". Doet u dus mee met die 340.000 andere Nederlanders? Doet u mee om onze aarde weer leefbaar temaken? Leefbaar voor *at onze dieren. Leefbaar voor onze kinderen. GEEF OM DE TOEKOMST. Duinen herbergen veel natuurlijke schoonheden. Vanaf vandaag maande lijks een rubriek die wordt verzorgd door de Stichting Duin Behoud. Voor december heeft Uit in Zeeland weer een aantal waardevolle ad viezen voor een avondje uit. Op onze pagina Uit. De eerste winkel op het Scheldeplein in Viis singen officieel geo pend. Henk en Ingrid van der Kooij openden er voor de vele anderen de deuren. In de Autokrant Extra weer veel aandacht voor noviteiten uit het land van de heilige koe. On der meer de Subaru wordt doorgelicht. verkrijgbaar bij: Paul Krugersiraai 55-61 4382 MB Viissingen Tel. 01184-12733 Meubelen, tapijt. gordijnen, binnen- zonwering. De juiste produkten tegen de juiste prijs. Kom nu naar onze zaken en overtuig uzelf. bnj»«| lh Ie 011KL2626 LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG (23 mm vol massief) inclusief lak. lijm en andere benodigde mateialen Geldig t/m p/m2 31 december 0p 0p

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1