BESTE KLEURENFOTO'S Inïïl. Hv> Halt Buro Walcheren gaat vuurwerkgebruik straffen Cliëntenraad GSD wordt volwassen D C DISCUSSIEBIJEENKOMSTEN BOER EN CONSUMENT EIKEN STROKEN kook pan PEET ERS Villeroy&Boch weer Er gaat y wat gebeuren in Vlissingen lair OPEN P.de Klerk parkeMoeren 4£odelb€? VLISSINGEN DE BINNEN BADHUISSTRAAT 60 die stijl verraadt 199.- 179.- PZC WEEKBLADEN Scholenactie 'Geo-aktief voor Unicef' Van het rijke boerenleven is niet veel meer over. Knechten bestaan er nog amper en als het gezin zich niet maximaal inzet voor het bedrijf, kan de boer het wel schudden. Met marginale middelen worden de produkten er uit geperst. Akkerbouwers, veehou ders? Om het even. De eindjes zijn kort en kunnen amper worden geknoopt. En wat doet de overheid? Die overtreft volgens de boer alle bezuinigingsre cords als veeteelt en landbouw aan de orde zijn. Zoekend naar mogelijkheden hebben de boeren nu de consument ontdekt. Die betaalt uiteindelijk de re kening. Een laatste strohalm? Insecticiden Politiek MET DE VLISSINGER EEN ANDERE TWEEDE KERST Eens wat anders met de kerst? In samenwer king met Carlier Tours bieden we u een reis aan naar Het Land van Ooit op Tweede Kerstdag, waar u gepast winters wordt ontvangen. El ders in deze krant vindt u meer gegevens over deze unieke aanbieding. Overigens worden de komende maanden meer reizen georganiseerd waar u als lezer uw voor deel mee kunt doen. Elke maand brengen we een andere trip onder het motto 'voor elk wat wils'. UK OP STUK BELEID EFFECTIEF TOEGEPAST Intocht van Sinterklaas Oost-Souburg BEGIN DECEMBER EIGEN ONDERKOMEN De komplete kollektie SHEAFFER en PARKER vulpennen - balpennen de Ruiter GRATIS GRAVEREN Libris. Uw Complete Boekhandel Popkensburg viert eerste lustrum dancing seispleinö middelburg 01180-26721 "Speciaal geprijsd" J Kristallen kandelaars mm I t 25. (normaal: 35.1101 29.KI (normaal 42.901 50.60) SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 21e JAARGANG NUMMER 47 20 NOVEMBER 1991 Jopie Dingemanse werkt volop mee in het landbouwbedrijf van haar man in Zoutelande. Hier schept ze mais. 6 Itr 4.5 Itr 23#"- ^GESCHENKEN Middelburg. Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 Oplage: 24.005. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 48.035. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek, offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18. 4380 KA Vlissingen. tel. 01184-84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085. Unicef is onlangs gestart met de aktie 'Geo-aktief voor Uni cef' onder scholen voor voort gezet onderwijs. Daarbij is het de bedoeling dat een school of klas een actie onderneemt die geld oplevert voor het Unicef-project dat een beter milieu in Derde-Wereld landen moet bewerkstelligen. Op deze manier wil men te vens bereiken dat jongeren in het voortgezet onderwijs op een actieve manier worden betrokken bij de problematiek van de Derde Wereld. Elk jaar wordt een actueel thema in een projectland behandeld en in het lopende school jaar is dat het 'groene' thema milieu en het projectland Nepal. Klaagzang uit de polder voor een betere toekomst „Misschien wel", zucht Jopie Dingemanse, boerin te Zoutelan de en lid van de werkgroep Land bouw en Levensbeschouwing. Die werkgroep heeft twee bijeen komsten voorbereid waar al dis cussiërend bekeken wordt of de consument geactiveerd kan wor den. „De consument moet weten wat de problemen van de boer zijn", legt mevrouw Dingemanse uit. Vrijdag 22 november wordt de eerste bijeenkomst gehouden en vrijdag 13 december de twee de, beide keren in de Zeeuwse Bi bliotheek. Aanstaande vrijdag staat de boer centraal, in decem ber de consument. Allerlei maat schappelijke groeperingen zijn uitgenodigd om mee te doen aan de twee discussiemiddagen. Het wordt beslist geen klaagzang uit de polder, eerder worden ar gumenten op een rijtje gezet en waar mogelijk vertaald naar het gewone huishouden, belooft de werkgroep. Ook het feit dat de boerin onmisbaar is en volop meewerkt in het bedrijf krijgt aandacht. Dingemanse: „Alles wat wordt gegeten komt van de landbouw. Maar het is ook die zelfde landbouw die van alles de schuld krijgt. Vervuiling door in secticiden, het mestprobleem en ga zo maar door. Zo stond er laatst een artikel in de Consu mentengids waar de aardappel werd gebombardeerd tot 'gifpie per'. Wij willen inderdaad ook best anders, we willen onze we reld ook schoon houden, maar dat kan niet van de ene op de an dere dag. Bovendien is onze ei gen Nederlandse aardappel minder met gif bewerkt dan de buitenlandse". „Wat wij hier verafschuwen, wordt in andere landen doodnor maal gevonden. „Neem nou het bestrijdingsmiddel capthafon. Wij gebruiken dat niet meer. Toch wordt de Nederlandse tarwe voor veevoer gebruikt, terwijl van het Franse tarwe brood wordt ge maakt. En in Frankrijk wordt cap thafon op grote schaal toegepast. Trouwens datzelfde geldt voor de veehouderij. Hor monen zijn in de Nederlandse veehouderij niet toegestaan. En Nederland Is één van de weinige landen waar duidelijke verboden op hormonen zijn. Toch importe ren we vlees uit landen waar het gebruik van hormonen doodnor maal is". Vorens de Walcherse activiste is het tot een verbod op hormonen en gifstoffen gekomen dankzij de druk die de consument op de po litiek ging leggen. Diezelfde con sument moet nu worden aangesproken om de Nederland se boeren te helpen. „De boe renstand is zo uitgedund, dat hij qua aantal nauwelijks iets voor stelt. Met andere woorden: de politiek heeft geen boodschap aan ons. In de politiek tellen méei derheden". Dat is volgens Jongelui die gesnapt worden om dat ze vuurwerk afsteken buiten de toegestane periode kunnen hun borst alvast nat maken. Halt Buro Walcheren staat namelijk klaar om ze - lik op stuk - te straf fen. De plannen zijn weliswaar nog niet helemaal uitgewerkt, maar groepsgewijs krijgen de jongelui een straf die ze moet duidelijk maken dat ze verkeerd bezig zijn geweest. „Dat we nog niet precies weten wat er gebeurt heeft te maken met het feit dat elke gemeente op Walcheren zo'n beetje een an dere Politieverordening heeft", legt Halt-medewerkster N. van Welsum uit. Werken bij de reini gingsdienst of de plantsoenen dienst zullen waarschijnlijk de straffen zijn die als alternatief voor een geldboete worden op gelegd. „Die geldboete wordt toch meestal betaald door de ouders", weet van Welsum. Halt Buro Walcheren functioneert nu sinds 17 juni. Zo'n tien jeugdi gen tussen de twaalf en achttien jaar hebben inmiddels te maken gehad met het lik op stuk beleid. In hoeverre dat nu zoden aan de dijk zet weet Van Welsum niet. Wel staat vast dat de jongeren enorm schrikken als ze bijvoor beeld in de winkel waar ze voor diefstal in de kraag zijn gepakt moeten gaan werken. Bijvoor beeld dat 15-jarige meisje - zo verhaalt Van Welsum - dat met Afruimen en afwassen in een restaurant, 'lik op stuk straf'. het meest onschuldige gezichtje vuile borden in een restaurant van een grootwinkelbedrijf op haalde. In datzelfde bedrijf had ze een maand daarvoor geprobeerd sportschoenen te stelen. Via de politie kwam ze op het Halt bu reau aan de Vlasmarkt in Middel burg. „Ze schaamt zich rot daar", ver zekert Van Welsum. „Ze durt daar niet eens de kantine in tij dens de pauze. Want iedereen weet waarom ze er werkt. Maar dat is feitelijk ook de bedoeling, iets terug doen voor wat je hebt gestolen". Is het effect van deze alternatieve manier van straffen op Walche ren nog onbekend, in de Randstad, waar Halt al bijna tien jaar functioneert worden positie ve effecten gemeten. Het vanda lisme - bijvoorbeeld - is er met zo'n 25 procent afgenomen. De mensen die alternatief zijn gestraft bedenken zich vaak wel twee keer voor ze weer tot een maatschappelijk niet aanvaarde daad overgaan. Ook het feit dat de politie nu snel kan handelen via het Halt-bureau is volgens Van Welsum een enorm voordeel. „Voorheen duurde het soms wel een jaar voordat de jongelui iets hoorden. En dan werd hun ver grijp met een boete afgedaan". Overigens kissebissen ministe ries op dit moment over de vraag of Halt in de huidige vorm moet doorgaan. Wrang voor het Mid delburgse bureau dat net bezig is om duidelijk te maken dat jeugdig onbezonnen gedrag onmiddellijk gestraft kan worden. Jopie Dingemanse de reden waarom de consument bewust gemaakt moet worden, eigenlijk wakker gemaakt moet worden. De beide bijeenkomsten zijn een aanzet. De intocht van Sint Nico- laas in Oost-Souburg zal za terdag 23 november plaatsvinden. De Goedheiligman arriveert om 15.15 uur met zijn schip aan de Loskade in Oost- Souburg, waarna hij onder begeleiding van Vlijt en Vol harding en het Twirl-team Schoonenberg een rondrit door het centrum maakt. In het kader van een landelijke campagne voor kinderveiligheid brengt een speciale trein van 26 november tot en met 2 december een bezoek aan Vlissingen. Niet al leen de schooljeugd brengt er een bezoek aan want ook het publiek is op bepaalde tijden van harte welkom. De Weekbladen De Faam, De Vlissinger en De Bevelander gaan voor hun lezerspubliek reizen organiseren in samen werking met het Reisbu- ro Carlier. De ondernemersvereni ging Lange Delft en om geving in Middelburg heeft speciaal voor de kinderen een aantrekke lijke Sinterklaasactie op touw gezet met cadeau tjes voor ieder kind. De eerste trekking van de prijswinnaars in de Eindejaarsaktie van de middenstand van Vlissin gen is een feit. De trek king werd verricht op het Vlissingse politiebureau. De Cliëntenraad in Middelburg gaat verhuizen. Deze belangenor ganisatie voor uitkeringstrekkers van de Gemeentelijke Sociale Dienst kan dit als eerste wapen feit melden sinds zijn installatie dit voorjaar. In het nieuwe onder komen aan de Latijnse Schoolstraat kan voortaan elke donderdag tussen 10 en 12 uur spreekuur worden gehouden. Voorzitter Ella Looten vindt het van levensbelang voor haar Cliëntenraad dat er op een afzon derlijk adres onafhankelijk ge functioneerd kan worden. „We moeten serieus genomen wor den", zegt ze. Maar ze beseft te gelijkertijd dat opkomen voor uitkeringstrekkers niet beperkt blijft tot Middelburg. Ook in het landelijk platform wil ze een plaatsje. Een evenwichtige belangenorga nisatie zijn waar uitkeringsge rechtigden met hun klachten terecht kunnen. Dat is wat voor zitter Ella Looten en haar bestuur voorstaat. Goede faciliteiten en regelmatige contacten met de di recteur van de GSD zijn daarom zeer belangrijk. „Het is onze taak om drempelverlagend te wer ken". Naast wachten tijdens het spreekuur op klachten, neemt de Cliëntenraad ook zelf initiatieven. Zo worden er folders gemaakt met informatie en er komen thema-avonden waar uitkerings gerechtigden hun voordeel mee kunnen doen. Concreet werkt de Cliëntenraad er aan om bijvoorbeeld de werk- briefjes te vereenvoudigen. „Dat stuit nog op weerstand bij de GSD. De rechtbanken zijn daar zeer huiverig voor. Als het te simnpel is kan fraude moeilijk achterhaald worden. In Dor drecht daarentegen werken ze al met eenvoudige briefjes. Wij als Cliëntenraad stellen daar weer te genover dat we dan kennelijk voor die enkeling die fraudeert moeten bloeden. Als uitkerings gerechtigde blijf je zo enorm af hankelijk". De raad functioneert nog maar een paar maanden. Echte klach ten die tot conflicten met de GSD hebben geleid zijn er niet ge weest. Dat hoeft ook niet, meent Ella Looten. Wel was er die ene man die in een huis woonde waarvoor hij naar verhouding met zijn inkomen te veel huur moest betalen. Er volgde een ge sprek met de directeur van de woningbouwvereniging. „Daar wordt nu aan gewerkt", zegt de voorzitster. Wat Ella Looten be treft hoeft het ook niet tot con flicten te komen. „We moeten als volwassen mensen tegenover el kaar staan en naar oplossingen zoeken". De Cliëntenraad werd in het le ven geroepen op initiatief van de Gemeente Sociale Dienst. Met advertenties werden leden ge worven. Toen daar onvoldoende respons op kwam werden uitke ringstrekkers persoonlijk ge vraagd door de GSD. De Middelburgerse leden van de Cliëntenraad hebben al cursus sen gevolgd om hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren. verkrijgbaar bij: Paul Krugersiraat 55-61 4382 MB Vlissingen Tel. 01184-12733 De Woongemeenschap van Ouderen 't Hof F*opkensburg in Sint Laurens viert vrijdag 22 november haar eerste lustrum met een symposium over de positie van ouderen in een vergrijzende samenleving. Tijdens het symposium, dat om 15 uur begint, zal een viertal sprekers het woord voeren: gedeputeerde A.J. Dijkwel, de voorzitter van 't Hof Popkensburg M. Vinke, de penningmeester/bewoonster van 't Hof Popkensburg A. Donken-de Vos en de voorzit ter van de Maatschappij van Welstand J.E. van Boeijen. Deze maatschappij nam in de begin jaren '80 het initiatief voor de oprichting van de woongemeenschap. voorheen Dakota) Bellamypark NET IETS NETTER begin december Meubelen, tapijt. gordijnen, binnen- zonwering s/EROtE* De juiste produkten tegen de juiste prijs Kom nu naar onze zaken en overtuig uzelf. MOQI EN BETAALBAAR EEN PUZZELOPZICH! TAPIJT IN MtUBf ICCNTRUM (23 mm vol massief) inclusief lak, lijm en andere benodigde mateialen Qfl Geldig t/m NUuUi" p/m2 31 december OP OP

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1