VERSCHOORE Studenten krijgen zwarte Goedheiligman weer in aantocht 1 OI El r m Pearle L VERTROUW NOOIT EEN ZEELOODS BIKKER BOEKEN Wa 3 94 FOTO SERVICE H 1 r 1 MET KJ El N? 3259 C CENTRUM-BEWONERS VLISSINGEN ZIEN 'S NACHTS GROEN EN GEEL wares weer Er gaat y wat gebeuren in Vlissingen OPEN $ovoBT' VLISSINGEN BADHUISSTRAAT 60 1/fM Kroketten in de brievenbus, bloedstollende kreten in het holst van de nacht, kapotge- gooide ruiten, vernielde autoantennes en uri ne op de deurmat. De bewoners van de Nieuwstraat en het Groenewoud in Vlissin- gen zijn de stapoverlast in het centrum meer dan zat. In brieven aan b en w van Vlissingen eisen de Nieuwstraatbewoners de definitieve sluiting van het (studenten)café Herman en de Groenewoudbewoners vervroegde slui tingsuren van alle Vlissingse café's. Na de stortvloed van klachten heeft de gemeente politie er een speciale projectgroep opgezet om de overlast op dè studentenstapavond, de donderdagavond, tegen te gaan. Het overlastprobleem wordt voornamelijk veroorzaakt door het looppatroon van kroeg naar kroeg. De Nieuwstraat, en in mindere mate het Groenewoud, funge ren namelijk als door gangsroute tussen de plaatselijke café's, shoarmazaken en de studentensociëteit in de Walstraat. Tijdens de wandeling van het Bellamypark tot het eind van het Groene woud en vice versa slaat het vandalisme regelmatig toe. PZC WEEKBLADEN Verscherpt Naar oplossing zoeken Niets te merken Herman niet alleen Gewoon groot gelijk Geschrokken Studentenleven Oost-Souburg Tentoonstelling kleindieren in Kruitmolen Middelburg f 24,50 TTTTR KODAK EXPRESS AV KWALITEITS KLEURENFOTO'S FOTOlVERSCHOORE r T WANT BIJ PEARLE IS JE TWEEDE BRIL GRATIS. I Vanaf deze week meer prijzen bij de puzzel. Naast kaartjes voor het theater nu ook boeken en een re tourtje Antwerpen met de Theaterlijn voor de winnaars. Brammetje Dump bestaat 25 jaar. Een kijkje naar toen en nu. Zeeuws talent op weg naar de top, aanstaande zondag komen drie popgroepen op het podium om de beste noten te kra ken voor de titel Zeeuws Talent 1991. In Autokrant Ex tra veel aandacht voor de nieuwe Golf en de snelste auto ter wereld. Rubrieken: Gemeente- en pro vincie voorlichting, Psychoconsult, Popmuziek bespro ken, Vrouw Au to en Hartgrondig. lair dancing de Ruiter Libris. Uw Complete Boekhandel iSS»« 21e JAARGANG NUMMER 46 13 NOVEMBER 1991 Begin oktober werden de ruiten van de groentezaak in het Groe newoud met een baksteen inge gooid. „De schade was, op drie gulden na, drieëntwintighonderd gulden", zegt eigenaar A. Trimpe enigszins triest. „Ja. De verzeke ring betaalt. Nog wel". E. Flipse, die uit naam van een aantal Groenewoudbewoners vorige week een brief aan b en w heeft Wnftiaafaöigfeiï? Oplage: 24.005. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 48.035. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat. 01180 81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. 01184-84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085. gestuurd: „Dat er wat lawaai is nemen we voor lief, dat weet je van tevoren als je in de bin nenstad gaat wonen. Het gaat ons om het vandalisme, het kra ken van autospiegels, het om knakken van antennes. Dat is geen baldadigheid meer. Nu zijn het nog ruiten van winkeliers die ingeslagen worden, straks zijn de huizen van de bewoners aan de beurt". Een oplossing ziet hij in een strenger vergunningsbeleid. „Sluiting om één uur, géén café's in woonstraten, verscherpt toe zicht van de politie, aandacht vanuit de Hogeschool Zeeland en bovendien meer verantwoording bij de horeca leggen". Hoewel de meeste bewoners en de politie er vanuit gaan dat de studenten de meeste overlast veroorzaken, ziet Flipse ook een ander probleem: „De meeste café's hebben op donderdag een verlaagd bierta rief. Dat trekt ook van alles aan en ik vrees dat juist die randgroe pen de herrieschoppers zijn". Op een gedragsverandering van het uitgaanspubliek durft hij niet te rekenen. „Ze willen wel, maar er komen toch weer anderen". Eén ding weet Flipse zeker: „Als hier niets aan gedaan wordt, moeten we het zelf doen. Dan krijg je een burgerwacht". De projectgroep van de politie gokt desondanks wel op een mentaliteitsverandering van de stappers. In de afgelopen drie weken zijn er gesprekken met de verschillende studentenverenigin gen geweest èn is het aantal sur veillances op de donderdagavond opgevoerd. Jaap Kooi, voorlichter van de ge meentepolitie: „Uit de gesprek ken met de studentenverenigingen blijkt dat de studenten vaak zelf niet door hebben hoeveel overlast ze ver oorzaken. Nu wij hen daar op at tent hebben gemaakt, willen ze er zelf ook wat aan doen. Ze heb ben tenslotte ook baat bij een goede verhouding met de bevol king". Met de verenigingen is af gesproken dat ze het overlastpro bleem in hun eigen krantjes on der de loep zullen nemen en ver der naar een oplossing zullen zoeken. Kooi: „Ze zijn creatief ge noeg om zelf ook wat te beden ken". Peter Vader, medewerker van de projectploeg: „Bij de extra surveillances treden we dan ook niet provocerend op. We gaan ge woon steeds een uurtje bij de verschillende café's staan, waar bij we mensen die zich misdra gen op hun gedrag aanspreken. We merken nu al dat dat werkt". Wie nu betrapt wordt op vanda lisme of op urineren tegen deuren kan desondanks rekenen op een proces verbaal, maar over het al gemeen krijgen de uitgaanders eerst de kans om zichzelf aan te passen. Daarna zal de politie strenger optreden. Vader: „We blijven dat doen tot de overlast een aanvaardbaar niveau heeft". Ook de café's hebben inmiddels hun maatregelen genomen. Va der: „Ze proberen de geluidsover last te dimmen en er staan mensen bij de deuren die de klan- De opgebroken straten in de Vlissingse binnenstad maakten het vandalen wel erg makkelijk. (Deze foto werd trouwens in scène gezet). ten waarschuwen en die boven dien zorgen dat er geen glazen meer buiten komen. Het aanpak ken van de overlast is een geza menlijke taak. Niet alleen die van ons". Hoewel de projectgroep al drie weken aan het werk is, zeggen de bewoners daar weinig van te merken. „Afgelopen donderdag in elk geval niet", zegt Nieuwstraatbewoonster Els Blaas. „Er was nog even veel ka baal als altijd". Ook zij heeft de nodige schade ondervonden. „We durven onze auto hier nau welijks meer te parkeren. Als je één keertje van de herrie wakker wordt, nou ja. Maar lopen over auto's en stenen door de ruiten gooien, dat vindt ik niet nor maal". Ze heeft haar handteke ning op de Nieuwstraatlijst gezet, maar: „Het gaat niet alleen om café Herman. De andere café's kunnen toch ook eerder dicht gaan?". Overlast? J. van Rijssel, die recht tegenover het café in de Nieuwstraat woont kan daar kort over zijn: „De overlast wordt ver oorzaakt door café Herman. Van uit het café zelf hoor je niks, maar het gaat om de grote groe pen jongeren die bij het café bui ten staan. Die schreeuwen, geven over, gooien glazen kapot, en plassen in de steeg. Wij zijn best tolerant, we wisten het van tevoren toen we hier kwamen wenen, maar het is nu erger dan ooit. Dit is een woonstraat, de mensen willen hier normaal le ven". Dat de politie vaker surveil leert, vindt Van Rijssel uitstekend, en het helpt ook wel, maar: „Als de politie weg is, be gint het weer van voren af aan en als het kwaad eenmaal geschied is, dan zijn de daders zo snel ge vlogen dat de politie te laat is". Door alle ergernis lopen de emo ties soms hoog op. Van Rijssel: „Laatst hoorde ik iemand zeggen, als ik een Molotov cocktail had, zou ik hem daór naar binnen gooien. En dat was beslist geen agressieve man. Er zal straks toch echt iemand doorslaan...". Praten heeft weinig zin, denkt hij. „Ik heb één keer, tijdens de ope ning van het café, met Herman gesproken, maar met iemand die dat allemaal voor z'n deur toe laat, daar hoef ik niet mee te pra ten. Bovendien draait hij zelf ook z'n hoofd om als ik hem op straat tegenkom.". Buurman Henk Feij geeft toe dat. niet alle overlast van café Her man komt, maar ook doordat de Nieuwstraat een doorgangsroute vormt. Als café Herman zou ver dwijnen, zou het publiek zich ook meer verspreiden. „Het heeft na tuurlijk ook met de loop van en naar andere café's te maken, maar een café van dit soort hoort niet thuis in deze straat. Een café in een woonstraat moet op de buurtbewoners gericht zijn, en daar is hierbij geen sprake van. De bezoekers hebben geen enke le binding met de straat en dat is er waarschijnlijk de oorzaak van dat ze geen rekening met de be woners houden". Café Herman. Aan de muur prijkt een affiche met de volgende tekst: „Dames en heren, lieve klanten, denk aan de buren en aan mijn vergunning. Ga rustig over straat, zonder veel herrie. Bij voorbaat dank". Eigenaar Her man Kamstra is het er helemaal mee eens dat er dringend wat aan het vandalisme moet worden gedaan, maar heeft wel de indruk dat de klachtenstroom door alle ergernis zo langzamerhand in een soort hetze tegen hem persoon lijk is veranderd. „Ik heb het hele verhaal over de actie van de be woners in de krant moeten lezen, ik heb niet eens een copietje van de brief gehad". Zijn café vierde vorige week het één-jarige bestaan en hij geeft grif toe dat hij de nodige fouten heeft ge maakt. „In het begin wel, ja. Als er dan een buurman kwam vragen of het wat zachter kon, omdat hij de volgende dag weer moest wer ken, dacht ik ook, daar heb ik schijt aan. Maar ik kwam er al snel achter dat ie gewoon groot gelijk had. Ik bedoel, ik zou er in zijn plaats ook van balen. Grote groepen hebben er zeker ook bui ten gestaan, maar dat gebeurt al lang niet meer. Sinds twee, drie maanden heb ik twee vrijwilligers bij de deur staan en die zorgen ervoor dat er geen glas meer bui ten komt. Mensen die buiten blij ven staan worden verzocht binnen te komen of door te lo pen. Hinder kun je voor een groot deel uitbannen, maar helemaal uitbannen kun je het nooit, we doen er alles aan om overlast te voorkomen, maar de mensen hebben nog steeds het idee dat we niks doen". Overigens is Her man best bereid te verhuizen. „Dat heb ik ook tegen de politie gezegd. Maar dan moet er na tuurlijk wel een redelijk alternatief zijn. In het Bellamypark en de Beursstraat wonen ook mensen". Ondertussen gaat dus iedereen er vanuit dat 'de' overlast door 'de' studenten wordt veroor zaakt. Marco, een net afgestu deerde zeevaartschoolstudent, heeft echter niet de indruk dat studenten echt vernielzuchtig zijn. „Ikzelf heb me ook wel eens misdragen. Verkeersborden om draaien, prullebaken uit de grond trekken en in steegjes plassen en zo. Gewoon, puur uit baldadig heid en na het nodige alcoholge bruik. Dat soort dingen doet iedereen wel is en op dat mo ment heb je helemaal niet door dat je overlast veroozaakt. Maar echt vernielzuchtig zijn de meeste lawaaimakers volgens mij niet, nee. Ik geloof dat dat maar een heel klein groepje is, en dat dat zeker niet alleen studenten zijn. Ik was zelf eens met een stel maten die met een boksbeugel gaten in auto's wilden gaan slaan. Die heb ik tegengehouden. Ik bedoel, zoiets doe je toch niet". In Frapo's aan het Bellamypark is het op donderdagavond al jaren ói identenavond. Eigenaar Peter Nette is ook al jaren bezig om alle eventuele overlast van zijn café tot een minimum te beperken. Zo staat er bijvoorbeeld altijd iemand van het personeel buiten om bij eventuele herrie meteen in te grijpen. Nette is dan ook ge schrokken van de berichten uit de buurt. „We wisten wel dat er wat overlast was, maar we had den er geen notie van dat het zó erg was". Nette is het er van har te mee eens dat er maatregelen genomen moeten worden, maar ziet weinig in het vervroegd slui ten van de café's. „Natuurlijk moet de horeca een stuk verant woordelijkheid oppikken, maar als je alle café's om één uur dichtgooit, dan wordt het pas echt een puinhoop. Als alle ver schillende groeperingen tegelijk de straat opgaan gaan ze tegen elkaar in vervelend doen. Dan heb je de poppen pas echt aan het dansen". Het verlengen van de openings uren kan volgens hem ook als oplossing dienen: „Als we verlen ging aangevraagd hebben gaan we lang niet altijd door. Meestal schenken we vanaf twee uur geen consumpties meer, terwijl de klanten wel in de zaak mogen blijven. Zo krijg je een geleidelijke uitloop en dus minder proble men". Daarnaast vindt Nette het te gemakkelijk om alleen de stu denten als zondebok aan te wij zen. „Je hebt studenten en studenten. Je mag ze niet zo maar allemaal over één kam scheren. Ik ben er heilig van over tuigd dat niet alleen studenten maar ook tal van randgroeperin- gen de problemen veroorzaken. Overlast is trouwens toch iets wat momenteel overal speelt. We horen ook de verhalen uit Middel burg en Arnemuiden en ik heb nergens gelezen dat daar studen ten bij betrokken waren". Vlissingen heeft er veel moeite voor gedaan om een studen tenstad te worden. Het bijbeho rende studentenleven heeft veel goede dingen voor Vlissingen ge daan, denkt Nette. „Op het ogen blik is bijna tien procent van de Vlissingse bevolking student of MBO:er. De stad is er een stuk gezelliger door geworden, en dat trekt ook weer andere mensen aan, wat goed is voor Vlissingen. Als we nu het studentenleven af gaan breken, dan breken we de gezelligheid af, met alle gevolgen van dien. En wij willen niet terug naar het Vlissingen van tien jaar geleden". Maar een oplossing moet en kan er komen, vindt Peter Nette. „Ik denk daarom dat het tijd wordt dat de caféhouders en de buurt bewoners eens bij elkaar komen. Je kunt tenslotte beter mét dan over elkaar praten". Sint Nicolaas heeft de komende weken weer een overladen programma. In tal van plaatsen worden al weer koortsachtig voorbereidin gen getroffen voor de intocht van Sint Nicolaas. Zo ook in Vlissin gen en Oost-Souburg; in beide plaatsen wordt de Kindervriend op zaterdag 23 november verwacht. Die dag zal De Sint met zijn ge volg om 13.15 uur aanleggen in de Koopmanshaven in Vlissingen waarna een rondgang door het centrum wordt gemaakt in antie ke auto's onder begeleiding van een drumband en een majoret- tenpeloton. Om 15 uur arriveert het gezelschap op de Oude Markt waar al vanaf 14.15 een Zwarte Pieten-circus wordt opge voerd. Vervolgens staat daar een kinderfeest op het programma waarbij tevens de tweede trek king van de Eindejaarsactie wordt verricht en de prijzen van een teken- en gedichtenwedstrijd onder basisscholieren worden uitgereikt. De aankomst van Sint Nicolaas in Oost-Souburg staat gepland op 14.15 uur aan de Loskade. Daar wordt de goedheiligman en zijn gevolg opgewacht door het mu ziekgezelschap Vlijt en Volhar ding en het Twirl-team Schoonenburg. De intocht wordt gehouden met een rondrit door een deel van Oost-Souburg. De Stichting Delta-Show houdt van 15 t/m 17 novem ber een tentoonstelling van kleindieren in de evenemen tenhal De Kruitmolen in Mid delburg. Voor de tentoonstelling zijn een groot aantal kleine rasdie ren ingeschreven, verdeeld over negen categorieën: fa zanten, ganzen, eenden, grote hoenders, dwerghoenders, sierduiven, konijnen, cavia's en gerbils. De inzendingen ko men uit Zeeland, Noord Brabant, Zuid-Holland en Bel gië. De Delta-Show is voor het publiek geopend op vrij dag van 20.30 tot 22.30 uur, op zaterdag van 10 tot 21 uur en op zondag van 10 tot 17 uur. Een bundel boeiende nautische verhalen van Sjouke Joustra Paperback-prijs De auteur signeert zijn boek op zaterdag 16 november a.s. van 14-16 uur bij ons in de zaak Vlissingen Beter: niet duurder! Grote Markt 7 Goes, Lange Geere 28 (naast ANWB) Middelburg OPTICIENS Koop nu een bril bij Pearle en je krijgt er een complete tweede bril' gratis bij. Dat maakt de keuze wel heel erg gemak kelijk. Wel deze advertentie meenemen! Zie de voorwaarden m de winkel. v o o n m t t n b r i m I Deie bon is geldig bij alle Pearle en Pearle Express winkels in heel Nederland. I Vlissingen, Lange Zelke 20 zf ?l (voorheen Dakota) Bellamypark NET IETS NETTER begin december De komplete kollektie SHEAFFER en PARKER vulpennen - balpennen verkrijgbaar bij: Paul Krugersiraai 55-61 4382 MB Vlissingen Tel. 01184-12733 (xRATIS GRAVKREN Meubelen, tapijt, gordijnen, binncn- zon wering VEkOlE* J De juiste produkten tegen de juiste prijs. Kom nu naa.r onze zaken en overtuig uzelf. MOpI EN BETAALBAAR EEN PUZZEL OP ZICH!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1