UIT HET ZAKENHART Telepary wint eerste prijs leerbewerking in Amerika Puzzelen en win Theater Compleet Koudekerkse orchideeënkweker doet zaken met Polen Fix en Geluid verhuisd Kruiswoordraadsel Nieuwe pannekoekenbakker in Middelburgse Kabouterhut Eetdieet, milieudieet Koopavond Zonnebloem in Miro Gids over betere sauna's Midden- en Noord-Zeeland in cijfers 'In de lijst studio' opent filiaal in Maxis Middelburg 'ZE HEBBEN DAAR TEKORT AAN ALLES, ZELFS AAN BLOEMPOTTEN' Kolenkachels Zakelijk I HARTGRONDIG Ad Hanneman Nieuw kantoor AKZ Verzekeringen NIEUWE FOLDER KAMER VAN KOOPHANDEL JONG ONDERNEMEND Jaarbijeenkomst VNO Zeeland Winnaar Woensdag 6 november 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 9 Orchideeënkweker Rinus Wekking uit Dishoek bereidt een zending van enige duizenden jonge orchideeënplantjes naar het Poolse Sary voor. In dit plaatsje, niet ver van Poznan kijkt collega bloemenkweker Edward Lipiec reikhalzend uit naar de dag in april waarop hij met zijn bestelauto de kostbare lading kan komen ophalen. Naast plantmateri- aal is de Poolse kweker ook zeer geïnteresseerd in al het andere dat nodig is voor het werk in de kassen. Bij gebrek aan plantpotten wor den in Polen margarinekuipjes, jampotten en oude vaasjes gebruikt. Het begon van de zomer met de komst van een Poolse stagiaire naar de kwekerij van Rinus Wek king in Dishoek. Via de tuin- bouwopleiding in Poznan kwam de twintigjarige dochter van Li piec vier weken werkervaring op doen in de orchideeënkwekerij aan de Strandweg en daar keek zij haar ogen uit. Zelf afkomstig uit een grote tuindersfamilie, die zich in een ver verleden ook had bezig gehouden met het kweken van orchideeën maar nu alleen nog gewone snijbloemen tot bloei bracht in haar op kolen gestookte kassen, maakte zij haar vader enthousiast voor een hernieuwde start in de orchi- deeëncultuur. „Begin oktober bezocht ik op uit nodiging van de familie Lipiec een tuinbouwbeurs in Poznan en werd op een niet na te vertellen manier ontvangen in Sary, het gehucht waar de drie gezinnen moeten rondkomen van de op brengst van zeven snijbloemkas- sen", vertelt Wekking temidden van zijn exotische bloemenpracht in Koudekerke. „De gastvrijheid was overweldigend en de wijze waarop men daar moet werken onvoorstelbaar. Materiaal is er niet, kapotte ruiten van een kas worden met een oud stuk glas dichtgeplakt en dagelijks moeten er uren besteed worden aan het opstoken van de kolenkachels. Toch is de kwaliteit van de bloe men zeker niet slecht, maar zij zijn wel erg duur. Men kent er geen veiling dus trekken een aan tal van de familieleden een paar keer in de week naar de markten van Warschau en Poznan om hun waar aan de man te brengen. Li piec is één van de eersten die de opkweek van orchideeën in dat land grootschalig wil gaan aan pakken.". Rinus Wekking aan het werk in zijn orchideeënkas. Het was op een maandagavond dat ik die man sprak. Zo tus sen de acht en negen uur in een café. De barman keek door de met regendruppels bevlekte ramen naar buiten en begroet te me met een verveelde knik boven een krant die hij waar schijnlijk al tien keer had doorgebladerd. Ik was zijn enige klant op dat moment. Maar zien drinken doet drinken, dus tien mi nuten laten kwam een man binnen. Onmiddellijk was er leven in de brouwerij. Luiddruchtig-oprecht en spontaan verwonder de hij zich over de geluidsinstallatie. Mooi, vond'ie, en die meest toch een paar duiten duur zijn geweest, zei hij letterlijk. De barman probeerde een grapje, maar dat sloeg niet aan. Ook de koffiemachine werd meer dan goedgekeurd door de mede cafébezoeker. De bewondering voor de apparaten bleek een inleiding voor een verhaal dat hij kennelijk kwijt moest.„We hebben het maar goed", zei hij en leende een vloeitje van me voor zijn shag. „In vier jaar tijd heb ik al twee keer mijn bankstel vernieuwd". Hij en zijn vrouw hadden twee maanden geleden eiken ingeruild tegen leer. En dat eiken stelletje was nog maar vier jaar oud. „En dan zit ik", vervolgde hij duidelijk bewogen, „in dat zwart leren bankstel met de afstandbediening van mijn grootbeeld tevee (bij het woord grootbeeld maakte hij een gebaar zoals vissers als ze over de onlangs gevangen kabeljauw pochen) de beelden in de wereld te bekijken. En geloof me. Meestal wordt ik er niet warm of koud van als ik een kind zie kreperen van de honger. Vorige week werd ik ineens akelig". Hij viel stil, liet met een gebaar van zijn hand het bierglas vul len en leende weer een vloeitje van me. Ik wist dat hij nog meer wilde vertellen, dus toonde ik geduld en begon met de barman een praatje over het weer of zoiets onbenulligs. De man viel me in de rede toen ik een tweede espresso bestelde. „Op de tevee lieten ze zwerfkinderen in Zuid-Amerika zien. Ik keek naar die drommels en tegelijkertijd stopte ik m'n dochter van vier een stukje kogelbiefstuk in de mond. Kijk", en hij fronste zijn al aardig rimpelend voorhoofd, duwde op zijn gezwollen buik en kneep even zijn ogen dicht achter de dikke brilleglazen. „Kijk. Ik heb het goed. Ik werk hard en verdien zoveel dat ik net nog in het ziekenfonds zit. Maar toen ging ik nadenken. Als die schat van een dochter van me enkele duizenden kilometers verderop was geboren, had ze waarschijunlijk nooit kogelbiefstuk geproefd in haar le ven, laat staan tevee gekeken". Toen knalde hij z'n arm mach teloos op m'n schouders. „Maar ik heb geen antwoord", perste hij uit z'n mond. „Ik sta machteloos". Ik had het ook niet. Maar had stof tot denken. Thuis sneed ik het een dag later aan bij de rijst met kalkoenfilet en champig nons met asperges uit blik. Mijn zoon haalde z'n schouders op en mijn vrouw vond dat ik me niet door onmacht mocht laten leiden. „Ik ga op dieet", schoot me ineens te binnen. „Ik ga sober le ven. Drink alleen nog water uit de kraan en eet droog brood met soms een appel. Op zondag eet ik kaas en eieren als luxe. Bovendien ga ik meer lopen en gebruik de fiets en koop geen milieuvervuilende spullen meer. Eetdieet? Milieudieet? Dan moet er toch wat kunnen verande ren. Tijdens zijn verblijf in Polen hielp Wekking zijn collega daar bij het samenstellen van een proef- grondmengsel voor de eerste or- chideeënplanten. „Je moet daar roeien met de riemen die je hebt, want alles is er anders dan hier. De Polen hebben echter een enorme werklust en handels geest, dat zie je overal ook langs de weg en zij zien in de Hollan ders gelijkgestemde geesten. Op de Duitsers hebben zij het niet erg begrepen. Men rijdt liever zonder stoppen dat land door naar hier om rechtstreeks zaken te doen", stelt Wekking die sinds 1976 in de bloemen zit en nu uit sluitend nog orchideeën kweekt die naar landen over de gehele wereld worden geëxporteerd. Wekking ziet het als een uitda ging om zijn Poolse collega ver der te helpen op het terrein waarop hij zelf al zoveel jaren succes oogst. „Niettemin blijven de zakelijke afspraken duidelijk gescheiden van de persoonlijke band die ik inmiddels met de fa milie heb opgebouwd. Dat wil men daar zelf ook zo en dat is goed, want je moet in het oog houden dat je eigen bedrijf ook op een rendabele manier moet blijven doordraaien". Door de snelle groei van de klan tenkring en de verbreding van het dienstenpakket dreigde het kan toor aan huis uit zijn jasje te groeien. Met de ingebruikname van het nieuwe kantoor aan de Badhuisstraat 69 zijn de groei mogelijkheden voor de toekomst van AKZ Verzekeringen zeker gesteld. De heren P.J. de Klerk en P.H. Sijp van AKZ hebben zich gespeciali seerd in verzekeringen voor parti culieren en het Midden en Klein Bedrijf. Voor de laatste categorie beschikt het kantoor over een ge automatiseerd systeem van risico-beheer. Assurantie Kantoor Zeeland ook op dinsdagavond, vrijdagavond en zaterdagmorgen geopend. De afdelingen Vlissingen en Mid delburg van De Zonnebloem hou den samen met en in de Miro op dinsdag 12 november een koopa vond in verband met Sinter klaastijd. Het ligt in de bedoeling om tus sen 18.30 en 21 uur ouderen en minder-validen in de gelegenheid te stellen om in een rustige sfeer hun inkopen te doen. Zonnebloem- en Rode Kruis- begeleiders kunnen desgewenst assistentie verlenen. Rolstoelen zijn beschikbaar. In Vinkeveen zijn zaterdag door uitgeefster Ellen Liem van uit geverij AHmedia (links) de eerste twee exemplaren van de gids 'Nederland Saunaland' uitgereikt. Het boekwerkje werd in ont vangst genomen door de voorzitster van de Nederlandse Sauna Vereniging, mevrouw N. Bierenbroodspot en de voorzitter van de Sauna Alliance Nederland P. Hardenberg uit Vlissingen. In het boekje worden de ruim zeventig betere sauna's in Nederland ge presenteerd. Nog geen jaar geleden vestigde het familiebedrijf Fix, specialist op het gebied van licht- en ge luidsapparatuur, zich in de Ne- derstraat in Middelburg en nu al bleek een verhuizing (naar de overzijde van de straat) noodza kelijk. De nieuwe vestiging van Fix is Nederstraat 19-21. Cornelis Kauffman is duidelijk over de achtergronden van de verhuizing: „We groeiden uit ons jasje. Onze showroom bleek al vrij snel veel te klein te zijn en in ons nieuwe pand kunnen we wat dat betreft met 200 m2 heel wat beter uit de voeten." Kauffman is elke dag samen met zijn zoon en echtgenote druk in de weer met de levering van professionele geluids- en lichtapparatuur aan bedrijven in geheel Zeeland en Noord-Brabant. Bovendien brengt de afdeling verhuur heel wat werkzaamheden met zich mee. De Kamer van Koophandel in Middelburg heeft een folder sa mengesteld, waarin de belang rijkste regionaal-economische informatie over Midden- en Noord-Zeeland is opgenomen. De folder is bedoeld om tegemoet te komen aan de behoefte aan ac tuele gegevens over het district van de Kamer van Koophandel. In de folder is statistische informa tie uit verschillende bronnen - Kamer van Koophandel, CBS, Provincie Zeeland e.a. - overzich telijk bijeen gebracht. De folder "Midden- en Noord- Zeeland in cijfers" bevat gege vens over oppervlakte en bodem- gebruik, bevolking, bedrijfsterreinen, samenstelling en ontwikkelingen van het be drijfsleven, arbeidsmarkt, recrea tie, havenactiviteiten en visserij. "Midden- en Noord-Zeeland in cijfers" is geen eenmalige uitga ve van de Kamer van Koophan del. Het ligt in onze bedoeling dat deze uitgave minstens tweejaar lijks zal verschijnen. De Kamer van Koophandel verza melt al jaren gegevens over de re gionale economie om haar beleidsadviserende taak goed uit te kunnen voeren. Om de infor matie - ook voor het bedrijfsleven - snel en gemakkelijk toegangelijk te maken, heeft de Kamer een geautomatiseerd Regionaal Eco nomisch Informatiesysteem (REIS) opgebouwd. Veel van wat bekend is over de economische gang van zaken in de regio Midden- en Noord- Zeeland, is in het "REIS" op geslagen. Ook gegevens die door andere instanties zijn verzameld. Naast de actuele gegevens bevat het "REIS" ook gegevens uit het verleden, zodat een analyse van de ontwikkelingen tot de moge lijkheden behoort. Bovendien zijn nationale gegevens die voor Midden- en Noord-Zeeland ,van belang zijn in het "REIS" op genomen. Nu het buiten te koud wordt en de handel op straat stil ligt, heeft Uri Vinakur van 'In de lijst studio' uit de Sint Janstraat in Middel burg, zijn heil gezocht binnen de muren van Maxis. „Mijn winkel in de stad is te klein Michael Telepary met zijn bekroonde leren tas. Met een klein, maar prachtig bewerkt leren heuptasje heeft Michael Telepary uit Middel burg in het Mekka van de leerbewerking. Dallas, de eer ste prijs gewonnen. Over zijn prijs, het ambacht van leer bewerken en zijn knusse win kel aan de Kromme Weele in Middelburg vertelt Michael met liefde en trots. "Om mee te doen aan de inter nationale leerbewerking wed strijd van The International Federation of Leather Guildes meet je in Europa lid zijn van het Europese Gilde van leerbewer- kers. Ik was pas lid geworden in juli en een paar maanden later win ik die eerste prijs. Da's toch wel bijzonder", meent Michael Telepary. Het winnende tasje is versierd met een afbeelding van een tijger die op het punt staat zijn prooi te bespringen. Hoe klein de tijger ook is, de dreigen de uitdrukking ervan is goed te zien. Michael Telepary gebruikt voor het maken van zo'n tijger een bijzondere techniek, die maar weinig mensen, in ieder geval in Nederland beheersen. "Door laagje voor laagje leer te bewer ken en op elkaar te plakken be reik je zo'n resultaat. Maar die techniek, embossing genoemd, vraagt enorm veel geduld en kracht", verzekert Michael. De Amerikaanse jury heeft het in het juryrapport over "Excellent embossing" en noemt het tasje "A well formed piece of lea- thercraft". In zijn winkel Leather Craft Mi chael is alles met de hand ge maakt. De leren riemen, de cowboylaarzen, de tasjes en le ren kleding, alles maakt Michael in zijn atelier, samen met zijn broer Eddy Telepary. De Indiaan se sieraden importeert hij zelf uit Amerika. Onlangs bezocht hij de reservaten in New Mexico wa.ar deze ooit zo trotse stammen nu een kwijnend bestaan leiden. "Met hartzeer heb ik gezien hoe de Indianen daar leven, ik heb daar geen een Indiaan zien la chen en van hun prachtige kle ding met verentooien is weinig over". Miflhael is dan ook blij dat hij die sieraden rechtstreeks van hen gekocht heeft, zodat de tus senhandel geen misbruik kan ma ken van hun armzalige positie. En de laatste tijd is er meer aan dacht voor het lot van de India nen. Michael merkt dat ook door de grote vraag naar allerlei Indi aanse artikelen. De filmtopper Dances with wolves is daar me de oorzaak van. "De film Dances with wolves laat prachtige details zien van Indiaanse kleding en sie raden. Ik heb die artikelen hier in mijn winkel en de klanten herken nen dat direct". Naast de cowboy- en Indianenar- tikelen heeft Michael ook oog voor nieuwe trends in de lëermo- de. Voor de beveiligingsdienst van Vijvervreugd in Middelburg maakt hij leren heuptasjes waar de portofoon een veilig plekje heeft. En wie zijn golfballetjes in een speciaal tasje wil opbergen kan ook terecht bij Michael. Veel van zijn klanten komen uit Bra bant en België, maar ook Duit sers zijn gek op zijn artikelen. "In Domburg hebben we ook een winkel die in de zomer geopend is. Het zijn vooral Duitse toeristen die graag een handgemaakte riem of laarzen dragen", vertelt Michael. Maar ook de groothan dels en andere winkels", zoals Western House op de Kal- verstraat in Amsterdam hebben graag werk van hem. om alles uit te stallen, daarom ben ik blij hier enige vierkante meters te kunnen huren om inge lijste posters te koop aan te bie den. Daarnaast zullen er ook hologrammen en losse platen en posters verkrijgbaar zijn. Voorlo pig probeer ik deze winter samen met mijn vrouw deze nieuwe lo catie uit, daarna beslissen wij of we ook de rest van het jaar hier blijven staan". 'In de lijst studio' in Maxis heeft de zelfde ope ningstijden als het groot winkel bedrijf zelf. Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen Zeeland houdt vrijdag 8 november tussen 15.30 en 18 uur haar jaarbijeenkomst in de Stadsschouwburg in Mid delburg. Tijdens de bijeenkomst wordt het samenwerkingsproject Student Productief in Bedrijf gepresen teerd; daarmee wordt beoogd de relatie tussen het Zeeuwse be- drijfslaven en de Hogeschool Zeeland op een andere leest te schoeien. Dr.ir. A.P. van Antwer pen, voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool geeft er vervolgens zijn visie op. Landelijk voorzitter van het Ver bond van Nederlandse Onderne mingen dr. A.H.G. Rinnooy Kan spreekt vervolgens over 'Een keuze voor economische vita liteit'. Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 5-74-68-27-11 - 19-56-2-25-63-41 HORIZONTAAL: 1 grappenmaker; 8 stad in Frankrijk; 12 stoep met treden; 13 lichaamsdeel; 14 heen en terug; 16 grondsoort; 17 van tijd tot tijd; 18 voermansroep; 19 boom; 21 bijwoord; 22 morsdoekje; 23 voertuig; 24 inkerving; 26 gesloten; 27 deel v.d. dag; 29 hoofddeksel; 30 hatelijke toespeling; 32 tijdelijk gebruik; 34 gebeurtenis; 36 maanstand; 38 Buig. munt; 39 paardeslee; 41 metaal; 42 walm; 44 schoolvak; 45 deel v.e. vaartuig; 47 op het ogenblik; 49 persoon'; 51 bezieldheid; 53 koperen mondstuk; 56 loofboom; 58 stad in Rusland; 60 familielid; 61 oogziekte; 63 boomloot; 64 niet-deskundige; 66 Amsterdams peil; 67 voor; 68 soort gewicht; 69 orgaan; 70 god der liefde; 72 goudeenheid; 73 gebakje; 74 kleurling; 76 hoofddeksel; 77 verwijzingsteken. VERTI KAAL: 1 in erge mate; 2 let wel; 3 muzieknoot; 4 deel v.d. voet; 5 rivier in Duitsland; 6 deel v.e. auto; 7 stoomschip; 8 dans; 9 vorde ring; 10 pers. vnw.; 11 slordig werker; 13 slang; 15 kleurstof; 17 voertuig; 18 kopen en verkopen; 20 zitkussen; 22 vloeibare spijs; 23 kruisbloemige plant; 25 zoogdier; 26 sportevenement; 28 deel v.d. dag; 30 biersoort; 31 schoeisel; 33 boek; 35 splitisingsprodukt; 37 rund; 40 leuning; 43 bundel; 46 weefsel; 48 pl. in Limburg; 50 los neerhangend; 52 Ned. Spoorwegen; 54 schoorsteenzwart; 55 leng temaat; 57 vreemde munt; 59 orgaan; 61 afdruk; 62 voetzoeker; 65 priem; 66 water in N-Brabant; 69 afgemat; 70 vlaktemaat; 71 land maat; 73 sint; 74 cent; 75 mil. rang. Oplossing van puzzelkrant 30/10 HORIZONTAAL: 1 trekker: 6 essence; 12c1 vorm; 14 pons; 15 R.K.; 17 kam pement; 20 II.; 21 pak; 23 termiet; 24 koe; 25 Edam; 27 renet; 28 koop; 29 dinar; 31 Ier; 32 partij; 33 slab; 35 dorp; 36 weetal; 37 molton; 39 lier; 41 pier; 43 asiel; 45 pro; 47 staar; 49 ster; 50 waard; 52 sago, 53 sar; 54 tartaan; 56 lip; 57 A.P.; 58 Muntendam; 60 op; 61 zult; 62 even; 64 exegese; 65 klopper. VERTIKAAL: 1 torpeoo; 2 e.v.; 3 kok; 4 krat; 5 emmer; 7 speet; 8 Sont; 9 ent; 10 N.S.; 11 ellepijp; 13 Eemnes; 16 Kadi; 18 prei; 19 mier; 20 loot; 22 kanselier; 24 korporaal; 26 Maleier; 28 kartets; 30 ratel; 32 polis: 34 bar; 35 dop; 38 cas save; 40 krater; 42 kropper; 44 stap; 45 part; 46 Oran; 48 agio; 50 wants; 51 dadel; 54 tule; 55 NAVO; 58 mug; 61 ze; 63N.P. Wlnwoord: MAN EN PAARD NOEMEN De winnaar van de puzzel deze week mag zich hoofdprijswin naar voor de maand november noemen. Hij (of zij natuurlijk) krijgt een avondje Theater Com pleet; dat wil zeggen: heerlijk di neren in het restaurant de Theatre van de Stadsschouw burg, naar de voorstelling van Heijermans, in de pauze aan de bar koffie (dus niet wachten in de rij) en na afloop van de voorstel ling een borrel met knabbels aan diezelfde bar. Dat alles gebeurt op woensdag 20 november, dus als u meedoet aan de puzzel hou dan die datum vrij. Overigens zijn er meer voorstel lingen waar een Avondje Theater Compleet aan vastzit. Wie naast de voorstelling wil genieten van de culinaire hoogstandjes van de chefkok van Du Theatre, kan zo'n avondje zelf verwennerij gewoon bij Uit in Zeeland reserveren. De voorstelling Heijermans van het Nederlands Volkstoneel krijgt veel aandacht, zoals afgelopen zondag in het programma Rem brandt op de tv. Het stuk gaat over het leven van de schrijver Herman Heijermans. Een bewo gen leven vol tegenstellingen, dat voor dit toneelstuk op papier werd gezet door Arthur Japin en Frits Lambrechts. De spelers: Frits Lambrechts, Maeve van der Steen, Annette Nijder, Ben Cra mer, Kiki Hessels en Jet van der Meij. De regie is in handen van Ton Lutz. Behalve gespeeld wordt er ook gezongen. Meedingen naar deze hoofdprijs? Stuur dan de oplossing van deze puzzel (op een briefkaart) naar de redactie van De Faam/De Vlissin- ger. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Uw inzending moet voor volgende week woensdag in ons bezit zijn. De winnaar van de puzzel van twee weken geleden is mevrouw G. Flierman uit Vlissingen. Zij ontvangt vrijkaartjes voor de voorstelling 'Edmond Jules Goncourt' op vrijdag 8 novem ber. Veel plezier mevrouw. In het bekende pannekoekenhuis De Kabouterhut aan het Oost kerkplein in Middelburg staat sinds vorige week een nieuwe pannekoekenbakker achter het fornuis. De familie Evertse uit Zierikzee nam het bedrijf over van de vorige eigenaren, die in twaalf jaar tijd met hun restau rant naam maakten tot ver buiten de Zeeuwse grenzen. Op de dag van de heropening lijkt De Kabouterhut meer op een bloemenwinkel dan op een pan nekoekenhuis. Niettemin zijn broer en zus Cliff en Peggy Evert se al druk in de weer voor de eer ste gasten die 's middags verwacht worden. Onder de su pervisie van hun vader, Piet Evertse willen zij proberen de goede naam die De Kabouterhut sinds jaren met zich mee draagt, hoog te houden. Daarbij weten zij zich ook gesteund door hun moe der, Linda Fischer, die in haar restaurant Concordia in Zierikzee haar twee kinderen een horeca- opleiding gaf, die hen nu in staat De nieuwe bedrijfsleiding van De Kabouterhut: Piet Evertse en zijn kinderen Cliff en Peggy. moet stellen een eigen zaak te leiden. „Cliff en Peggy zijn in de horeca groot geworden en met de aankoop van dit pannenkoe kenhuis kunnen ze hun ervaring verder uitbouwen. Bovendien moet Cliff ook zijn horecapapie- ren zien te halen, want die zijn onontbeerlijk, zegt zij beslist". Het is de bedoeling dat De Ka bouterhut in de naaste toekomst het pannenkoekenassortiment meer in de culinaire richting gaat uitbreiden. „We zijn daar in de fa milie druk mee bezig, maar het heeft nog even zijn tijd nodig. In ieder geval is iedereen erg en thousiast om hier aan de slag te gaan", zegt Linda Fischer tenslot te.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 9