Teun Hoeks brengt komedieachtige schilderijen-fotografie Kunst in de kerk op Walcheren Presentatie eerste demo Mark VanderFeen Friends Back to Rave in De Piek Kerkconcert in Hervormde Kerk Kapelle 7 NOVEMBER T/M 13 NOVEMBER IN MIDDEN ZEELAND TOT 3 DECEMBER IN BELLAMY 19 Hoofdrol voor Middelburgse in KRO-jongerenserie 'Nummer 28' Boek over Atlantikwall herdrukt Piet Reijnierse exposeert in Rabobank Jubileumconcert Veere's Genoegen KUNST IN DE KERK Bouwstijlen Cultuur-historische monumenten Peter Sijnke Volksmuziek met Ambras in -s. Heerenhoek Najaarsconcerten Zeeuws Orkest Tentoonstelling Nationale Schildersprijs ■hYi" EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF Woensdag 6 november 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 7 iEf Ife IM Hlï is* lïï ®0* lïï In de expositieruimte voor heden daagse kunst Bellamy 19 in Vlis- singen wordt tot en met 3 december een solo tentoonstelling van beeldend kunstenaar/fotograaf Teun Hoeks uit Breda. De tentoonstelling omvat zowel recente als vroegere fotowerken van fors formaat (130 x 200) uit de periode 1987-1991. Daarnaast toont Hoeks een aantal tekenin gen als studies voor nieuwe pro jecten. De tentoonstelling kwam tot stand in nauwe samenwer king met de Torch Galerie Am sterdam. In een recensie over het werk van Teun Hoeks schrijft Antje von Graevenitz geen scheiding te kunnen aanbrengen tussen Hoeks' bestaan als kunstenaar en zijn werk. Hij is alles tegelijk, uitvinder van fotosituaties, schil der, fotograaf, decorontwerper, regisseur en de in zijn foto's afge beelde hoofdpersoon: het man netje Als figuur in de vaak ingekleurde zwart-wit foto's treedt hij handelend op, maar hij lijkt ook op onnavolgbare wijze tot handelen te worden gedwon gen omdat hij in onvoorziene si tuaties verzeild raakt. De wereld van zijn mannetje is bezaaid met struikelblokken. De werkelijkheid wordt juist onwerkelijk en het al ledaagse sprookjesachtig. De vraag rijst wie Teun Hoeks nu echt is: de scherpzinnige maker die alles tot in het kleinste detail bedenkt, voorbereidt, uitvoert en alle touwtjes in handen heeft? Of is hij werkelijk de naïeve figuur uit het verhaal van zijn foto's? werkt hij zichzelf of alleen zijn dubbel ganger listig in absurde situaties? Hoeks verpakt in ieder geval filo sofische waarheden over zijn kunstenaarschap in komedieach tige schilderijen-fotografie. Het is een filosofische beeldtraditie waarbij Hoeks zeker de meest picturale en sprookjesachtige fo tografie heeft uitgevonden. Eén van de fotowerken van Teun Hoeks. In Kasteel van Batavia in Westka- pelle vindt vrijdag 1 november om 21 uur een live-presentatie plaats van het resultaat van de eerste demo: 'Lonely Boy', van de rock groep Mark VanderFeen Friends. De songs, die op de demo staan, zijn door Mark gecomponeerd en gearrangeerd teh behoeve van de Unicef-actie voor de Braziliaanse straatkinderen. De opbrengst van de demo komt dan ook geheel ten goede aan deze actie. De for matie Mark Vanderfeen Friends bestaat uit Jame Quite (drums), Sylvia (zang), Brian Qui te (gitaar), Jefta Bakker (gitaar) en Mark vanderFeen (toetsen en zang). Mark VanderFeen: opbrengst demo is bestemd voor Unicef. Rowena Kerkhove uit Middelburg. Rowena Kerkhove (18 jaar) uit Middelburg is één van de zeven jongeren die een jaar lang een hoofdrol gaat vervullen in het nieuwe 31-delige jongerenpro gramma 'Nummer 28, zo echt als het leven zelf' dat de KRO- televisie op zondag van 18.30 tot 18.50 uitzendt in het jongeren- blok 'Crash'. Bijna een jaar lang volgt de ca mera de belevenissen van vier meisjes en drie jongens in de leeftijd van 16 tot 21 jaar die sa men een oud herenhuis aan de rand van het centrum in Amster dam betrekken. Rowena werkte tot voor kort op de versafdeling van een supermarkt in Middel burg. Nu moet ze werk gaan zoe ken in Amsterdam: „het liefst in een kledingzaak of een schoe nenwinkel". Ze denkt dat ze is uitgekozen omdat ze uit Middel burg komt: „Zo'n meisje uit Zee land. Ik weet niet wat ik er van verwachten moet maar ik denk wel dat het heel gezellig wordt. Amsterdam trekt me gewoon." Donderdag 7 november verschijnt de bewerkte herdruk van het boek 'Atlantikwall in Zeeland en Vlaanderen gedurende op bouw en strijd 1942-1944', met bijlagen, geschreven door Hans Houterman en Hans Sakkers. Ter gelegenheid van dit feit geeft Hans Sakkers op vrijdag 15 no vember om 20 uur voor belang stellenden een diapresentatie over de Atlantikwall in Hotel Wal cheren, Brouwerijstraat 21 in Koudekerke. Jongerencentrum De Piek houdt zaterdag 9 november om 21.30 uur een swingavond onder de naam Back to Rave. Het programma van de avond wordt voornamelijk ingevuld met rave-muziek. Donderdag 7 no vember is in De Piek vanaf 20 uur een Groove-café en vrijdag wordt er om 14 en om 20 uur een jam sessie gehouden. De Middelburger Piet Reijnierse exposeert in november een aan tal van zijn teken- en schilderwer ken. Zijn werk is te bezichtigen, gedurende de openingstijden, in de hal van het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Lange Gee- re in Middelburg. Na een studie bouwkunde en ar chitectuur bekwaamde Reijnierse zich in zijn vrije tijd in portretteke nen en schilderen. De laatste ja ren ontwikkelde hij zijn vaardigheden in de vrije kunst. Op de expositie is een selectie studiewerken te zien. De muziekvereniging Veere's Ge noegen viert dit jaar haar 70-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan geeft zij zaterdag 9 november een concert in verenigingsge bouw De Zandput in Se- rooskerke. Aan het concert wordt medewer king verleend door de jeugdgroep van de muziekvereniging, door de slagwerkgroep en het concert werdt besloten met een optreden van het fanfareorkest. Het con cert begint om 19.30 uur. Zaterdag 9 november is er een kerkconcert in de Nederlands Hervormde kerk te Kapelle waar in de Christelijke Oratorium Vere niging uit Goes een uitvoering geeft. De aanvang is om 20 uur. Op het programma staan werken van verschillende componisten. Medewerking aan het concert wordt verleend door organist Stoffel Gunst, door Annet Veen op de harp en door de tenor Hen ry Muldrow. Het geheel staat on der leiding van Izaak Ruissen. Onder de titel "Kunst in de kerk" zult u in principe iedere eerste woensdag van de maand op deze plaats een arti keltje aantreffen over Walcher- se "kerkelijke voorwerpen". Het leek de redactie van De Faam en De Vlissinger een goed idee eens aandacht aan deze minder bekende kunst te besteden. Om wat voor voor werpen gaat het daarbij? U moet niet denken aan kost baarheden van zilver en koper als avondmaalsbekers, leze naars e.d., maar aan interes sante orgels, bijzondere preekstoelen, gebrandschilder de ramen, schilderijen, beel den, graftombes etc. We nemen het begrip kunst dus - heel bewust - nogal ruim. In de titel "Kunst in de kerk" zit overigens een verwijzing naar de voorgaande kunstru brieken in deze krant en naar het radioprogramma "De kerk in het midden", dat van vorig jaar september tot afgelopen zomer wekelijks op Omroep Zeeland te beluisteren was. Ter inleiding van de nieuwe se rie een meer algemeen verhaal over kerken in Zeeland en op Walcheren. De Romaanse stijl heeft in Zee land nauwelijks sporen nagela ten. De Gotiek echter des te meer. Een voor Vlaanderen en onze streken typerende bouwstijl is de Scheldegotiek, die een korte maar hevige bloeiperiode kende in de perio de 1200-1250. U kunt die bouwstijl herkennen aan de zo genaamde knopkapitelen (dat zijn in gestyleerde bloemvorm bewerkte onderdelen van de bovenzijde van een zuil). Voor beelden hiervan vindt u in Aar denburg en dichterbij in de Balanspoort van de Middel burgse Abdij. In de 13de eeuw ontstond de Vlaams-Zeeuwse baksteengo- tiek. Alle kerken in Zeeland die tussen het midden van de 13de eeuw aan het einde van de 14de eeuw werden ge bouwd behoren tot deze bouwstijl. Voorbeelden zijn on der andere de kerken van Ka pelle en Kloetinge en de Middelburgse Koorkerk. Als laatste middeleeuwse bouwstijl wordt vanaf de 15de eeuw in ons gewest een nieu we, in Brabant ontstane stijl toegepast: de Brabantse go tiek. Kenmerkend voor deze bouwtrant is ondermeer het koolbladkapiteel. Van deze gro te, rijke stijl vindt u voorbeel den in ondermeer Hulst, Goes en Veere. Na de Reformatie in het laatste kwart van de 16de eeuw werden veel voormalige katholieke kerken door de pro testanten in gebruik genomen. Er werden betrekkelijk weinig kerken speciaal voor de pro testantse eredienst gebouwd. Een belangrijke uitzondering vormt de in de barokke stijl van het Hollandse klassicisme op getrokken Oostkerk te Middel burg (1647-1667). Door het teruglopen van het bevolking saantal en een vermindering van de welvaart werden in de 18de eeuw nauwelijks nieuwe kerken gebouwd. Een uitzondering vormt de Lu therse Kerk te Middelburg (1738-1742). De 19de eeuw bracht neoklassicistische en neogotische kerken, echter niet of nauwelijks ojb Walche ren. De wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog le verde enkele bakstenen kerken op, zoals de op de vroeg christelijke basiliek geïnspireer de rooms-katholieke kerk in Middelburg. Ook nadien wer den nog kerken gebouwd, maar die laten we hier buiten beschouwing. Historische kerkgebouwen hebben niet alleen een religieu ze betekenis, maar zijn tevens een belangrijk stuk cultuur historisch erfgoed. Vaak vor men ze letterlijk het middel punt van een stad of dorp. Zeker in Zeeland, met zijn spe cifieke kerkringdorpen: de kerk in het midden. Er bestaat veel belangstelling voor oude kerken. Dat blijkt on dermeer uit de bovengenoem de radioprogrammaserie of uit het populaire "Kerkepad" (van de NCRV). Ook verschijnen er regelmatig boeken of brochu res over historische kerkgebou wen. Landelijk bestaan verenigingen en stichtingen die zich met kerkhistorie of kerkge bouwen bezighouden. Zeeland kent sinds 1976 de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Deze heeft tot doel om in zo breed mogelijke kring belangstelling voor monumentale kerkgebou wen te wekken en zo mogelijk gebouwen in eigendom te ver werven en te restaureren. In de volgende aflevering ge ven we een overzicht van de belangrijkste historische kerk gebouwen op Walcheren en daarna nemen we een kijkje achter de kerkmuren op zoek naar kunst in de kerk. Zaterdag 9 november treedt de Zeeuwsch-Vlaamse volksmuziek groep Ambras vanaf 20 uur op in de Jeugdhoeve in 's-Heerenhoek. De populaire groep maakt haar opwachting tijdens een Zeeuwse Avond die op initiatief van het bestuur van de Jeugdhoeve wordt gehouden. Het is de eerste keer dat deze groep optreedt in de Zak van Zuid-Beveland; in het voorprogramma zingt Engel Rein- houdt enige oude en nieuwe liedjes. Het Zeeuws Orkest, onder leiding van Lex Veelo, verzorgt tussen 10 november en 15 november een aantal najaarsconcerten. Er werden werken van onder ande ren Schubert, Van Beethoven en Dvorak uitgevoerd. Zondag 10 (14.30 uur) en dins dag 12 november (20 uur) zijn de Zeeuwse muzikanten in de Mid delburgse Concert- en Gehoorzaal te beluisteren, don derdag 14 november kunnen de Vlissingse oren op scherp wor den gezet, dan is het Zeeuws Or kest in het Scheldekwartier, aanvang 20 uur. De Grote Kerk in Goes vormt het decor voor het laatste concert op vrijdag de 15e, aanvang eveneens 20 uur. Floris Mijnders soleert in het con cert voor cello en orkest van Dvorak. Mijnders is verbonden aan het Gelderse Orkest. In weefatelier en expositieruimte Multi Colour aan de Torenweg 4a in Middelburg wordt tot 23 no vember een tentoonstelling ge houden van de Nationale Schildersprijs. De prijs werd vijf jaar geleden in gesteld door het Bedrijfschap Schildersbedrijf; daardoor wilde de schildersbedrijfstak (5.000 werkgevers en 35.000 werkne mers) de aandacht vestigen op het meest zichtbare resultaat van schilderwerk: kleur. Uit 92 aan meldingen selecteerde een jury negen objecten die tot de kans hebbers behoren. Tevens werd een veertigtal objecten geselec teerd voor de expositie 'Nationale Schildersprijs 1991', die op ver schillende plaatsen in Nederland wordt gehouden. In het Zeeuwse is dat bij de Studie Club Schilders Zeeland te Middelburg. De expo sitie is te bezichtigen op dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur. BURGH-HAAMSTEDE De Bewaerschole. Aquarellistenk- ring Waterkrinkel, Jannie Stege- man, Selma Verhoeven-Magré, Jaap Vermeulen, Hans Vuurens en Herman van Zeggeren. Ma. t/m za. van 13.30 tot 16.30 uur. GOES Galerie llona Schmit. Ilona Schmit, schilderijen en andere werken. Za. 14-17 uur, hele jaar. Lunchcafé. (Grote Markt). Dhr. Geeldhoed, schilderijen. Di. t/m za. van 9 tot 18 uur. Galerie Van den Berge. (Wijn gaardstraat 3-D. Eveline van Duyl, ruimtelijk werk. Wo. t/m za. van 13 tot 17 uur. Gemeente Archief. Rino Visser, aquarellen uit het Zeeuws platen boek. Rabobank. (Grote Markt). Rie Baauw, Zicht op Zeeland, oliever ven. Tijdens openingstijden. Museum voor Zuid- en Noord- Beveland. (Singelstraat 13). Rien Poortvliet, schilderijen. Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, Za. van 11 tot 16 KAMPERLAND Restaurant PapilionLydia Klop- Steendijk, acquarellen en portret ten. Ma t/m za. v.a. 10 uur, zo. van af 17 uur. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven er\ werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin De lano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschil derijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunst handel De Witte Swaen-t Zee paardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en mo derne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180 29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak ge opend. tel 01180-16323. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteen- sedijk 7). Expositieruimte: Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen, het sterke geslacht: leven en werk en 3 platte landsvrouwen. Hal begane grond: Het sterke geslacht. Jeugdafdeling: Kinderboekillustraties van The Tjong Khing. Souterrain: Trees Ver- willigen, portretten. Eerste verdie ping: zeeuwse biografische woordenboeken. Openingstijden bibliotheek. Zeeuws Documenta tiecentrum. (Kousteensedijk 7). Tweede verdieping: De Zeeuwsche Confectie Fabriek. Openingstijden bibliotheek. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Ba lanszalen: Een hollandse ten toonstelling. Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur, di. t/m vr. van 10 tot 17 uur. Stichting Beeldende Kunst Zee land. (Kuiperspoort 22). Nel Lins- sen, vijf jaren papieren sieraden 1986-1991. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. Het Middelburgs Koffiehuis. (Lan- geviele 61). S. Baaijens, foto's "Pa rijs '91". Elke dag van de week. Balans 17. (Balans 17). Bob Pin gen, Onechte paradijzen. Wo. t/m vr. van 11 tot 16 uur. Deltan-galerie. (Poelendaelesingel 10). Mieke Radema-Geraedts, stil leven in aquarel. Tijdens kantooru ren. Roggeveen. (Noordsingel 106). Schilderijen en tekeningen van de tekenclub. Dagelijks geopend van 9 tot 17 uur. Rabobank. (Lange Geere 3). Piet Reijnierse, Schilderijen. Tijdens openingstijden bank. Multi Colour. (Torenweg 42). Natio nale Schildersprijs 1991. Di. t/m za. 10 tot 17 uur. Galerie B.Witte. (Vlasmarkt 11). He/mi ter Horst, Foto's. Di. t/m za. 10.30 tot 12.30 en 13.30 tot 18 uur. NEELTJE JANS VLISSINGEN Iguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlis- singen/Breskens. Op dubbeldeks veerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema het geven van een beeld van Zeeland als va kantieland voor iedereen. Strand- hotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetari um. Bellamy 19. (Bellamypark 19). Teun Hoeks, recente fotowerken. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m zo. van 13 tot 17 uur. DONDERDAG 7 NOVEMBER Brigitte Kaandorp, theaters how, Stadsschouwburg, Molen water 99, Middelburg, 20 uur. Ferry Klajee en Bert Stege- man in 'Edmond en Jules de Goncourt'. VRIJDAG8 NOVEMBER Brigitte Kaandorp, theaters how, Stadsschouwburg, Molen water 99, Middelburg, 20 uur. Edmond Jules de Goncourt, toneelvoorstelling. Vestzakthea ter, Bellamypark, Vlissingen, 20.30 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. Middelburgs Theater, komedie "Polyester Polka", Middelburgs Minitheater, Verwerijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. Cotton Club, Bluesette en Duo Bourbon, Cosmo, Voltaweg, Vlis singen, 21 uur. ZATERDAG 9 NOVEMBER Brigitte Kaandorp, theater show, Stadsschouwburg, Molen water 99, Middelburg, 20 uur. Back to Rave 1, rave-muziek. Jongerencentrum De Piek, Helle bardierstraat 11-13, Vlissingen, 21.30 uur. Christelijke Oratorium Vereni ging Goes, kerkconcert. Her vormde Kerk, Kapelle, 20 uur. Muziekvereniging "Veere's Ge noegen", concert. De Zandput, Serooskerke, 19.30 uur. STEC, blijspel "wie niet weg is, is gezien". De Zwaan, Kromwe- gesingel 1a, Oost-Souburg, 20 Het Calamus Klarinet kwartet. ZONDAG 10 NOVEMBER Het Glazounov Saxofoonkwar tet en het Calamus Klarenet- kwartet, koffiekonsert, Kloveniersdoelen, Achter de Houttuinen 30, Middelburg, 11.30 uur. Het Zeeuws Orkest, concert. Concertzaal, Singelstraat 13, Middelburg, 14.30 uur. De Zeeuwse Komedie, to neelstuk "Het lied van de moor denaar", Vestzaktheater, Bellamypark, Vlissingen, 15 uur. Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een bedreiging. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schilderijen, tel. 01192-1373, Dage lijks geopend. Een scene uit Tartuffe van Molière. DINSDAG 12 NOVEMBER Tartuffe, komedie door het RO Theater, Stadsschouwburg, Mo lenwater 99, Middelburg, 20 uur. Het Zeeuws Orkest, concert. Concertzaal, Singelstraat 13, Middelburg, 20 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. WOENSDAG 13 NOVEMBER Oedipus, tragedie door het RVT Antwerpen, Prins van Oranje, Goes, 20 uur. Helmert Woudenberg, soloto neel, Stadsschouwburg, Molen water 99, Middelburg, 20 uur. VRIJDAG 8 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Thelma en Louise' 19 en 21.45 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 19 en 21.45 uur. Al hambra III Vlissingen, 'Terminator 2' 19 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Spy- maker' 19 en 21.45 uur. Grand theater Goes, 'Termina tor 2' 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, 'Dying Young' 19.30 uur, 'Comfort of Strangers' 22 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Green Card' 20 uur, 'Jung le Fever' 22.30 uur. ZATERDAG 9 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Thelma en Louise' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Termi nator 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Spy- maker' 19 en 21.45 uur, 'The Fis her King' 24 uur. Grand theater Goes, 'Terminator 2' 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, 'Dying Young' 19.30 uur, 'Comfort of Strangers' 22 uur. Schutters hoftheater Middelburg, 'Green Card' 20 uur, 'Jungle Fever' 22.30 uur. ZONDAG 10 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Thelma en Louise' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Termi nator' 14, 19 en 21.45 uur Al hambra IV Vlissingen, 'Spymaker' 19 en 21.45 uur. Grand theater Goes, 'Terminator 2' 14, 19 en 21.45 uur. Electro Middelburg, 'Dying Young' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Jungle Fever' 20.30 uur. MAANDAG 11 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Thelma en Louise' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Spymaker' 20 uur. Grand theater Goes, 'Termina tor 2' 20 uur. Electro Middel burg, 'Dying Young' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Jungle Fever' 20.30 uur. DINSDAG 12 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Thelma en Louise' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Spymaker' 20 uur. Grand theater Goes, 'Terminator 2' 20 uur. Electro Middelburg. 'Dying Young' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Jungle Fever' 20.30 uur. WOENSDAG 13 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Thelma en Louise' 14 en 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14 en 20 uur. Al hambra III Vlissingen, 'Terminator 2', 14 en 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Spymaker' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Terminator 14 en 20 uur. Electro Middel burg, 'Dying Young' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Jungle Fever' 20.30 uur. DONDERDAG 14 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Thelma en Louise' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Spymaker' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Terminator 2' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dying Young' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Jungle Fever' 20.30 uur. ZATERDAG 9 NOVEMBER Alhambra IV Vlissingen, 'Beer tje Sebastiaan' 14 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Jungle book' 14 uur. ZONDAG 10 NOVEMBER Alhambra IV Vlissingen, 'Beer tje Sebastiaan' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Jungle book' 14 uur. WOENSDAG 13 NOVEMBER Alhambra IV Vlissingen, 'Beer tje Sebastiaan' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7