informatiepagina van de gemeente vlissingen Bouw van het Arsenaalcomplex start dit jaar I i Hofwijk in aanbouw Aktie Tankslag verloopt goed r Lange Zelke wordt overkapt Q 1/ Studiedag bij het gemeentelijk archief Opnieuw bestraten Middelburgsestraat Financiering is rond Teun Hoeks in Bellamy 19 I Commissies Politie verwijdert verkeersborden 16-31 redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Diabetes Fonds Collecteert Omleidingen en busroute Maritiem attractie centrum De uitkijktoren Zalen, horeca en commerciële ruimten Appartementen Planning Welzijnsprogramma 1992 in de maak Doorgerot Onderzoek naar baarmoederhalskanker Ó-3I Even bijpraten met wethouder De Haas Wetgeving Iniichtingen Lange Zelke en Walstraat Milieubeleidsplan Lokale Kontaktgroep Milieu Woensdag 6 november 1991 DE VLISSINGER Maandag 11 november aan staande wordt gestart met her bestrating van de Middelburgsestraat, tussen de Esdoornstraat en de Lekstraat. Afhankelijk van de weersom standigheden duren de werk zaamheden tot en met vrijdag 13 december aanstaande. Het wegdek van het betreffende deel van de Middelburgsestraat ligt er nu erg slecht bij als gevolg van eerdere werkzaamheden aan de waterleiding. De toen tij delijk dichtgemaakte delen zijn nu zo ver ingeklonken dat het hele wegdek opnieuw bestraat kan worden. Hetzelfde gebeurde eerder met het wegdek van Gro te Abeele. De werkzaamheden worden in gedeelten uitgevoerd. Er zal zo gewerkt worden dat verkeer al tijd de aangrenzende Witte Wijk in - en uit kan. Ook wordt er voor gezorgd dat de aan de weg lig gende woningen bereikbaar zijn. Alle omleidingen worden met borden aangegeven. Gedurende de werkzaamheden zal bus 57 een andere route vol gen: via de Lekstraat en de Don- gestraat. Eén bushalte in de Middelburgsestraat (die bij de Witte Wijk) wordt tijdelijk ver plaatst naar de Lekstraat. De an dere bushalte in de Middelburgsestraat (die bij de Dongestraat) blijft op dezelfde plaats. ^PSlf Nog dit jaar wordt begonnen met het bouwrijpmaken van het Vlissingse Arsenaalge- bied. De financiering van het hier te bouwen Arsenaalcom plex kwam vorige week rond. In totaal kost realisering van het complex zo'n f 20 miljoen. De gemeente Vlissingen neemt daarvan f 8,5 miljoen voor haar rekening. Het Arsenaalcomplex gaat bestaan uit een maritiem at tractie centrum, een uitkijkto ren met een uitkijkplatform op 45 meter hoogte, een theater voor 200 personen, een dijk- theater, een multifunctionele zaal voor 300 personen, diver se commerciële ruimten en 31 koopappartementen met uit zicht op de Westerschelde. Het maritiem attractie centrum komt in het uit circa 1850 date rende Arsenaalgebouw, een voormalig munitiedepot. Het gi gantische monumentenpand wordt hiervoor grondig gereno veerd en zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht. Be zoekers kunnen er veel kennis opdoen over maritieme zaken, onder andere door een replica van een heus schip te bezoeken en zelf actief te zijn met bestu ring en radar in een scheepssi- mulator. In de simulator kan men te maken krijgen met bijvoor beeld mist en getijdenstromen. Ook kunnen zelfs aanvaringen worden nagebootst... Vanuit de uitkijktoren krijgen be zoekers vanaf een hoogte van 45 meter een schitterend uitzicht over de Westerschelde, maar evengoed over het unieke Wal cheren. Wat in het maritiem at tractie centrum op de radar te zien is, kan vanuit de uitkijktoren in het echt worden waargeno men. De toren krijgt een panora- malift. De in het complex te bouwen za len zijn bestemd voor theater voorstellingen en concerten (theaterzaal en dijktheater) en voor congressen en evenemen ten (de grotere multifunctionele zaal). Uiteraard zullen daarbij de nodige horecavoorzieningen aanwezig zijn. Zo zal de begane grond van het huidige Arsenaal gebouw gedeeltelijk worden in gericht als horecaverkooppunt, uitgebouwd met een glazen ser re aan de zijde van de Michiel de Ruyter jachthaven. In het com plex komen ook diverse com merciële ruimten. Aan de zijde van de Wester schelde worden in totaal 31 koopappartementen gebouwd. Ze krijgen allemaal vrij uitzicht In de expositieruimte voor he dendaagse kunst Bellamy 19 exposeert vanaf 1 november beeldend kunstenaar/foto graaf Teun Hoeks. Zowel recente als vroegere fotowerken van hem zijn tentoongesteld. De expo sitie omvat fotowerken van fors formaat, (130 x 200) uit de periode 1987 - 1991. Daarnaast is er een aantal te keningen als studies voor nieuwe projecten te zien. Teun Hocks is alles tegelijk: uit vinder van fotosituaties, schilder, fotograaf, decorontwerper, regis seur en de afgebeelde hoofd persoon. Als hoofdfiguur in de vaak inge kleurde zwart-wit foto's komt Hocks in allerlei onvoorziene si tuaties terecht. De werkelijkheid wordt juist onwerkelijk en het al ledaagse sprookjesachtig. Bij het bezichtigen van de foto's komt de vraag in de bezoeker op: Wie is Teun Hoeks nu echt? Is hij de scherpzinnige maker die alles tot in het kleinste detail bedenkt, voorbereidt en uitvoert of is hij werkelijk de naïeve figuur uit het verhaal van zijn foto's. Hoeks' werk kan het best om schreven worden als komedie achtige schilderijen-fotografie. Hierin verpakt hij filosofische waarheden over zijn kunstenaar schap. Hij zet hiermee de lijn voort van Pieter Holstein, Ger van Elk, Sigi Gudmundsson en Pieter Laurens Mol. Teun Hoeks kan aangewezen worden als de uitvinder van de meest sprook jesachtige fotografie. De foto's en tekeningen zijn van 1 november tot en met 3 decem ber te zien in Bellamy 19, Bella- mypark 19 in Vlissingen. op zee en worden voorzien van ruime balkons, leder apparte ment krijgt een eigen berging en parkeerplaats. Eind dit jaar zal gestart worden met de verkoop door het Vlissingse makelaars kantoor Theelen en van der Weele. Het Arsenaalcomplex wordt ge realiseerd door samenwerking van bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn BV, Loostad BV (bei den onderdeel van de Kondor Wessels Groep), Reggeborgh Beheer BV, Exploitatiemaat schappij Arsenaal BV i.o.archi tectenbureau Wisse/Tuinhof/Slemmer, aanne mingsbedrijf W.F. Christiaansen BV, bouwbedrijf "De Delta" BV en Goudstikker - De Vries BV. De financiering is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij en van de gemeente Vlissingen. Volgens planning wordt nog dit jaar begonnen met bouwrijpma ken van het gebied. Direct hier na gaan de palen de grond in en gaan de bouwactiviteiten van start. Er wordt naar gestreefd de uitkijktoren al in juni 1992 voor het publiek open te stellen. De overige onderdelen van het Ar senaalcomplex zullen op 1 mei 1993 voor publiek toegankelijk worden. De Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Vlissin gen organiseert op 9 novem ber een studiedag in het gemeente-archief. Op deze dag worden de werkwijze en de mogelijkheden van het ar chief voor de burger belicht. Het gemeentelijk archief in Vlis singen heeft deze zomer een nieuwe behuizing gekregen aan de Hellebardierstraat 2. Op 14 november wordt het archief offi cieel geopend. In het nieuwe on derkomen kan het publiek gemakkelijk gebruik maken van het materiaal dat in het archief aanwezig is. Kosten voor deelname aan deze dag, inclusief koffietafel, bedra gen twintig gulden. Voor aanmeldingen en informa tie kunt u terecht bij het sekreta- riaat van de vereniging, telefoon 17371 of 13024. De bouw van Vlissingens nieuwste wijk Hofwijk vordert gestaag. Na het bouwrijpmaken van het terrein tussen de Weye- vlietweg en de Vlissingse water gang zijn inmiddels de eerste woningen in aanbouw. In de wijk worden alleen koopwoningen gebouwd. Dat past in het beleid In de week van 10 november tot en met 16 november aan staande komen de collectan ten van het Diabetes Fonds Nederland weer aan de deur. Deze week, tot en met zater dag 9 november collecteert ook het Nationaal Jeugd Fonds (Jantje Beton) nog. Collectanten voor het Diabetes Fonds en het Nationaal Jeugd Fonds moeten in het het bezit zijn van een geldig legitimatie bewijs. De geldigheid blijkt uit een stempel van de politie. Bo vendien moet daarop staan: - de datum of het tijdvak waarin de collecte plaats heeft; - het adres en de leeftijd (mini maal 16 jaar) van de col lectant^). Twijfelt u? Vraag ernaar! Gisteren, dinsdag 5 november, later dan eerder was aange kondigd, stelde het college van burgemeester en wethou ders het concept van het wel zijnsprogramma voor 1992 vast. Het programma wordt nu in een voldoende oplage ge reed gemaakt om "in de in spraak te gaan". Alle belanghebbenden ontvangen in de loop van de week het programma met een beschrij ving van de inspraakpro cedure. De tekst voor deze pagina moest vrijdag 1 november naar de drukkerij. Daarom kan niet wor den ingegaan op het gisteren door b&w vastgestelde program ma. Volgende week vindt u op deze pagina een artikel over de inhoud van het welzijnsprogram ma voor 1992. van het gemeentebestuur om meer "voor de markt" te bou wen in een kwalitatief goede woonomgeving. Het door de ge meente bij de toegang tot de wijk geplaatste bord vat dat eenvou dig samen als: Mooi wonen in Hofwijk! 14 oktober startte in de ge meente Vlissingen 'Aktie Tankslag'. De gemeente roept iedereen die een oude onder grondse olietank heeft, dit te melden. Tot eind januari geeft de gemeente een subsidie van 200 gulden aan iedereen die zijn tank onschadelijk laat ma ken. De oude ondergrondse olietanks moeten schoongemaakt wor den. Gebeurt dit niet, dan kan dit vervelende gevolgen hebben. De tanks rotten door, de inhoud loopt eruit en vervuilt de grond en het grondwater, met alle ge volgen van dien. De gemeente schakelde enige Volgende week vergaderen de volgende vaste commissies van advies en bijstand: maandag 11 november - economische zaken, detailhan del en visserij dinsdag 12 november - volkshuisvesting, stadsvernieu wing en monumenten - sociale zaken, personeelszaken en organisatie woensdag 13 november - ruimtelijke ordening - welzijn, volksgezondheid en cultuur Deze vergaderingen zijn open baar en vinden allen plaats in het Stadhuis om 19.30 uur. Bezoekers hebben spreekrecht. Agenda's en stukken voor de ver gaderingen liggen circa een week van te voren ter inzage in de ge meentelijk informatiehoeken. In het kader van de nieuwe verkeersregels is de gemeen tepolitie van Vlissingen vorige week begonnen met het weg halen van een groot aantal par keerverbodborden. Het zijn die borden die aangeven aan wel ke kant van de straat gepar keerd mag worden op bepaalde data (de "wisselend- parkeren borden"). Voor veel mensen is het regel matig wisselen van straatkant om te parkeren de normaalste zaak van de wereld geworden. Ze weten exact wanneer het weer tijd is om van parkeerplek te wisselen. Het bijhouden van de data is nu voorgoed verleden tijd. De par keerverbodborden gaan verdwij nen en er komt niets voor in de plaats. Uit ervaring is gebleken dat bij het verdwijnen van deze borden het verkeer zich zelf gaat regelen. De autobezitters zullen, ongemerkt, een systeem van parkeren ontwikkelen. Het ac cent van deze nieuwe regel ligt dan ook bij de verantwoordelijk heid van de weggebruikers. Naar verwachting zal er of ge woon aan één kant van de straat of om en om geparkeerd wor den. Van deze laatste oplossing gaat tevens een verkeersrem- mende werking uit. Het door de straat rijdende ver keer zal tussen de blokken ge parkeerde auto's van koers moeten veranderen en daardoor langzamer rijden. Hieronder vindt u de straatna men waar in de komende vier weken nog borden worden ver wijderd. Beatrixstraat Bosjeslaan Braam straat Buteuxstraat de Deckerestraat Duyvendrechtstraat Dijkstraat Eedestraat Vincent van Goghlaan Hudsonstraat Jozef Israelslaan Koopmansvoetpad Pieter Louwersestraat Pad weg Cornelis van Perestraat Prins Hendrikstraat Regentessestraat J.l. Sandersestraat Steenhuisstraat Van Stevinckstraat J. van Teijlingenstraat Van Turnhoutstraat De Visserstraat Willem Alexanderstraat In september en oktober van dit jaar is er aan 2164 vrouwen in Vlissingen een uitnodiging verstuurd door de gemeente Vlissingen en de GGD voor deelname aan een baarmoe- derhalskankeronderzoek. De vrouwen die de uitnodiging ontvingen zijn geboren in de jaren '38, '41, '44, '47, '50, '53 en '56. Deelname aan deze vorm van vroegopsporing is belangrijk voor de eigen gezondheid. Het opsporen van baarmoederhals kanker in een vroeg stadium kan leiden tot een genezingskans I S Er wordt flink gewerkt in de Vlissingse binnenstad. Zo wordt al enige weken voorbe reidend werk gedaan voor overkapping van de Lange Zel ke en voor uitbreiding van de winkels in deze straat. Vorige week vrijdag startte het werk officieel met de onthulling van een bouwbord op de hoek van de Lange Zelke en de Spuistraat. Daarbij ontvingen alle bewoners en ondernemers in de Lange Zelke en in het noordelijk- en middengedeelte van de Walstraat een bloemetje van de gemeente. Als excuus voor de overlast die het werk veroor zaakt. Volgend jaar maart moet het werk klaar zijn en de overlast tot het verleden behoren. Maar dan zal Vlissingen ook een unie ke Lange Zelke hebben zoals op de tekening is te zien! tijd geleden de firma Martens Scheeps- en Industriereiniging B.V. in om de, vermoedelijk 200 oude tanks onschadelijk te ma ken. Tot nu toe kwamen er 120 aanmeldingen van mensen die een tank in bezit hebben. Van de dertig tanks die de afgelopen twee weken zijn schoongemaakt werd één doorgerotte tank aan getroffen. Het opruimen van de vervuilde grond kan al gauw dui zenden guldens gaan kosten. Gemeente Vlissingen denkt dat deze tank niet de enige doorge rotte is. De kosten van het onschadelijk maken van de tanks komen voor rekening van de eigenaar. Vol gens artikel 14 van de wet bo demsanering moet iedereen die weet of vermoedt dat door zijn aktiviteit bodemverontreiniging ontstaat hier maatregelen tegen treffen. Begin 1992 gaat er een algeme ne maatregel van bestuur in die bepaalt dat er sprake is van een overtreding wanneer er ergens een niet-gesanneerde tank wordt aangetroffen, die niet vol doet aan een aantal keuringsei sen. Het is dus zaak snel te reageren. Met de subsidie van de gemeente kunt u nu op een relatief goedkope manier uw olietank onschadelijk laten maken. Voor nader inlichtingen over de Aktie Tankslag kunt u terecht bij de heer J. van der Linde en me vrouw M.E. Heilijgers van de sectie wonen en milieu, Sector Stadsontwikkeling, telefoon 87413 en 87410. van 100 procent. Het is in uw ei gen belang dat u op de uitnodi ging ingaat. Als u de uitnodiging kwijt bent geraakt kunt u alsnog contact opnemen met uw huisarts. Voor meer informatie kunt u bellen met gemeente Vlissingen, Ton Thiebosch. telefoon 87208. Er is een doorbraak in de ontwik keling van het Arsenaalgebied tot toeristisch recreatief gebied. In deze kolom sprak ik eerder over dit project. Op dat moment was de projectontwikkelaar Ufkes druk doende met gesprekken met financiers. Deze gesprekken zijn goed verlopen en de finan ciering is rond. Dit betekent dat er nog dit jaar begonnen kan worden met de eerste werkzaam heden. Gezien de vele jaren die we nu bezig zijn met het Arsenaalpro ject is dit natuurlijk een verheu gende ontwikkeling. Het Arsenaalproject omvat zeer uiteenlopende onderdelen. Voor ieder wat wils. In het uit ca. 1850 daterende munitiedepot komt een Maritiem Attractie Centrum. Hierin wordt het maritieme verle den, heden en toekomst van Vlis singen bijeengebracht. Een 45 meter hoge uitkijktoren biedt een schitterend uitzicht over de Schelde en het vaste land. Daar naast komt er een theaterruimte, een openlucht theater, verschil lende commerciële ruimten en 31 koopappartementen. Ik hoop dat het Arsenaalcomplex in het voor jaar van 1993 voor het publiek geopend kan worden. Afgelopen vrijdag onthulde ik het bouwbord voor de werkzaamhe den aan de Lange Zelke en de Walstraat. Voor wie over de Lange Zelke loopt is al langer zichtbaar, dat er gewerkt wordt, ledereen kan dat aan den lijve ondervinden. En niet altijd in positieve zin.... Ik weet dat we een groot beroep doen op het geduld van de Vlis- singers. Toch moeten we nog even doorbijten en genoegen ne men met de vaak onplezierige omstandigheden waarin we win kelen of werken. In het voorjaar zal het winkelgebied er al heel anders uitzien. De winkels krij gen er aanzienlijk meer winkel ruimte bij en de overkapping garandeert droog en gezellig winkelen. De winkeliers in het midden van de Walstraat zijn akkoord gegaan met de beluifeling van dat ge bied. Maar voordat er begonnen wordt met het aanbrengen van luifels moet er nog gesproken worden over de vormgeving daarvan. Als iedereen het erover eens is hoe de luifels er uit ko men te zien beginnen de werk zaamheden. Op 12 november presenteert het gemeentebestuur het milieube leidsplan voor de komende jaren. Daarin wordt aangegeven welke extra inspanningen de gemeente Vlissingen zal leveren om de be lasting van ons milieu in te dam men. De bestaande taken, genoemd in de eerste milieunota van de ge meente Vlissingen van 1985 wor den gewoon voortgezet. De extra inspanningen zijn nodig omdat het blijvend gezond ma ken van ons leefmilieu extra in spanning kost. Op het plan is inspraak mogelijk. Februari 1992 doet de gemeenteraad een uit spraak over het plan. Donderdag 31 oktober mocht ik als gastheer optreden bij de in stallatievergadering van de Loka le Kontaktgroep Milieu (LKM). De LKM is ingesteld om de controle op de naleving van milieuwetten beter te coördineren. Handha vers van de wetten (controleurs) zoals gemeente, politie, justitie en waterschap gaan beter sa menwerken waardoor een betere controle mogelijk is. Het is naar mijn mening een nuttige en goe de zaak dat de aktiviteiten van de verschillende handhavers wor den gebundeld.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5