SVNNS VOOR EEN GOEDE GEBRUIKTE AUTO gaat u naar: AUTOBEDRIJF MELSE I NISSAN PRIMERA Verkeerswetgeving krijgt positieve instelling yJr (4 -é&HO l/D60^. Al JANSSENS VLISSINGEN B.V. v/H L0UISSE MIDDELBURG AUTOBEDRIJF Nu op al onze occasions jonger dan 5 jaar: OOK VOOR UW 'NIEUWE' GEBRUIKTE AUTO KUNT U BIJ ONS ZEER GOED SLAGEN Rechts inhalen Uitvaartstoet Vluchtstrook Gordels Fietsers rechtsaf Verkeersborden Wit randje 9 maanden aanvullende garantie boven de normale Bovag-garantie of gratis ANWB-aankoopkeuring INDUSTRIEWEG 31 VUSSINGE» 01184-15220 cni AUTO v. d. VLIET OPEL ASTRA. VANAF 2 6.950,- VLISSINGEN MIDDELBURG Woensdag 6 november 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 19 De huidige verkeersregels stammen uit 1966, de laatste keer dat het RVV (Reglement voor verkeersregels en verkeerstekens) werd aan gepast. Uiteraard hebben we in de afgelopen 25 jaar met nieuwe fenomenen in het verkeer te maken gekregen, zodat kleine aanpassin gen tussentijds hebben plaatsgevonden. In het streven om in Europa de komende jaren verkeersregels en -tekens zoveel mogelijk ge lijk te trekken en het voor de verkeersdeelne mer zo eenvoudig mogelijk te maken, is sinds 1 november het nieuwe RVV van kracht. Er zijn heel wat jaren over heen gegaan, voor dat een definitief voorstel voor het nieuwe RVV op tafel lag. Maar ook de aangekondigde wijzigingen zullen op details de komende tijd nog worden aangepast. Voor iedereen die zich lopend en rollend door het verkeer begeeft (auto, fiets, motor, vrachtwagen etc.) is het belangrijk kennis te nemen van de belangrijk ste wijzigingen met betrekking tot borden en regels. Maar liefst 84 veranderingen worden er aangebracht. Wat de nieuwe regels betreft, beperken we ons tot de belangrijkste wijzigingen. Fietsstro ken zijn bestemd voor fietsers, bromfietsers en bestuurders van een invalidenvoertuig. Tot nu toe kon een dergelijke strook alleen aan de rechterzijde van de weg worden aangebracht. Het nieuwe RVV geeft nu de mogelijkheid van een dergelijke strook midden op de weg. Het parkeren van een voertuig op een weg die voor voertuigen verboden is verklaard, is ook verboden. Een wit bord met een rode rand houdt zodoende ook meteen een parkeerver bod in. Belangrijk is de term voetganger toe te lich ten. Ook mensen op rolschaatsen, skate boards en dergelijke zijn voetgangers en mo gen alleen gebruik maken van het trottoir. Al leen als deze ontbreekt mag men zich op een fietspad begeven en als ook die mogelijkheid niet aanwezig is, mag gebruik worden ge maakt van het wegdek. Nieuw is echter dat bij ontbreken van een trottoir of fietspad een voetganger nu zelf mag bepalen aan welke kant van de weg hij of zij loopt. Veel nieuwe regels lijkeh niet nieuw te zijn. Het RVV heeft zich namelijk wat meer aan het gebruik aangepast. Zo is het nu wettelijk toe gestaan om als fietser of bromfietser een an dere bestuurder rechts in te halen. In de praktijk werd dit meestal al gedaan, maar wettelijk was het niet toegestaan. In dezelfde geest vinden we een bepaling over in- en uit- voegstroken. Rijdend op dergelijke stroken mag een bestuurder op de doorgaande rijbaan rechts worden ingehaald. Tot nu toe mocht dit nog niet, maar werd veelvuldig gedaan. Inhalen is voortaan verboden vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats (VOP). Voor heen was dat alleen verboden als het betref fende voertuig stil stond of heel langzaam reed. In het nieuwe RVV is de aparte status van de uitvaartstoet geschrapt. Een uitvaartstoet mag voortaan worden doorkruist, terwijl voer tuigen die zich in deze stoet bevinden gewoon voor een rood stoplicht moeten stoppen. De wet vermeldt echter dat het gedrag met be trekking tot een uitvaartstoet wordt overgela ten aan de beleefdheid van de medeweggebruiker. Een op het eerste gezicht kleine, maar zeker niet onbelangrijke wijziging betreft het voor sorteren bij richtingverandering. We hebben als automobilisten het voorsorteren tot de as van de weg en dergelijke geleerd. Deze ver plichting komt nu te vervallen en wordt ver vangen door de bevoegdheid dit te doen. Voorsorteren mag, maar is niet meer verplicht. Wat betreft maximumsnelheden zijn er weinig veranderingen. Een vrachtauto mag nergens harder dan 80 km/u, terwijl tractoren en zelf- rijdende werktuigen de 25 km/u niet mogen overschrijden. Een automobilist hoort te we ten dat zijn voertuig niet op of binnen 5 meter van een oversteekplaats stil mocht staan. Het nieuwe RVV trekt deze regel nu ook door naar motorfietsen en caravans. Een doorgetrokken gele streep houdt op dit moment een parkeerverbod in, een regel die tot 1 januari 1995 wordt gehandhaafd. Daar na is deze streep gelijk aan een stopverbod. De gele onderbroken streep geeft een par keerverbod weer, zodat tot 1 januari 1995 geen verschil in betekenis is tussen een gele doorgetrokken en gele onderbroken streep. Parkeerschijfzones zullen worden aangegeven met een blauwe streep. Een versoepeling met betrekking tot parkeren van invalidevoertui- Blauwe borden krijgen een smalle witte rand. gen, is dat voor een invalidenparkeerplaats geen parkeerkaart meer nodig is. De regeling met betrekking tot het voeren van groot-licht is vereenvoudigd. Motorvoertuigen mogen in plaats van dimlicht groot-licht voeren, maar niet overdag, bij het tegenkomen van een an dere weggebruiker en bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig. Ook een detailwijziging met betrekking tot het volgen van een autosnelweg. Dit type mag worden gebruikt door voertuigen waarmee ten minste 80 km/ mag worden gereden. Voorheen was dat 70 km/u voor motorvoer tuigen en 60 km/u voor vrachtauto's en bussen. Een verandering die voor discussie vatbaar is, betreft de status van de vluchtstrook. Deze mag alleen in noodgevallen worden gebruikt, zodat berijden ervan in beginsel wordt verbo den. In principe mag bij het invoegen dus geen gebruik meer worden gemaakt van de vluchtstrook. Dit werkt toch wat gevaarlijke situaties in de hand. Mensen die na het ver helpen van pech de vluchtstrook verlaten, worden gedwongen direct de rijbaan op te rij den, terwijl mensen die moeten invoegen bij druk verkeer gaan stilstaan aan het einde van de invoegstrook. Het blijft echter overeind staan dat gevaarlijke situaties te allen tijde moeten worden voorkomen, zodat het ge bruik van de vluchtstrook onder genoemde omstandigheden toch zal worden gedoogd. Bestuurders moeten bij een VOP niet alleen stoppen als een voetganger daadwerkelijk oversteekt, maar ook als de voetganger te kennen geeft te willen oversteken. Deze ver plichting geldt niet voor een militaire colonne, maar wel voor de uitvaartstoet. Bij een VOP met verkeerslichten geldt deze regel niet als het rode licht is ontstoken. Zogenaamde voorrangsvoertuigen die opti sche geluidssignalen voeren (politie, brand weer) moeten worden voorgelaten. Dit geldt ook voor voertuigen die illegaal deze signalen voeren. De illegale gebruiker is voor dit ge bruik verantwoordelijk. Moet een stilstaande bus of tram aan de rechterzijde worden voor bijgereden, dan moet aan uitstappende passa giers de gelegenheid worden gegeven over te steken. Zeer belangrijk is de nieuwe regel dat bij iede re richtingverandering de richtingaanwijzer moet worden gebruikt. Dus bij het inhalen, wisselen van rijstrook, oprijden van de door gaande rijbaan etc. Onder de slogan "Laat zien wat je van plan bent" moet ook de fiet ser hieraan voldoen. Met betrekking tot de gordeldraagplicht zijn alleen bestuurders van bussen en taxi's uitge zonderd. Iedere inzittende van een auto is voor zichzelf verantwoordelijk. Tot nu toe was de bestuurder ook verantwoordelijk voor zijn medepassagier. Hetzelfde geldt voor de helm draagplicht. De bijrijder zonder helm wordt af zonderlijk bekeurd, de bestuurder is niet mede-aansprakelijk. Regelmatig is er onduidelijkheid over voor rangsvoertuigen bij een kruising met stoplich ten. Voorrangsregels gelden niet als ter plaatse verkeerslichten branden. Een uitzon dering hierop vormen de voorrangsvoertuigen (politie, brandweer), die uiteraard wel een on belemmerde doorgang moeten krijgen als de optische geluidssignalen worden gevoerd. Een regel die vooral gedrag van fietsers legali seert, is de mogelijkheid dat rechtsafslaande fietsers niet voor geel of rood licht hoeven te stoppen. Dit geldt overigens ook voor brom fietsers en invalidenvoertuigen. Deze ver keerslichten moeten echter wel voorzien zijn van een tekst "Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij". Is dit bord niet aanwezig, dan moet ook de fietser voor rood licht stoppen. Het rode licht bij een VOP kan worden vervangen door een geel knipperlicht. Voetgangers die veilig willen oversteken moeten op de knop drukken om groen op te roepen. Deze gewijzigde rege ling houdt niet in dat voetgangers bij rood licht mogen oversteken. Een doorgetrokken streep op het midden van een éénrichtingsweg is geen verbod meer om linksaf te slaan. Is dit verbod er wel, moet dit anders worden aangegeven. De zogenaamde verdrijvingsvlakken (schuine witte strepen) zijn definitief verboden gebieden. Tot 1 no vember mag er nog overheen worden gere den, daarna niet meer. Haaietanden krijgen nu een zelfstandige betekenis. Als voorrang moet worden verleend aan bestuurders op een krui sende weg zijn deze voorrangsdriehoeken vol doende. Meestal zullen ze echter worden vergezeld van het bord "nadering voor- rangsweg". Naast veranderingen met betrekking tot ver keersregels, zijn ook een aantal borden veran derd. De elektronisch weergegeven snelheden die tot nu toe een adviessnelheid inhielden, zijn een maximum snelheid. De vierkante bor den ter aanduiding van een voorrangsweg of het einde daarvan worden voorzien van een geel in plaats van een oranje vlak. Het ronde blauwe bord met een witte pijl om een een- richtingsweg aan te geven is vervangen door een vergelijkbaar rechthoekig bord. De tekst "inrijden toegestaan" wordt vervangen door een rechthoekig bord met twee naar elkaar toe wijzende pijlen, terwijl ook de verkeerszuil voortaan altijd van een rond blauw bord zal worden voorzien. Het groene vlakje verliest zijn betekenis. Het nieuwe RVV probeert zoveel mogelijk po sitief naar de weggebruiker te zijn. Zo worden de borden die een verbod inhouden links- of rechtsaf te slaan, vervangen door een blauw bord met pijlen die de verplichte rij richting aangeven. Verder worden algemeen blauwe parkeerborden ingevoerd, waarbij een extra symbool de betekenis aangeeft. De tekst taxi, het symbool van een rolstoel, personenauto en een vrachtauto met steekwagentje (laden en lossen) kunnen onder andere voorkomen. Zoveel mogelijk onderborden met teksten zul len worden vervangen door symbolen. Om veiligheidsredenen is het inhaalverbod nu ook van toepassing op motorfietsen. Bij een der gelijk verbod mogen automobilisten geen mo torfietsen inhalen. Het bord keerverbod heeft zijn rode streep verloren. Het niet verplichte fietspad, dat tot nu toe werd aangegeven door een zwart bord met witte tekst, wordt vervangen door een vergelijkbaar blauw bord. Op de borden "einde bebouwde kom" wordt de doorhaling met drie smalle witte strepen vervangen door één rode streep. Tussen onze borden van 1966 vonden we alleen een exem plaar wat een gevaarlijke daling aangaf. Daar is nu ook een bord voor een gevaarlijke stij ging aan toegevoegd. Een nieuw bord kondigt het naderen van een verkeersplein aan. Het is een driehoekig wit bord met rode rand, met in het midden drie pijlen die een ronde vormen. Op het ver keersplein zelf blijft het vergelijkbare ronde, blauwe bord gehandhaafd. Het algemene waarschuwingsbord (witte driehoek met rode rand) heeft geen verticale streep meer, maar een uitroepteken, met als onderbord een verklaring waarin de aard van het gevaar wordt weergegeven. Tot slot worden enkele borden in een nieuw jasje gestoken. Zo krijgen alle blauwe borden voortaan een wit randje, bijvoorbeeld voor de aanduiding van een verplicht fietspad. Vanaf 1 november begeven we ons zeker wat betreft borden in een overgangsperiode. Tij dens die periode blijven de oude tekens van toepassing, totdat ze door nieuwe zijn vervan gen. Het lijkt een flinke verandering, maar de meesten laten aan duidelijkheid niets te wen sen over. De rijscholen krijgen het de komen de tijd bijzonder druk. Uiteraard moeten alle instructeurs zich de nieuwe regels eigen ma ken, terwijl de kandidaten die op dit moment met hun theorie- en rijlessen bezig zijn ook moeten omschakelen. Mensen met het roze papiertje reeds op zak zullen zelf de nieuwe regels en borden moeten leren. Bij de postkantoren en bibliotheken is een folder van Postbus 51 beschikbaar, waar in de wijzigingen nogmaals staan toegelicht. wilt u met mooi drukwerk aan de weg timmeren wij timmeren met langs de weg. maar we drukken er wel. heel mooi' den boer drukkers middelburg 01180-81000 drukkers Nissan Primera uit voorraad leverbaar. Diverse uitvoeringen. Volledige Nissan fabrieksgarantie. Ook voor onderhoud van uw Nissan en levering van originele onderdelen. Klein Frankrijk 23, Goes, tel. 01100-28751 Afgebeeld de Astra GSI-16V. NIEUW: De ideale auto is geen droom meer. maar werkelijkheid: de Opel Astra (!Si. De nieuwe norm in z'n klasse. Qua veiligheid, door o.a. de ingenieuze gordelspanners, de extreem stijve karrosserie en stalen balken in de portieren. En, door het Traction-Control-Systeem (een soort omgekeerde ABS) voor een optimale koersstabiliteit onder alle omstandigheden. Maar ook qua sportiviteit en uitrustingsniveau geeft de Astra konkurrenten het nakijken. Zo is de Astra GSi o.a. standaard voorzien van ABS. lichtmetalen sportvelgen, close-ratio 5-versnellingsbak. sport stoelen. stuurbekrachtiging en het, overigens in elke Astra geleverde. geavanceerde Astra-display. Op dit display kunt u niet alleen de tijd en de datum aflezen, maar ook de funkties van de speciaal bij de Astra te leveren radio's met diefstalbeveiliging. Iedere Astra is overigens eveneens uitgerust met een radio voorbereiding met 6 speakers en antenne! Tezamen met de in de Astra GSi (en CD) standaard aanwezige boardcomputer en het Opel- Checkcontrol-Systeem wordt dit display een ware informatiecentrale. Aan alles is gedacht. Kortom, de ideale auto bestaat: de nieuwe Opel Astra. Hij staat bij ons klaar vooreen indrukwekkende proefrit. Natuurlijk met: Afleveringsbeurt 3 mnd. Bovag garantie (v.a. f 7.500,—) verlenging tot 1 jaar mogelijk financiering ter plaatse (ook 100%) BENZINE: Citroen AX 10 E1987 rood 82.000 km Citroën BX 1.6 TRS1983 beige met. 117.000 km Fiat Uno 5-drs. SX1988 grijs met. 53.000 km Fiat Regata Aut1987 wit 63.000 km Fiat Ritmo 5-drs1986 wit 89.000 km Ford Escort 1.3 L1980 rood 92.000 km Ford Escort Laser1986 blauw met. 65.000 km Honda Accord 2.0 Aerodeck1988 rood 27.000 km Lada 2107...,1986 beige 40.000 km Opel Corsa 1.2 S 3-drs. LS1986 blauw met. 83.000 km Opel Kadett 1.2 S 3-drs. Car1984 blauw met. 130.000 km Opel Kadett 1.2 S 3-drs1985 blauw 90.000 km Opel Kadett 1.2 S 3-drs1985 grijs met. 65.000 km Opel Kadett 1.3 N 3-drs. LS1987 grijs met. 74.000 km Opel Kadett 1.3 S 5-drs1988 wit 53.000 km Opel Kadett 1.6i 3-drs. LS1989 beige met. 29.000 km Opel Kadett 1.6i 3-drs1989 beige met. 47.000 km Opel Ascona 1.3 S 2-drs1982 groen met. 78.000 km Opel Ascona 1.3 S 4-drs1983 blauw 120.000 km Opel Ascona 1.6 S 5-drs. Auto1986 blauw met. 60.000 km Opel Vectra 1.8 S 4-drs. GL1989 beige met. 60.000 km Opel Rekord 2.0 S 4-drs1982 blauw met. 150.000 km Opel Commodore 2.5 S Aut1981 wit 145.000 km Opel Omega 2.0i 4-drs1989 wit 43.000 km Volvo 340 Winner 5-drs1985 wit 89.000 km Volvo 360 4-drs. GLT LPG1987 rood 89.000 km Prijs inclusief B.T.W., exclusief adeveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. DIESEL: Ford Escort 1.6 D 3-drs1987 wit Opel Kadett 1.6 D 4-drs1986 wit Opel Kadett 1.5 TD Car1988 wit Opel Kadett 1.7 D 3-drs1989 beige met. Opel Kadett 1.7 D 3-drs. EXTRA 1990 wit Opel Ascona 1.6 D 4-drs1985 blauw met. Opel Ascona 1.6 D 5-drs. Trav... 1987 blauw met. 88.000 km 124.000 km 55.000 km 70.000 km 35.000 km 150.000 km 137.000 km blauw met. BEZNZINE: Fiat Uno 75 i.e. 5-drs1989 Ford Escort 1.3 5-drs. Station1989 Hyundai Pony 1.5 L1988 Opel Kadett 1.6 S 5-drs. Car1985 Opel Kadett 1.3 3-drs. LS1987 Opel Kadett 1.3 N 3-drs. Club.... 1988 Opel Kadett 1.3 N 3-drs. LS1988 Opel Kadett 1.3 N 4-drs. Club.... 1988 Opel Manta 2.0 S Aut1982 Opel Manta 2.0i GS/i1987 Opel Omega 2.0i 4-drs1988 Opel Senator 2.5 E Aut1985 Renault 21 Nevada GTS1988 Seat Ibiza Chrono 5-drs1990 Volvo 340 1.7 5-drs1986 DIESEL: Ford Escort 1.8 D 3-drs. Bravo... 1989 Opel Rekord 2.3 D 5-drs. Car1985 Opel Omega 2.3 D 4-drs1988 beige met. rood wit rood wit rood rood zwart met. blauw met. grijs met. blauw met. groen met. rood groen met. grijs met. wit blauw met. 51.000 km 72.000 km 46.000 km 98.000 km 36.000 km 61.000 km 51.000 km 77.000 km 128.000 km 58.000 km 120.000 km 150.000 km 109.000 km 18.000 km 92.000 km 71.000 km 185.000 km 140.000 km - DE OPEL-DEALER. ZEKERHEID VOOR ALLES. Pres. Rooseveltlaan 772 Vlissingen. 01184-17100 Kalverstraat 1. Middelburg, 01180-25851

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 19