■kSltKS OOK DEZE TOPPER VINDT U BIJ Wordt U gediscrimineerd? Allerlei Buurt/wijk Milieu Ouderen Cursus Politiek Door drs. Thomas Klabbers 01184-86400 01180-84000 Beurs Verenigingen PSYCHOCONSULT ALLEMAAL ANGST (SLOT) Leven met onredelijke angsten Sport Woensdag 6 november 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 15 Alliance Francaise - Vrijdag 8 november om 20.15 uur zullen Jean Nehr en Gregory Knop, op initiatief van de Alliance Francai se des Pays-Bas, afdeling Wal cheren, een optreden verzorgen in de Kloveniersdoelen in Middel burg. De titel van het programma luidt 'Le Chant des Poètes'. Open middag - Zaterdag 16 no vember houdt de regio Zeeland van de landelijke zelfhulporgani satie 'Ouders van een overleden kind' vanaf 13.30 uur een open middag in het Sociaal Centrum aan de Frans den Hollanderlaan 25 in Goes. Inlichtingen 01184 70077. Bloedafname - De afdeling Mid delburg van het Rode Kruis houdt dinsdag 26 november een bloedafname-avond in de Hoge school Zeeland aan de Kruitmo- lenlaan 60. Colombia - Het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Zeeland houdt vrijdag 15 novem ber om 19.45 uur in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg een avond waarbij de plattelands vrouwen in Colombia, hun leven en hun werk centraal staan. De Colombiaanse Maria Otagri ver- telt over haar leven en werk. CNV-themabijeenkomst - De werkgroep ontwikkelingssamen werking van het CNV-Zeeland houdt zaterdag 16 november van 14 tot 17 uur een thema-middag over Haïti in de Ontmoetingskerk in Middelburg. Slechthorend - Dinsdag 12 no vember houdt de afdeling Zee land van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden vanaf 14.30 uur een bijeenkomst in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Kinderpostzegels - Vanaf woensdag 6 november worden in het postkantoor aan de Lange Noordstraat in Middelburg door het plaatselijk comité op maan dag t/m vrijdag van 9.30 tot 17 uur kinderpostzegels verkocht. Israël - Dinsdag 19 november hpudt de Werkgroep Kerk en Is raël Middelburg om 20 uur een bijeenkomst in de Getuigeniskerk in Middelburg waarbij de doelstellingen van de Stichting Neve Shalom/Wahat Al-Salam werden behandeld door Dick Engel. Gestalt-weekend - Onder lei ding van Angèle Nederlof wordt 16 en 17 november een gestalt en bio-energeticaweekend ge houden. Inlichtingen 01184-67542. Maritiem Journaal - Onlangs verscheen bij De Vey Mestdagh bv het Maritiem Journaal '91. Het geeft jaarlijks een overzicht van de laatste maritieme ontwikkelin gen en is verkrijgbaar bij de boek handel of rechtstreeks bij de uitgever, tel.: 01180-81241. Paauwenburg - Donderdag 7 november houdt het wijkcomité Paauwenburg om 19.30 uur een vergadering in buurthuis De Para plu aan de A. Gogelweg 59 in Vlissingen. Kontaktgroep - Vorige week werd in Vlissingen de Lokale Kon taktgroep Milieu (LKM) ingesteld; de LMK moet dienen als overleg platform voor de verschillende in stanties die controle houden op de naleving van milieuwetten. Inbraakpreventie - De Stichting Welzijn Ouderen Platteland Wal cheren houdt dinsdag 5 novem ber van 14 tot 16 uur een informatieve middag over in braakpreventie in Ons Huis in Mel.iskerke. Koersbal - De Stichting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren houdt dinsdag 12 november in het Verenigingsgebouw in Veere van 14 tot 16 uur een koersbal- middag. Massage-weekend - In een trum Namaskara in Kapelle wordt 9 en 10 november een 2-daagse cursus massage gegeven. Inlich tingen 01184-19868 of 01110-15433. Bestuurskunde - De ZVU houdt een cursus bestuurskunde vanaf dinsdag 12 november van 19.30 tot 21.30 uur. Inlichtingen 01180-34800. Kinderpostzegels - In het post kantoor aan het Stadhuisplein in Vlissingen worden vanaf woens dag 6 november kinderpostze gels verkocht op maandag t/m donderdag van 9.30 tot 13 uur, op vrijdag van 9.30 tot 16 uur. Bij de A.H. in Baskensburg worden de zegels verkocht op vrijdag van 17 tot 21 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Raadsvergadering - De ge meenteraad van Veere houdt donderdag 7 november om 19.30 uur in het stadhuis een openbare raadsvergadering. Gemeenteraad - Donderdag 28 november om 14 uur houdt de gemeenteraad van Veere een openbare raadsvergadering in het stadhuis. Op de agenda staat de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 1992. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg Of voelt U zich gediscrimineerd en wilt U er iets tegen doen? Op 22 november gaat het Anti Dis criminatie Bureau Zeeland open. Vanaf dan kunnen mensen iedere ochtend terecht op het spreek uur in het kantoor aan de Brou wenaarstraat in Vlissingen. U kunt bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland langs komen als u gediscrimineerd wordt. Dat wil zeggen: beledigd, bedreigd, mis handeld of zonder reden anders behandeld vanwege huidskleur, cultuur, geloof. Dit kan op uw werk zijn, maar ook bij instanties, zoals overheid of woningbouw vereniging, of op straat. Ook als u niet zeker weet of u ge discrimineerd wordt, maar wel dat gevoel hebt, kunt u contact opnemen met het ADB-Z. Daar werken vrijwilligers onder leiding van een beroepskracht. Zij be handelen uw klacht op een zorg vuldige manier. Als u een klacht meldt, wordt samen met u beke ken welke stappen te onderne men. Dit kan bijvoorbeeld een gesprek zijn met betrokkenen, maar soms ook een klacht bij de politie. Ook mensen die getuige zijn van discriminatie kunnen dit doorge ven aan het ADB-Z. Beledigende opmerkingen in de bus bijvoor beeld, of discriminerend geklad op muren. Op die manier is het mogelijk om zicht te krijgen op al le discriminatie en kan het ADB-Z ook discriminatie structureel bestrijden. Het adres: ADB-Z, Brouwe naarstraat 4, 4382 LK Vlissin gen, telefoon 01184-86427. Thomaskapel - De onlangs ge houden bazar van de Thomaska pel in Middelburg-Zuid heeft ruim 6.100 gulden opgebracht. De hoofdprijs van de verloting viel op lot nr. 0104 en is na 18 uur af te halen bij C. Lobbezoo, Dol fijnstraat 31 in Middelburg. Verkoop handwerken - De Creatieve Groep van Bachten Reede in Vlissingen houdt don derdag 14 november van 10 tot 15.30 uur een kerstverkoop van handwerken. Boekenbeurs - Zaterdag 9 no vember wordt van 12-17 uur in Hotel Walcheren in Koudekerke een 2e-hands boekenbeurs ge houden^ De afdeling Welfare van De Zonnebloem houdt dinsdag 19 november van 14 tot 16 uur de jaarlijkse verkoop van handwer ken in bejaardenhuis Sint Willi- brord aan de Bachtensteene 1 in Middelburg. Zaterdag 9 november wordt in de Vrijgemaakte kerk aan Klein Vlaanderen in Middelburg van 10 tot 16 uur een bazar gehouden ten bate van een zen dingsproject Handwerken - De UW Middel burg houdt in het UVV-gebouw, Herengracht 52 in Middelburg op donderdag 21 november van 10 tot 14 uur een najaarsbazar. Reumapatiënten - Donderdag 7 november om 14.30 uur houdt de Reumapatiënten Vereniging Midden-Zeeland een creatieve bijeenkomst in het gebouw De Stenge in Heinkenszand. Jean Nehr Boerenbal - De carnavalsvereni ging De Molenwuppers uit Vlis singen houdt zaterdag 9 november om 20 uur het jaarlijk se Boerenbal in de speeltuin De Oude Stad in Vlissingen. In de voorafgaande vijf rubrie ken zijn we stil blijven staan bij het onredelijke karakter van faalangst, sociale angst, pa- niekkangst en fobische angsten. De onredelijkheid schuilt vooral in de onaange pastheid van deze angsten. Er Drs. Henk C.M. Hermans is sprake van angst bij afwezig heid van reële dreiging. De dreiging die we ervaren, is een zelfgemaakte dreiging: fouten, kritiek, lichamelijke reacties worden als dreigend gedefi nieerd, zodat ze aanleiding zijn voor hevige angstgevoelens. In werkelijkheid zou een gevoel van lichte gespannenheid, meer op zijn plaats zijn. Tevens hebben we in de vorige rubrieken aangegeven, hoe u angstgevoelens kunt beheer sen. U kunt aandacht geven aan de irreële eisen die er vaak in doorklinken. U stelt dat u niet mag falen, terwijl het hooguit wenselijk is om niet te falen. Of u stelt dat u niemand mag teleurstellen, terwijl het vaak onvermijdelijk is om men sen teleur te stellen. Of u stelt, dat u uzelf steeds onder con trole moet hebben, terwijl dit "voorrecht" enkel voor robots is weggelegd. Bovendien kunt u uw angsten aanpakken, door angstvolle si tuaties niet uit de weg te gaan. Prestatieloop - Zaterdag 9 no vember houdt sportvereniging Astrow de Rammekesloop. De start is om 14 uur bij het clubge bouw van sv Atlas in Ritthem. In lichtingen 01184-61973. Schaken - De Schaakklub Sou burg houdt zaterdag 30 novem ber het ATO-Pepernotentoernooi voor de jeugd t/m 19 jaar in hotel Brittania in Vlissingen. Inlichtin gen en inschrijving: 01184-61601. Wandelen - Zaterdag 9 novem ber houdt de Zeeuwse Wan delsport Bond de Sluitingstocht over verschillende afstanden. In- lichtingen 01184-71004. Dart - In de Happy Buccaneer in Vlissingen wordt donderdag 7 november een open Tic-Tac Dart- toernooi gehouden vanaf 20 uur. Visueel gehandicapten - Vi sueel gehandicapten kunnen in Kruiningen wekelijks deelnemen aan aangepaste sportbeoefening. Inlichtingen 01180-27187 of 01102-43405. Een wandmeubel van een wereldmerk: Interlübke. Schitte rend design, perfekt materiaal en exquisiet afgewerkt. Met aanbouwmogelijkheden om de kast naar eigen inzicht vorm te geven. Te bewonderenm bij Pot in Axel. Net als andere juweeltjes op meubelgebied van 0 X GI alle topmerken. ie«uwi-viaond«r»n Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur (let op: zonaags gesloten). Tel. 01155-2010. Tel. België 0031 - 11552010. Sie Matic Keukenstudio le verdieping. 5 Slechts door het gevreesde op te zoeken, kunt u daadwerke lijk ervaren dat de angst ver dwijnt. Angst voor spreken in het openbaar (een variant op faalangst) vermindert gewoon lijk, door geregeld in het open baar te spreken. Hoogtevrees kan pas verdwijnen, wanneer u ladders gaat beklimmen of op andere wijzen hoogten op zoekt. Helaas verminderen angsten pas echt, waneer u bereid bent om eraan te wer ken. Gejammer en zelfbeklag leidt gewoonlijk niet tot positie ve verandering. Maar zelfs als u bereid bent om aan uw angsten te werken, dan is dat nog geen garantie voor succes. Ofschoon de mo derne psychotherapie enkele effectieve technieken aanbiedt voor de behandeling van angstklachten, zijn ze niet in al le gevallen effectief. Hun ren dement ligt gemiddeld genomen op zeventig procent, en dat betekent nog altijd dat dertig procent van de mensen er geen of weinig profijt van heeft. Het kan zijn, dat u tot deze dertig procent behoort, zodat uw inspanningen niet beloond worden met het ver dwijnen van de angstklacht. Dat is jammer, maar (gelukkig) meestal niet onoverkomelijk. In dat geval resteert slechts een elegante berusting: accepteer dat u last heeft van zeer hard nekkige, onredelijke angsten, maar weiger om u daarbij volstrekt ongelukkig te voelen. Neem de houding aan van "Okee, kennelijk heb ik last van onredelijke angsten. Dat is ver draaid vervelend, en mijn leven is daardoor minder aangenaam dan ik graag zou willen. Maar het betekent niet, dat mijn le ven onleefbaar is. Ik kan ge noegen nemen met 60 procent geluk, in plaats van de 100 pro cent die ik graag zou willen". Door zo'n relativerende opstel- linn voorkomt u. dat u zich de pressief gaat voelen als gevolg van uw angstklachten. Zo'n depressieve reactie is helaas eerder regel dan uitzondering. Veel mensen met angstklach ten neigen namelijk tot zelfver wijt, wanneer intensieve inspanning (o.a. psychothera pie) niet leidt tot vermindering van de klacht. Aan het oor spronkelijke probleem (onrede lijke angst) voegen ze daardoor nog een tweede probleem toe: depressiviteit. In veel gevallen leiden ze. nog meer onder hun depressie dan onder hun angst. Daarom besluiten we de serie "Allemaal angst" met enkele tips die kunnen bijdragen tot een betere omgang met hard nekkige angsten. Allereerst is het van belang, dat u uw angst volledig accepteert. Geef toe dat u angstig bent, zelfs al is deze angst onredelijk. Natuur lijk kunt u belangstellend blij ven naar nieuwe mogelijkheden om van uw angstklacht af te komen. Maar accepteer dat u er voorlopig nog mee moet samenleven. Capituleer niet voor de 'angst haas' in u, maar sluit een wa penstilstand. Zeker zo belangrijk is, dat u uzelf volledig accepteert met uw angst. Maak uzelf geen verwijten voor de onvolkomen heden en onredelijkheden die u heeft. De natuur heeft ons nu eenmaal uitgerust met redelijke en met onredelijke eigenschap pen. Vaak verdient het de voor keur, om onze redelijke eigenschappen te vergroten. Maar onze onredelijke eigen schappen zijn daarom nog niet minder. Ze zijn onderdeel van onze menselijke conditie, en zullen dat ook wel blijven. Tenslotte is het van belang dat u uw angsten weet te relative ren. Waarschijnlijk hoeven ze niet uw hele leven te bepalen, tenzij u daar zelf voor kiest. Be houdt vooral oog voor andere aspekten van uw leven, en pro beer daarin uw voldoening te vinden. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: ds. H.W.J. Faassen. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. A.H. Veldhuizen Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. Bakker, 14.30 uur: ds. R.G. v.d. Zwan. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: ds. de Boer. DOMBURG Hervormde Kerk. Zo. 10 en 19 uur: ds. A.C. den Hollander. Beide diensten in Ger.Kerk. Rooms Ka tholieke Kerk H. Wil/ibrordus. Elke 1e, 3e en 5e za. 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. on bekend. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: past. R.F. le Gras. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: ds. C. van der Zanden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: Ds. H. van Oostende. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 en 17 uur: ds. F.C. van Dijke. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: Ds. H. van Oostende. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 17 uur: SoW-dienst mw. de Boon. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, 17 uur: ds. C. de Boon SoW dienst in Ger.Kerk. ST.LAURENS Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude- kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: Ds. J. Bouwer, gez. dienst in Geref. kerk. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, m.m.v. kerkkoor Moria, 19 uur: ds. de Bruyn. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur. Zo. 10 uur. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. on bekend. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: ds. de Bruijn. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: Ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: kand. mw. Lingen, 17 uur: ds. J. Staat. OOST-SOUBURG Do. 7 t/m wo. 13 november. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten: Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands, 17 uur: ds. W.A. v.d. Berg. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: oogstzondag. Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. D.W. Don- dorp, knd. groep 1-5. Oranjepleinkerk, Zo. 19 uur: ds. B. de Haan, m.m.v. kerkkoor. De Ark, Kinder- kerk 4-5 jaar. Bejaardentehuis "De zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: dhr. J. Sinke. Streek ziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 8, Zo. 10 uur: ds. Boomer. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. te huis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e za. v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerk- laan 19, zo. 10 uur. Huisartsen VEERE MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, 14.30 uur: ds. A.W. Riepma. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: ds. Köther-Middelhoek, gezinsdienst. Gereformeerde kerk. Zo. onbekend. Hervormde Kerk. Zo. 11 en 19 uur: ds. J. Lukasse VLISSINGEN MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Herengracht 74. Zo. 10 uur: ds. M.G. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. onbekend. Hofplein- kerk, Hofplein, Zo. onbekend. Hoeksteen Roozen- burglaan 22, Zo. onbekend. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75, Zo. 9.30 en 16.30 uur: Ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsgebouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. onbekend. Koorkerk, Koorkerkhof, Zo. onbe kend. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, Zo. onbekend. Engelse kerk, Simpelhuisstraat, Zo. onbekend. Thomaskapel, Zo. onbekend. Oost- kerk, Oostkerkhof, Zo. onbekend. Wijkgemeente Geref.Bond, Zo. (Nieuwe Kerk) onbekend. Kerkge nootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. onbekend. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. mw. ds. van Dam. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 9.30 en 17 uur: ds. H. Smit. Vereniging van Vrijzinnig Her vormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. on bekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Elke 2e en 4e za. 19 uur, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: kand. PF. Boomsma. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 19.30 uur: gespreksdienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 uur en 16.30 uur: ds. H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer H.A. Pe- truskerk, PKrugerstraat 17, Zo. 9.30 en 17 uur: ds. H. Makkinga. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. J.W. Glashouwer. Open Hof, Alexander Gogel 57, Zo. 9.30 uur: ds. C.A.Schoorel, jeugddienst. De Schaapskooi, Pa pegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. A.V. de Nooy. Streekziekenhuis Walcheren, Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer. Ter Reede, Zo. 19 uur: ds. A.Spaans-Moolenaar. "Ophir", Badhuisstraat 186, Zo.10 uur: ds. J.B. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg, 10.30 uur: Bijbelstudie. Gere formeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 17 uur: kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: Ds. Boomer. Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: F.J.J. Bui tendijk, Noordweg 353, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: A.P Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur' voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: A.H. van Dijk, Koudekerkseweg 52, tel. 13459. Zondag tot 24.00 uur: W. van Ouwerkerk, Gerbrandylaan 6, tel. 65498. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: R.G.G. Groot, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Zondag: P Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. Aag- tekerke, Biggekerke, Domburg, Koudekerke, Me- liskerke, Westkapelle en Zoutelande: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. Oost en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bou- wense, Vlakenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: J.W.A. v.d. Heijden, Londen- sekaai 29, Middelburg, tel. 01180-12738. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Souburg, C. v. Pe restraat 1, Oost-Souburg, tel. 61593. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: H. Klompe, tel. 71140. Middelburg: zaterdag en zondag: J. Drijdijk, tel. 26045. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: Mw. C. Brink, Meanderlaan 326, Mid delburg, tel. 01180-11011. zonder afspraak: za. en zo. 11.00 - 12.00 uur en 17.00-18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Kelder- weg 1, Meliskerke, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hnnft" Singelstraat 14, 4331 SV Middelbura. Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. i

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15