Begrotingsvergadering PROVINCEZEELAND Kunst op een rij MOOI EN BETAALBAAR EEN PUZZEL OP ZICH! B wijziging vergunning hoechst holland Toch subsidie voor hulp aan slachtoffers. Vrijdag 15 en dinsdag 19 november besteden provinciale staten Weg verbetering aan de begroting 1992. In de tweedaagse vergadering komen het beleid en het daarvoor nodige geld uitgebreid aan bod. Weerwoord (OM M ISSI i:s IN li K ROE I' Q directie milieu en waterstaat Gevonden Gezondheid Geloof Vrije tijd Novib/SOS collectie in Wereldwinkel Middelburg Prijswinnaars van Bruna's teken- en schrijfwedstrijd Woensdag 6 november 1991 ABDI J .O 6 DE FAAM DE VLISSINGER 13 I EUWS De provincie Zeeland heeft in vijftien jaar tijd ruim f 1,26 miljoen be steed bij het aankopen van kunstwerken. Voor dit bedrag is uitslui tend werk aangekocht van Zeeuwse kunstenaars. Deze gegevens zijn opgenomen in de onlangs verschenen catalogus "1975-1989, 15 jaar aankopen beeldende kunst provincie Zeeland". In dit overzichtswerk gaat het er vooral om te laten zien welke kunstwerken van welke kunste naars zijn aangekocht. Deze kunstenaars staan in alfabetische volgorde vermeld. Bij iedere kunstenaar is aangegeven welk werk wanneer is aangekocht, wanneer het is gemaakt, de titel van het werk, materiaal en afme tingen en een zwart/wit foto van elk voorwerp. In totaal gaat het om 101 kunstenaars als schilders, tekenaars, beeldhouwers en foto graven en 385 kunstwerken. Deze rubricering wordt vooraf gegaan door een fotografische weergave, voor het merendeel in kleur, van een geselecteerd aan tal producten van Zeeuwse kun stenaars. Behalve dit "kijkwerk" is be schreven hoe door de jaren heen het aankoopbeleid is onstaan. Uit dit historisch overzicht blijkt dat de provincie af en toe kunstwer ken kocht in de vijftiger en zesti ger jaren. Sinds 1975 wordt jaarlijks gekocht. Structureel heet dat. Het eerste jaar had de provin cie hiervoor een budget van f 10.000,-. Dit groeide in negen jaar uit tot f 40.000,- per jaar. Vanaf 1984 stelde ook het rijk geld beschikbaar. Dit werd ge voegd bij het al door de provincie voor dit doel vrijgemaakte geld. Sinds die tijd kreeg het aankoop beleid een forse injectie. Zo was in 1989 f 242.849,- beschikbaar. Van het totale bedrag over de hele periode van vijftien jaar, f 1,26 miljoen, heeft de provincie zelf f 401.437,- opgebracht. De rest van het bedrag, f 859.729,-, is betaald met geld dat de provincie Het dagelijks provinciebestuur stelt voor f 15.000,- subsidie te geven aan de stichting slachtof ferhulp. Het geld is bedoeld om in het jaar 1992 de begroting van de stichting rond te krijgen. Gedeputeerde staten zijn bereid na te gaan of voor 1993 nog een bedrag van f 5.000,- beschikbaar gesteld moet worden. 15 November zal in de vergade ring van provinciale staten beslist worden of de stichting slachtof ferhulp dit geld krijgt. Het dagelijks provinciebestuur komt met dit voorstel terug op de eerdere stellingname geen subsi die te geven. De redene-ring was dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het werk van de stich ting. Het college vindt dat nog steeds maar stelt ook vast dat er gemeenten zijn die nog niets be talen en dat een aantal gemeen ten niet genoeg betaalt. Doet de provincie niets dan komt het werk van de stichting slachtof ferhulp in gevaar. Dat mag niet gebeuren, vandaar net als dit jaar, ook het volgend jaar een bijdrage. Gedeputeerde staten laten het daar niet bij. Met de gemeenten wordt regelmatig overlegd. In dit overleg zal de subsidiëring aan de stichting slachtofferhulp zal be sproken worden. De stichting werkt nauw samen met instellingen als maatschap pelijk werk, politie en justitie om daar begrip te kweken voor de po sitie van slachtoffers van bijvoor beeld verkeersongevallen en misdrijven. Ook in directe contac ten met slachtoffers probeert de stichting de belangen van deze mensen te behartigen. door de jaren heen heeft ontvan gen van het ministerie van wel zijn, volksgezondheid en cultuur. Het is voor het eerst dat in Zee land een dergelijk overzicht is ge maakt van aankopen door de provincie. De catalogus is voor f 25,- te koop in het Zeeuws Mu seum, Abdij 3 in Middelburg. WM De algemene beschouwingen, zo heet het vergaderen over de begroting van het volgend jaar, gebeurt volgens een vooraf af gesproken ritueel. De acht fracties in de staten heb ben in de week voorafgaand aan deze vergadering al schriftelijk gereageerd op de begroting. Het college van gedeputeerde sta ten, de plannenmakers van de begroting, komen dus niet hele maal voor een verrassing te staan. In het begin van de vergadering krijgen de acht fracties elk tien mi nuten de tijd hun standpunten toe te lichten. Meestal gebeurt dat door de fractievoorzitters. De sprekersvolgorde is: Staat kundig Gereformeerde Partij (SGP), Christen Democratisch Appèl (CDA), Reformatorische Politieke Federatie/Gereformeerd Politiek Verbond (RPF/GPV), Del ta Anders, Volkspartij voor Vrij heid en Democratie (VVD), Democraten 66 (D66), Groen Links, Partij van de Arbeid (PvdA). De leden van het dagelijks provin ciebestuur -het college van gede puteerde staten- krijgen per persoon drie kwartier om op de schriftelijke beschouwingen en de mondelinge toelichting te rea geren. Iedere gedeputeerde be handelt de onderwerpen diè op zijn of haar werkterrein (porte feuille) betrekking hebben. De voorzitter van de staten, dat is de commissaris van de koningin, doet dat voor zijn beleidsterrein, openbare orde en veiligheid. De antwoorden van zes gedepu teerden en van de voorzitter leg gen een fiks beslag op de tijd. De middagpauze van een half uur Geld voor verbeteren van wegen is een onderdeel van de provin ciale begroten. meegerekend betekent dit dat het college rond vijf uur 's mid dags klaar is met antwoorden. Dat is dan tevens het einde van de eerste vergaderdag. Dinsdag 19 november is het woord weer aan de fracties. Zij dienen het dagelijks bestuur van repliek op de antwoorden die vrij dag zijn gegeven op de algemene beschouwingen en toelichtin gen. De volgorde waarin de fracties spreken is dezelfde als op de eer ste vergaderdag. De spreektijd is afhankelijk van de grootte van de fracties. De grotere fracties (CDA, PvdA, VVD, D66 en SGP) krijgen elk 20 minuten. De kleinere (RPF/ GPV, Delta Anders en Groen links) krijgen elk een kwartier. Als dit is afgelopen is de ochtend voorbij en wordt omstreeks half een de vergadering voor drie uur ge schorst. In deze drie uur durende pauze heeft het college van gedeputeer de staten de tijd zijn antwoorden voor te bereiden. De beantwoor ding, ofwel duplieken, is ongeveer om zes uur klaar. De uiteindelijke vaststelling van de provinciale begroting wordt rond half zeven verwacht. De openbare vergaderingen op 15 en 19 november beginnen bei de om 10.00 uur. De staten ko men bijeen in de Statenzaal, Abdij 10 in Middelburg. Een gevaarlijke bocht in de weg Scherpenisse - Sint Maartens dijk (S 6), net even buiten Scher penisse wordt weggehaald. Het is de bedoeling de weg rechtdoor te trekken vanaf de Spuidam- straat/Veerdijkseweg. Voor het aankopen van grond hebben gedeputeerde staten geld nodig. Zij schatten dit op een be drag van f 225.000,-. Provinciale staten zullen in de vergadering van 20 december beslissen of dit bedrag beschikbaar komt. Als met de grondeigenaren over eenstemming is bereikt en de grondoverdracht in kannen en kruiken is kan met de werkzaam heden worden begonnen. Dat zal in de tweede helft van 1992 zijn. De uitvoering van het werk zal daarna ongeveer acht maanden duren. Een gevolg van het rechttrekken van de weg is dat niet alleen een paar gevaarlijke bochten ver dwijnen maar ook een zichtbe lemmerende dijkovergang. Opde kruising met de Spuidamstraat/ Veardijkseweg zullen opstelvak ken worden aangebracht voor het verkeer dat linksaf wil. Het dagelijks provinciebestuur wil haast maken met de uitvoe ring van de plannen omdat dit stuk weg bekend staat als gevëar- De afdeling voortgezet onderwijs van de provinciale onderwijsraad vergadert woensdag 13 novem ber. De vergadering begint om 9.45 uur en wordt gehouden in het provinciehuis, Sint Pieter straat 42 te Middelburg. De vergadering is openbaar en be gint met spreekrecht voor het publiek. Bij het ter perse gaan van deze uitgave van Abdijnieuws was de agenda nog niet bekend. De ver gaderstukken komen ter inzage te liggen in het informatiecen trum van de provincie. Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. lijk, niet alleen voor automobi listen, ook voor fietsers. De laatste vijfjaar zijn op dit stuk je weg veertig ongelukken ge beurd waarbij de politie een proces-verbaal heeft gemaakt. Bij tien van deze ongelukken was sprake van letsel. Bij deze laatste ongelukken waren drie (brom)- fietsers betrokken die allen ge wond raakten. m Bouwmaterialenhandel E.P. Fas- saert - van de Walle in Hulst heeft bouwplannen voor een verkoop ruimte en een kantoor aan het Stationsplein in Hulst. Het college van burgemeester en wethouders uit die plaats heeft een verklaring van geen bezwaar aangevraagd bij de provincie. De provincie heeft geweigerd deze verklaring te geven. De advocaat van het bedrijf, mr. W.H.J.O. Wol- ters uit Arnhem, heeft een be zwaarschrift ingediend. De Arob-commissie uit gedepu teerde zal dit bezwaarschrift be handelen in een openbare hoorzit ting op dinsdag 12 november, aanvang 10.00 uur, in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 te Middelburg. 'u Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31392 Meubelen, tapijt, gordijnen, binnenzonwering. De juiste produktcn tegen de juiste prijs, ben hele puzzel. Toch niet. TMC heeft voor u de passende stukken. Kom nu naar onze zaken en overtuig uzelf. t Iedere bezoeker kan meedoen met ons puzzelspel en maar liefst 50% korting verdienen op een eerstvolgende TMC-aankoop. Daarnaast zijn er dagprijzen met 10% korting-cheques. VERDIEN $0 V0""16 ij TMC vall elke olïcrte verrassend gunstig uit Kwaliteilsprodukten van gerenommeerde fabrikanten legen scherpe prijzen Daarbij komt dat wij: gordijnen gratis opmeten en op maat maken, lapijl gratis leggen, meubels gratis monteren en trappen stofferen vanaf 75. Betaal dus niet teveel: Kom nu naai TMC. KRUININGEN Moiibdicntriim vix>r al uw meubelen, tapijt en gordijnen Zandweg Ih Tel. 01 1 30-2626 Speciaalzaak vix>r al uw tapijt, karpetten en gordijnen Slanpafdeling Couwervestraat 51 Tel. 01100-13525 MIDDELBURG Spenaakaak voor al uw tapijt, karpetten en gordijnen Slaapafdeling Korendijk 34 Tel! 01180-23632 TAPIJT- EN MEUBELCENTRUM Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 40 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Wijziging Zij hebben de door burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen bij besluit van 9 september 1968 aan Hoechst Holland NV te Vlissingen verleende oprichtingsver gunning ingevolge de Hinderwet, de in de periode daarna door hen verleende uitbreidings- en wijz'gingsvergunningen ingevolge de Hinderwet en de na het in werking treden van de Wet inzake de luchtverontreiniging door Gedeputeerde Staten aan Hoechst Holland NV te Vlissingen verleende uitbreidings- en wijzigingsvergunningen ingevolge de Wet inzake de luchtverontreiniging voor een chemische fabriek aan de Europaweg te Vlissingen-Oost gewijzigd. Ter inzage Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten voor noemde vergunningen te wijzigen. De beschikking ligt voor een ieder ter inzage van 7 no vember 1991 tot en met 6 december 1991 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); bij de directie Milieu en Waterstaat, afdeling Milieubeheer, het Groene Woud 1 te Mid delburg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Beroep Vanaf 7 november 1991 tot en met 6 december 1991 kan tegen voornoemde wijziging be roep worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van Sta te, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, door degene, tot wie de beschikking is gericht, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 28 van bovengenoemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 38 voornoemde bezwaren in te brengen. De wijziging wordt op 7 december 1991 van kracht tenzij overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 4, 1e lid van de Tijdelijke Wet Kroongeschillen, een verzoek tot schorsing of tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Middelburg, 6 november 1991 groene woud 1, postbus 165, 4330 ad middelburg, tel. 01180-31700 Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg voor videofilmers. Inlichtingen 01180-27263. Homeopathie - Maandag 11 no vember wordt in Verenigingsge bouw De Arne, Rademacherstraat 32 in Arne- muiden om 20 uur een voorlich tingsavond over homeopathie bij ouderen gehouden. Kinderen - De wijkvereniging Zuid houdt maandag 18 novem ber om 20 uur in het Zuiderbaken in Middelburg een informatieve avond over de gezondheid en ziekte van kinderen. Borstvoeding I - De Vereniging Borstvoeding Natuurlijk start woensdag 13 november met een cyclus van vier thema-avonden. Deze eerste bijeenkomst wordt van 20-22 uur gehouden in de Platanenstraat 4 in Oost- Souburg. Inlichtingen 01184-67224. Borstvoeding II - De borstvoe dingsorganisatie La Leche Leaque houdt dinsdag 12 november van af 9.30 uur een bijeenkomst op het adres Julianastraat 26 in Oost-Souburg (01184-68419) en op woensdag 20 november van af 20 uur op het adres Laan van Wervenhove 3 in Serooskerke (01189-1691). Milad Hanna om 20 uur in de Ge- tuigeniskerk in Middelburg in het kader van zijn verzoeningstoer- nee om een betere verstandhou ding te bewerkstellingen tussen Joden en Arabieren. Aglow - Woensdag 13 novem ber om 9.45 uur wordt in hotel Terminus in Goes de maandelijk se bijeenkomst van de afdeling Goes van Women's Aglow Fel lowship gehouden. Ontmoetingsdag - Zaterdag 9 november wordt in Middelburg een ontmoetingsdag voor kerke lijk kader gehouden met als the ma 'Oases scheppen'. Inlichtingen 01100-32677. Studiebijeenkomst - De Provin ciale Werkgroep Kerk en Israël houdt donderdag 21 november om 19.30 een studiebijeenkomst in de Oosterkerk in Goes. Inlich- tingen 01180-27042. Vredeswerker - In de Doopsge zinde kerk aan de Lange Noordstraat 62 in Middelburg wordt donderdag 7 november om 19.30 uur een avond gehou den waar de Palestijnse vredes werker Nafez Assaily vertelt over zijn werk. Verzoeningstoernee - Maan dag 11 november spreekt de Egyptisch-Arabische predikant Video - De Film- en Videogroep Shot '68 houdt dinsdag 12 no vember om 20.30 uur in het clublokaal Bachtenpoorte 32 in Oost-Souburg een bijeenkomst De vijftienjarige Jeugd- Deltaband uit Vlissingen. Jeugd-Deltaband - De Jeugd- Deltaband, een onderdeel van de Koninklijke Harmonie Ons Ge noegen uit Vlissingen neemt za terdag 9 november deel aan een KNF-concours in Heinkenszand met een show waarin wordt te ruggekeken op de vijftien jaar van haar bestaan. In de Wereldwinkel Middel burg, gevestigd aan de Dam 47, kan sinds kort kennis wor den gemaakt met de nieuwe collectie van Novib/SOS. Te vens kan tijdens een bezoek een foto-tentoonstelling van de Novib worden bekeken. Wereldwinkel is geopend op donderdag t/m zaterdag van 10-12 uur en van 14-16.30 uur; op donderdag en vrijdag tevens van 19-21 uur. Middelburg - Bij de gemeente politie van Middelburg zijn de vol gende gevonden voorwerpen aangegeven: bankpas, bankbiljet ten, kinderbril, look-over, rijbe wijs, OV-jaarkaart, diverse horloges, regenpak, shawl, diver se portemonnees, tennisschoen, gouden armband, gouden ring, diverse sleutels, wit beertje, da mestas en twee rugtassen. Ook zijn er een witgestreepte poes en een Labrador aangegeven. Zoutelande - Bij de rijkspolitie van de post Zoutelande zijn de volgende in Valkenisse, Westka- pelle en Mariekerke gevonden voorwerpen aangegeven: au tosleutel, (fiets)sleutels, twee da mesfietsen, oranje meisjes- opoefiets, zwarte fiets, kenteken papieren, damesbril en foto camera Serooskerke - Bij de rijkspolitie van de post Serooskerke zijn de volgende in Domburg, Veere en Arnemuiden gevonden voorwer pen aangegeven: trouwring, gou den ring, fotorolletje, diverse sleutelbossen, horloge, gele fiets, hals-portemonnee, Merce- dessleutels, gouden armband. Vlissingen - Bij de gemeentepo litie van Vlissingen zijn de volgen de gevonden voorwerpen aangegeven: bankbiljet, diverse brillen, dwergpapagaai, fotorol letje en bos sleutels, dameshorlo ge, 2 rokken in Palthe-zak, portemonnee, kinderschoentje en -laarsje, armband, ring, diverse sleutels, plastic tas met muts, set wieldoppen en rieten tas met zakdoeken en borstel. In het die renasiel in Vlissingen is een Hol landse ruwharige herder binnengebracht. Kunstuitleen - Ter gelegenheid van de 2e dag van de kunstuit leen wordt zaterdag 9 november in het pand Kuiperspoort 22 in Middelburg een tweetal lezingen gehouden: om 11 uur over foto grafie en om 14 uur over de Ne derlandse identiteit in de kunst. Inlichtingen 01180-11443. Woensdag 6 november om 16 uur worden in de Bruna-winkel aan de Nieuwe Burg op feestelij ke wijze de prijzen uitgereikt van de teken- en schrijfwedstrijd die de Bruna-winkel uitschreef ter gelegenheid van de Kinderboe kenweek. De hoofdprijzen zijn gewonnen door Frank Ploegaert en Jeroen van Dalen. Een extra prijs voor het origineelste verhaal gaat naar Frank Wielemaker. Zaterdag 9 november geeft Jo- han Slinger in de Bruna-winkel van 9 tot 17 uur een demonstra tie calligrafisch schrijven. Slinger werkt met diverse materialen zo als pennen en stiften. Er is dan tevens informatie te verkrijgen over een cursus, waarvoor be langstellenden zich ter plaatse kunnen inschrijven.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13