l 'De tijd dat de monteur een auto kon afstellen met de schroevedraaier is voorbij'. Scholieren basisschool maken kennis met tal van sporten UW AUTO HEEFT 00K WEL EENS RECHTOP 'N BIJZON DERE BEURT. LEO HORN JUBILEERT. U PROFITEERT! LEO HORN MUILWIJK EIKEN STROKEN 90, MANTELSTOFFEN EN VELOURS C KNNV gaat prunus te lijf SCHARREL- Interculturele Vrouwendag geslaagd P.de Klerk parkeMoeren VLISSINGEN BADHUISSTRAAT 60 ERROR ONDER DE MOTORKAP Nog even en de computer beheerst nage noeg de hele auto. Dat is mooi. Met zo'n mi cro processor onder de motorkap kan immers het milieu worden gespaard, alsook de veilig heid en het rijcomfort worden bevorderd. Maar het heeft ook zijn keerzijde. De praktijk bijvoorbeeld. Wat te doen als een splinter nieuwe heilige koe van pakweg een ton plot seling op de A 58 stilvalt en de Wegenwacht na uren zoeken radeloos moet besluiten om dit technische vernuft aan zijn sleepkabel te haken en naar een garage verderop te bren gen. De recente pronte aankoop aan de sleepkabel? die stijl verraadt PZC WEEKBLADEN Theoretisch Uitzendbureaus SCHOOLSPORTCOMMISSIE VIERT EERSTE LUSTRUM Belangenver strengeling Niveau optrekken SCHARRELSLAGER Studiedag over gemeentelijk archief Vlissingen Deze week het eer ste verhaal onder de ti tel kunst in de kerk van Peter Sijnke. Hij belicht in die serie nieuwe en oude kunst zoals ze in de Godshuizen op Wal cheren zijn te vinden. De serie zal voorlopig één keer per maand verschijnen. De nieuwe verkeers regels, uitvoerig toege licht op onze autopagina. Middelburger Telepa- ry wint prijs in Amerika voor zelf ontworpen le ren tasje. Rubrieken: gemeente en provincievoorlich- ting, rechtstreeks, psy- choconsult en hartgrondig. Puzzelen en prijzen winnen. Deze week een Avondje Theater Compleet, zie onze pa- Uit gina het Zakenhart. ESSO seisplein 5 middelburg 01180-26721 MEER METERS MODE per meter i .350 SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BINNEN VERGROTINGEN 21e JAARGANG NUMMER 45 6 NOVEMBER 1991 „Ja dat kan", zegt Peter Lam- pio zonder een spier te ver trekken. Als specialist op het gebied van de auto- electronica stelt hij onom wonden vast dat het een bij na onmogelijke taak is voor de automonteur om de ont wikkelingen in de electronica aan en in de auto te kunnen volgen. „De meeste impor teurs verzorgen regelmatig cursussen, maar daar kan slechts een beperkte groep uit de werkplaats naar toe. De werkplaats moet immers be mand blijven". Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 15)©. Oplage: 24.005. Gratis huis aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 48.035. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost Souburgseweg 10. 17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. 01184-84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085. Lampio is leraar autotechniek aan de BBO (Beroeps Begeleidend Onderwijs) in Bergen op Zoom. Hij is een man die in de werk plaats als leerling automonteur begon en na meer dan tien jaren avondstudie nu zelf leerlingen mag opleiden. De gang van za ken op de werkplaatsvloer houdt de Vlissinger nog steeds bezig. Het liefst zou hij de overall en het lerarenpak om en om dragen. Praktisch leek dat onmogelijk. Daarom stapte hij een tijdje gele den naar de Kamer van Koophan del, liet zich inschrijven als free lance automonteur en zette on der die beroepsomschrijving op zijn visitekaartje 'reparaties van de moderne abto-electrohic en 'bijscholing moderne autotech nieken'. „Mijn idee", legt de 35-jarige Vlissinger uit, „is om het contact met de garage niet te verliezen. Ik zit nu in het klaslokaal en zie de ohtwikkelingen op me af komen. Maar als je in het onderwijs zit, wordt je snel theoretisch, je ver- Peter Lampio in zijn vrije tijd op de crossmotor. liest als het ware het contact met de jeugd. Door regelmatig in de werkplaats mee te werken blijf je op de hoogte. Trouwens", peinst hij vervolgens, „feitelijk moet het onderwijs qua kennis vooruit lo pen. Maar het loopt achteraan. Als docent moet je de ontwikke lingen bijhouden, je moet er als het ware achteraan hollen". Zonder het idee te geven dat hij een privé Ster-spot verzorgt, legt Lampio uit wat hij allemaal moet doen om inzicht te blijven hou den in de noviteiten die de auto fabrikant zijn dealers en inmporteurs voorschotelt. Nage noeg alle autobeurzen in Europa reist hij af en boeken die op de markt komen, worden vrijwel on middellijk zijn huis aan de Blik- kenburg binnegedragen. „Om een simpele zaak als de automa tisch gestuurde verlichting te kunnen begrijpen moest ik deze boeken doorworstelen". Hij toont drie pillen van boeken met kleine lettertjes en schema's, samen wel 12 cm breed. En hij wil die kennis graag over dragen. „Ik denk dat er behoefte is aan free lance automonteurs, vooral bij piekdrukte. Werkplaat sen kennen periodes dat ze het bijna niet aankunnen. Met veel overuren komen ze door de berg werk heen. Op andere momen ten is er zo weinig te repareren dat ze de brug maar gaan schil deren. Bij uitzendbureaus hoeven de autobedrijven niet aan te klop pen, want daar kunnen ze geen automonteur vinden. Ik stel me zo voor dat ik tijdens die topdruk te wordt ingehuurd om mee te helpen. Per slot van rekening heb ik zo'n tien jaar werkplaatserva ring bij verschillende bedrijven. En ik weet daarom dat er vaak behoefte bestaat aan een inval kracht". Daarnaast wil hij geroepen wor den als een bedrijf geen gat meer ziet in een electronicaprobleem. En nog beter zou het zijn als hij een avondje een cursus zou kun nen komen geven voor de mon teurs over de micro processor in de auto. „Ik weet dat er vaak De afdeling Walcheren van de Koninklijke Nederlandse Natuur historische Vereniging (KNNV) gaat zaterdag 9 november in het waterwingebied van Oranjezon in Oostkapelle evenals vorig jaar het zogenaamde prunusrooien. Wie mee wil doen aan deze activiteit van natuurbehoud kan zich die dag om 9 uur, met een scherpe spade, melden bij de ingang van de kippenboerderij van Den Hol lander aan de Vroonweg in Oost kapelle. De werkzaamheden vinden in de ochtenduren plaats en voor een natje en een droogje wordt ge zorgd. Na afloop verzorgt afde lingsvoorzitter Richard Struyk een rondleiding door het natuur gebied. Enkele tientallen jaren gelden werd de prunus (Ameri kaanse vogelkers) geïmporteerd en uitgeplant om onvruchtbare gebieden in ons land te voorzien van beplanting. Na verloop van jaren bleek er echter een over woekering te gaan plaatsvinden zodat ingrijpen noodzakelijk werd. Bij de laatste rooibeurt in het voorjaar stak ook een flink aantal jongeren de handen uit de mou wen. Daarom hoopt de KNNV dat ook zaterdag met name de leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en die van het voortgezet onderwijs op nieuw een welkom steentje zul len bijdragen aan deze vorm van natuurbehoud. Het rooien van de vogelkers is noodzakelijk om het duingebied zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te behou den. Dat moet tweemaal per jaar gebeuren omdat vanuit de omrin gende gebieden steeds weer jon ge plantjes opkomen. Na enkele jaren van bestrijding is het resul taat steeds duidelijker zichtbaar: er is een stuk duin ontstaan dat er zeer authentiek uitziet met ve le soorten gras, mos en andere kleine plantjes. Rugby-les voor groep 5 en 6: Eerst even de uitleg..., dan de tackle.... en tenslotte scoren! Vijf jaar geleden werd in Middel burg besloten tot het instellen van een schoolsportcommissie die activiteiten moest gaan ont wikkelen waardoor kinderen van de basisschool vrijblijvend kennis konden maken met bepaalde tak ken van sport. Nu, vijf jaar later, maken een kleine duizend kinde ren uit Middelburg op een aantal woensdagmiddagen kennis met verschillende takken van sport naar eigen keuze. De schoolsportcommissie ont stond vijf jaar geleden na een aantal voorbereidende gesprek ken tussen het overlegorgaan voor school- en sport, de Zeeuw se Sportraad en de gemeente Middelburg. „Het doel van de commissie is kinderen op een brede basis kennis te laten ma ken met sport en sportverenigin gen waardoor het gemakkelijker voor hen wordt om de juiste keu ze voor een tak van sport te ma ken. We proberen op die manier te bewerkstelligen dat er een blij vende deelname aan sport ont staat omdat de praktijk leert dat er vooral onder de leerlingen van het voortgezet onderwijs een enorme uitval ten aanzien van ac tieve sportbeoefening valt te constateren", lichten Wim Cal- jouw van de afdeling Welzijnsza ken van de gemeente Middelburg en vakleerkracht bewegingson derwijs Frans Knol toe. De doelgroep bestond de eerste drie jaar uit leerlingen van de twee hoogste groepen van het basis- en speciaal onderwijs; twee jaar geleden is die doel groep uitgebreid vnet de leerlin gen van de groepen 5 en 6. Gezien het aantal inschrijvingen is in ieder geval het eerste deel van de doelstelling ruimschoots bereikt. Hoe groot het effect is op de toename van het aantal le den bij de deelnemende vereni gingen is moeilijk aan te geven. Frans: „Maar dat is ook niet het belangrijkste; de winst zit in het feit dat de kinderen weten welke verenigingen er zijn en wat die tak van sport inhoudt." De activiteiten, die worden geor ganiseerd door de commissie, hebben ook een verstrengeling van belangen in zich. Wim: „De verenigingen zijn erg blij met deze mogelijkheid tot ledenwerving en de schoolleiding is blij omdat ze er totaal geen werk voor behoe ven te doen. De vakleerkrachten zijn enthousiast omdat het vanuit educatief oogpunt een enorme verrijking is en de gemeente be vordert op die manier de renda bele bezetting van de accommodaties." De groepen 5 en 6 kunnen dit jaar kiezen uit negen takken van sport, verdeeld over vier perio den; voor de groepen 7 en 8 geldt hetzelfde maar dan ver deeld over vijf perioden. Het voortgezet onderwijs is niet bij de activiteiten betrokken omdat de inrichting van het onderwijs (wis selende schooltijden en verschil lende roosters) té grote organisatorische problemen met zich mee zou brengen. De praktijk bewijst in elk geval dat de jeugd erg enthousiast is. Frans: „Je merkt op school dat de kinderen er naar uit kijken; de mate van beleving is dus erg groot en dat erg belangrijk voor het bereiken van onze doelstel ling." enorme problemen zijn en dat klanten mopperen. Je hoort die klachten op verjaardagsvisite. Maar de problemen zijn ook vaak gigantisch en, als ze eenmaal zijn opgelost, blijken die problemen een heel simpele achtegrond te hebben. Het kan bijvoorbeeld ge beuren dat er door stralingen van, zeg maar, de zender in Goes een computer het laat afweten. En wie komt dan op het idee dat daar de oorzaak ligt? Of zo'n computer maakt een rekenfout en valt uit. Vergelijk het maar met error op het zakrekenmachientje. Pas na veel vijven en zessen kom je er achter dat je simpelweg de accu moet losmaken om de com puter weer aan de praat te krij gen. Ik bedoel te zeggen: je moet achtergrondkennis, ervaring en geleerd hebben analyses te ma ken wil je een storing in de elec tronica kunnen oplossen". Om den brode hoeft de man die in zijn vrije tijd de rulle banen van een motorcrossterrein berijdt het niet te doen. „Mijn doelstelling is om het niveau in de garagewe reld op te trekken. Als leraar ver dien ik een goed salaris. En kijk. De tijd dat de monteur met de schroevedraaier een auto kon af stellen is voorbij. Misschien kan ik er op termijn een boterham mee verdienen. Grote instituten zijn trouwens al bezig om bij scholing in de werkplaats te ver zorgen. Maar die vragen zo'n vijftienhonderd gulden per avond. Hoeveel ik vraag? Ik zou het niet weten. Een avondje lesgeven zou met honderd gulden per uur rede lijk betaald zijn. Ik denk dat ik er dan wat aan verdien, want ver geet niet dat ik allerlei de- mcnstratiepanelen heb waarmee de theorie zichtbaar gemaakt kan worden". zo gezond zo puur zo natuur Deze week extra voordelig: MALSE PAARDEBIEFSTUK 500 gram 9,95 Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN Meubelen, tapijt. gordijnen, binnen- zonwering. De juiste produktcn tegen de juiste prijs. Kom nu naar onze zaken en overtuig uzelf. MOPI EN BETAALBAAR EEN PUZZELOP ZICH! De ontmoetingsdag voor vrou wen uit verschillende culturen, die afgelopen zaterdag in Middel burg werd gehouden, was een groot succes. Dit jaar waren het de Antilliaanse en Surinaamse vrouwen die als gastvrouw op traden en een programma had den samengesteld waarin zij samen met Turkse, Marokkaan se, Spaanse, Jugoslavische en Nederlandse vrouwen een Inter culturele Vrouwendag vierden met zang, dans en lekkere hapjes uit de verschillende culturen. Aan het eind van de middag discus sieerden de vrouwen naar aanlei ding van een aantal stellingen met elkaar onder het motto 'Vrouwen in Zeeland, wat bindt ons en wat scheidt ons?' Ver schillende geponeerde stellingen onlokten duidelijke reakties uit de zaal, waardoor een levendige uit wisseling van gedachten ont stond. Deze Interculturele Vrouwendag die besloten werd met gezamenlijke dans, werd door ongeveer 175 vrouwen be zocht. De Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Vlissin gen houdt zaterdag 9 novem ber van 10 tot 15.30 uur een studiedag waarop verschillen de facetten van het gemeen telijk archief van Vlissingen worden belicht. De bijeen komst wordt gehouden in het Gemeentearchief, Hellebar- dierstraat 2 in Vlissingen. Het bestuur van de vereniging wil in de toekomst het archief bij haar activiteiten betrekken en houdt als eerste aanzet de studiedag. De opzet van de studiedag is om de Vlissingse bevolking te informeren over de werkwijze van een archief en de mogelijkheden die het de burger kan bieden. Het programma bestaat uit een viertal lezingen. Voor aanmel ding en informatie kan men terecht bij Aafke Verdonk, 01184-17371 of bij W. van Nassau-Damen, 01184-13024. Ih onze wasstraal kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. IEDERE WOENSDAG 10To KORTING OP ALLE WASPROGRAMMA'S. ALTIJD 10<*o VOORDEEL MET EEN WASABONNEMENT OF SPAAR VOOR KORTING OP UW WASBEURT DOOR TE TANKEN. VRAAG OM EEN SPAARKAART. ESSO SELF SERVICE STATION BASKENSBURG Pres. Rooscveltlaan 731. 4383 NG Vlissingen. 189\ Na een eeuw: energieker dan ooit (23 mm vol massief) inclusief lak, lijm en andere benodigde materialen NU. p/m2 Middelburg, Lange Delft 109 Vlissingen, Walstraat 89 15.- v

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1