informatiepagina van de gemeente vlissingen Gemeenteraad vergadert weer Verkeerskaart gratis verspreid i Bouwplannen Kasteelstraat en Glacisstraat i i Spuikomweg open voor verkeer Chemokar maakt weer ronde door woonwijken I Commissie emancipatie zoekt leden Herdenking bevrijding van Vlissingen Restaurant Da Xin wil serre aanbouwen Aanbieden petitie stadsgewest Vlissingen/Middelburg redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 15 £3 1/ Agenda in Den Haag morgen zondag 3 november Busroutes gewijzigd HB MB i Cursussen voor verstandelijk gehandicapten Beeldende vorming Dansexpressie Aanmelding Koudekerkseweg Voorwaarden Vergaderingen Aanmelding donderdag 31 oktober 1991 vrijdag 1 november 1991 Even bijpraten met wethouder Poppe-de Looff Verschijning en inspraak Inhoud programma Voorstellen gevraagd Terugtredende overheid Woensdag 30 oktober 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Morgenavond, donderdag 31 oktober, is er weer de maande lijkse gemeenteraadsvergade ring in de raadzaal van het Stadhuis. De gemeenteraad en het colle ge van burgemeester en wet houders komen bijeen om over diverse voorstellen van B en W beslissingen te nemen. De vergadering van de gemeen teraad is openbaar. U bent van harte uitgenodigd om op de pu blieke tribune de vergadering te volgen. Vanaf vandaag kunt u de populaire raadsagenda bij de af deling communicatie van de ge meente krijgen. De vergadering begint om 19.30 uur. Hieronder staan de punten die morgen worden behandeld. opening mededelingen over te leggen stukken te behandelen punten: 0. Algemeen bestuur 0.1. wijziging reglement Mede zeggenschap 0.2. benoeming en ontslag amb tenaar van de burgerlijke stand 2. Verkeer, vervoer en water staat 2.1. naamgeving parkeergarage 2.2. krediet aanleg parkeerter rein Breewaterstraat 2.3. onttrekking gedeelte Ko ningsweg aan het openbaar verkeer Morgenmiddag, donderdag 31 oktober, vindt opnieuw een poging plaats om voor de ge meenten Vlissingen en Mid delburg de status van 'stads gewest' te verkrijgen. Provin ciaal gedeputeerde mevr. Nederhoed-Zijlstra, burge meester Van der Doef van Vlis singen en burgemeester Rutten van Middelburg bieden dan aan de (voorzitter van de) Vaste Tweedekamercommissie een petitie aan. In die petitie tonen beide ge meenten aan, daarbij on dersteund door de provincie, dat aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van de stadsge- weststatus wordt voldaan. De gemeenten hebben samen vol doende inwoners (83.000, terwijl 50.000 voldoende is); voldoende arbeidsplaatsen (32.000, terwijl 30.000 voldoende is); een vol doende hoog voorzieningenni veau en een pendel van meer dan 10.000 per dag. De Tweede Kamer begint bin nenkort met de behandeling van de Vierde Nota Ruimtelijke Or dening Extra. Dan komt de aan wijzing van stadsgewesten aan de orde. In de petitie bepleiten provincie en beide gemeenten de argumenten die ze aanvoe ren bij de behandeling te be trekken. Vandaag ontvangt u in de brie venbus gratis de verkeerskaart voor Zeeland. De kaart - met de ondertitel "Veiliger op weg in uw provincie" - maakt on derdeel uit van een campagne die tot doel heeft het aantal verkeersslachtoffers in Zee land in het jaar 2000 met 25% te laten dalen. De kaart bevat naast (auto)kaar- ten van Nederland en Zeeland 4. Onderwijs 4.1. wijziging verordening leerlin genvervoer gemeente Vlis singen 4.2. financiële afwikkeling over dracht gebouwen en grond aan het Zeeland College per 1 janua ri 1991 (II) 5. Cultuur en recreatie 5.1. krediet uitvoering overeen komst/plannen Arsenaalgebied 5.2. aanpassing kunstuitleen 5.3. huisvesting reptielenzoo "Iguana" 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8.1. voorbereidingsbesluit Paauwenburg (gedeelte Van Ho- gendorpweg) 8.2. voorbereidingsbesluit Ro- senburg 8.3. voorbereidingsbesluit Wes- terscheldemond 8.4. resultaten grondexploitatie tot en met 1990 8.5. grondverkoop Vrijburg 8.6. verlenging huur camping "De Nolle" 8.7.krediet uitvoering beleidsvi sie Paauwenburg Zuid-Oost 8.8. financiering 10 woningen Oranjeplein 8.9. Krediet sloop Visodeweg 4 8.10. sloop restanten voormalige L.T.S. aan de Zaaihoekweg (1e fase) 9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 9.1. 12e, 13e en 14e wijziging be groting 1991 rondvraag en sluiting. Zondag as. is het 47 jaar gele den dat Vlissingen werd bevrijd van de Duitse overheersing. Dat feit wordt herdacht met een so bere plechtigheid bij de monu menten aan de Commandoweg. Die herdenking begint om 12.00 uur. Leden van het college van Burgemeester en wethouders leggen dan kransen. Ook ande ren zijn in de gelegenheid dat te doen. Het Korps Commando troepen zorgt voor een vaandel- wacht en kondigt met trompet signalen begin en eind van de één minuut stilte aan. Pipers van Inter Scaldis Pipes and Drums zorgen voor muzikale omlijsting. Het Comité Bevrijding Vlissin- gen hoopt op langstelling. een grote De eigenaar van restaurant Da Xin aan het Beursplein 5-7 heeft bij de gemeente een plan ingediend voor de bouw van een serre aan het restaurant, aan de zijde van het Beurs plein. Burgemeester en Wethouders willen meewerken aan het plan en willen hiervoor het bestem mingsplan wijzigen. Dat kan door artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening toe te pas sen, waardoor een bouwvergun ning kan worden verstrekt. Voordat er echter een definitieve beslissing wordt genomen, kun nen omwonenden vóór 18 no vember, schriftelijk op het bouwplan reageren bij de ge- Deze week rijden de bussen in verband met de werkzaamhe den aan o.a. de Koudekerkse- weg, een andere route. Alle bussen, behalve 104, rijden de hele week de volgende route: - Vredehoflaan - Prinses Irenelaan - Julianalaan (halte voor Ziekenhuis) - Badhuisstraat (nabij ABN/AMRO) en verder Bus 104 rijdt de volgende route: - Vredehoflaan - Prinses Irenelaan - Julianalaan - Badhuisstraat - Spuikomweg - Spuistraat en verder De halten Sottegemstraat en Paul Krugerstraat komen te ver vallen. Als de weersomstandig heden goed zijn rijden alle bussen vanaf 4 november weer hun normale route over de Kou- dekerkseweg. Bij de gemeente zijn twee bouwplannen ingediend die betrekking hebben op de Kasteelstraat en de Glacis straat. De plannen houden in dat Kasteelstraat 146 en de voormalige katholieke school in de Glacisstraat gesloopt worden. Hiervoor in de plaats moeten dan woningen worden gebouwd. Alle omwonenden hebben van de gemeente een brief over de bouwplannen ge kregen met de mogelijkheid van inspraak. In de nabije toekomst gaat de sectie Gebouwen van de ge meente verhuizen van Kasteel straat 146 naar de voormalige kleedruimtes van het buiten zwembad aan het Baskensburg- plein. De stichting Federatie Beschermende Woonvormen Zeeland heeft een plan inge diend voor de bouw van een be schermende woonvorm op de vrijgekomen plek aan de Kas teelstraat. De beschermende woonvorm biedt huisvesting aan ex-psy chiatrische patiënten. Zij wonen er onder 24-uurs begeleiding en vinden er geborgenheid. De be schermende woonvorm in Vlis singen gaat de woonvorm in Wemeldinge, het huis Ter Schel de, vervangen. Het tweede bouwplan heeft be trekking op de Glacisstraat. Op de plaats waar de voormalige school staat zullen 5 premie-A koopwoningen moeten verrijzen. Dit plan is ingediend door de Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling BV (ZVO). De verkoop van de woningen gaat via ZVO. Burgemeester en Wethouders van Vlissingen willen meewer ken aan de plannen. Maar voor dat zij een definitieve beslissing nemen, kunnen omwonenden reageren. Schriftelijke reacties moeten vóór 25 november aan staande ingediend worden bij de gemeente. De bouwtekeningen van beide plannen en alle bijbehorende stukken liggen ter inzage in het stadhuis in de hal bij de sector Stadsontwikkeling. Nadere in lichtingen zijn verkrijgbaar bij deze sector, sectie wonen en mi lieu, de heer W.J.C. Vael, tele foon 87316. stM/i I tI- y*f- vetfiLvfftt t'tff 4*4*"- firm** 'Oilft tvtrf j Aanzicht van het bouwblok met 5 premie-A woningen in de Glacisstraat Aanzicht van het bouwblok met de beschermende woonvorm in de Kasteelstraat. meente. Zij hebben van de ge meente een brief over het plan ontvangen. Aan de hand van de binnenge komen reacties neemt het colle ge van B en W een beslissing. Van die beslissing krijgen de in dieners van een reactie schrifte lijk bericht. Meer informatie is verkrijgbaar in het Stadhuis bij: sector Stads ontwikkeling, sectie wonen en milieu, de heer W.J.C. Vael, tele foon 87316. Het instituut Kunstzinnige Vor ming Vlissingen start van daag, 30 oktober, met creativi- teitscursussen voor verstan delijk gehandicapten. Dankzij financiële steun van de Provincie Zeeland zijn er minimale kosten verbonden aan deze cursussen. Er is keuze uit een cursus beel dende vorming of dansante vor ming. Beide bestaan uit acht lessen. Hoewel er vandaag al is gestart met de lessen is er nog steeds de mogelijkheid om u aan te melden voor de komende weken. In de cursus beeldende vorming gaan de deelnemers aan de slag met verschillende technieken en materialen. De opdrachten die de cursisten krijgen hebben als doel het ontwikkelen van motori sche handelingen, het overwin nen van eventuele faalangst en niet op de laatste plaats het ple zier in de uitvoering van de op drachten. De cursussen dansante vorming richten zich op de dansexpres sie. Hierbij staan de motorische ontwikkeling en het dansplezier centraal. In de lessen wordt aan dacht besteed aan ritmegevoel, muziek en beweging. De cursussen staan onder lei ding van gediplomeerde docen ten, die ervaring hebben met verstandelijk gehandicapten. De cursussen vinden iedere woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur plaats in het KW-gebouw, Braamstraat 3a in Oost-Souburg. Voor nadere in formatie en aanmelding kunt u terecht bij de Culturele Raad Vlissingen, telefoon 14928/16672 tal van verkeersveiligheidstips. De kaart is een uitgave van het Regionaal Orgaan Verkeersvei ligheid Zeeland (ROVZ). De huis-aan-huis verspreiding in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem wordt betaald door de gemeente. Geen kaart ontvangen? Bel dan voor een exemplaar met de sec tie communicatie van de ge meente (telefoon 87337). De Spuikomweg is afgelopen maandag opengegaan voor het verkeer. De weg is bereik baar via de Badhuisstraat en de Kenau Hasselaarstraat. Nog niet vanaf de Koudekerkse- weg. Via de Spuikomweg is het alleen nog mogelijk om naar het centrum te rijden. De werkzaamheden aan de weg hebben zich nu verplaatst naar de Spuistraat en Coosje Bus- kenstraat. De Spuistraat wordt tussen de Coosje Buskenstraat en de Bussestraat tijdelijk aan één kant afgesloten. Verkeer kan overigens wel in beide richtin gen gebruik maken van de Spuistraat. Er is gedurende de werkzaam heden geen doorgaand verkeer mogelijk vanaf het Betje Wolff- plein in de richting van het cen trum. Vanaf de Noordstraat is de Coosje Buskenstraat volledig af gesloten. De Bussestraat is niet bereikbaar vanaf de Spuistraat. Deze situatie duurt naar ver wachting tot en met de derde week van november. Vanaf vandaag tot en met 2 no vember wordt er weer een deel van de Koudekerkseweg geas falteerd. Tussen de Hogeweg en de Sottegemstraat en op de rou te Prins Bernardlaan/Sotte- gemstraat is in deze periode geen verkeer mogelijk. Het par keerterrein voor het streekzie kenhuis Walcheren is alleen te bereiken via de Bonedijkestraat. Deze route is met omleidings borden aangegeven. De emancipatiecommissie van de gemeente Vlissingen zoekt drie nieuwe leden. Burge meester en Wethouders roe pen belangstellenden (man nen en vrouwen) op om lid te worden. Leden kunnen een bijdrage le veren aan de ontwikkeling van het gemeentelijk emancipatie beleid. Bovendien biedt lidmaatschap de mogelijkheid om ervaring op te doen in een gemeentelijk adviesorgaan. De nu uit tien leden bestaande commissie is ingesteld om het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over het gemeentelijk emancipatiebe leid. Hierbij richt de emancipa tie-commissie zich voornamelijk op beleidsontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid en kinderopvang. In 1989 verscheen van de com missie een evaluatienota over het gemeentelijk emancipatiebe leid in de periode september 1985 juni 1989. Hierin deed de commissie ook verschillende aanbevelingen. Om voor benoeming in aanmer king te komen moet u in Vlissin gen wonen, positief staan ten opzichte van vrouwenemancipa tie en op persoonlijke titel deel nemen, dus niet namens een organisatie of vereniging. B en W zien graag dat alle bevol kingscategorieën deelnemen in de emancipatiecommissie. De commissie vergadert één maal per maand in het stadhuis van 20.00 uur tot 22.30 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. De eerstvolgende vergaderingen zijn vanavond, 30 oktober, en op 27 november. Wie belangstelling heeft kan tot uiterlijk 15 november aanstaan de reageren. U kunt uw brief, on der vermelding van 'sol.-e.c.', zenden aan: Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlis singen. Voor nadere informatie kunt u bellen met de sectie welzijn, volksgezondheid en cultuur, me vrouw J. Kelholt, tel. 87268 of de voorzitter van de emancipatie commissie, mevrouw M. Schoo- nen, tel. 63419 (na 19.30 uur) Tot vrijdag heeft iedereen in Vlissingen nog de kans zijn of haar chemisch afval in te inle veren. Op dezelfde dag waarop het normale huisvuil wordt op gehaald staat de chemokar weer voor de deur. Het is ondertussen een bekend verschijnsel in onze gemeente, de Chemokar. Elke twee maan den rijdt hij een week lang door alle woonwijken van Vlissingen om schadelijke stoffen, zoals batterijen, verfresten, medicij nen, benzine en cosmetica, bij alle huishoudens op te halen. Maandag, dinsdag en woens dag was de bemanning van de wagen al aktief in verschillende wijken. De rest van de week ko men zij nog op onderstaande plekken en tijdstippen. Als u de kar in uw eigen wijk heeft gemist is het mogelijk de komende da gen op die plaatsen alsnog uw chemisch afval in te leveren. 09.00 - 09.30 uur: Papegaaien burg (bij telefooncel) 09.30 - 10.00 uur: Bossenburgh- zuid (bij Merkenburg) 10.00 - 10.30 uur: Bossenburgh- noord (bij Sterkenburg) 10.30 - 11.00 uur: Rosenburg (bij Bossenburghweg) 11.00 - 11.30 uur: Westerzicht- noord (bij "De Startbaan") 13.30 - 14.00 uur: Westerzicht- zuid (bij bejaardenwoning) 14.00 - 14.30 uur: Noordbeekse- weg (bij Oosterbaan) 14.30 - 15.00 uur: Kerklaan (t.o. R.K. kerk) 09.00 - 09.30 uur: H. Seghers- laan (bij Jan Koppejan) 09.30 - 10.00 uur: A. Coortelaan (bij A. vd Vennestraat) 10.00 - 10.30 uur: Verl. Bonedij kestraat (bij ingang 't Fort) 10.30 - 11.00 uur: Hogeweg (bij Jan Steenlaan 11.00 - 11.30 uur: Irislaan (hoek J. Israelslaan) De chemokar haalt o.a. afge werkte olie op (foto: Ruben Oreel) 13.30 - 14.00 uur: Korenbloem laan (hoek Tulpenlaan) 14.00 - 14.30 uur: Vredehoflaan (bij Pr. Rooseveltlaan) 14.30 - 15.00 uur: Vrijdomweg (bij doopsgezinde kerk) 15.00 - 15.30 uur: Bonedij kestraat (hoek Sottegemstraat) Zaterdag 2 november staat de chemokar bij de Miro aan de Gil- deweg (tijdens openingstijden van de winkels). Gemakkelijk als U toch bood schappen gaat doen. Deze week bespreekt het college van burgemeester en wethou ders het ontwerp van het wel- zijnsprogramma voor 1992. Dat is een belangrijk onderdeel van de gemeentebegroting waarin voor een totaalbedrag van bijna 1 12,8 miljoen aan subsidies en welzijnsvoorzieningen voor tal van organisaties en groepen van Vlissingse burgers is opgeno men. Door diverse omstandigheden verschijnt het welzijnsprogram- ma later dan gebruikelijk en ei genlijk wenselijk is. Het is de bedoeling dat het programma begin volgende week gereed is en in voldoende aantallen be schikbaar zal zijn voor be langstellenden. Voor schriftelijke inspraak op het programma is de maand november beschikbaar. Er komt in november ook een in spraakavond waarop mondeling gereageerd kan worden en er zullen gesprekken plaatsvinden met diverse belangengroeperin gen. Los daarvan staat het na tuurlijk vrij om over dit onderwerp met mij als verantwoordelijke por tefeuillehouder een afspraak te maken! De hele inspraakprocedure staat in het bij het programma beho rende inspraakplan. Het is de be doeling het welzijnsprogramma voor 1992 te behandelen in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 december 1991. Volgende week woensdag, 6 no vember, vindt u op deze pagina een artikel over de inhoud van het welzijnsprogramma voor 1992 en de inspraakmogelijkheden daar op. Bij de opstelling van het pro gramma moest flink bezuinigd worden om de begroting sluitend te krijgen. Uiteindelijk is dat het college van b&w ook gelukt. Wel moest ervoor worden gekozen om bij alle subsidies de prijscom pensatie te laten vervallen. Dat leverde wel wat op maar niet vol doende omdat er diverse ge meenschappelijke regelingen zijn waar de gemeente in deelneemt waarin toch kostenstijgingen voorkomen. Daarom moest ook aan een ander uitgangspunt wor den voldaan, namelijk het inleve ren van een bedrag als aandeel van de sectie welzijn, volksge zondheid en cultuur in het slui tend maken van de gemeentebegroting voor 1992. Gelukkig bleven overeind: een wijkaccommodatie voor Lamme- renburg en een accommodatie voor de Molukse gemeenschap in Oost-Souburg. Helaas konden echter geen sub sidies worden verhoogd. Daar naast moesten bovendien enkele correcties worden toegepast en is gekeken of op bepaalde plaat sen efficiënter gewerkt kan wor den. Daarbij is wel het uitgangspunt gehanteerd dat de voorzieningen overeind moesten blijven maar dat wellicht een an der, beter gebruik mogelijk zou zijn. Aan diverse instellingen is ook gevraagd met voorstellen voor bezuinigingen te komen. Dit geldt voor Sportbelangen Vlissin gen, voor de Culturele Raad Vlis singen en voor de bibliotheek. De diverse besturen buigen zich daar de komende maand over. Mijn inschatting is dat er bedra gen gevonden zullen worden in onder andere geringe tariefsver hogingen. Los van alle bezuinigingen is in de inleiding van het welzijnspro gramma voor 1992 ook aandacht voor een mogelijk terugtredende rol van de overheid op welzijns- gebied in de verdere toekomst. Het college van b&w is namelijk van mening dat er de komende jaren discussie mag zijn over dit onderwerp. Dat zal geen gemak kelijke discussie zijn, maar wel een discussie die naar mijn me ning gevoerd moet worden.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5