yptfi'y. lomn:».i,r;Vi'i8! HMREEB De fobische angst LAAT NU DE WINTER MAAR KOMEN m axel Sociaal Allerlei Cursus i Beurs Politiek Geloof Gezondheid Buurt/wijk Door drs. Thomas Klabbers MOTORRIJTUIGENBELASTING PSYCHOCONSULT Gewonden Sport Woensdag 30 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 21 Opbrengst collecte - De collec te voor de ZOA-Vluchtelingenzorg heeft in Oostkapelle, Serooskerke en Vrouwenpolder 3.165,80 gul den opgebracht. Het geld is bestemd voor de medische zorg in het vluchtelingenkamp Ban Vinai. Zangavond - Zaterdag 2 novem ber wordt in de Zionskerk in Oostkapelle een koor- en samen- zangavond gehouden om 20 uur. Medewerking verlenen de Chr. Zangvereniging Sursum Corda uit Oostkapelle, het Chr. Gemengd koor Met Hart en Stem uit Melis- kerke, de Chr. Gemengde Zang vereniging Amicitia uit Dinxperlo, het Mannenkoor Onderling Ge noegen uit Nieuwerkerk en de Brassband Crescendo uit Oost kapelle Muziekavond - In het kader van het 100-jarig bestaan van de Ge reformeerde kerk aan de Ka naalstraat in Oost-Souburg wordt daar zaterdag 2 november om 19.30 uur een muziekavond ge houden. Medewerking verlenen het Jeugdkoor Jubilate olv Ineke Wijkhuis-van den Driest, het Combo Second Chance (synthe sizers) en Corrie Joosse (dwarsfluit). Ledenvergadering CDA - Het Regionaal Verband Walcheren van het CDA houdt woesndag 13 november om 20 uur een alge mene ledenvergadering in Ons Huis in Meliskerke. Minister J.R.H. Maij-Weggen spreekt er over 'Verkeers- en Vervoerbeleid in de jaren '90, toegespitst op Zeeland. Gemeenteraad - De gemeente raad van Westkapelle komt don derdag 31 oktober om 20 uur in het gemeentehuis bijeen voor een openbare vergadering. Gemeenteraad - De gemeente raad van Vlissingen komt donder dag 31 oktober om 19.30 uur bijeen in het stadhuis voor een openbare raadsvergadering. Raadsvergadering - Maandag 4 november om 19.30 uur houdt de gemeenteraad van Arnemui- den een openbare raadsvergade ring in het gemeentehuis. In verband met de behandeling van de gemeentebegroting wordt de vergadering voortgezet op dins dag 5 november om 13.30 uur. Latijn - De ZVU geeft een cursus latijn; de kennismaking is maan dag 4 november van 19.30 - 20 uur. Inlichtingen 01180-34800. Sterrenkunde - De Volksster renwacht Philippus Lansbergen geeft twee beginnerscursussen sterrenkunde. De cursus voor jongeren begint op vrijdag 1 no vember in het pand Herengracht 52 om 19 uur; de cursus voor ouderen begint om 20.30 uur. In lichtingen 01180-14203. Poëzie - De ZVU houdt een cur sus poëzie; de kennismaking is op dinsdag 5 november van 19.30 tot 20 uur. Inlichtingen 01180-34800. Kleding maken - In buurthuis De Paraplu wordt een cursus kle- dingmaken voor beginners gege ven op woensdag van 19 tot 21 uur. Inlichtingen en/of opgaven 01184-65453/14660. Calligrafie - De ZVU geeft een cursus calligrafie; de eerste ken nismakingsbijeenkomst is maan dag 4 november van 19 tot 19.30 uur. Inlichtingen 01180-34800. Oriëntatie beweging - In het Woltershuis, Hogeweg 103-105 in Vlissingen wordt op donderdagochtend van 9.30 tot 11 uur een cursus oriëntatie op beweging en massage gegeven. Inlichtingen en aanmelding bij het Woltershuis. Kerstkaarten - De ZVU houdt een cursus kerstkaarten maken vanaf woensdag 6 november om 20 uur. Inlichtingen 01180-34800. Hartpatiënten - Vrijdag 1 no vember wordt om 19.30 uur in de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg tijdens een eerste ledenver gadering de Hartpatiëntenvereniging Harte- zorg opgericht. Cardioloog A.N.E. Zimmerman houdt dan een le zing. Inlichtingen 01182-2455 of 01180-12502. Crohn - De afdeling Zeeland van de Crohn Vereniging Nederland houdt zaterdag 2 november de jaarlijkse afdelingsbijeenkomst in de Prins van Oranje in Goes; de aanvang is om 13.30 uur. Informatiedag - De Provinciale Federatie van Ouderverenigingen Zeeland houdt zaterdag 2 no vember van 10 tot 15.30 uur een Informatiedag in het Goese Lyceum. Bijzondere dienst - In de Getui- geniskerk in Middelburg wordt zondag 10 november om 14.30 uur een interkerkelijke dienst ge houden die is afgestemd op ver standelijk minder begaafden. Voorganger is ds A.V. de Nooij en muzikale medewerking wordt verleend door Leny Stokman-de Graaf. Ad Cornelissen verzorgt de illustraties. Open Huis - Zondag 3 novem ber wordt in De Schaapskooi aan de Kanariesprenk 379 in Vlissin gen een Open Huis gehouden door de Federatieve Wijkgemeen- te Lammerenburg in Vlissingen. Van 14.30 tot 17.30 uur is er ge legenheid voor ontmoeting, ont spanning en gesprek. Appèldienst - Zondag 3 novem ber wordt om 10 uur in de St. Ja- cobskerk in Vlissingen de maandelijkse appèldienst gehou den onder het thema 'Jezus, de nerf in het blad'. Medewerking wordt verleend door Chr. Kley uit Vlissingen, het koor Exaudi uit Westkapelle en organist Bram Beekman. Welkomdienst - Zondag 3 no vember wordt in de Getuigenis- kerk in Middelburg om 18.45 uur een welkomdienst gehouden. Voorganger is ds C. Holleman uit Barendrecht en het combo Salva tion verleent muzikale mede werking. Ontmoetingsavond - In buurt huis Aldegonde, Westerzicht 386 in Vlissingen, wordt vrijdag 1 no vember om 20.30 uur een dans- ontmoetingsavond gehouden voor alleenstaanden tot 55 jaar. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Op onze spreekuren krijgen Dag- mar en ik vaak mensen die pro blemen hebben met de motorrijtuigenbelasting. Wij kun nen hen lang niet altijd helpen. Kwijtschelding is NIET mogelijk. En een beroep tegen een aanslag heeft zelden zin. Het is dus zaak problemen te voorkomen. Dat wil zeggen: Van te voren betalen! Vóórdat U met uw auto (of mo tor) de Nederlandse weg ge bruikt, moet U de motorrijtuigenbelasting betaald hebben. Ook als de auto alleen maar op straat geparkeerd staat. Aangifteformulieren zijn verkrijg baar op grotere postkantoren en bij de belastingdienst. Houdt U er rekening mee dat de betaling via de giro/bank enkele dagen kost? Stel dat U uw auto verkoopt, of dat U met uw auto voor een lan ge tijd de weg niet wil gebruiken, of ermee naar het buitenland ver trekt. Is de reeds betaalde be lasting weggegooid geld? Nee, U kunt belasting die betaald is over volle, nog niet ingetreden maan den terug vragen. Als U nadien de weg weer gaat gebruiken, moet U eerst opnieuw aangifte doen. Ook als U terug komt uit het buitenland. Daar voor moet U zich aan de grens melden bij de douane. Wat er ge beurt wanneer U zwart rijdt en "geflitst" wordt? Dan krijgt U een dubbele naheffing over de periode waarover niet betaald is. Ook voor aanhangwagens moet motorrijtuigenbelasting worden betaald. Tenzij die minder dan 450 kg weegt. Is-ie zwaarder, dan hoort er een nummerbewijs bij. Dat is een oranje kaartje. Daarop staat ook op welke brandstof de "trek-auto" ge bruikt. Zoals altijd bent U met vragen welkom op onze spreekuren. Daarvoor kunt U bovenstaande telefoonnummers bellen. Tot ziens. Postzegelbeurs - De postzegel vereniging Philatelica, afdeling Goes e.o. houdt zaterdag 2 no vember van 10 tot 17 uur haar traditionele najaarsbeurs in het verenigingsgebouw Amicitia in Goes. Zendingsmarkt - Dinsdag 5 no vember houden de beide kerken in Serooskerke van 15.30 tot 17.30 en van 18.30 tot 22 uur een zendingsmarkt achter de Ge reformeerde kerk. De opbrengst is voor het kindertehuis El Alba, dichtbij Buenos Aires. Ruilbeurs - Vrijdag 1 november wordt in café-pension De Goede Verwachting in Lewedorp een avondruilbeurs gehouden vanaf 19.15 uur. Er wordt op allerlei ter reinen materiaal aangeboden. Welfare - De Welfare-afdeling van het Vlissingse Rode Kruis houdt woensdag 6 november van 13.30 tot 16 uur in de recrea tiezaal van het bejaardencentrum Ter Reede aan de Koudekerkse- weg te Vlissingen haar jaarlijkse verkoopmiddag. Contact-praatavond - Ypsilon- Goes houdt dinsdag 5 november om 19.45 uur in het 's- Heerhendrikshuis in 's- Heerhendrikskinderen een contact-praatavond over de 'Stichting Nu voor Later'. Tevens staat men stil bij het 5-jarig bestaan van Ypsilon-Goes. Kinderopvang - De Vrouwen groep Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland van Abvakabo houdt ism de Stichting Overleg Kindercentra Zeeland dinsdag 5 november om 20 uur in hotel Ar- neville in Middelburg een avond vullend programma over 'Bedrijfsgerichte kinderopvang in de jaren '90. Studiekring - Sociale contacten en ontspanning vormen de hoofdbestanddelen van de stu diekring voor 50-plussers van de Stichting Welzijn voor Ouderen in Middelburg. Er wordt een informatie-ochtend gehouden op vrijdag 1 november om 10 uur aan de Molstraat 13 in Middel burg. Inlichtingen 01180-27537. Kapasi - Vriendenkring Kapasi houdt zaterdag 2 november om 21.30 uur een ontmoetingsavond voor alleenstaanden tot 45 jaar in wijkcentrum De Spinne in Goes. Inlichtingen 01102-42709 of 01109-259. Een bekende vorm van abnor male angst is de zgn. fobie. Onder een fobie verstaan we een onredelijke angst voor spe cifieke voorwerpen of situaties. Drs. Henk C.M. Hermans Er bestaan talloze voorbeelden van fobieën. De een heeft nog een welluidender naam dan de ander. Zo kennen we de agora- fobie (pleinvrees), de claustro fobie (engtevrees), de acrofobie (hoogtevrees), de ag- lofobie (pijnvrees), de monofo bie (vrees voor alleen te zijn) en de nyctofobie (vrees voor duis- ALLEMAAL ANGST (5) ternis). Met de menselijke evo lutie zijn er ook nieuwe fobieën bijgekomen. Vliegangst is daar een voorbeeld van. Een belang rijk kenmerk van fobieën is de vermijding. Mensen met een fobie zijn zeer getrucked in het vermijden van de situaties en objecten waarvoor ze angstig zijn. Vaak bedienen ze zich daarvoor van duizendenéén ex cuses. Iemand die liften mijdt als gevolg van zijn claustrofo bie, zal dit gewoonlijk "goed praten" met de smoes "Ik Scheidsrechter-cursus - De af deling Zeeland van de KNVB be gint maandag 11 november een scheidsrechteropleiding van zes avonden in Middelburg; het af sluitende examen is op vrijdag 13 december. Aanmeldingen 01180-14353. Vlissingen - In de periode van 16 t/m 24 oktober zijn bij de ge meentepolitie van Vlissingen de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: witte siervelg, por temonnee met inhoud, oorbel, zwart etui met sleutels, twee au tosleutels, 3 sleutels aan muske- tonhaak en een zwart/wit katertje. Bij het dierenasiel in Vlis singen zijn een bastaard-herder en diverse katers en poezen aan gegeven. De grote namen staan garant voor een optimale woonomgeving. En bij Pot vindt u alle beroemde meubelmerken. Samengebracht in de meest imponerende kollektie van H de Benelux. zeeuwt-vloand Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21 00 uur (let op: zondags gesloten) Telefoon 01 155 - 2010. Telefoon België 003111552010 Sie Mafic Keukenstudio le verdieping. moet wat meer bewegen, en daarom neem ik de trap". In veel gevallen wordt ook de om geving ingeschakeld. De per soon die niet alleen durft te winkelen als gevolg van haar agorafobie, zal gemakkelijk een beroep doen op andere huisge noten. Iemand met een hevige spinfobie schakelt het hele ge zin in, om jacht te maken op de spinnen in huis. Goedbedoeld zullen ze echter daarmee de fo bische angst mee instand hou den. Immers ze belonen op die wijze het vermijdingsgedrag, waardoor de angst blijft bestaan. De man die zo liefde vol de boodschappen doet voor zijn fobische vrouw, helpt ongewild mee de fobie in stand te houden. Bij het ontstaan van fobieën spelen waarschijnlijk verschil lende processen een rol. In veel gevallen is er sprake van een aangeboren neiging. De ene persoon neigt eerder tot het ontwikkelen van een fobie dan de ander. Ook persoonlijke er varingen spelen een belangrijke rol. Veel cfaustrofobieën zijn te rug te voeren tot een angstige ervaring in een afgesloten ruimte. Als iemand gedurende zijn kindertijd vaker door de ouders werd opgesloten in een kleerkast, dan kan dat het be gin zijn van een claustrofobie. Maar we kunnen zelfs fobieën ontwikkelen voor zaken, waar mee we nooit een echte erva ring hebben gehad. Een bekend voorbeeld daarvan is de angst voor slangen. Er zijn duizenden mensen met een slangenfobie, die nog nooit een levende slang zijn tegengeko men. Waarschijnlijk spelen on ze opvattingen over slangen (bijvoorbeeld "slangen zijn erg gevaarlijk") een belangrijke rol bij het ontstaan van zo'n fobie. Als een fobie eenmaal tot ont wikkeling is gekomen, dan is ze vaak erg hardnekkig. In ze kere zin versterkt ze zichzelf. Door de angstaanjagende si tuatie of het object van de angst te vermijden, wordt de fobicus steeds angstiger. Hij gaat er steeds meer tegenop zien. Iemand met een fobie voor spinnen kan al gespannen werden bij de gedachte aan spinnen. Op die wijze geraakt hij in een negatieve denkspi- raal, die leidt tot een toename van angst en vermijding. In veel gevallen lukt het niet meer, om dit proces zelfstandig te keren. Het is dan zaak om te kiezen voor professionele hulp. Zo'n professionele hulp blijkt bij nogal wat enkelvoudige fo bieën redelijk succesvol te zijn. Gewoonlijk bestaat ze daaruit, dat de patiënt leert om zijn ge dachten, gevoelens en zijn ge drag te veranderen. Zo leert hij om zijn angstige gedachten te veranderen in reëlere gedach ten. Onze spinfobicus zal zijn opvattingen over spinnen moe ten herzien, om op die wijze een andere emotionele reactie mogelijk te maken. Daarnaast leren mensen met fobische angsten om direct invloed te krijgen op hun angstniveau door middel van ontspannings oefeningen en ademhalings oefeningen. Een eventuele angstreactie wordt daardoor beter beheersbaar. Maar zoals bij zoveel gevallen is ook hier "the proof of the pudding in the eating": uiteindelijk komt het erop aan, om situaties of voorwerpen die angst oproe pen echt op té zoeken. Fobieën verdwijnen pas echt, na her haaldelijke en langerdurende blootstelling hieraan. De spin fobicus zal de spinnen moeten opzoeken, de claustrofobicus meet de lift in, en de patiënt met vliegangst moet het vlieg tuig in. Op die wijze maakt "doem-denken" plaats voor "doen-denken". AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: Ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: Ds. A. Spaans. ARNEMUIDEN Lombardstraat 2, Elke 2e en 4e za. 19 uur, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: ds. C. van der Zanden. NIEUW EN STTJOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30: Ds. J. Bakker, 14.30 uur: Ds. L. Westerneng. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", Wesf- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. Hervormde Oostende. Gemeente. Zo. 11 uur: Ds. H. van OOSTKAPELLE BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Middelhoek, knd. Zo. 10 uur: Ds. Köther- Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: Ds. F.C. van Dijke, 17 uur: Ds. R.G. van der Zwan. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: Ds. A.C. den Hollander. raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: Ds. Boomer en Past. van Rosmalen. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. VROUWENPOLDER DOMBURG RITTHEM Hervormde Lukasse. Gemeente. Zo. 9.30 uur: Ds. J. Hervormde Kerk. Zo. 19 uur: Ds. F.C. van Dijk. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Elke Ie, 3e en 5e za. 19.15 uur. Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: Ds. H. van Oostende. WESTKAPELLE SEROOSKERKE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, knd, 19 uur: Ds. de Bruyn. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 14.30 uur: gez. dienst in Herv.Kerk. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 14.30 uur: Ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. on bekend. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: Ds. den Engelse, 14.30 uur: Ds. A. Jobse. HOOGELANDE Christengemeenschap, Zo. geen dienst. Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: Dr. L.T. v/d Leer, 19 uur: Hr. C.M. Speel man, S.o.w. dienst, in Herv. Kerk.. Hervormde Ge meente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: Ds. G.M. Speelman, 19 uur: Ds. L.T. v/d Leer, S.o.w. dienst in Herv.Kerk. ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: Ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: ds. D. Westerneng, 17 uur: ds. J. Bakker. ZOUTELANDE Kapel van St. Maarten: OOST-SOUBURG KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: Ds. A. Spaans-Moolenaar. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: Ds. J.H. Schravenzande, 17 uur: Ds. G. Kalksma. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: Ds. B. de Haan. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: Ds. R.G. van der Zwan, 14.30 uur: Ds. F.C. van Dijke. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: Ds. van Boven. Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: Ds. P. Joosse, knd. groep 1-8. Oranjepleinkerk, Zo. 19 uur: Dhr.J. Sinke. De Ark, Kinderkerk 4-12 jaar. Bejaardentehuis "De zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: Kapt. C.D. Bijl Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 8, Zo. 10 uur: Ds. Boomer en Pat. van Rosmalen. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e za. v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. onbekend. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: Ds. J. Lukasse. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Herengracht 74. Zo. 10 uur: ds. M.G. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: Mevr. Rezelman. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: Ds. P.J. Re bel, 17 uur: Ds. W.A. v/d Berg, 19 uur: Ds. C. Hol leman. Hofpleinkerk, hofplein. Zo. 9.30 uur: Ds. W.A. v/d Berg, 14.30 uur:Ds. C.Brakema. Hoeksteen Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: Ds. C.Brakema, 17 uur: Ds. P.Paulus. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktKlein Vlaanderen 75, Zo. on bekend. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Vere nigingsgebouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 10 uur: Ds. E.V.E. Wijnands. Koorkerk, Koor kerkhof, Zo. 10.15 uur: Ds. M.E. Scheijgrond- Verhulst. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, Zo. 9.30 uur: Ds. O. Elseman. Engelse kerk, Sim- pelhuisstraat, Zo. 19 uur: Ds. K. Hendrikse. Tho maskapel, Zo. 9.30 uur: Ds. B.J.W. Schelhaas. Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10 uur: ds. M. de Boer. Wijkgemeente Geref.Bond, Zo. (Nieuwe Kerk) 11 uur: Ds. J.T. Cazander, 17 uur: Cand. A. v/d Ploeg. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: leesdienst. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: Kapt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: Mw.Ds. Hirsch. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 9.30 en 17 uur: onbekend. Vereniging van Vrijzinnig Her vormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. on bekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gerefor meerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 uur: Leesdienst, 15 uur: Ds. K. Jonkman. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdom weg 1. Zo. 19.30 uur: Mevr. Rezelman. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktDe Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 uur en 16.30 uur: Ds. G. Zomer. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: appèldienst, de heer Chr. J. Kley. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: Ds. H. Makkinga. Johanneskerk, Bonedij- kestraat 165, Zo. 9.30 uur: Ds. J.W. Glashouwer. Open Hof, Alexander Gogel 57, Zo. 9.30 uur: Ds. G. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: Ds. A.V. de Nooy. Streekziekenhuis Walcheren, Zo. 10 uur: Ds. N.H.J.E. Boomer en past. C. van Rosmalen. Ter Reede, Zo. 19 uur: Ds. A. Spaans-Moolenaar en past. W. v/d Riet. "Op- hir", Badhuisstraat 186, Zo. geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: leesdienst, 10.30 uur Bijbelstudie. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Hei/s. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. K. van Wattum, 17 uur: kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto- Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lans. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. Do. 31 oktober t/m wo. 6 november. Huisartsen Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: J.K. Domini- cus, Dam 30, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: J.L.F. Wortelboer, Kromme Weele 7, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Zondag tot 24.00 uur: F.G. Snijder, Burg van Woelderenlaan 12, tel. 13933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: N. Kapteijn, Lekstraat 6, Oost- Souburg, tel. 01184-61630. Zondag: C. Wattel, Amstelstraat 55, Oost-Souburg, tel. 01184-61630. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: R. Ubels, Vroonstraat 11, Serooskerke, tel. 01189-1212. Aagtekerke, Biggekerke, Dom burg, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: A.A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel: 01186-1282. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Melis- kerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: M.H. Rackwitsz, Volderij- laagte 1, Middelburg, tel. 01180-35688. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Apotheek v.d. Boo- gert, Vrijlandstraat 79, tel. 27471. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek De Singel, Singel 9, tel. 12730. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: A.M. Gaay, teI. 71768. Middelburg: zaterdag en zondag: M. de Jonge, tel. 01180-16761. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: E. v.d. Akker, Kanaalstraat 3, Oost- Souburg, tel. 01184-60860. zonder afspraak: za. en zo. 11.00 - 12.00 uur en 17.00-18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Kelder- weg 1, Meliskerke, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184 10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, 4460 VB Goes, 01100-49389. tel. af spraak van 9 tot 12 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Serooskerke do. van 9 tot 10 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg eo. ma en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissingen aa ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184 68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 21