ABDIJ Milieuprogramma 1992 PERSONEEL EN OPLEIDINGEN li Tolvrije brug Nieuwe tarieven vergunningen hoechst holland DE JAGER IJZERHANDEL Verstandelijk gehandicapten begeleiden, daar moet je gevoel voor hebben! Banen op de weg directie milieu en waterstaat Eloctro vindt z'n draai bij iedere verandering ENQUÊTEURS M/V IN HEHOEP De provincie gaat meer geld besteden aan het schoon houden van het milieu. Afval Vergunningen Doelgroepen STICHTING VERPLEEG-EN RUSTHUIZEN ZEELAND Chauffeur distributie m/v natuurlijk, kunststof VOEKAbv Woensdag 30 oktober 1991 DE VLISSINGER 13 14*' NIEUWS De Zeelandbrug wordt tolvrij op 1 januari 1993. Gedeputeerde staten hebben een manier gevonden het nodige geld bij elkaar te krijgen. Pro vinciale staten zullen in de vergadering van 15 november hierover beslissen. Destijds is de brug gedeeltelijk betaald door een renteloos voor schot van de provincie aan de maatschappij die de brug be heert. De tolgelden werden ge bruikt om dit renteloze voorschot af te lossen en te sparen voor een onderhoudsfonds voor de brug. De provincie haalt nu een streep door het resterende bedrag van het renteloze voorschot. Het onderhoud van de Zeeland- brug kost ieder jaar, ook nu al, f 1,7 miljoen. Het geld hiervoor komt gedeeltelijk uit de "wegen- pot". Door verschillende tegenvallers leek het er op dat ook na 1993nog tol zou moeten worden geheven. Deze tegenvallers hadden te ma ken met de kosten voor wacht geld, f 1,6 miljoen, en de kosten voor reconstructie, f 850.000,-. Het tolvrij maken van de Zeeland- Donderdag 31 oktober, 15.00 uur, behandelt de voorzitter van gede puteerde staten een bezwaar schrift ingevolge de wet Arob. Het bezwaarschrift is ingediend door een inwoner van de gemeente Middelburg. De Middelburger is het niet eens met een eerdere ne gatieve beslissing van de voorzit ter van gedeputeerde staten over zijn aanvraag voor spoedshalve algemene bijstand. De Arob-commissie uit gedepu teerde staten hoort dinsdag 5 no vember, 10.00 uur, de directie van autobedrijf J. Landegent uit Burgh-Haamstede. Dit bedrijf heeft een bezwaarschrift inge diend omdat de provincie heeft geweigerd een vergunning te ver lenen voor het plaatsen van een reclame/verwijsbord aan de Krayesteinweg in Burgh-Haam stede. Beide zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, in Middelburg. brug betekent immers dat er niet aan te ontkomen is dat personeel ontslagen wordt en dat bijvoor beeld de tolhuisjes weggehaald moeten worden, het wegdek moet worden aangepast en het kruispunt IMoord-Langeweg moet worden verbeterd. Om de extra kosten op te vangen stelt het college voor vanaf 1993 f 7 50.000,-per jaar uit de begro tingspost voor de wegen te halen. Om te zorgen dat daar geen knel punten ontstaan wordt f 6 mil joen weggehaald uit de spaarpot voor het onderhoudsfonds van de brug. Dat kan omdat de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de brug geregeld zijn en het onder houdsfonds wordt opgeheven. Provinciale staten nemen op 15 november een besluit over dit voorstel van gedeputeerde staten. Voor een goed milieubeleid in 1992 is rond de f 2 miljoen nodig. Ge deputeerde staten van Zeeland maken dat duidelijk in een voor dat jaar geldend aktieplan, het milieuprogramma 1992. In de statenvergadering van 15 november zullen provinciale staten beslissen of dit geld beschikbaar komt en of de akties doorgaan zoals gedeputeerde staten dat willen. Het volgend jaar komt de nadruk sterk te liggen "op de verdere vormgeving van het afvalstoffen beleid en handhaving en vergun ningenbeleid". Al het afval op een vuilnisberg storten kan niet meer. Het dage lijks provinciebestuur vindt dat iedereen daar zo langzamerhand van doordrongen is. Vandaar dat grote aandacht uit gaat voor plannen om hergebruik van afval te stimuleren en moge lijk te maken. Gescheiden opha len en verwijderen van huisvuil is dan noodzakelijk. Eerder is in deze rubriek bericht over het geschei den ophalen van groente-, fruit en tuinafval. Dit zal in 1992 moge lijk moeten zijn. Gescheiden inzamelen, ophalen en afvoeren van afval en vervol gens zorgen dat het materiaal dat geschikt is voor hergebruik ook daadwerkelijk daarvoor wordt be- •nut vergt het opzetten van een an dere organisatie dan nu gebruike lijk is in de afvalverwerking. Op dit moment nog zijn daar afzonderlij ke gemeenten, particuliere bedrij ven en het provinciaal bestuur bij betrokken die ieder voor zich de eigen zaken regelen. Wil het echt lukken dat afval wordt gecomposteerd of op een andere manier wordt hergebruikt, veilig wordt verwerkt zonder schade aan te richten aan het mi lieu en in het uiterste geval wordt verbrand of gestort, dan is het noodzakelijk dat gemeenten, pro vincie en bedrijfsleven gezamen lijk één organisatie vormen. Vanuit deze organisatie kan de he Ie keten gestuurd worden van af val inzamelen, ophalen en ver werken. In vaktaal heet dat "ke tenbeheersorganisatie' 1992 Is het eerste jaar waarin grootscheeps aandacht wordt besteed aan de verwerking van afval. In het milieuprogramma is daar f 275.000,- voor uitge trokken. Waar mogelijk het milieu verbete ren en op z'n minst handhaven luidt het parool. Dat kan het best door mogelijke vervuiling bij de bron aan te pakken. Een belang rijk middel daarbij is het al of niet verstrekken van vergunningen, bijvoorbeeld voor het lozen van afvalstoffen, die aangevraagd moeten worden door bedrijven. Bij het verstrekken van vergunnin gen zal nauwlettend toegezien moeten worden op de voorwaar den die aan de vergunning ver bonden zijn. Een goede controle, technische kennis, overleg en menskracht zijn daarbij onont beerlijk. Om voortdurend na te kunnen gaan hoe het milieu zich ontwik keld is het nodig technische (meet)apparatuur aan te schaffen en monsters te nemen en te laten analyseren. Om het werk goed te kunnen doen geldt ook hier weer dat het aantal huidige arbeids plaatsen uitgebreid gaat worden. In totaal worden tien mensen aan genomen. In het programma staat verder dat het vergunningenbeleid het mogelijk maakt een belangrijke vervuiler als stookolie te verbie den als brandstof. Ook bij andere verbrandingspro cessen komen schadelijke stof fen vrij. Onderzocht wordt hoe dit teruggedrongen en voorkomen kan worden. Het belang van het vergunnin genbeleid blijkt niet alleen uit de plannen die op stapel staan. Het komend jaar wordt f 95.000,- extra uitgetrokken. Dit bedrag is structureel, wat wil zeggen dat dit geld ook de volgende jaren be schikbaar zal zijn. Tot de verdere aktiepunten hoort onder andere het doelgroepenbe leid. De provincie wil doelbewust iedereen benaderen die bij kan dragen aan de verbetering van het milieu. Zo zal bijvoorbeeld in overleg met de kamers van koop handel, het bedrijfsleven en het rijk worden nagegaan hoe kleine re bedrijven kunnen worden ge holpen bij het organiseren van goede milieuvoorzieningen, ook binnen de bedrijven zelf. Er zijn subsidies beschikbaar voor veelbelovende milieuprojecten bij bedrijven, in de landbouw en voor milieu-educatie. Vanuit het nog in te stellen Milieu- punt zullen allerlei akties worden gestimuleerd en op elkaar worden afgestemd. slechts een greep. Behalve meer aktiviteiten zullen een aantal ge bieden heel gericht onder de loep werden genomen. Het kan daarbij gaan om maatre gelen voor de verbetering van de waterhuishouding (Kop van Schouwen), overmatige algen- groei (Zwaakse Kreekrest) of het beschermen van krekengebieden (Zeeuwsch-Vlaanderen) in sa menwerking met de Belgische provincies Oost- en West- Vlaanderen. In aansluiting op de aan de gang zijnde verbetering van de waterhuishouding in de in lagen en karrevelden van de zuid kust van Schouwen wordt het hele gebied daar integraal bena derd. Hiermee wordt bedoeld dat onderzoeken naar de verschillen de milieuproblemen met elkaar in verband worden gebracht en ver volgens in een logische volgorde worden aangepakt, in de Kanaal zone Zeeuwsch-Vlaanderen wordt deze gebiedsgerichte be nadering voortgezet. Het milieuprogramma 1992 kan worden aangevraagd bij het voorlichtingscentrum van de provincie. Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. M Het dagelijks bestuur van de provincie Zeeland wil het profijt-beginsel invoeren bij het afgeven van vergunningen. Dat gaat vooral gebeuren als het milieu in het geding is. Een bedrijf dat een gedoogbeschikking krijgt zal f 3.400,-moeten betalen. Als de pro vincie een milieu-effect-rapportage moet opstellen gaat dat f 5.000,- kosten. Voorheen kostte dit niets. Hoe het met de kwaliteit van de bodem en het water is zal ook de nodige aandacht krijgen het ko mendjaar. In overleg met de landbouw wordt nagegaan hoe de kwalijke gevolgen van het vermesten wor den opgelost, of door het verho gen van het waterpeil voorkomen wordt dat stikstof uit landbouw gronden terecht komt in het grondwater en bekeken wordt hoe in de toekomst met bestrij dingsmiddelen wordt omge sprongen. Met het bedrijfsleven wordt over legd dat op basis van vrijwillig heid de bodemsanering op gang komt van vervuilde bedrijfster- Onderzocht wordt op welke plek ken de bodem van de binnenwa teren verontreinigd is. Daarna komt er een lijst welke onderwa terbodems het eerst gesaneerd moeten worden. In dit kader is het van belang maatregelen te treffen voor de verwerking en berging van baggerspecie. De opsomming van aktiviteiten uit het milieuprogramma is Eerder was het al gebruikelijk kosten in rekening te brengen bij het verlenen van vergunningen die te maken hebben met de hin derwet. De tarieven die hiervoor gelden worden gemiddeld met zo'n vijftig procent verhoogd. Het tarief voor een dergelijke ver gunning bestaat uit twee delen. Sowieso moet een basistarief betaald worden. Dat gaat van f 965,- naar f 1.700. Het ba sistarief wordt vervolgens ver hoogd met een toeslag. Gaat het om een vergunning voor het op slaan van vloeistoffen in drukva ten of tanks dan hangt er een prijskaartje aan dat afhankelijk is van het aantal kubieke meters. Gaat het om de opslag van ge vaarlijke stoffen dan wordt het aantal vierkante meters in reke ning gebracht. Gedeputeerde Staten vinden dat bedrijven er belang bij hebben dat hen een vergunning wordt gege ven. Als er geen belang zou zijn voor zo'n bedrijf zou de vergun ning niet aangevraagd worden is de redenering. Het werk dat verzet moet wor den om te bekijken of een vergun ning verleend wordt kost geld. Het is dan redelijk dat niet de overheid opdraait voor het leeu wendeel van de kosten. Vandaar de verhoging en de invoering van twee nieuwe tarieven. Het college toont zich niet gevoe lig voor de opvatting dat hier spra ke is van een forse verhoging van de belasting voor het bedrijfsle ven. Belasting wordt immers jaar lijks geheven zeggen gedepu teerde staten. Een vergunning wordt meestal gegeven voor meerdere jaren. Dat betekent dat een vergunningvrager als regel eens in de zoveel jaren te maken heeft met het betalen van deze kosten. Dat is tegelijk de reden dat het dagelijks provinciebestuur er niets voor voelt de verhoging ge faseerd in te voeren. Het be drijfsleven kan de te maken kosten uitsmeren over een lange re periode. De tarieven die de provincie in re kening brengt voor paspoorten en rijbewijzen worden niet ver anderd. Provinciale staten zullen in de vergadering van 15 november beslissen over deze plannen van gedeputeerde staten. hb Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31392 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Hoechst Holland NV te Vlissingen heeft bij hen op 25 juli 1991 een aanvraag ingediend om vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging voor het uitbreiden en wijzigen van een chemische fabriek aan de Europaweg te Vlissingen- Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nrs. 526, 559, 576, en 609. Het betreft de bouw van een installatie voor het opslaan, transporteren en mengen met water van actief-kool ter vervanging van het doseren van actief-kool uit papieren zakken en het daartoe aanpassen van de bestaande installatie voor het filtreren van fosfor (P-wit filtratie) in de fosforfabriek. Ter inzage Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten de ge vraagde vergunningen te verlenen onder voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting en luchtverontreiniging. in het gemeentehuis van Vlissingen op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); bij de directie Milieu en Waterstaat, afdeling Milieubeheer, het Groene Woud 1 te Mid delburg op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Beroep Vanaf 31 oktober 1991 tot en met 2 december 1991 kan tegen voornoemde vergunningen beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20, 21, 22, 2e lid of 28, 1e lid onder c. van bovenge noemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende die aan toont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen bezwaren in te brengen. De vergunningen worden op 3 december 1991 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 4, 1e lid van de Tijdelijke Wet Kroongeschillen, een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg, 30 oktober 1991 groene woud 1, postbus 165, 4330 ad middelburg, tel. 01180-31700 Sleeptrend waterbedden steekt haar winkels in een nieuw jasje om de aktuele najaarsmodellen op haar mooist te kunnen presenteren. Daarom nü f 200,- korting op alle komplete waterbedden vanaf f 1890.- Beslis snel! P.S. Bewonder ook onze 5-bladige plafondventilator's zomers koeler. 's winters warmer! mogelijke andere koningen vervallen hiermede i»^0R NAAR Dl 100 SUCIAAIZAKIN! Goes, Wijngaardstraat 49 01100-16036 (donderdagavond koopavond; zaterdag dicht, zondag open) WW WATERBEDDEN Personeelswisselingen, herindelingen van een gebouw reorganisaties, uitbreidingen Wat er ook verandert, het nieuwe LIPS Eloctro slotsysteem verandert pro bleemloos mee Zonder dal er sleutels over zijn ol slo ten vervangen moeten worden Want de sleutels van het Eloctro systeem kunnen op elk gewenst moment in 'LIPS1 8lk 9ewens' Eloc,ro slot worclen in" of uit- voudig systeem, met een onvoorstelbaar flexibel aan passingsvermogen Geen montageproblemen, geen le vertijden en eindelijk absolute veiligheid in huis. Vraag meer informatie over dit duur- zame high-tech hoogstandje bij uw LIPS Eloctro dealer SLOTEN geprogrammeerd 6 ACHTER DE HOUTTUINEN 12 MIDDELBURG TEL. (01180) 3 3011 ijzerwaren bouwbeslag - gereedschappen - bouwelementen ZWEMPARADIJS zoekt part-timers voor diverse afdelingen. Bent U op zoek naar een leuke job voor een tiental uren in de week. Bel voor info 01107-4000, tst. 212 of richt uw sollicitatie aan: Roompot Zwemparadijs Postbus 12 -4493 ZG KAMPERLAND. TEAM VIER BV MARKT-/OPINIE- ONDERZOEKBURO zoekt voor enquêteren in de eigen woonplaats. Bij voorkeur enquête-ervaring. Team Vier BV Herengracht 414 Telefoon 020-6270209 1017 BZ Amsterdam (alleen op werkdagen) VIJVERVREUGD is een centrum voor geestelijk gehandicaptenzorg in Middelburg. In totaal verblijven er 360 bewoners en werken er 425 medewerkers. In de zorgvisie van Vijvervreugd staan de wensen van de bewoners centraal. Zelfstandigheid, mondigheid en integratie zijn belang rijke elementen van deze visie. De Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland (SVRZ) beheert in de provincie Zeeland twaalf instellingen in diverse sectoren van de gezondheidszorg. Teamwerk, functiegericht handelen en zorg-op-maat zijn kernbegrippen in de zorg voor de ongeveer 1450 bewo ners/patiënten. In totaal werken er ruim 2200 mensen. Wij hebben diverse plaatsingsmogelijk heden; voor enthousiaste medewerk(st)ers die willen werken op oproepbasis. Medewerk(st)er groepsbegeleiding Als medewerk(st)er groepsbegeleiding zorgt u o.a. voor een prettig woon- en leef klimaat en bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en begeleiding bij allerlei bezigheden. Uw taken Natuurlijk verwachten wij van de mede- werk(st)er groepsbegeleiding die we nu zoeken ook dat hij/zij een relevante oplei ding heeft (MDGO-AWA/P, MBO-IW, ZV-, A-, B- of Z- diploma, HBO-V of gelijkwaardig met enige ervaring). Maar feit is dat je voor dit werk ook de juiste "persoon" moet zijn. Je moet je kunnen inleven in de gedachtenwereld van andere mensen. Mensen met wie je heel intensief contact hebt, en die soms heel onverwacht kunnen reageren. En om dat te kunnen hanteren is tact nodig en het vermogen om ook non verbaal te communiceren. Interesse? Als u belangstelling hebt, belt u dan voor nadere informatie met mevrouw J. van der Meer, waarnemend hoofd ver- zorgingsdienst, telefoon 01180-25751. Schrijven kan natuurlijk ook. Stuur uw brief binnen zeven dagen aan de afdeling Personeelszaken van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland, Postbus 100, 4330 AC Middelburg, onder vermelding van vacaturenummer VVR020. De Gemeenschappelijke Personeelsdienst Wegvervoer verzorgt werk en scholing voor chauffeurs in het Beroepsgoederenvervoer Net werk kan zowel op uitzendbasis als in vaste dienst via de GPdW bij verschillende opdrachtgevers worden verricht. Voor werkzaamheden in Zeeuws Vlaanderen. U bent in het bezit van een chauffeursdiploma. U kunt zelfstandig werken en u gaat graag met klanten om. Duur: ca. 2 maanden. Informatie bij Joop van Gijs. tel. 01100-31 834, Goes, Piet Heinstraat 2b Vestigingen in: Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam, Alphen a/d Rijn, Breda, Nieuwegein, Apeldoorn, Heerenveen, Venlo en Goes Weru maakt 't verschil Bezoek onze showroom' Maandag I'm vrijdag op alspraak. zaterdag van 9.00-2 00 uur Albert Plesmanweg 50 - 4462 GC Goes Telefoon 01100-33864

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13