BESTE KLEURENFOTO'S Activiteiten Centrum Vlissingen wil uitkeringsgerechtigden aan zinvole tijdsbesteding helpen Herfst r HEEFT UW AUTO'TAL EENS MET EEN ECHTE PROF GEDAAN? intratuin MARKT FOTO MUILWIJK Intra-tip.. SERVICE Dertigste Singelloop Middelburg Interculturele Vrouwendag Herdenking bevrijding Westkapelle, Serooskerke en Sint Laurens SCHARREL- 3KCJC VLISSINGEN DE IIM VANAF 31 OKTOBER INFORMATIEMIDDAG OP DONDERDAG Binnenkort gaat in Vlissingen het Activiteiten Cen trum Vlissingen (ACV) van start. Het ACV wil een ontmoetingsplaats zijn waar alle uitkeringsgerechtig den cursussen kunnen volgen, hun creativiteit kun nen ontdekken en ontplooien en de algemene ontwikkeling kunnen vergroten. PZC WEEKBLADEN 3D© MS©sümg©ff Drempel Ontmoetingsdag KJ BB Zeeland Steun Activiteiten Zichtbaar was het er gegroeid en het had kleur het was een lange roze droom. Nu schuift het lage licht door de oude appelboom. Hij staat er weer zo aards zo leeg het blad verkleefd onder zijn stam. Het is voorbij. De wind gaat langs mijn huis waarvan ik nu de deur heb dichtgedaan. Het werd zo kil maar ik voelde nu dat ik wel vaker in de kou was blijven staan. ZEELANDHALLEN GOES ZATERDAG 2 NOV. ^00 - f7.00 uur TE KOOP WISSENKERKE ZEELAND T TT TD KODAK EXPRESS 1 KWALITEITS KLEURENFOTO'S ■VERSCHC FOTOBVERSCHOORE DE SCHARRELSLAGER 189V 10 sfeervolle kaarsen SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 5—7 - 21e JAARGANG NUMMER 44 30 OKTOBER 1991 mxm,'- WÊÊÊÊÊÊÊÊÊfÊÊÊfSSKBMBÊÊKÊK^ Als eerste aanzet tot realisatie van het ACV wordt vanaf don derdag 31 oktober iedere don derdagmiddag van 14 tot 16 uur in het Woltershuis aan de Hoge- weg 103-105 in Vlissingen een informatiemiddag gehouden voor toekomstige deelnemers. Er wordt een enquête gehouden om de belangstelling en wensen te peilen en om belangstellenden duidelijk te maken welke moge lijkheden er zijn. De enquête kan De atletiekvereniging Dynamo '70 houdt zaterdag 2 novem ber voor de dertigste maal de Singelloop in Middelburg. Start en finish zijn op de Noordsingel. De ^deelnemers aan de wed strijd worden verdeeld over twee categorieën. De jongste wedstrijdatleten lopen een of twee kleine ronden over het parcours Noordsingel- Nadorstweg-Noordsingel; de overige deelnemers lopen maximaal vier ronden van 1.600 meter over het par cours Noordsingel- Koepoortbrug-Bolwerk tot het Gasthuis-Noordsingel. De wedstrijden beginnen om 13 uur. Voor de trimmers is er een prestatieloop om 15.30 uur over hetzelfde parcours; ook zij lopen maximaal vier ronden. Oplage: 24.005. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 48.035. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat. 0118081170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vri|dag PZC. Oost Souburgseweg 10. 17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. 01184 84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085. ook telefonisch worden opge vraagd bij de coördinator van het project. Herman Geeraert. Het telefoonnummer is 01184-14660. „Het Activiteiten Centrum Vlis singen wil in eerste instantie een ontmoetingsplaats zijn voor men sen met een uitkering die niet de hele dag thuis willen zitten en niet elders terecht kunnen of wil len. Maar ook aan uitkeringsge rechtigden, die al op andere manieren actief zijn, willen we de gelegenheid bieden om zich ver der te ontwikkelen", zegt Gee raert. Hij is zelf al een aantal jaren niet actief in het arbeidsproces en weet dus heel goed wat men sen die al dan nipt verplicht een uitkering genieten, moeten aoor- maken: „Het is dan vaak heel erg moeilijk om een zinvolle invulling van je tijd te vinden. Soms komt dat omdat mensen nog niet wil len of kunnen accepteren dat ze 'uit de roulatie' zijn, of ze raken op den duur verbitterd en 'hoeft' het voor hen allemaal niet meer. In andere gevallen kom je men sen tegen die zich schamen voor de familie, vrienden en buurt om dat ze in meer of mindere mate eigenlijk als profiteurs worden beschouwd." Ook de overige le den van de werkgroep: José Dou- ze, Bep de Schipper en Rinus van Nieuwenhuyzen, hebben dat aan den lijve ondervonden: „Je komt daardoor op het laatst je huis bij na niet meer uit, gaat mensen ontlopen, hebt een gevoel van schaamte over je situatie terwijl je er vaak niets aan kunt doen dat 'het' zover heeft kunnen ko men. Je raakt na verloop van tijd in een groot sociaal isolement waar je heel moeilijk op eigen houtje uit kunt breken." Het ACV wil mensen helpen om dat negatieve zelfbeeld van zich af te schudden en uit het isole ment te komen. Geeraert: „Ons standpunt is dat veel uitkerings gerechtigden elkaar kunnen hel pen door ervaringen uit te wisselen omdat ze vaak in dezelf de situatie verkeren. Ze moeten af van het idee dat ze de enige zijn met dat probleem. We willen daarom proberen om een zo breed mogelijk scala van activi teiten te ontwikkelen zodat iede re deelnemer deel kan nemen aan een zinvolle tijdsbesteding die zijn of haar interesse heeft." De werkgroep van het ACV be seft heel goed dat veel adspirant- deelnemers eerst over een grote drempel moeten worden getrok- De afdeling Zeeland van de vere niging 'Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949' houdt zaterdag 26 oktober vanaf 13.30 uur een re gionale ontmoetingsdag in het Ontmoetingscentrum Dauwen- daele aan de Vrijlandstraat in Middelburg. Het doel van de bijeenkomst is het met elkaar in contact bren gen van mensen met een oor logsverleden in het voormalige Nederlands-lndië. Tijdens de bij eenkomst worden, voor het eerst in Nederland, video-opnames vertoond van een twintigtal kam pen zoals ze er nu uitzien. Door lopend is een diapresentatie te zien van de Middelburgse schrijfster Tineke Doorenbos- Swaving. ken voordat ze actief deel willen nemen. Daartoe wordt met in gang van 31 oktober iedere don derdagmiddag een informatiemiddag gehouden van 14 tot 16 uur. Toekomstige deel nemers kunnen dan onder het genot van een kopje koffie hun belangstelling en wensen ken baar maken; de inventarisatie daarvan zal plaatsvinden middels een enquête. Tevens wordt elke week een overzicht van de stand van zaken gegeven. „En natuur lijk noteren we graag de namen van mensen, die daadwerkelijk als kaderleden willen meewerken aan het organiseren van activitei ten", stelt Geeraert hoopvol. Aan de hand van de uitkomsten van de enquête worden vervolgens plannen gemaakt voor de invul ling van de activiteiten en vindt er een gesprek plaats met iedere belangstellende over de mogelijk heden. Dat moet zijn beslag krij gen in het eerste kwartaal 1992. Bij de realisatie van hun plannen heeft de werkgroep alle steun van de gemeente Vlissingen. Zo wordt er hard gewerkt aan het in richten van een eigen onderko men, dat ook toegankelijk wordt voor rolstoelgebruikers, in een voormalige peuterspeelzaal en tot die tijd heeft men de beschik king over een ruimte in het er naast gelegen Woltershuis aan de Hogeweg 103-105 in Vlissin gen. Geeraert; „Ik heb in het ver leden nogal eens wat kritiek geuit in de richting van de officië le instanties omdat ze naar mijn idee veel te weinig deden. Nu is er gelukkig sprake van een goede samenwerking en wil om daad werkelijk iets te doen voor men sen die niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidspro ces." In andere gemeenten, waar een dergelijke activiteit al geruime tijd geleden is opgestart, zijn de erva ringen erg positief. Zo zijn er in Middelburg in een soortgelijk pro ject ruim 160 personen actief be zig: voor Geeraert het bewijs dat een activiteitencentrum duidelijk in een behoefte voorziet. Bij alle activiteiten zal de ontmoe Riet Boone. ting met anderen centraal staan, dus ook zal er ruimte zijn voor al leen m^r een kopje koffie of een spelletje. Daarnaast gaan de ge dachten uit naar doe-middagen op educatief en creatief terrein, zoals een cursus Nederlands, En gels, materiaalbfcwerken, teke nen, schilderen, bloemschikken, toneel, modelbouw, sterrenkun de, kleding maken en gespreks groepen. Bijzondere activiteiten, naast het organiseren van een "openingsdag, kunnen zijn het houden van excursies, belangen behartiging en het uitgeven van - een clubblad. De leden van de werkgroep zijn dagelijks bereik- -baar voor alle inlichtingen op het telefoonnummer 01184-14660. In het Ontmoetingscentrum Dau- wendaele wordt zaterdag 2 no vember van 14 tot 18 uur een provinciale Interculturele Vrou wendag gehouden op initiatief van de Stichting voor Surina- mers, Antillianen en Arubanen. De vrouwendag is een vervolg op een dag die vorig jaar door de Turkse Werknemersvereniging werd gehouden en een groot succes werd. Onder de vlag van de stichting nemen dit jaar de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen het initia tief. Er is een rijk gevarieerd pro- gramma met bijdragen vanuit verschillende culturen, zoals de Spaanse Flamengo, Marokkaan se buikdans, de Hoela Dans, zang en muziek. Charietje Choenni, Surinaams schrijfster en journa liste, vertelt uit eigen werk; het levensverhaal van een Zeeuwse boerin vormt de bijdrage van een groep Nederlandse vrouwen. Op het programma staat ook een forumgesprek tussen twee Turk se, een Marokkaanse, een Suri naamse, een Antilliaanse vrouw en een vrouw die woonwagenbe woonster is, over het onderwerp Vrouwen in Zeeland, wat hen bindt en wat hen scheidt. Het fo rum wordt geleid door Charietje Choenni. Voor kinderen tot 12 jaar is er een apart programma waarbij pop pentheater Parabel het Molukse sprookje De Aap en de Kokoba opvoert en er ruimte is voor spel, knutselen en schmincken. De werkgroep van het Activiteiten Centrum Vlissingen. V.l.n.r.: coördinator Herman Geeraert, José Douze, Bep de Schipper en Rinus van Nieuwenhuyzen. Op verschillende plaatsen op Walcheren wordt de komende dagen herdacht dat na de lan ding van de geallieerde troe pen op de Walcherse kust, op 1 november 1944, de bevrij ding een feit werd. In Westkapelle gebeurt dat op vrijdag 1 november om 11 uur rnet een sobere plechtigheid bij het monument op de alge mene begraafplaats waar bloemen en kransen zullen worden gelegd. Bij het oor logsmonument op de dijk vindt die dag om 11.30 uur een herdenking plaats door oud-strijders afkomstig uit En geland, Frankrijk en Ne derland. Kinderen van de Prins Willem- Alexanderschool in Sint Lau rens, die enige jaren geleden het oorlogsmonument op de algemene begraafplaats van hun doip adopteerden, leggen daar donderdag 7 november om 14.30 uur een krans. Bij het bevrijdingsmonument in Serooskerke wordt vrijdag 8 november om 10.30 uur een korte plechtigheid gehou den. Door verschillende per sonen en instellingen en de schoolkinderen worden er bloemen gelegd. wm INFO LUN 01640 35916 Voor een efficiënte huishouding. Nieuw te bouwen luxe vrijstaande bungalows op ruime percelen eigen grond vanaf fl. 185.000,-. Een uitgebreid informatiepakket ligt voor u klaar Zaterdag 2 november OPEN DAG IN WISSENKERKE van 11.00 -15 00 uur (volg de bordjes) Roompot Vastgoed Ostrea 42, 4493 PJ Kamperland Sophiahaven. Tel.: 01107-4220. Fax: 01107-4223 Beter: niet duurder! Grote Markt 7 Goes, Lange Geere 28 (naast ANWB) Middelburg zo gezond zo puur zo natuur Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. IEDERE WOENSDAG lOfo KORTING OP ALLE WASPROGRAMMA'S. ALTIJD 1(1" VOORDEEL MET EEN WASABONNEMENT OF SPAAR VOOR KORTING OP UW WASBEURT DOOR TE TANKEN. VRAAG OM EEN SPAARKAART. ESSO SELF SERVICE STATION BASKENSBURG Pres. Rooseveltlaan 731. 4383 NG Vlissingen. Na een eeuw: energieker dan ooit Ruim 80 uren sfeervol licht. Nu HET )ENE WARENHUIS koudekerke Galgenweg 5. tel 01185 1623 t

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1