wsss Vrolijke Segeerstraat-dag valt gedeeltelijk in het water Kijk- en leeshoek voor ouders Mini-cursus huidverzorging in uw Extra Apotheek Apotheek Papegaaienburg 60.- Avondje Theater Radio Ton in Vlissingen viert jubileum samen met verhuizing Kruiswoordraadsel Landelijke Aquarium- Dag bij tuincentra Veiligheidsmanifestatie in Zandput Serooskerke Voordeelboekhandel Impuls opent deuren na forse verbouwing Maak eens kennis met een sport TEMPO-FLOOR Stichting Popmuziek Zeeland brengt opnieuw 'De Studio' Wereldwinkel houdt Derde Wereldmarkt P.de Klerk parkeMoeren WOENSDAG 30 OKTOBER A.S. VAN 10.00 - 12.00 UUR. KUNSTSTOFLAMINAAT van 75- p/m2 voorUUj p/m2 seispleinö middelburg 0ÏI80-26721 Woensdag 23 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 9 UIT HET ZAKENHART De weergoden weigerden zater dag hun medewerking te verle nen aan de activiteiten, die de ondernemers in de Middelburgse Segeerstraat op die dag hadden gepland. De geplande promotie van de Segeerstraat-bedrijven viel daardoor voor een deel in het water omdat de opkomst van het publiek door het slechte weer sterk tegenviel. Niettemin slaagde de clown Joli Jolig (Joop Lichtenberg uit Vlis- singen) er in om het publiek de gehele dag te vermaken met een letterspel waarbij mooie prijzen tp v/prdienen. In de middaguren was er een uur lang de voorstelling van Joli's Kindertheater waarbij kinderen zelf op het podium mochten op treden met zang, dans of playback. In het kader van de Landelijke Aquarium Dag zal de aquari umvereniging Barbus Concho- nius op 25 en 26 oktober bij twee tuincentra op Walcheren haar activiteiten onder de aandacht van het publiek brengen. Dat staat te gebeu ren bij Intratuin in Koudekerke en bij Verstraten en Walhout in Middelburg. De vereniging toont daar enige aquaria en richt er een info-stand in. Het Sociaal Kultureel Werk Mid delburg heeft in samenwerking met de openbare basisschool De Zuidburch een voorlichtingspro ject voor ouders opgezet. Het project bestaat uit een kijk- en leeshoek in de school met infor matie over een thema dat betrek king heeft op de opvoeding en het leerproces van kinderen. Het thema voor de maand okto ber is 'Spel en Speelgoed'. Ter af sluiting wordt dinsdag 29 oktober een themamiddag ge houden van 13.30 tot 15 uur in de school. Tijdens deze bijeen komst zal deskundige F. Remijn het onderwerp toelichten en aan de hand van het speelgoedaan bod in winkelfolders dieper in gaan op de kwaliteitseisen, die aan speelgoed moeten worden gesteld. De activiteiten vinden plaats in het kader van het Onderwijs-Voorrangs-Beleid en zijn bedoeld voor ouders en overi ge bezoekers van de Spel-o- theek van De Zuidburch. Het ligt in de bedoeling om eenmaal per twee maanden een kijk-en- leeshoek in te richten om de ouders extra ondersteuning te bieden in het begeleiden van hun kinderen tijdens de basisschool tijd. Onder het motto 'Hoe word ik de studio de baas?' start de Stich ting Popmuziek Zeeland in no vember voor de tweede maal het project 'De Studio' dat gericht is op bands die nog niet veel erva ring hebben met studio- opname's. De Studio is bedoeld om bands te leren welke stappen er moeten worden ondernomen om te ko men tot een goede opname, wat er bij het opnemen van belang is en hoe je, met het gebruiken van bescheiden apparatuur, een op name kunt maken die werkelijk iets zegt over het geluid van een band. Aan bod komen onderwer pen als opname-voorbereiding, technische introductie, opname technieken, het per partij opne men van muziek en de afwerking (mix). De lessen worden gegeven in Studio Ron Konings in Vrouwen polder op zondagmiddag. Bege leiders zijn Ron Konings, Chris Gotte en Lex Vogelaar. Uitgebrei de informatie is verkrijgbaar bij de Stichting Popmuziek Zeeland, Dam 31 in Middelburg of telefo nisch: 01180-82650. Het is best wel even eng om samen met een echte down op een podium in de Segeerstraat te staanmaar het liedje klonk er uiteindelijk niet slechter door. De voorgevel van de Voordeelboekhandel Impuls aan de Nieuwe Burg 3 in Middelburg. Na een ingrijpende verbouwing heeft Voordeelboekhandel Impuls aan de Nieuwe Burg 3 in Middel burg vorige week vrijdag haar deuren voor het publiek ge opend. In het pand was tot voor kort boekhandel Fey gevestigd. Impuls is ook gevestigd aan de Langedelft in Middelburg, maar verkoopt aan de Nieuwe Burg uit sluitend restantpartijen boeken en beschadigde exemplaren te gen een sterk gereduceerde prijs. „Het aanbod varieert van een exemplaar van de Dikke Van Dale tot Donald Duck-pockets", zegt eigenaar Frits Reiber van Vierkant Boek bv in Bergen op Zoom. „Te vens hebben we in de Nieuwe Burg een snuffelkelder ingericht voor de zogenaamde vijf-gulden verkoop. Alle boeken, die daar staan opgesteld, gaan voor die prijs de deur uit. Het is in die kel der dus echt zaak om te snuffe len of er iets van de gading tussen zit." Nieuw is ook de toevoeging van het tijdschriftenpakket, dat eer der ook aan de Lange Delft werd verkocht. Voor de laatstgenoem de zaak staat eveneens een grote verandering voor de deur want half november zal die vestiging een verandering ten aanzien van het assortiment ondergaan naar een cadeau-, poster- en kaar- tenshop. In het verenigingsgebouw De Zandput in Serooskerke wordt dinsdag 29 oktober van 18.30 tot 21 uur een veiligheidsmani festatie gehouden op initiatief van de Dorpsraad Serooskerke. De Wereldwinkel in Serooskerke houdt dinsdag 29 oktober van 15 tot 22 uur een Derde Wereld markt in de gebouwen achter de gereformeerde kerk aan de ds. Van Wouwestraat 41. Het aanbod op de beurs bestaat uit een ruime sortering cadeau artikelen voor de komende feest dagen, alle food-artikelen, een presentatie van kerstpakketten en cadeaubonnen en literatuur en kinderboeken uit de Derde We reld. Er wordt een diaserie en vi deofilm getoond van een project in Sri Lanka waarvan de artikelen eveneens te koop zijn. Tijdens de manifestatie wordt aandacht besteed aan het voor komen van ongelukken in en rond het huis en in het verkeer, aan inbraakpreventie, brandveilig heid, voorkoming van misdrijven en aan verkeersveiligheid. Tijdens de manifestatie worden verschil lende video-films vertoond, onder andere van groep 1 van de basis school De Wegwijzer over het onderwerp 'Veilig naar school'. Andere onderwerpen zijn 'Veilig ouder worden' en 'Voorkoming van inbraak'. Ook kan men een ogentest ondergaan. Tevens bestaat de mogelijkheid om in de week van 28 oktober t/m 2 no vember van 9 tot 16 uur de fiets te laten graveren bij het politie kantoor in Serooskerke; ook kan men zich laten inschrijven voor het gratis graveren van persoon lijke eigendommen. TM-Centrum - Het TM- Centrum Zeeland houdt een vier tal informatie-avonden: op maan dag 28 oktober en 4 november in de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg en op dinsdag 29 okto ber en 5 november in het TM-Centrum aan de Kloetingse- weg 5 in 's-Heer Abtskerke. De aanvang is steeds om 20 uur. De schoolsportcommissie Mid delburg houdt in samenwerking met de Middelburgse sportver enigingen op drie achtereenvol gende woensdagmiddagen acti viteiten waarbij leerlingen van de groepen 5 en 6 van het basis- en speciaal onderwijs op speelse wijze kennis kunnen maken met bepaalde sporten. Voor 23 en 30 oktober en 6 no vember staan de sporten (jazz)gymnastiek, judo en rugby op het programma. Medewerking verlenen respectievelijk MTV'69 en Veldo, sportschool Geelhoed en Oemoemenoe. De opzet is om de keuze voor een tak van sport voor de jeugd makkelijker te ma ken. Als de actie slaagt zullen de activiteiten een aantal keren per jaar worden gehouden waarbij de takken van sport zullen worden uitgebreid. Om deel te kunnen nemen dienen de leerlingen een formuliertje te vragen aan de vak leerkracht lichamelijke opvoeding en dat ingevuld weer in te leveren. Als Extra Apotheek doen wij graag iets meer voor onze cliënten. Dat merkt u elke keer als u bij ons bent. Maar wij doen toch graag nóg iets extra's. Zo organiseren wij binnenkort een mini-cursus huidverzorging. Van een deskundige schoonheidsspecialiste krijgt u een individueel advies over uw huidtype en hoe u uw huid het best kunt verzorgen. De Extra Apotheek heeft een uitgekiend assortiment ■huidverzorgingsproduktenWij organiseren deze gratis mini-cursus op Op al uw vragen over uw huid en de verzorging daarvan krijgt u een V antwoord. Reserveer snel, want het aantal plaatsen is beperkt. U kunt uzelf telefonisch opgeven, of in de apotheek. Papegaaienburgweg 24-26 - Vlissingen - 01184-66345. Ton Lisman toont trots het nieuwe onderkomen van zijn zaak aan de Scheldestraat singen. 17 in Vlis- Als het gaat om electrische ap paratuur zoals radio, t.v. en wit goed weten velen de weg te vinden naar Radio Ton aan de Scheldestraat in Vlissingen. Op de kop af vijf jaar drijft eigenaar Ton Lisman in deze winkelstraat zijn zaak. Alle reden tot feest vreugde temeer daar de viering van het lustrum gepaard is ge gaan met een verhuizing naar een ander bedrijfspand in dezelf de Scheldestraat. Door de overname van Electro Jobse aan de Scheldestraat 17 beschikt Lisman nu niet alleen over een ruimer pand maar heeft bovendien de mogelijkheid om zijn assortiment volop te presen teren door middel van een ruime etalage. „En dat is een hele ver betering ten opzichte van de vroegere vestiging op nummer 52. Nu kunnen we het publiek uitstekend attenderen op ons uit gebreide assortiment en boven dien hebben we nu uitstekende parkeergelegenheid", vertelt Ton trots. Zijn werkzaam leven heeft Ton Lisman besteed aan de verkoop van electrische apparatuur. Van die 28 jaar heeft hij er 12 volge- maakt bij een bedrijf in de Vlis- singse Badhuisstraat waarna hij voor zichzelf begon in de Schel destraat. Lisman: „Vanaf het be gin, vijf jaar geleden, hebben we met name de service-verlening aan de klanten heel hoog in ons vaandel staan. Zo geven we op het witgoed, zoals wasautoma ten, koelkasten en diepvriezers een onderdelengarantie van vijf jaar. Met onze eigen service- dienst hebben we daardoor een uitstekende naam opgebouwd en die gaan we vanuit de nieuwe vestiging proberen verder uit te breiden." Samen met zijn as sistent Jacky Florusse staat Ton altijd klaar om iedere klant uit voerig voor te lichten als het gaat om de aanschaf van een radio, (kleuren)televisie, videorecorder of andere afspeelapparatuur, klei nere huishoudelijke apparaten en witgoed, alles van vele bekende merken. „En de klanten kunnen ons feest een beetje meevieren want bij besteding van een be paald bedrag bieden we de koper een feestelijk taartje aan", aldus de jubilaris. Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 34-7 -69-30 - 17-52-9-38- 31 -54-58 HORIZONTAAL: 2 plant; 12 eerstkomende, 14 stelsel; 15 maaltand; 16 vorm van mij; 17 vordering; 19 oude lengtemaat; 21 muzieknoot; 22 rond en dik; 23 vaartuig; 25 zoogdier; 27 zinledige volzin; 29 omwenteling; 30 deel v.e. jas; 32 geneesheer; 33 stad in Duitsland; 34 plaats in N-Holland; 36 tennisterm, 37 muzieknoot; 38 optelling; 39 drank; 41 chem. symbool, 42 molentrechter; 43 bedachtzaam heid; 44 dierengeluid; 45 klein vertrek; 47 gewricht; 48 naschrift; 50 vreselijk; 52 metsellaag; 55 slaghout; 56 as; 58 geweldig figuur; 59 bandje; 60 vloerkleed; 62 werptuig; 63 vr. dier; 64 lokspijs; 65 chem. symbool; 67 vogel, 68 wig; 69 namelijk; 70 versieringslijn; 72 huis dier; 74 muzieknoot; 75 familielid. VERTIKAAL: 1 stekelhuidig dier; 3 hoewel; 4 langwerpig stuk; 5 magertjes, 6 paardeslee; 7 pers. vnw.; 8 vreemde titel; 9 vr. dier; 10 boom; 11 muziekinstrument; 13 wegmarkering; 16grof papiersoort; 18 gebakje; 20 deel v.h. jaar; 22 onvriendelijk; 24 bijwoord, 25 pape gaai; 26 kikvorsachtig dier; 28 chem. symbool; 30 oosters weefsel; 31 Javaans orkest; 34 jaargetijde; 35 meelachtig; 38 wijnsoort; 40 verklaring; 44 wapenstilstand; 46 zonder uitzondering; 49 deel v.e. plant; 51 zwavelzure kalk; 53 onderdeel v.e. zethaak; 54 slangvor mige vis; 55 vaartuig; 57 kant v.h. schip; 59 voorzetsel; 61 muziek stuk; 63 binnenkant v.e. biljart; 66 praatvogel; 67 vr. dier; 70 uiting van kou; 71 sint; 72 voermansroep; 73 lidwoord. Oplossing van puzzelkrant 16/10 HORIZONTAAL: 1 sandrak, 6 aalreep; 12 Pool; 14 sein; 15 mv; 17 koubeitel; 20 br; 21 aar; 23 dinsdag; 24 het; 25 trek; 27 wier; 28 radar; 29 tip; 31 panne; 32 as; 33 wagon; 35 ad; 36 actief; 37 korrel; 39 te; 40 betel; 42 Dr; 44 opeen; 46 lor; 47 hinde; 49 beul; 52 nier; 53 eer; 54 Pan dora; 58 set; 59 L.S.; 60 karnemelk; 62 Ni; 63 mare; 64 doos, 66 nijptang; 67 lampion. VERTIKAAL: 1 Sumatra; 2 N.P.; 3 dok, 4 rood; 5 aluin; 7 astap, 8 leeg. 9 ril; 10 en; 11 portret; 13 zestig; 16 VARA; 18bn;19 id; 20 been; 22 redacteur; 24 hindernis; 26 kasteel; 27 waardin; 29 tafel; 30 poker; 33 web; 34 nol; 38 gobelin; 41 tondel; 43 dertien; 45 pees; 48 Deen; 50 varen; 51 Breda; 54 para; 55 N N 56 om; 57 alom: 60 kat: 61 kop; 63 M P.; 65 si. Winwoord: BRONKHORST Onder de inzenders van de juiste oplossing van bovenstaande puz zel wordt, in samenwerkng met Uit in Zeeland, opnieuw een tweetal vrijkaartjes verloot voor een theatervoorstelling. De win naar mag op 8 november met twee personen naar het Vestzak theater in Vlissingen naar 'Ed- mond Jules de Goncourt'. De winnaar van de vrijkaartjes voor de voorstelling van het Figu- rentheater Henk Boerwinkel op 24 oktober is F.C. Mijnsbergen in Vlissingen. 'Edmond Jules de Goncourt' is een theatervoorstelling naar frag menten uit het dagboek van Ed mond en Jules de Goncourt; zij woonden tussen 1850 en 1870 in Parijs en bezochten daar fre quent de literaire salons. Het theaterstuk biedt de bezoeker een voyeursblik in de Parijse sa lons van die tijd en al snel blijkt dat de salons van toen meer dan grcte overeenkomsten vertonen met het 'wereldje' van nu, de kunstscene en de 'matras'. De geschiedenis herhaalt zich en grootheden als Sainte Beuve, Flaubert en Zola blijken met de zelfde pen beschreven te kunnen worden als de 'grootheden' uit onze tijd. Een korte omschrijving van de voorstelling is niet te ge ven maar we beperken ons tot Ferry Klajee en Bert Stege- man vertolken Edmond en Ju les de Goncourt in het gelijknamige theaterstuk dat op de planken wordt gebracht onder de regie van Emmie Langenberg. enkele fragemntarische opmer kingen: Sans gêne, brutaal, virtu oos en flitsend, kortom theater. De oplossingen van de puzzel dienen voor 30 oktober in het be zit te zijn van De Faam/De Vlis- singer. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 9