Informatieve Jongerendag in Concert- en Gehoorzaal Frits Bouwmeester The Hat Bend in Dangeroe Expositie portretten Koorzang met Vox Jubilans in Nieuwe Kerk Middelburg 24 OKTOBER T/M 30 OKTOBER IN MIDDEN ZEELAND MET INFORMATIE-MARKT EN THEATERVOORSTELLINGEN Het Open Jongerencentrum Midgard aan de Kui perspoort 12 in Middelburg houdt vrijdag 25 oktober vanaf 15 uur een informatieve jongerendag in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. De dag bestaat uit een informatieve markt en uit theater voorstellingen. Theater Festival van levenslied en smartlappen in Kapelle Souburgse stichting Mae Uku houdt avond in De Piek over etnische podiumkunsten Filmtheaters Middelburg brengt geschiedenis van de film Champaign Charlie treedt op in Razzmatazz in Oost-Souburg ACHTER HET PODIUM 1 8 8 •Jan de La Mar Woensdag 23 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 7 Ü5Ï m ilï M M M M Hï Tijdens de infomarkt laten een twintigtal verenigingen en instel lingen zien wat ze jongeren te bieden hebben. Het aanbod va rieert van informatie over vormen van vrijetijds-besteding zoals een schaakclub, de scouting of de ka novereniging tot zaken als ge zondheidszorg, werk en verkeer. Er worden demonstraties gege ven door Sandra's Aerobic 'Ste- ples' en leerlingen van sportschool Mallawau laten zien wat vechtsporten kunnen bete kenen als vrijetijds-besteding. Tij dens de informatiemarkt worden de bezoekers bovendien ver maakt met optredens van het animatie-theater Lex Maes en Tim Jones Ton Derksen. De Engelse comediant Tim Jones. Lex Maes, straat-animator van Zeeuwse bodem, zal verschillen de acts op de planken brengen zoals De Politieagent, Das Rund- fahrtboot, De Ober, Vader met kinderwagen en andere types. De Engelse mime-acteur en comedi ant Tim Jones is sinds 1980 werkzaam in Nederland en trad onder andere met The Foreign Bodies, solo op straat en in het theater op met verschillende partners. Sinds 1990 heeft hij een vaste partner gevonden in de persoon van Ton Derksen. Samen ontwikkelden zij de straatshows 'The Doctors' en 'Two English Men'. Deze shows zijn tijdens de info-markt te zien. De jongerendag wordt afgesloten met de theatervoorstelling The Chuckle Club' van Tim Jones, van 21 tot 22 uur. Bij deze show komen ingrediënten te pas als mime, zang en dans. De taal is weliswaar Engels maar voor iedereen te verstaan; bovendien worden de toeschouwers zelf herhaaldelijk betrokken bij deze komische en dus vermakelijke show. De organisatie van deze in fomarkt is mede mogelijk ge maakt dankzij financiële steun van de gemeente Middelburg en de provincie Zeeland. Een scene uit 'The Docters' van Tim Jones Ton Derksen. De Culturele Commissie Kapelle houdt 4 april in De Vroone in Ka pelle een festival rond het le venslied en de smartlap. Het evenement moet drie cate- goriën bestrijken: het voor oorlogse lied, de bestaande le vensliederen en smartlappen (al dan niet met een knipoog ge bracht) en het ten gehore bren gen van eigen composities. Er zullen pei uateyoritj prijzen wor den toegekend door een deskun dige jury die let op originaliteit, zangprestatie en presentatie. Het ligt in de bedoeling dat voor afgaande aan het evenement ter ondersteuning workshops wor den gehouden waarbij adspirant- deelnemers worden geholpen om zelf teksten te t schrijven. Deze workshops worden gehouden in januari en februari onder leiding van de Kapelse tekstschrijfster Ans Schilders. Voor uitgebreide informatie en aanmeldingen kan men zich wenden tot Rini Schil ders, Kerkplein 55, 4421 AB Ka pelle. Tel. 01102-43742. Vox Jubiians-dirigent Pieter Stolk. De Commissie Zingen in Middel burg houdt zaterdag 26 oktober een samenzang-avond in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Me dewerking wordt verleend door het uit 120 personen bestaande koor Vox Jubilans uit Waddinx- veen. Gedurende twee jaar organiseert de commissie met regelmaat een zangavond in de Nieuwe Kerk waarbij veel gelegenheid is tot samenzang van bekende psal men en gezangen. Zaterdag treedt Vox Jubilans op, onder lei ding van dirigent Pieter Stolk. Het koor heeft landelijke bekendheid gekregen door een aantal uitge geven grammofoonplaten en c.d.'s en door de deelname aan het jaarlijkse kerstconcert in De Doelen in Rotterdam. De avond op 26 oktober staat in het teken van 'Hervormingsdag' waarbij de meditatie wordt verzorgd door kandidaat P. Janse uit Middel burg; muzikale medewerking wordt verleend door organist Jos Vogel. In het jongerencentrum De Piek in Vlissingen houdt de Souburg- se Stichting Mae Uku zaterdag 26 oktober om 20.30 uur een 'MMF Meeting'. MMF is een lan delijke instelling die de on dersteuning en bemiddeling van 'etnische podiumkunsten' tot taak heeft. In eerste instantie wil de organi satie Molukse instellingen betrek ken bij deze avond maar ook alle andere etnische minderheden en geïnteresseerden zijn er van harte welkom. Het programma begint met een introductie van de uitge nodigde instellingen; dat zijn de Stichting Popmuziek Zeeland, het Zeeuws Service Bureau, Fer Abrahams (de organisator van de Grote Prijs van Nederland), de Stichting Mae Uku en de Moluk se Stichtingen uit Middelburg. Na de pauze, waarin een Turkse band een optreden zal verzorgen, is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Vanaf 22.30 uur zal ter afsluiting de uit Amsterdam afkomstige zeer jeugdige en getalenteerde zesmans funk formatie New Sta te optreden. De Stichting Filmtheaters Mid delburg brengt, in samenwerking met 't Beest in Goes, in een cy clus van 21 avonden een over zicht van de filmische ontwikkeling in kenmerkende pe rioden. Met behulp van de Stich ting Media, Educatie en Informatie in Breda heeft men ge tracht de geschiedenis van de film overzichtelijk te maken. Daartoe worden tot half juni zo wel in Goes ('t Beest) als in Mid delburg (Schuttershoftheater) op 21 avonden een monumentale film vertoond; de mogelijkheid daartoe werd mede mogelijk ge maakt door een subsidie van de provincie Zeeland. Op vijf van die avonden wordt de film voorafge gaan door een college waarbij aandacht wordt besteed aan een bepaalde periode in de filmge schiedenis en/of aan een regis seur. Er wordt geen limiet gesteld aan het aantal te bezoeken on derdelen van de cyclus; uitgebrei de informatie is dagelijks verkrijgbaar telefonisch te verkrij gen bij beide theaters. In Razzmatazz aan de Middel burgsestraat 113 in Oost- Souburg treedt zaterdag 26 ok tober vanaf 21 uur de Zeeuwse formatie Champaign Charlie op. De groep heeft zich gespeciali seerd in een grote verscheiden heid aan Amerikaanse muziek stijlen uit de periode 1910-1950. Tijdens hun optreden schakelt de band moeiteloos over van blues naar jazz en van ragtime naar ca lypso, van jugbandmuziek naar western swing, van gospel naar rock 'n roll, van hokum naar old time country en van skiffle weer terug naar blues. Met een zeer aanstekelijk enthousiasme en met een grote variëteit aan mu ziekinstrumenten heeft de groep een speciaal programma samen gesteld waarmee het publiek wordt meegenomen op een reis door een halve eeuw van tijdloze muziek onder het motto 'Cham paign Charlie is the name, good music is the game'. Champaign Charlie wordt gevormd door Sjef Hermans (zang, gitaar en kazoo), Theo de Koning (zang, gitaar, slide-gitaar, do- bro en mondharmonicaGeert de Heer (gitaar, banjo, dobro en mandoline), Ad Lijnse (vooroorlogs slagwerk), Reindert Hofland (tuba, string-bas en trombone) en René Verhage (bas). In het begin van de 19e eeuw kende ons land vele toneelfa milies. Een maatschappelijk fe nomeen, soms een ghetto in de samenleving. Een van de oorzaken hiervan was de be narde financiële positie van de acteurs en actrices. Hun inko men was afhankelijk van de opbrengst van de avond. Door de kijkgaatjes in het gordijn tel den zij de koppen en bereken den hun gage van de avond. Als man en vrouw samen op traden, had men een dubbel in komen. Zodra er kinderen waren, kregen die kleine rollen te spelen om zo het budget van het gezin aan te vullen. En al doende werd het vak geleerd. Een van de beroemste families was die van de Bouwmeester, die weer verwant was aan de Rosenveldts. De meest beken de is de karakter speler Louis Bouwmeester. Zijn jongere broer Frits is in Middelburg geboren. Voor de verbouwing in 1946 vond men in een oud rommel hok dat in lang vervlogen jaren als kleedkamer werd gebruikt, een bord dat hierbij is afge drukt. Dat bord vindt men nog in de artiestenruimte onder het toneel van de Stadsschouw burg. De vader van Frits was Louis Rosenveldt en zijn moe der Louisa Bouwmeester. Loui sa was verbonden aan het reizend gezelschap van Louis. Het kind is uit een buitenechte lijke relatie in de wereld geko men en kreeg dus de naam van zijn moeder. Het verhaal van de bevalling onder het toneel, ter wijl boven de hoofden van moeder en kind het kaststuk van het seizoen "Clementine of De Geknakte Roos" werd opgevoerd, is wel een mooi stukje romantiek dat past in het tijdsbeeld. Maar het waar heidsgehalte wordt in twijfel getrokken. Volgens de Burgerlijke Stand van de gemeente Middelburg werd Frits Bouwmeester op 2 augustus 1848 's morgen om half tien geboren in de Giststraat. Het was kermis in Middelburg, maar in de Uj cc T schouwburg speelde een an der reizend gezelschap nl. Theatre des Variétés van Du- port uitAmsterdam. Rosen veldt zou een tent op de markt hebben gehad. Er is nog een mooie anecdote over het debuut van Frits Bouwmeester. Als 4-jarige deed hij mee in het stuk "Asse poester" in de schouwburg tent op de kermis in 's-Hertogenbosch. Toen zijn moeder om vervoer vroeg kwam Fritêje, met inkt gete kende knevels op zijn gezicht te voorschijn. Hij is inderdaad op 17 februari 1906 op tournee in Soerabaya overleden, terwijl zijn broer Louis verderop in Batavia Heij- ermans speelde. goes Galerie llona Schmit. Ilona Schmit, schilderijen en andere werken. Za. 14-17 uur, hele jaar. Ter Valcke. (Valckeslotlaan 200). Mw. T. Kloosterman, acquarellen. Dagelijks. Rabobank. (Grote Markt). Henk Miede- ma, zwart wit foto's van bloemen op brasietpapier met de hand ingekleurd. Dagelijks. Gasterije Vrouwe Winowah. (Beesten markt 14). Margreet IJkel-Lutgendorff, olieverven. Di. t/m zo. vanaf 16.00 uur. Lunchcafé. (Grote Markt). Riet de Ko ning, grafische technieken. Di. t/m za. van 9.00 tot 18.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis. ('s- Gravenpolderseweg 114). Mw. van Klaveren-Polfliet, olieverven en aquarel len. Dagelijks. Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland. (Oostmolenweg 101). Marieke Bou man, schilderijen. Dagelijks. Galerie Van den Berge. (Wijn gaardstraat 3-D. Eveline van Duyl, ruimtelijk werk. Wo. t/m za. van 13 tot 17 uur. Museum voor Zuid- en Noord- Beveland. (Singelstraat 13). Rien Poort vliet, schilderijen. Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, Za. van 11 tot 16 uur. KAMPERLAND Restaurant Papillon. Lydia Klop- Steendijk, acquarellen en portretten. Ma t/m za. v.a. 10 uur, zo. vanaf 17 uur. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Le ven en werk van drie Roosevelts: presi dent Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Wer ken van J.W. van Trirum, Dingemans, Rob de Haan, olieverfschilderijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Kunsthandel De Witte Swaen;t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7 9). Permanente expositie oude- en moder ne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Da gelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Ate lier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. af spraak geopend, tel 01180-16323. Schorpioen, (tegenover het Station). Magnetische detector tot frequentie synthesizer. Dagelijks van 10 tot 17 uur. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteensedijk 7). Expositieruimte: Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, het sterke geslacht: leven en werk en 3 platte landsvrouwen. Hal begane grond: Het sterke geslacht. Jeugdafdeling. Kinder boekillustraties van The Tjong Khing. Souterrain: Trees Verwilligen, portret ten. Eerste verdieping, zeeuwse biogra fische woordenboeken. Openingstijden bibliotheek. Zeeuws Documentatiecen trum. (Kousteensedijk 7). Tweede ver dieping. De Zeeuwsche Confectie Fabriek. Openingstijden bibliotheek. Rabobank. (Lange Geere 3). Jan A. de Koning, Aquarellen, gewassen penkool- tekeningen en houtskoolschetsen. Tij dens openingstijden bank. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Paul de Nooijer, dubbel-installatie. Za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur, di. t/m vr. van 10 tot 17 uur. Multi-Colour. (Torenweg 4a). Cock Ha- zelager, keramiek. Udbodhi, schilderij en. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur. (tot 26 oktober). Galerie Montparnasse. (Reigerstraat 1). Francis de Lassus, Saint-Genies, litho's, aquarellen, olieverven en tekeningen. Di. t/m za. van 14 tot 18 uur. (t/m 26 oktober). Stichting Beeldende Kunst Zeeland. (Kuiperspoort 22). Jan Haas, aquarel len en plastieken. Nel Linssen, vijf jaren papieren sieraden 1986-1991. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur. Het Middelburgs Koffiehuis. (Langevie- le 611. S. Baaijens, foto's "Parijs '91". Elke dag van de week. Balans 17. (Balans 17). Bob Pingen, Onechte paradijzen. Wo. t/m vr. van 11 tot 16 uur. Deltan-galerie. (Poelendaelesingel 10). Mieke Radema-Geraedts, stilleven in aquarel. Tijdens kantooruren. Keeltje jans Delta Expo. Zeespiegelrijzing, een be dreiging. Koffieshop: Jaap Kloet, glas gravures. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. oostkapelle Zeeuws Biologisch Museum. (Duin- vlietweg 6). Een Zee van schelpen, ten toonstelling over schelpen. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. van 13.30 tot 17 uur, zo. van 10 tot 17 uur. veere Grote Kerk. De Geschiedenis van de jo den op Walcheren, tentoonstelling, (t/m 27 oktober). Natuur in focus, fo to's. (t/m 27 oktober). Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. Museum De Schotse Huizen. (Kaai 25-27). Henck van Dijck, alle tijd en ruimte, beelden. Ma. van 13 tot 17 uur, di. t/m za. van 10 tot 17 uur. (t/m 26 oktober). vlissingen Iguana. (Bellamypark 35). Levende rep tielen, amfibieën en insekten. Zo. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di. wo. vr. en za. van 10 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Julia na' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Planetarium. Restaurant de Gevangen toren. (Boul. de Ruyter 1a) Tijdsbeeld: Bob Pingen, 'il fait si doux pres de toi' Ma. t/m vr. van 12 tot 14 en van 17 tot 21 uur. (t/m 27 oktober). Bellamy 19. (Bellamypark 19). Rien Hal ters, beeldend kunstenaar. Ma. t/m vr. van 10-17 uur; za. t/m zo. van 13-17 uur. (t/m 29 oktober). WEMELDINGE Atelier L. Rijks. (Chozeeweg 27). schil derijen. tel. 01192-1373, Dagelijks ge opend. DONDERDAG 24 OKTOBER Figurentheater Henk Boerwin kel speelt 'Metamorfosen', Vest zaktheater, Bellamypark, Vlissingen, 20.30 uur. Groove-Cafe, Jongerencen trum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 20 uur. VRIJDAG 25 OKTOBER Goese Operettevereniging, m.m.v. Christiane Buyl en Luc van der Heyden, 'Das Land des Lachelns', Prins van Oranje, Goes, 20 uur. The Jeff Dahl Groep, popcon cert, in voorprogramma 'Thud', 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. Trio Passaggio, Matthias Maute (blokfluit), Norbert Kunst (dulci- aan en fagot) en Pieter Dirksen (clavecymbel en orgel), Burger zaal Stadhuis, Lange Noordstraat 1, Middelburg, 20 uur. Kooravond, waaronder West- kapels dameskoor, Hervormde Kerk, Markt, Westkapelle, 19.30 uur. Info-markt jongerencentrum Midgard met optedens van Lex Maes, Tim Jones Ton Derksen vanaf 15 uur, theater-voorstelling "The Chuckle Club" van Tim Jo nes, 21 uur. Concert Gehoor zaal, Singelstraat 13, Middelburg. Jamsessie, Jonge rencentrum De Piek, Hellebar dierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. ZATERDAG 26 OKTOBER Marie-Cécile Moerdijk, liedjes, voordracht en conférence, Vere nigingsgebouw de "Couburg", Koudekerke, 20 uur. MMF Meeting, Jongerencen trum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 20.30 uur. Goese Operettevereniging, m.m.v. Christiane Buyl en Luc van der Heyden, 'Das Land des Lachelns', Prins van Oranje, Goes, 20 uur. Ensemble Resolut, muziek uit de tijd van het Bougondische Hof. Engelse Kerk, Bodenplein, Middelburg, 20.30 uur. Orgelconcert, Hervormde Kerk, Kapelle, 20 uur. Zeeuwse Komedie speelt 'Het lied van de moordenaar'. Vest zaktheater, Bellamypark, Vlissin gen, 20.30 uur. Champagn Charlie, Am. mu ziekstijlen jaren 20-50, Razzma tazz, Middelburgsestraat 113, Oost-Souburg, 21 uur. De Dijk, popconcert, in voor programma Lace Wing, Sporthal Oost-Souburg, 20 uur. The Fondy riverside bullet band, jazz. Stadsschouwburg, Molenwater 99, Middelburg, 21 uur. Koor 'Vox Jubilans', psalmen en gezangen. Nieuwe Kerk. Groenmarkt, Middelburg, 19.30 uur. ZONDAG 27 OKTOBER The hat band. Fusion Jazz Rock, Cafe Dangeroe, Vlasmarkt, Middelburg, 21 uur. DINSDAG 29 OKTOBER Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. Sjoerd Tamminga, carillon bespeling, toren Grote Kerk, Goes, 13.30 uur. WOENSDAG 30 OKTOBER Poppentheater 'Sim Bolus', Ei, ei, dit ben jij. Ambachtscentrum, Goes, 14.30 uur. In de Zeeuwse Bibliotheek zijn tot 16 november veertig portret ten te zien van de hand van Trees Verwilligen. Deze Zeeuwse kunstenares is onder andere bekend geworden door de kalenderreeksen die ze maakte in opdracht van de PZEM, Dow Chemical en de Zwolsche Algemeene. Ook orga niseerde zij veel schildervakanties in Frankrijk en de Belgische Ar dennen. Zondag 27 oktober speelt The Hat Bend vanaf 21 uur in café Dangeroe in Middelburg en brengt dan instrumentale muziek in de stijl van de Fusion Jazz- rock. Het repertoire bestaat uit werken van onder andere Steps Ahead, Dave Grusin, Weather Report en Yellowjackets. De band bestaat uit Christian Grotenbach (sax), Frans de Berg (toetsen), Han Wouters (drums) en Kees den Hoed (bas). VRIJDAG 25 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 19 en 21.45 uur. Al hambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 19 en 21.45 uur. Al hambra III Vlissingen, 'Thelma en Louise' 19 en 21.45 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Another you' 19 en 21.45 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 19 en 21.30 uur. Elec tro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Green Card' 20 uur, 'How to survive a broken heart' 22.30 uur. ZATERDAG 26 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Thelma en Louise' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Another you' 19 en 21.45 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schut tershoftheater Middelburg, 'Green Card' 20 uur, 'How to survive a broken heart' 22.30 uur. ZONDAG 27 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Thelma en Louise' 14, 19 en 21.45 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Another you' 19 en 21.45 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 19 en 21.30 uur. Electro Mid delburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'Green Card' 20.30 MAANDAG 28 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Thelma en Louise' 20 uur.. Al hambra IV Vlissingen, 'Another you' 20 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 20 uur. Electro Mid delburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Green Card' 20.30 uur. DINSDAG 29 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Thelma en Louise' 20 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Another you' 20 uur. Grand theater Goes, 'Naked gun 2.5' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershof theater Middelburg, 'Birth of a nation' 20.30 uur. WOENSDAG 30 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 14 en 20 uur. Alham bra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 14 en 20 uur. Alham bra III Vlissingen, 'Thelma en Louise' 14 en 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, Another you' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Na ked gun 2.5' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wol ves' 20 uur. Schuttershofthea ter Middelburg, 'Green Card' 20.30 uur. DONDERDAG 31 OKTOBER Alhambra I Vlissingen, 'Termi nator 2' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Prince of thieves' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Thelma en Louise' 20 uur. Al hambra IV Vlissingen, 'Another you' 20 uur. Grand Theater Goes, 'Naked gun 2.5' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dances with wolves' 20 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Green Card' 20.30 uur. ZATERDAG 26 OKTOBER Alhambra IV Vlissingen, 'Beert je Sebastiaan' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Jungle book' 14 uur. ZONDAG 27 OKTOBER Alhambra IV Vlissingen, 'Beert je Sebastiaan' 14 uur. Grand theater Goes, 'Ook hon den gaan naar de hemel' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg. 'Jungle book' 14 uur. WOENSDAG 30 OKTOBER Alhambra IV Vlissingen, 'Beert je Sebastiaan' 14 uur. Grand Theater Goes, 'Ook hon den gaan naar de hemel' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 7