informatiepagina van de gemeente vlissingen De chemokar Herdenking bevrijding Vlissingen vlissingen vernieuwt; sorry voor c(e overtask. I Verzoek uitbreiding camping Abeelseweg Uitbreiding reptielenzoo Iguana U O V Uw chemisch afval inleveren dicht bij huis Nieuwsbrief Paauwenburg verschenen Plan vestiging Grieks restaurant Sport overdag Werk aan de Walstraat... sorry voor de overlast! Paauwenburg krijgt wijkpunt redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Standplaatsen maandag 28 oktober 1991 dinsdag 29 oktober 1991 woensdag 30 oktober 1991 donderdag zondag 3 november vrijdag 1 november 1991 en zaterdag bij de MIRO Wat kunt u bij de chemokar inleveren? Werkbriefje inleveren! Verkeer Mening omwonenden Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting Inspraak omwonenden Toeristisch-recreatief Even bijpraten met wethouder Meijers belastingverhoging ook bezuinigen grote investeringen detailhandel Woensdag 23 oktober 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Volgende week rijdt de chemokar van de gemeenten Vlissingen en Middelburg weer door Vlissingen. Daarna kunt u dit jaar nog één keer (in december) uw chemisch afval inleveren. Maar er is ook elke dag de mogelijkheid om uw schadelijke stoffen naar het depot te brengen van de sectie afvalverwijdering, Edisonweg 9. Dit depot is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De chemokar komt bij u langs op dezelfde dag waarop wekelijks het huisvuil wordt opgehaald. Hier komt de chemokar volgen de week: 09.00 - 09.30 uur: Troelstraweg (bij de Spar) 09.30 - 10.00 uur: Van Hallstraat (hoek v.Reeneristr.) 10.00 - 10.30 uur: Paauwenburg- weg (bij winkelcentrum) 10.30 - 11.00 uur: Wagnerlaan (middenin) 11.00 - 11.30 uur: De S. Lohman- laan (bij "De Triangel") 13.30 - 14.00 uur: Alexander Go- gelweg (bij Colijnstraat) 14.00 - 14.30 uur: Troelstraweg (bij Piersonstraat) 14.30 - 15.00 uur: Offenbachlaan (hoek Rossinilaan) 09.00 - 09.30 uur: Piet Heinkade (bij v.d. Akker) 09.30 - 10.00 uur: Zeilmarkt (parkeerterrein) 10.00 - 10.30 uur: Spuistraat (bij Aldi) 10.30 - 11.00 uur: Scheldestraat (bij Albert Heijn) 11.00 - 11.30 uur: Badhuisstraat (bij watertoren) 13.30 - 14.00 uur: Van Nispen- plein (achter brandweer) 14.00 - 14.30 uur: Kasteelstraat (bij werkplaats) 14.30 - 15.00 uur: Dorpsstraat (Ritthem) 09.00 - 09.30 uur: B. Stemerding- laan (bij MA vd Puttestr.) 09.30 - 10.00 uur: J.D.P. de Smitstr. (bij Molenweg) 10.00 - 10.30 uur: Oranjeplein (tegenover Rabobank) 10.30 - 11.00 uur: Lekstraat (te genover vijver) 11.00 - 11.30 uur: B. Stemerding- laan (parkeerterrein RCS) 13.30 - 14.00 uur: Verl. Ka naalstraat (achter Aldi) 14.00 - 14.30 uur: Hudsonstraat (bij H. Dwarsstraat) 14.30 - 15.00 uur: Kromwegesin- gel (bij "De Zwaan") 15.00 - 15.30 uur: Wittezeestraat (hoek Padweg) 31 oktober 1991 09.00 - 09.30 uur: Papegaaien burg (bij telefooncel) 09.30 - 10.00 uur: Bossenburgh- zuid (bij Merkenburg) 10.00 - 10.30 uur: Bossenburgh- noord (bij Sterkenburg) 10.30 - 11.00 uur: Rosenburg (bij Bossenburghweg) 11.00 - 11.30 uur: Westerzicht- noord (bij "De Startbaan") 13.30 - 14.00 uur: Westerzicht- zuid (bij bejaardenwoningen) Volgende week zondag (3 no vember) herdenkt Vlissingen haar bevrijding, dan 47 jaar ge leden. Dat gebeurt met een so bere plechtigheid bij het monument voor de Comman do's en de herdenkingssteen van de 52ste Lowland Divisi on. Beide gedenktekens staan aan de Commandoweg, de plaats waar in 1944 de geal lieerden aan land kwamen. De strijd om Walcheren kostte ve len van hen het leven. De herdenking begint 3 novem ber om 12.00 uur. Burgemeester J.C.Th, van der Doef zal met respectievelijk wethouder C. de Keijzer en wethouder T.R.K. Meijers kransen leggen bij de monumenten. De burgemeester Beeldje van een Commando met daarachter een vlag met de plaatsen waar no.4 Commando in de Tweede wereldoorlog actief was. Beeldje en vlag bevinden zich in de hal van de eerste ver dieping van het stadhuis. (foto: Ruben Oreel) zal dat ook doen namens The King's Own Scottish Borderers. Vervolgens zijn andere organisa ties en particulieren in de gele genheid om kransen te leggen. Daaronder bevindt zich in elk geval ook het Korps Commando troepen. Leden van dit corps zul len bovendien vóór de kranslegging met trompetsigna len begin en einde van de één minuut stilte aankondigen. Er 14.00 - 14.30 uur: Noordbeekse- weg (bij Oosterbaan) 14.30 - 15.00 uur: Kerklaan (te genover r.k. kerk) 09.00 - 09.30 uur: H. Seghers- laan (bij Jan Koppejan) 09.30 - 10.00 uur: A. Coortelaan (bij A.vd Vennestr.) 10.00 - 10.30 uur: Verl. Bonedij- kestr. (bij ingang 't Fort) 10.30 - 11.00 uur: Hogeweg (bij Jan Steenlaan) 11.00 -11.30 uur: Irislaan (hoek J. Israëlslaan) 13.30 - 14.00 uur: Korenbloem laan (hoek Tulpenlaan) 14.00 - 14.30 uur: Vredehoflaan (bij Pr.Rooseveltl.) 14.30 - 15.00 uur: Vrijdomweg (doopsgezinde kerk) 15.00 - 15.30 uur: Bonedij- kestraat (hoek Sottegemstr.) De chemokar staat op zaterdag 2 november bovendien op het plein van Mirocenter aan de Gil- deweg gedurende de ope ningstijden van de winkels. De chemokar staat bij de glasbak ken en de lege flessen-inname. Gemakkelijk als u toch bood schappen gaat doen! - accuzuur - accu's - batterijen - benzine - bestrijdingsmiddelen - chemische toiletafvallen - chemicaliën - cosmetica - drukinkt - etsvloeistoffen - fixeer - filmafval - geneesmiddelen - koperhoudend afval - kwikthermometers - kwikschakelaars - laboratoriumafval - latex - loodhoudend afval - loogbaden - medicijnen - olie - ontvettingsmiddelen - oplosmiddelen - ontwikkelaar - petroleum - poetsdoeken - spuitbussen met restant - terpentine - verfafbijtmiddel - verfoplosmiddel - verfrestanten - vet, smeervet - zinkhoudend afval - zuren Donderdag 31 oktober a.s. is de laatste werkdag van de maand. Cliënten van de sectie Sociale zaken moeten op die dag hun 'werkbriefje' in leveren. Wanneer u deze verklaring niet tijdig inlevert, stopt de betaling van uw uitkering automatisch! Het herstellen van de betaling kan bovendien enkele weken du ren. In de tussentijd kunnen geen voorschotten worden ver strekt. Hebt u uw inkomstenverklaring niet op tijd ontvangen dan moet u direct naar de sectie Sociale zaken gaan (kantoor: Dokter Gallandatstraat 1) en een ver vangend exemplaar invullen. Doet u dat niet dan wordt uw uit kering automatisch geblok keerd. Lever uw verklaring dan ook op tijd in: het kan een hoop narigheid voorkomen! worden geen toespraken gehou den. Tijdens de kranslegging en de rondgang over het terrein spelen twee 'pipers' van Inter Scaldis Pipes and Drums toe passelijke muziek. Het organiserend Comité Bevrij ding Vlissingen nodigt de inwo ners van Vlissingen en andere belangstellenden uit de herden king bij te wonen. Het tijdstip van 12.00 uur is speciaal gekozen in verband met kerkdiensten. Het zou plezierig zijn wanneer bewoners in de omgeving reke ning houden met de herdenking en zo min mogelijk met auto, motor of brommer van de Com mandoweg gebruik maken. Vorige week verscheen het vier de nummer van de nieuwsbrief voor Paauwenburg zuid-oost. De nieuwsbrief informeert alle be woners van het zuid-oostelijk deel van de wijk over de stads vernieuwing die daar in uitvoe ring is. Het is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Vlis singen, woningbouwvereniging Basco en het wijkcomité Paau wenburg. In het jongste nummer is nieuws opgenomen over o.a. een proef- woning in de Mackaystraat, over de verbetering van 44 woningen aan de Van Brugghenstraat, Van Hallstraat en Troelstraweg, over groot-onderhoud van de wonin gen aan de Schaepmanstraat en over de subsidiemogelijkheden voor verbetering van de eenge zinswoningen aan de Van Ree- nenstraat. De nieuwsbrief maakt ook mel ding van het binnenkort te ope nen wijkpunt in de wijk en van de aanstelling van een wijkbemid- delaar. Inmiddels wordt een aantal flats in Paauwenburg grondig opge knapt (foto: Ruben Oreel). Als alles volgens plan verloopt krijgt Vlissingen een tweede Grieks restaurant. De heer A. Amoutzias-Amoytzioudis heeft na melijk bij de gemeente een plan ingediend om een Grieks restaurant te vestigen in het pand dat aan de Zeilmarkt 11/ Mast- kraanstraat 2 in aanbouw is. De vestiging past in het toeris- tisch-recreatieve beleid van het gemeentebestuur. De gemeen telijke Nota Binnenstad geeft bo vendien aan dat voor het gebied van de Nieuwendijk en omge ving de vestiging van restau rants en daghoreca aanvaard baar is. Daarom willen burge meester en wethouders meewer ken aan het plan. Zij willen hiervoor vrijstelling verlenen van de bepalingen in het bestem mingsplan (artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening). Voordat echter een definitieve beslissing wordt genomen, kun nen de omwonenden op het in gediende plan reageren. Zij hebben van de gemeente een brief over het plan ontvangen. Zij Voigende week kunnen mede werksters van de Nederlandse Brandwonden Stichting met de collectebus bij u aan de deur ko men. Volgens het collecterooster 1991 hebben burgemeester en wethouders aan deze stichting toestemming verleend voor een collecte in de week van 27 okto ber tot en met 2 november. Op uw verzoek moeten collectanten een legitimatie kunnen tonen. ledereen die zin heeft om vrij dagsmorgens tussen negen en half elf wat te trimmen of te bad mintonnen krijgt daarvoor een kans. Sportbelangen Vlissingen organiseert dit 'recreatief in be weging zijn' elke week in de sporthal Souburg aan het Koop mansvoetpad. Er is geen lid maatschap nodig; deelnemers betalen f 2,50 per keer. Wie (eerst) nadere inlichtingen wil: bel 60267 (Sportbelangen Vlis singen). Er zijn plannen om op de begane grond van deze panden, uitziend over de jachthaven, een Grieks restaurant te vestigen (foto: Ru ben Oreel). kunnen hun schriftelijke reactie vóór 5 november aan de ge meente zenden. Aan de hand van de ingekomen reacties zullen burgemeester en wethouders een beslissing ne men. Van die beslissing ontvan gen de indieners van een reactie te zijner tijd bericht. Daarin zal worden aangegeven welke pro cedure verder gevolgd zal wor den. Nadere inlichtingen over het restaurantplan zijn verkrijg baar bij de sectie Wonen en Mi lieu in het stadhuis (telefoon 87282). De gemeente heeft een ver zoek ontvangen voor een uit breiding met 17 plaatsen van de camping van de familie Din- gemanse aan de Abeelseweg 4. Burgemeester en wethou ders hebben hierover de me ning van de omwonenden gevraagd. De camping ligt op grondgebied van de gemeente Vlissingen, aan de grens met de gemeente Middelburg. De omwonenden aan de Abeelseweg zijn inwo ners van de gemeente Middel burg. De uitbreiding van de camping past in het toeristisch- recreatieve beleid van de ge meente Vlissingen. Daarom wil len burgemeester en wethouders van Vlissingen mee werken aan het plan. Zij willen hiervoor het bestemmingsplan wijzigen. Voordat een definitieve beslis sing wordt genomen is er eerst een inspraakmogelijkheid voor de omwonenden. In overleg met de gemeente Middelburg is af gesproken dat die schriftelijk kunnen reageren op het plan vóór 5 november 1991. Zij kun nen hun reactie zenden aan de gemeente Vlissingen. Aan de hand van de ingekomen reacties zullen burgemeester en wethouders van Vlissingen een beslissing nemen. Van die beslissing ontvangen de indie ners van een reactie te zijner tijd bericht van de gemeente Vlissin gen. Daarin zal worden aange geven welke procedure verder gevolgd zal worden. Nadere inlichtingen over het plan tot uitbreiding van de cam ping zijn verkrijgbaar in het stad huis van Vlissingen (tweede verdieping) bij: sector Stadsont wikkeling, sectie Wonen en Mi lieu, de heer J. Francke, telefoon 87282. Vorige week is men in de Walstraat, tussen Schermin- kelstraat en Kolvenierstraat, be gonnen met het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Voor de dragers van de luifels (waar over nog overleg met winkeliers loopt) worden betonfundaties gestort. Ook zal men de huizen opnieuw op de riolering aanslui- Reptielenzoo Iguana aan het Bellamypark heeft grote uit breidingsplannen. De be drijfsleiding van de reptielen zoo heeft hiervoor bij de ge meente een plan ingediend. Op het plan is inspraak moge lijk voor de omwonenden. Iguana is nu gevestigd in het pand Bellamypark nummer 35 en wil de reptielenzoo uitbreiden met het pand ernaast (nummer 33) en het gebouw "Breehof" in de Breestraat. Het plan omvat tevens de bouw van een serre op het binnenterrein en de bouw van een luifel aan de straatzijde. Door de uitbreiding kan Iguana de dierenverblijven en de bezoe kersruimten verruimen en verbe teren (o.a. door een koffieshop en een ontvangstruimte voor be zoekers te maken). De uitbreiding past goed in het toeristisch-recreatieve beleid van het gemeentebestuur. Daar om willen burgemeester en wet- De gemeente Vlissingen heeft voor de sociale vernieuwing in Paauwenburg de woning Ruys de Beerenbrouckstraat 121 aangekocht om als wijkpunt te gaan dienen. De op stapel staande werkzaamheden in Paauwenburg zuid-oost maken het nodig dat er ergens een centraal punt is waar bewo ners terecht kunnen voor in formatie over hun wijk. De woning wordt nu opgeknapt en ingericht. Straks zijn in het wijkpunt onder meer te vinden: de wijkbeheer der en de kontaktpersoon stads vernieuwing van Basco (beiden hebben er kantoor en houden èr ten. Daarna wordt het straatwerk tijdelijk teruggelegd. Dit deel van de Walstraat vormt onderdeel van het plan dat voor de herinrichting van Walstraat- noord is gemaakt. Ook dat plan gaat men binnenkort uitvoeren. In deze rubriek komen we daar nog nader op terug. houders meewerken aan het plan. Zij willen hiervoor het bestemmingsplan wijzigen. Dat kan met toepassing van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening, waardoor een bouw vergunning kan worden ver strekt. Voordat echter een definitieve beslissing wordt genomen, kun nen de omwonenden een schrif telijk inspraakreactie indienen vóór 5 november aanstaande. Aan de hand van de ingekomen reacties zullen burgemeester en wethouders een beslissing ne men. Van die beslissing ontvan gen de indieners van een reactie te zijner tijd bericht. Daarin zal worden aangegeven welke pro cedure verder gevolgd zal worden. Nadere inlichtingen over de uitbreiding van Iguana zijn ver krijgbaar in het stadhuis (twee de verdieping) bij: sector Stadsontwikkeling, sectie Economische zaken, de heer J. Doorns, telefoon 87427. spreekuur) en de wijkbemidde- laar van de gemeente Vlissingen (met ingang van 6 januari as). Ook de gemeentepolitie gaat er spreekuur houden. Het is ook de bedoeling dat het wijkkomitee, bewonersgroepen e.d. er hun vergaderingen/bijeenkomsten zullen houden. Als het wijkpunt open gaat, sluit het kantoor van de wijkbeheer der van Basco aan de Troelstra weg. De officiële opening moet in november plaatsvinden. De woning links op de foto zal als wijkpunt worden ingericht (foto: Ruben Oreel). 'M rz. Eigenlijk is het niet nodig om te zeggen dat er in onze stad veel gebeurt. Dat kan iedereen zelf zien. En iedereen zal ook begrij pen dat wat er gebeurt veel geld kost, en dat dat op een of andere wijze opgebracht moet worden. Nu ziet de gemeente zich niet al leen geplaatst voor veel uitgaven, maar ook voor minder in komsten. Een groot deel van die inkomsten ontvangen wij van het rijk. En zoals u weet ziet de rijks begroting er niet rooskleurig uit. 'Den Haag" moet regelmatig be zuinigen en voor een deel schuift men die bezuinigingen door in de richting van de gemeenten. Zo ontvangt Vlissingen in 1992 ruim 9 ton minder dan dit jaar. Ook de ontwikkeling van de rente is een zorg. Omdat de rente zo hoog is zijn we volgend jaar alleen daar al 4 ton meer aan kwijt. Totaal dus al 1,3 miljoen gulden minder inkomsten! Wij hebben in Vlissingen de ge meentelijke belastingen nooit meer verhoogd dan strikt nood zakelijk. Maar gezien onder an dere de ontwikkelingen die ik zojuist genoemd heb ontkomen we volgend jaar niet aan een bijstelling. De opbrengst van die verhoging gaat ons 1,87 miljoen gulden meer opleveren. Onge veer een derde deel van dat be drag vloeit voort uit een aanpassing aan de inflatie; de onroerend goedbelasting zal als gevolg van de hertaxatie naar- schatting een kwart van dat be drag opbrengen en de rest betreft een geleidelijke optrek king naar kostendekkende tarie ven. Wat dat laatste betreft moet u vooral denken aan de maatre gelen die we verplicht zijn op mi lieugebied te nemen. Nu zullen de rekenaars onder de lezers wellicht opmerken dat we dus een kleine zes ton meer belasting zullen ontvangen dan we minder aan inkomsten zullen hebben. Laat ik dat proberen te relativeren met de opmerking dat die zes ton slechts 3% méér belastingop brengst betekent. Dat is nog niet eens het inflatiepercentage! Natuurlijk nemen we ook in eigen huis maatregelen. De perso neelskosten moeten met zeker f 750.000,- omlaag; de prijscom pensatie mag niet in de geraam de posten worden doorberekend (f 450.000,-) en er moet voor nog eens f 750.000,- worden 'omge bogen'. Dat is totaal een kleine twee miljoen gulden! Ondanks dit alles zien we vol gend jaar toch kans om voor 20 miljoen gulden aan investerings- werken uit te laten voeren. Dat is belangrijk omdat dat een direct positief effect op de werkgele genheid heeft. Ik ben het financiële verhaal hier boven begonnen met te stellen dat er in Vlissingen veel gebeurt. U kunt dat dagelijks aan den lijve ondervinden. Vanzelfsprekend doen we ons uiterste best de winkels bereikbaar te houden en de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Toch vra gen inwoners zich af waarom ze een stuk straat soms meer dan één keer zien opengaan. Waar om kan men in één sleuf niet ge lijk alles doen wat nodig is? Op zich een begrijpelijke vraag. Maar soms kan dat niet. Bij het leggen van riolering moet bv. eerst de grond weer inklinken voordat er andere leidingen in gelegd worden of voordat er defi nitief bestraat wordt. En bij het leggen van nieuwe waterleidin gen moet er geruime tijd 'gespoeld en gemonsterd' wor den voordat uit een oogpunt van volksgezondheid de huizen wor den aangesloten. Nee. neemt u van mij aan: men graaft niet voor de lol!

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5