MAAK WERK VAN ZORG - WIE ZORGT DIE LEEFT Zeeuwse instellingen zetten hun deuren een dag open voor publiek LEEFT 'Maak Werk Van Zorg-bus komt naar Middelburg WIE ZORGT DIE Leonie Sazias met talkshow op Open Dag in Ter Reede Deelnemers aan de Open Dag Provinciale Ziekenhuisraad KUKEN IN DE WERELD VAN DE GEZONDHEIDSZORG Cijfers Voorkomen De Open Dag Woensdag 23 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 17 Ruim een miljoen Nederlanders hebben 28 september gekeken naat het TV-programma 'Wie Zorgt Die Leeft'. Afgaande op de reacties is duidelijk gebleken dat veel van deze mensen meer willen weten van het werk in de zorg-sector. Ze willen zelf graag eens kijken wat er zich allemaal afspeelt in het verpleeg huis, het bejaardenoord, de psychiatrische inrichting of het zie kenhuis bij hen om de hoek; en welke mogelijkheden er zijn voor een baan voor nu of later. En dat kan allemaal tijdens de Open Dag voor de zorgsector op zaterdag 26 oktober. Veel Zeeuwse instellingen zetten dan hun deuren wagenwijd open voor het publiek. Eigenlijk is het niet zo vreemd dat de TV-uitzending de interesse van veel mensen heeft opge wekt. Immers, of je het wilt of niet, vroeg of laat krijgt iedereen met een vorm van zorg te maken. De mensen zijn aan het denken gezet en hebben te zien gekre gen dat er in de gezondheidszorg vakmensen werken die veel respect afdwingen. Er zijn ongetwijfeld een aantal mensen, die zich afvragen of ze iets voor de gezondheidszorg kunnen betekenen, bijvoorbeeld als vrijwilliger of als werknemer. De Open Dag op 26 oktober is dan een uitgelezen gelegenheid om de mogelijkheden daarvan ter plaatse te onderzoeken. De instellingen voor gezond heidszorg in Nederland hebben gezamenlijk niet minder dan 450.000 werknemers in dienst. De sector is verder goed voor een omzet van 41 miljard gulden per jaar. leder jaar vinden 60.000 mensen er een nieuwe baan in een van de ongeveer 500 ver schillende functies die in de ge zondheidszorg zijn te vervullen. Niet voor niets spreekt men van een sector met toekomst omdat de vraag naar zorg onder andere door de vergrijzing alleen maar zal toenemen. Ook de cijfers voor de provincie Zeeland geven dui delijk aan welke belangrijke rol de zorgsector daar speelt in de eco nomie en op de arbeidsmarkt. Al leen al in de intra-murale gezondheidszorg werken 6.500 mensen en voor de totale sector komt men al snel op het dubbele uit. In Zeeland is er elk jaar in de zorgsector een nieuwe baan voor ruim 800 mensen. De provincie verkeert in de gelukkige omstan digheid dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nog redelijk met elkaar in evenwicht zijn. Veel pro blematischer ligt dat bijvoorbeeld in de Randstad. Langzamerhand verschijnen echter ook voor Zee land donkere wolken aan de hori zon. De verwachting is dat de vraag naar personeel in de Zeeuwse Gezondheidszorg bo ven gemiddeld zal stijgen terwijl er minder schoolverlaters komen om het werk te doen. Omdat men deze bui ziet hangen worden ook in Zeeland door de instellingen soms alleen en soms gezamenlijk activiteiten ontplooid om problemen te voorkomen. Zo is er binnen de Provinciale Zie kenhuis Raad Zeeland een spe ciale werkgroep die zich bezighoudt met personeelsplan ning en -beleid: de zogenaamde ManPowerPlanning voor de intra murale gezondheidszorg. De le den van deze werkgroep ont plooit activiteiten die te maken hebben met het verbeteren van de beeldvorming van de gezond heidszorg zoals de onlangs ge houden landelijke TV-dag en de komende Open Dag op 26 okto ber. Geprobeerd wordt om mensen te interesseren voor het werken in In het ziekenhuis in V/issingen werken Els Looise a/s A- verpleegkundige en Minne Bergstra a/s teamleider op de afde ling algemene chirurgie. de gezondheidszorg. Belangrijk is ook dat alles in het werk wordt gesteld om te zorgen dat mensen de gezondheidszorg niet verlaten. In dat verband is er volop aan dacht voor zaken als het verbete ren van carriere-mogelijkheden, scholing en bijscholing. De laat ste jaren was er binnen de ge zondheidszorg nagal wat commotie over de arbeidsvoor waarden. De instellingen hebben op dit punt niet al te veel ruimte en zijn zeer afhankelijk van de overheid als geldschieter. Toch is er op dit moment een situatie ge schapen waarbij de loonontwik kelingen in het bedrijfsleven beter worden gevolgd dan voorheen. Zaterdag 26 oktober is er volop gelegenheid om in een ontspan nen sfeer nader kennis te maken met de verschillende sectoren van de Zeeuwse gezondheids zorg. De programma's hebben vaak een ludiek karakter maar zijn daarom niet minder informa tief. Bij de leden van de Provincia le Ziekenhuis Raad Zeeland (de intra-murale gezondheidszorg) kan men voor informatie terecht over de volgende sectoren: zie kenhuizen, psychiatrie, verpleeg huizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Om nog eens extra de aandacht te vestigen op de Open Dag zal op zaterdag 26 oktober boven Zee land een reclamevliegtuig vliegen met de uitnodigende tekst: Open Dag 'Maak werk van Zorg'. Om 15.30 uur zal bovendien bij Vij vervreugd in Middelburg een hete-lucht-ballon met dezelfde tekst opstijgen. In verzorgingstehuis Ter Reede aan de Koudekerkseweg 81 in Vlissingen vindt zaterdag 26 ok tober van 14 tot 16.30 uur een aantal activiteiten plaats met als hoogtepunt een talkshow van Le onie Sazias. Het thema van de middag is 'Wonen en werken in een verzorgingstehuis'. Het doel van de actie is belangstellenden een beeld te geven van de bejaar denzorg. Het Open Huis is een gemeen schappelijk initiatief van de Stich ting Huisvesting en Verzorging voor Ouderen Vlissingen (HVOV) en de Stichting Scheldehof. Aan de bezoekers wordt een program ma geboden dat amusement en informatie combineert. Leonie Sazias (bekend van de tv- programma's Dierenmanieren en De Ojevaarsjo) belicht in een live talkshow de vele facetten van het verzorgingstehuis in gesprek ken met tal van betrokkenen. Speciale gasten zijn de Zeeuwse gedeputeerde voor volksgezond heid en bejaardenzorg A. Dijkwel en de inspecteur voor de bejaar denoorden K. Terwolde. De aan wezige bezoekers krijgen gelegenheid tot het stellen van vragen en men kan genieten van een gratis Indisch buffet en live muziek. Daarnaast zijn een aantal informatiestands ingericht van de deelnemende verzorgingshuizen en van de verschilende instellin gen voor beroepsopleidingen over werken en studeren in de bejaardensector. Leen van de Wege is kok bij verpleeghuis Ter Schorre in Terneuzen. Liseth van Eek is Z-verpleegkundige bij Vijvervreugd. FOTO AN DA VAN RIET In het kader van de Open Dag voor de zorg-sector staat vrijdag 25 oktober van 10 tot 17 uur op de Markt in Middelburg de 'Maak Werk Van Zorg'-bus waar belang stellenden (zowel mannen als vrouwen), herintreders en schoolverlaters terecht kunnen met vragen over het werken in twee zorg-sectoren: de thuiszorg en de zorg voor verstandelijk ge handicapten. Medewerkers van instellingen uit de regio zijn aanwezig om infor matie te geven en vragen te beantwoorden. Tevens is in de bus een foto-expositie ingericht, worden er video-producties ver toond en zijn er folders en bro chures beschikbaar. De 'Maak Werk Van Zorg-bus is een geza menlijk project van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, de vereniging Fiad-Wdt en de VOG. Thuiszorg omvat de sectoren ge zinsverzorging, kruiswerk en kraamzorg. In de thuiszorg wer ken meer dan 100.000 mannen en vrouwen in alle leeftijdsgroe pen. Per jaar wordt aan meer dan 1 miljoen mensen thuiszorg ver leend; hierdoor kunnen zieke, ge handicapte en oudere mensen langer thuis, in hun vertrouwde omgeving, blijven. De vereniging Fiad-Wdt behartigt de belangen van alle dagverblij ven en gezinsvervangende tehui zen voor mensen met een verstandelijke handicap. In totaal werden ruim 30.000 verstande lijk gehandicapten door zo'n 16.000 mensen begeleid. De Fiad-Wdt laat in de bus zien dat de dienstverlening aan verstan delijk gehandicapten leuk werk is: werk met gevoel. De VOG laat de bezoekers ken nismaken met het werk van de Sociaal Pedagogische Diensten; deze diensten richten zich op hulpverlening aan (ouders van) verstandelijk gehandicapten. Judy van Dokkum en Frans Jager aan het werk in de kaarsenmakerij van de Stichting Psychiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland in Kloetinge. Je/te de Weerdt is a/s activi teitenbegeleidster verbonden aan het dagverblijf voor oude re verstandelijk gehandicapten De Windroos in Middelburg. Aan de Open Dag van de intra-murale gezondheidszorg nemen alle leden van de Provinciale Ziekenhuis Raad Zeeland deel: (voor zover bekend zijn de tijden van de Open Dag tussen haakjes vermeld) Zeehospitum Zonneveld, Vlissingen (10-16 uur); Stichting Ziekenhuisgroep Zeeuwsch-Vlaanderen, Oost burg en Terneuzen (10-16.30 uur); Psychiatrische Zorg voorzieningen Zeeland, Kloe tinge (10-16 uur); Huize De Veersesingel; Zwakzinnigeninrichting Vij vervreugd, Middelburg (10-15.30 uur); Verpleeghuis Corneliastichting, Zierikzee (10-16 uur); Verpleeghuis Ter Valcke, Goes (10-16.30 uur); Stichting Streekziekenhuis Walcheren, Middelburg en Vlissingen (10-16 uur); Stichting Oosterscheldezie- kenhuizen, Goes en Zierikzee (10-16.30 uur); Zwakzinni geninrichting De Sterre, Clin- ge (10-16.30 uur); Zwakzinnigeninrichting Den Berg, Goes (10-11.30 en 13.30-15.30 uur); Verpleeg huis De Stelle, Oostburg (10-16 uur); Verpleeghuis Ter Weel, Goes en Rilland (10-15 uur); Verpleeghuis Der Boede, Koudekerke (10-16.30 uur); Stichting Verpleeg- en Rust huizen Zeeland; Stichting Verpleeg- en Ver zorgingshuis De Blaauwe Hoeve, Hulst (10-15.30 uur); Jacob Roggeveenhuis, Mid delburg (10-16 uur); Verpleeghuis Ter Schorre, Terneuzen (10-16.30 uur); Ten Anker, Tholen (10-16 uur); M.K.D. Zeeland. Joke Kodde is ziekenverzorgster in verpleeghuis Der Boede in Koudekerke.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 17