De paniek-angst ZETTEN WE DE WUD OPEN ut Va Xnfi'a'. t.iamti.'.Lvm ZATERDAG 26 OKTOBER A.S. 1000 1600 UUR ÜÜHBI Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg PolHiek Onderwijs Beurs Cursus Ouderen Buurt/wijk Expositie Geloof Sport PSYCHOCONSULT ALLEMAAL ANGST (4) 'Jim Woensdag 23 oktober 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER 15 CDA-Vrouwenberaad - Het CDA-Vrouwenberaad Vlissingen houdt dinsdag 29 oktober om 9.30 uur in de Petruskerk aan de dr. Ottestraat in Vlissingen een bijeenkomst. Het programma bestaat uit een huishoudelijk ge deelte terwijl na de pauze Ella En gels het onderwerp 'Verslaving van medicijn- en alcoholgebruik' zal behandelen. Met een feestelijke bijeen komst op vrijdag 25 oktober om 15 uur in de Scholengemeen schap Groot Stelle in Goes wordt het metaalproject voor herintre dende vrouwen afgesloten. Businet - Businet is een organi satie/netwerk van hogescholen in de lidstaten van de Europese Ge meenschap en wil de opzet/uit voering van internationale studieprogramma's bevorderen. In het weekend van 24 t/m 27 oktober wordt daartoe een lustrum-congres gehouden in ho tel Britannia te Vlissingen. Gast heer is de Hogeschool Zeeland. f. Ruilbeurs - De Commissie Ruil- dag 1991 houdt zaterdag 26 ok tober van 10 tot 17 uur een grote ruilbeurs van postzegels en mun ten in gebouw De Schakel, Bach- tensteene 14 in Middelburg. Box-bed-buggy-beurs - Het Gastouderproject Walcheren houdt zaterdag 26 oktober in het Kinderdagverblijf aan de Kinder dijk 76 in Middelburg van 10 tot 12 uur een beurs van baby- en peutergebruiksvoorwerpen. in breng is mogelijk op vrijdag 25 oktober van 17-18 uur en van 19.30 -21 uur. Speel-o-theek - Zaterdag 26 oktober wordt in de speel-o- theek Paauwenburg in Vlissingen een speelgoed- en kinderkleding- beurs gehouden van 10 tot 12 uur. Inbreng is mogelijk op vrijdag 25 oktober van 18.30 tot 20 uur. Inlichtingen 01184-15222/62524. Spulletjes - Peuterspeelzaal 't Wegkruupertje in de wijk Nieuw- Middelburg houdt zaterdag 2 no vember van 10 tot 12 uur een spulletjesmarkt in het gebouwtje van de speelzaal aan de Prins Hendrikstraat. Inbreng is mogelijk tot donderdag 31 oktober. Voor de kinderen zijn er een aantal leu- ke attracties. Bazar/rommelmarkt - Het Ka tholieke Vrouwengilde, afdeling Vlissingen, houdt zaterdag 23 oktober een bazar/rommelmarkt en kledingbeurs in de Open Hof in Vlissingen van 9.30 tot 13 uur. ALFA-training - Het ANKH- therapie- en studiecentrum gaat 12 november van start met een cursus van vijf lessen om sneller informatie te leren opnemen, het geheugen te verbeteren en een voudiger problemen te leren oplossen dmv een eenvoudige meditatie-techniek. De cursus, onder de benaming ALFA- training, start 12 november om 20.30 uur in het ANKH-centrum, Westerzicht 418 in Vlissingen; het telefoonnummer is 01184 - 64152/65831. Voorlichting - Donderdag 24 oktober houdt de Stichting Wel zijn Ouderen Middelburg voor alle bewoners van de wijken 't Zand en Stromenwijk een voorlich tingsmiddag in wijkpost De Woe lige Werf. Om 14.30 uur geeft wijkagent Henk Wijkstra aan de hand van een videofilm uitleg over zijn werk en om 16 uur zal door de Commissie Maatschap pelijke Zaken van de gemeente Middelburg uitleg worden gege ven over ouderenbeleid, volksge zondheid, sociale zaken, sociale vernieuwing en maatschappelijke dienstverlening. Na afloop is er een wandeling door de wijk. Bridge-cursus - Maandag 4 no vember begint om 13.30 uur in wijkpost De Woelige Werf van de Stichting Welzijn Ouderen Mid delburg een bridge-cursus voor belangstellenden van 50 jaar en ouder. Inlichtingen 01180-23282. Ziektekosten - De Stichting Welzijn Ouderen Platteland Wal cheren houdt woensdag 30 okto ber van 14 tot 16 uur een voorlichtingsmiddag voor oude ren in het Dorpscentrum aan de Schuitvlotstraat 8 in Biggekerke. Het onderwerp is 'Ziektekosten verzekering' en wordt behandeld door dhr. Doornenkamp van het Zilveren Kruis. Inbraakpreventie - De Commis sie Welzijn Ouderen Veere houdt dinsdag 29 oktober in het Vereni gingsgebouw aan de Oudestraat 9 in Veere van 14 tot 16 uur een voorlichtingsmiddag over inbraak preventie mmv de rijkspolitie. Modeshow - De activiteiten commissie van Bachten Reede in Vlissingen houdt donderdag 31 oktober om 19.30 uur een mo deshow mmv de firma's Steketee Rovers en Roelse. Soosmiddag - De Stichting Welzijn voor Ouderen houdt elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur een soosmiddag in De Open Hof aan de A. Gogelweg 59 in de Vlissingse wijk Paau wenburg met o.a. kaarten, biljar ten, gezelschapsspelen en bingo. Schildersbuurt-Noord - Het huurderscomité Schildersbuurt- Noord in Vlissingen houdt woensdag 23 oktober een open bare vergadering om 20 uur in het clubgebouw van de Joe goslavische vereniging Edvard Kardelj aan de Meindert Hobbe- malaan 3. Jasz - De Stichting Jasz houdt op 26 oktober in de Stads schouwburg om 21 uur een jazz avond waar The Fondy Riverside Bullet Band uit België optreedt. Het belooft een jazz-avond-oude- stijl te worden waarbij de tijd even stil staat. Herfst-disco - Vrijdag 25 okto ber organiseert S.K.W. De Hay- man in Middelburg een herfst-disco voor jongeren van 12 tot 15 jaar in het Ontmoetings centrum in Dauwendaele. Van 19.30 tot 21.30 uur kan er wor den gedanst, tafeltennis worden gespeeld, etc. in een mistig herfst- sfeertje. 't Beest - Vrijdag 25 oktober geeft Jeff Dahl een concert in 't Beest in Goes vanaf 22 uur. Zijn optredens moeten worden ge plaatst in de sector punkrock. In het voorprogramma treedt de Groningse formatie Thud op. Jeff Dahl. Najaarsfeest - Zaterdag 26 ok tober houdt de COC-afdeling Midden-Zeeland haar najaars feest vanaf 21 uur in het COC- pand aan de Eigenhaardstraat 2 in Middelburg. De Piek - In het jongerencen trum De Piek in Vlissingen wordt donderdag 24 oktober om 20 uur een Groove-café gehouden. Vrij dag 25 oktober staat om 14 en om 20 uur een jamsessie gepland. Papieren sieraden - De Stich ting Kunstuitleen Zeeland houdt in haar pand aan de Kuiperspoort 22 in Middelburg t/m 16 novem ber de expositie Papieren Siera den van Nel Linssen. De expositie is te bezichtigen van dinsdag t/m zaterdag van 13 tot 17 uur. Balans 17 - Bob Pingen houdt t/m 16 november de expositie 'Onechte Paradijzen' in Galerie Balans 17 in Middelburg. De ope ningstijden zijn op woensdag t/m vrijdag van 12-17 uur en op zater- dag van 11-16 uur. Deltan-galerie - In het hoofd kantoor van Delta Nutsbedrijven aan de Poelendaelesingel 10 in Middelburg wordt t/m 14 novem ber de expositie 'Stilleven in aquarel' gehouden van de kunstenares Mieke Radema- Geraedts. De expositie is ge opend tijdens de kantooruren. Foto-expositie - In de serre van het Middelburgs Koffiehuis aan de Langeviele 61 in Middelburg zijn t/m 14 december foto's te bezichtigen van de Vlissinger S. Baaijens onder het motto Parijs '91. Lisboa - Jan Haas houdt t/m 2 november een expositie in het pand van de Stichting Beeldende Kunst Zeeland aan de Kui perspoort 22 in Middelburg met aquarellen en plastieken. Onder het motto 'Lisboa' geeft hij een beeld van zijn ervaringen met Portugal. Aglow - Women's Aglow Fel lowship houdt maandag 28 okto ber haar maandelijkse bijeenkomst in de Stadsschouw burg in Middelburg om 20 uur. Spreekster is Lyda van Diemen uit Uddel. Inlichtingen 01180-36333. Parochie-avond - Ter afsluiting van de feestelijkheden binnen de Middelburgse katholieke ge meenschap wordt vrijdag 25 ok tober om 20 uur in De Hoeksteen aan de Roozenburglaan in Mid delburg voor alle parochianen een ontmoetingsavond gehou- den. Open ochtend - Dinsdag 5 no vember houden vrouwen uit de regio, die op interkerkelijke basis het gesprek over allerlei levens- en geloofsvragen willen stiumu- leren, een open ochtend. Om 9 uur komt men bijeen in de Getui- geniskerk in Middelburg. Concert - Zaterdag 26 oktober geeft het ensemble Resolut uit Utrecht om 20.30 uur een con cert in de Engelse Kerk in Middel burg op initiatief van de Werkgroep Muziek van het Zeeuws Genootschap mmv de provincie Zeeland en de gemeen te Middelburg. Het programma omvat muziek uit de tijd van het Bourgondische Hof van 1420-1460. Dart - In de Happy Buccaneer in Vlissingen wordt donderdag 24 oktober een open Tic-Tac Dart- toernooi gespeelt vanaf 20 uur. Biljart - Zondag 27 oktober wordt in de Happy Buccaneer in Vlissingen vanaf 14 uur een Open-Pool biljartwedstrijd voor dames en heren gespeeld. Meer korte informatie elders in deze krant. Bij paniekstoornissen is er sprake van plotseling optre dende, hevige angstaanvallen Ze gaan vergezeld van licha melijke angstverschijnselen als hartkloppingen, kortade migheid, duizeligheid, trillen transpireren en een licht gevoe in het hoofd. Deze angstaan vallen duren meestal zo'n tien minuten, maar lijken voor de persoon zelf vaak langer te du ren. Ze kunnen spontaan op treden, in een aantal gevallen zelfs gedurende de slaap. Drs. Henk C.M. Hermans Het aantal mensen dat regel matig paniekstoornissen heeft, wordt geschat op 200.000. Vrouwen hebben er twee maal zo vaak last van als mannen. Vaak nemen mensen daarvoor Als u geïnteresseerd bent in de verschillende beroepen, het werk en de opleidingen in een ziekenhuis, kom dan op 26 oktober naar Vlissingen. Daar wordt u in het ziekenhuis alles over het reilen en zeilen in de gezondheidszorg verteld. Er zijn informatiestands, demonstraties en rondleidingen. In het ziekenhuis is zoveel te doen, dat er vast ook werk voor u bij is! Wij zetten vast een kopje koffie voor u klaar, want we rekenen op uw komst! Van 10.00 tot 16.00 uur bent ujwelkom. inhuis Walcheren Lokatie Vlissingen, Koudekerkseweg 88, Vlissingen, telefoon 01184 - 25000. contact op met specialisten (vooral cardiologen) en denken ze een lichamelijke aandoening (bijv. een hart-kwaal) te heb ben. Een medisch onderzoek leidt echter tot de diagnose "allemaal psychisch". Pa niekstoornissen beginnen ge woonlijk voor het dertigste levensjaar. Ze kunnen op hun beurt leiden tot nieuwe angsten, onder andere straat vrees (agorafobie). Dat gaat gewoonlijk als volgt: Mevr. A. heeft een angstige er varing op straat gehad. Ineens begon ze te beven, en draaide alles om haar heen. Een on bestemd paniekgevoel maakte zich van haar meester. Enkele dagen later besluit ze om toch weer naar buiten te gaan. Door de gedachte aan deze gebeur tenis raakt ze weer van streek als ze van haar voortuintje de stoep oploopt. Ze loopt weer terug. Het moment waarop zij de huisdeur achter zich dicht trekt, haalt ze opgelucht adem. De spanning glijdt van haar af. Een volgende keer wanneer er weer boodschappen gedaan moeten worden, raakt ze al gespannen bij de gedachte aan de straat. Ze belt haar man die belooft om wel even langs de winkel te gaan. "Blijf jij maar rustig thuis", biedt hij aan. De spanning zakt weer. Naar bin nen vluchten, anderen iets vra gen om te doen is gedrag dat steeds wordt "beloond" door spanningsvermindering. Maar het resultaat van dit vermij dingsgedrag is een nieuw pro bleem: de angst om alleen de straat op te gaan. Paniekstoornissen onstaan in twee fasen. Eerst is er sprake van een lichamelijk proces. Als gevolg van inspanning of stress produceert het lichaam teveel melkzuur. Dit leidt tot een verstoring van de zuur graad van het bloed. Biologen spreken in dat geval van een zgn. metabole alkalose U merkt dit aan verschijnselen als: versnelde ademhaling, hartkloppingen en een droge mond. Op zichzelf zijn dit on schuldige klachten. Maar u kunt ze erg bedreigend vinden. U kunt reageren met angstge dachten als "Vreselijk. Wat ge beurt er toch? Straks val ik nog flauw, en hoe moet dat dan?". Deze angstgedachten verho gen de angst, hetgeen weer leidt tot een toename van melkzuur, en een versterking van de klachten. Daarmee komt u in een spiraal terecht, die uitmondt in paniek. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt, dat mensen met pa niekstoornissen inderdaad angstig zijn voor hun eigen (normale) lichaamssignalen. Tijdens een experiment kregen mensen via een infuus melk zuur toegediend. Bij mensen die geen paniekstoornissen kenden, leidde dit niet tot noe menswaardige symptomen. Mensen die wél geregeld pa niekstoornissen hadden, kre gen deze ook tijdens het experiment. Zij reageerden dus op een andere wijze bij dezelf de lichamelijke verandering. De conclusie luidt daarom dat bij het ontstaan van paniekstoor nissen paniekgedachten een belangrijke rol spelen. Welke gedachten zijn het, die een op zichzelf onschuldige angst om vormen tot een ware paniek aanval? Meestal komen we uit eindelijk de volgende opvatting tegen: Ik moet mezelf steeds onder controle hebben, en het is vreselijk als dat niet lukt. Mensen die lijden aan pa niekstoornissen willen niet toe geven aan de normale angstgevoelens die we alle maal wel eens hebben. We spreken in dat verband ook wel van "angst voor de angst". Ze zien deze gevoelens als een grote bedreiging, en zijn vooral bang om de controle over zich zelf te verliezen. Daarom trek ken ze zich ook vaak terug tot hun veilige, beheersbare omge ving: thuis. Bij de behandeling van pa niekstoornissen wordt vaak ge bruik gemaakt van anti-depressiva. Echter ook een gedragstherapie gecombineerd met ademhalingsoefeningen en spierontspanningsoefenin- gen heeft in veel gevallen een positief resultaat. Daarbij gaat het er vooral om, dat de per soon leert om niet meer veront rust te raken bij allerlei vreem de, maar op zichzelf normale li chamelijke gewaarwordingen. Als u last heeft van pa niekstoornissen, dan kunt u gebruik maken van de volgen de adviezen: overtuig u ervan, dat u zich zelf niet steeds onder controle hoeft te hebben. Natuurlijk is het plezierig als u baas bent over uw gevoelens, maar maak er geen absolute "must" van. Uw lichaam is meestal ook zonder bewuste inspanning in staat om zichzelf te reguleren. doe regelmatig aan ontspan ningsoefeningen of yoga. spreek rustig en gebruik niet van die ellenlange zinnen. Daarmee voorkomt u dat u in uw eigen zinnen "stikt". gebruik anderen niet om die dingen te doen, waar u tegen op ziet. Dat leidt enkel tot een nieuw probleem: afhanke lijkheid. raadpleeg een gedragsthe rapeut. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: Ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: Ds. A. Spaans. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. M. Goudriaan. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 14.30 uur: Ds. G.J. Mink. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Zo. 10.15 uur: ds. Köther Middelhoek, knd. DOMBURG Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: Ds. J. de Boer, 19 uur: Ds. H. Klein-lkkink. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Elke 1e, 3e en 5e za. 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. on bekend. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 10.30 uur: Ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. B. Ridder, 14.30 uur: Ds. A.E. de Bruin. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: Ds. de Bruijn, Geref. Kerk. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten: Zo. 10.30 uur: Mensenwijdingsdienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11 uur: ds. J. Lukasse. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9 uur en 10.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands, S.o.w. dienst in Herv. Kerk, 17.00 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 9 uur en 10.30 uur: Ds. E.V.E. Wijnands, S.o.w. dienst. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 en 14.30 uur: Ds. R.G. van der Zwan. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: Ds. Köther-Middelhoek. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Herengracht 74. Zo. 10 uur: ds. M.G. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. O. Else- man, 17 uur: Ds. P. Paulus, Hofpleinkerk, Hof plein, Zo. 9.30 uur: Ds. P. Joosse, 14.30 uur: Ds. L.J.G. IJkel. Hoeksteen Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: Ds. P. Paulus, 17 uur: Ds. B.J.W. Schel haas. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75, Zo. 9.30 en 16.30 uur: Ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Vereni gingsgebouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baars jesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente.Nieuwe Kerk, Groenmarkt, Zo. 9.30 uur: Ds. J. Dubbink. Koorkerk, Koorkerk- hof, Zo. 10 uur: Ds. K. Hendrikse. Ontmoetings- kerk, Oosterscheldestraat, Zo. zie Getuigeniskerk. Engelse kerk, Simpelhuisstraat, Zo. 19 uur: Ds. C. Brakema. Thomaskapel, Zo. 9.30 uur: Ds. B.J.W. Schelhaas. Oostkerk, Oostkerkhof, Zo. 10 uur: ds. M. de Boer. Wijkgemeente Geref.Bond, Zo. (Nieuwe Kerk) 11 en 17 uur: Ds. J. Wieman. Kerk genootschap der Zevende-dags Adventisten. Lan ge Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: Ds. C.£ v.d. Ploeg. Leger des Heiis. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: Maj. Ch. Zürhaar. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: Drs. van Klaveren. Nederlands Gereformeerde Kerk, Zo. 9.30 en 17 uur: Ds. J.M. Mudde. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Elke 2e en 4e za. 19 uur, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: Past. M.A. Smal- brugge. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: ds. C. van der Zanden. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 3e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst gebouw Beréa. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. NIEUW EN ST. JOOSLAND VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: Ds. J.C. Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: Ds. A. Nennie. Spaans-Moolenaar. OOSTKAPELLE WESTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 en 17 uur: Ds. D. Bouwknegt. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: Ds. A.C. den Hollander. Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, doopdnst, 19 uur: Ds. de Boon. ZOUTELANDE RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: Ds. J.C. Nennie. SEROOSKERKE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Za. 19 uur, Zo. 10 uur. Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: Ds. N.W. v.d. Hout, 17 uur: Ds. N.W. v.d. Hout, S.o.w. dienst, in Herv. Kerk.. Hervormde Ge meente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: voorganger on bekend, 17 uur: Ds. N.W. v.d. Hout, S.o.w. dienst. Do. 24 t/m wo. 30 oktober. Huisartsen ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: Ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: Ds. D. Westerneng, 17 uur: Ds. J. Staat. OOST-SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: Ds. H. van Oostende, knd. groep 1-3 en 4-5, Oranjeplein- kerk, Zo. 19 uur: Drs. F.A. Petter. De Ark, Kinder- kerk 4-12 jaar. Bejaardentehuis "De zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: Ds. H. van Oostende. Streekziekenhuis Walcheren, Koude kerkseweg 8, Zo. 10 uur: Ds. Boomer. Rooms- Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e za. v.d. maand 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. onbekend. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: Ds. J. Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Morning Prayer, 19.30> uur: Holy Communion. Bethel- Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelij ke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 uur: Leesdienst,! 15 uur: Ds. J. Oosterbroek. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 19.30 uur: gespreksdienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 uur en 16.30 uur: Ds. H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: Ds. J.D. de Boer. Petrus- kerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30 uur: Ds. H. Makkinga. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: Ds. J.W. Glashouwer. Open Hof, Alexander Gogel 57, Zo. 9.30 uur en 17 uur: Ds. G. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: Ds. A.V. de Nooy. Streekziekenhuis Walcheren, Zo. 10 uur: Dhr. A. Jorritsma. Ter Reede, Zo. 19 uur: Ds. H. Makkinga. "Ophir", Badhuisstraat 186, Zo. 10 uur: Ds. J.B. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. 9.30 uur: Ds. C.E. v.d. Ploeg, 10.30 uur Bijbelstudie. Gere formeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: Leesdienst. Leger des Heils. Dr. Staver- manstraat 39. Zo. 10 en 17 uur: Kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispasto raat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Za 10 uur: Ds. Boomer. Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: S.A. van den Haak, Rouaansekaai 47, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: F.L. Berghauser Pont, Herenstraat 18, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: Kant, Sa- balaan 3, tel. 71017. Zondag tot 24.00 uur: A. van der Griek, Badhuisstraat 46, tel. 12950. Visi tes aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: Zaterdag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuw/and, tel. 01182-1340. Zondag: J. Visser, Wachttoren 19, Middelburg, tel. 01180-37431. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: R. van Tol, pa. Markt 12, Veere, tel. 01181-1271. Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Koudekerke, Meliskerke, Westkapelle en Zoute- lande: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: PK. Noor/ander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, tel. 01185-1231. Oost- en Midden-Walcheren: gehele weekend: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: R.J. Arratoon, Badhuisstraat 45, Vlissingen, tel. 01184-14643. Apotheken Middelburg: van vrijdagavond 17.30 uur tot vrij dagmorgen daaropvolgend: Apotheek Humme- len, Markt 69, Middelburg, tel. 01180-12134. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Papegaaienburg, Pape gaaienburg 24-26, tel. 66345. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: A.M. Klompe, tel. 71140. Middelburg: zaterdag en zondag: K. Boot, tel. 39865. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: L. Schofaerts en A.j' Diender, Dr. Sta- vermanstraat 57, Vlissingen, tel. 01184-10910. zonder afspraak: za. en zo. 11.00 - 12.00 uur en 17.00-18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Kelder- weg 1, Meliskerke, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsen praktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. Q1180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids Infolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, 4460 VB Goes, 01100-49389. tel. af spraak van 9 tot 12 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding, tel. 01184-68419 01189-1691. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01150-15595, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinszorg Algemeen Maatschappe lijk Werk, Middelburg e.o. bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. bereik baar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Serooskerke do. van 9 tot 1.0 uur tel. 01189-2667, Westkapelle wo. van 9 tot 10 uur tel. 01187-2331; Bureau Sociaal Raadslieden, Middelburg e.o. ma en wo. van 14 tot 16 uur di. en do. van 9 tot 12 uur tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13 tot 15.30 uur tel. 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven eh ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst, voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereik baar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur. Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind), tel.nr. 01180-35736. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 15