Woningbouw in 1992 Automatisering kaartverkoop PSD Op zoek naar een Lïndenberg 11.90 8.75 6.95 2.98 1.98 Caravanbedrijf Bruinisse CARAVAN OCCASIONS Italiaanse muziek uit de Barok in Burgerzaal Zeeuws-Vlaamse gebruikers van de veerverbindingen over de Westerschelde hebben sinds 1 oktober een nieuw legitimatie bewijs nodig als zij voor extra korting op de veertarieven in aan merking willen komen. Leegstand Nieuwbouw WKZ-betaal pas Andere veergebruikers IN HE HOI) I» Folders OMM ISSI KS I HARTGRONDIG Ad Hanneman Allerlei Clubs Gezondheid Gevonden CC O z O O. w o3 h* OC O <0 Profile Tyrecenter Tissink steekt Nieuwdorp in 't nieuw Informatie over vrijwilligerswerk van Humanitas EXTRA BELEGEN 1 kilo van 15.80 voor JONGE KAAS 1 kilo van 11— voor EMMENTHALER 500 gram van 9.90 voor RAMBOL NOOTMIX 100 gram van 3.15 voor GELDIG T/M 26-10- '91 GEKOOKTE GELDERSE WORST 250 gram van 4.25 voor SCHOUDERHAM 150 gram FRANSE PRUIMEN 1 kilo van 9— voor Wij leveren ook aan de horeca tegen speciale prijzen!! ZUSTERSTRAAT 3-GOES. SPUISTRAAT-VLISSINGEN EN OP DE MARKT BIJ U IN DE BUURT Bijeenkomst over het bisschopsambt de Faam de Vlissinger UW WEEKBLAD ABDIJ Gedeputeerde staten van Zeeland vinden dat in 1992 meer nieuwe gesubsidieerde woningen kunnen worden gebouwd dan in voorgaan de jaren. Het college komt tot deze conclusie doordat een halt is toegeroepen aan de groei van het aantal leegstaande woningen en omdat ver wacht wordt dat de behoefte aan nieuwbouw de komende jaren zal toenemen. 13 uws Woensdag 23 oktober 1991 Dit valt op te maken uit de pas ver schenen notitie woningbouw 1991, waarin de woningbouw- programmering voor 1992 is op genomen. De notitie is voor commentaar toegezonden aan de Zeeuwse gemeenten. Tot op heden verdeelde het rijk de voor de woningbouw beschikba re gelden tussen de gemeenten na van provincies een bindend ad vies te hebben gekregen.In de rijksregelgeving over de woning bouw zal met ingang van 1 januari 1992 veel veranderen. Zo krijgen gemeenten met meer dan dertig duizend inwoners vanaf die da tum de financiële middelen rechtstreeks van het rijk. De ge meenten Vlissingen, Middelburg, Terneuzen en Goes worden dan zelf, zoals dat heet, budgethou der. Als deze gemeenten de hun toegekende middelen voor dat jaar niet volledig gebruiken mo gen ze 50% van dat bedrag spa ren. De rest van het geld gaat terug naar het rijk. Voorheen ging al het overgebleven geld terug naar het rijk. Het rijk maakt geen onderscheid meer tussen aparte bedragen voor sociale huurwoningen, prcmiekoop-A woningen en in grijpende verbeteringen. Vol staan wordt met de toewijzing van een budget voor de sociale sector en een budget voor de marktsector. Als gevolg van deze wijzigingen hebben de grotere Zeeuwse ge meenten in de toekomst meer mogelijkheden hun eigen beleid in te vullen. Zij zullen er wel rekening mee moeten houden dat het rijk de gelden die oorspronkelijk be doeld waren voor ingrijpende wo ningverbetering heeft toege voegd aan het budget voor nieuwbouw. De afgelopen periode zijn minder nieuwe huizen gebouwd dan voorheen. Het gevolg was dat woningzoekenden meer een be roep moesten doen op bestaan de huizen. Het aantal woningzoekenden is gegroeid doordat meer mensen in Zeeland zijn komen wonen dan dat er vertrokken zijn. In de notitie wordt tot slot vastgesteld dat "de effecten van maatregelen ter bestrijding van leegstand en sloop van invloed zijn geweest". Bedoeld wordt dat de gemeen ten Vlissingen, Goes en Sas van Gent grootscheepse plannen uit voeren waarbij tegelijkertijd veel woningen worden opgeknapt of gesloopt. Dit alles brengt met zich dat de leegstand is teruggelopen. Behalve het teruglopen van de leegstand en de lichte stijging van het inwoneraantal is van be lang dat de zogeheten zelfstan digheidsgraad van mensen toe neemt. Zo wordt er vanuit gegaan dat in de leeftijdsgroep van 25 - 64 jaar meer vraag is naar woningen. Volgens de notitie woningbouw komt dat door het aantal echt scheidingen. Het is nu voor het eerst dat dit ge geven een rol speelt in de planning voor nieuwbouw. Ouderen, 65-plus, blijven steeds langer zelfstandig wonen. Dat komt doordat er meer mogelijkheden zijn om, als dat nodig is, hulp in huis te krijgen èn doordat er steeds minder plaatsen beschik baar komen in de verplegings- en verzorgingstehuizen. Het is bekend dat jongeren van 18 - 24 wel zelfstandig willen wonen maar dat dat vaak niet lukt door dat ze te weinig geld hebben. Dat maakt cijfers ongewis, daarom wordt met deze leeftijdsgroep geon rekening gehouden. Hoe de precieze verdeling van weningen over de Zeeuwse ge meenten er uit gaat zien is half december bekend. Dan hebben de gemeenten hun bouwplannen ingediend en is de notitie wo ningbouw besproken in de pro vinciale commissie volkshuis vesting en in de statencommis sie ruimtelijke ordening. De waardekaart voor rij- of voer tuigen voor inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen, of kort weg WKZ, zoals het ligitimatiebe- wijs wordt genoemd, is van kunststof en heeft dezelfde afme tingen als een betaalpas of credit card. De WKZ wordt voorzien van de pasfoto van de houder en en kele persoonlijke gegevens, zoals de naam en het adres. De pas kost vijftien gulden en is twee jaar gel dig. De WKZ kan alleen schriftelijk en via speciale formulieren worden aangevraagd bij het hoofdkantoor van de Provinciale Stoomboot diensten in Zeeland, Prins Hendri- kweg 10,4382 NS Vlissingen. De aanvraagformulieren zijn verkrijg baar op de aanlegplaatsen van de veerboten: in Vlissingen, Bres- kens, Perkpolder en Kruiningen. Bij de aanvraag moeten een pas foto en een uittreksel uit het per soonsregister van de woonge- meente worden ingediend. Het uitreksel mag niet langer dan een maand oud zijn. Wie nog de beschikking heeft over 20- of 40-vaartenkaarten, die zijn aangeschaft tussen 2 ja nuari 1990 en 5 mei 1991, kan die opgebruiken tot en met 31 de cember van dit jaar. Voor Zeeuws-Vlamingen geldt dat zij zich daarbij uitsluitend met de WKZ kunnen legitimeren. Al leen op die manier kunnen zij aan spraak maken op de extra korting die voor hen geldt. De oude legitimatiebewijzen zijn per 1 oktober vervallen. Overigens gelden de 20- en 40-vaartenkaarten ook voor an dere veergebruikers tot het eind van het jaar. Alleen hebben zij daarbij geen legitimatiebewijs nodig. Na nieuwjaar wordt restitutie ver leend op het niet verbruikte deel van de 20- en 40-vaartenkaarten. Tegen die tijd zijn daarvoor bij de bemande loketten van de kaart verkoop formulieren beschikbaar. De formulieren moeten worden ingediend bij het provinciehuis in Middelburg. De WKZ kan niet alleen als legiti matiebewijs worden gebruikt, maar ook als betaalpas. Op de kaart kan namelijk een be drag worden gestort, waarvan per overtocht steeds het ver schuldigde tarief wordt afge schreven. De afschrijving gaat nu via de kaartverkoper. Binnenkort kan het ook via de betaalauto maten. De WKZ kan tot 1000 gulden wor den volgestort. Geldboekingen kunnen alleen via de bemande kaartverkoop worden gedaan en steeds in bedragen van 100 gul den of een veelvoud daarvan. Het hoogste bedrag dat in een keer kan worden gestort is 900 gulden. Het is niet de bedoeling het geld te storten bij de vijftien gulden aan schafkosten WKZ. Het 'veergeld' kan alleen via de bemande kaart verkoop worden geïnd. Afhankelijk van de hoogte van de storting op de kaart, komt de houder in aanmerking voor een hoge of lage korting. Is de stor ting 100 gulden, dan treedt het lage kortingstarief in. Wie 200 gulden of meer op de WKZ stort, heeft daarmee automatisch recht op de hoge korting. Wie in eerste instantie 200 gulden of meer op de kaart boekte, maar na verloop van tijd 100 gulden bij stort, verliest daarmee het recht op de hoge korting. De laatste storting is bepalend voor de hoogte van de korting. Op de betalingsapparatuur op de veerpleinen verschijnt bij betaling WKZ H als iemand in aanmerking komt voor de hoge korting en WKZ L voor de lage korting. Veergebruikers die niet in Zeeuwsch-Vlaanderen wonen of Zeeuwsch-Viamingen die geen WKZ aanvragen, worden aange merkt als andere veergebruikers. Ock voor hen is een speciale pas voor de automatische kaartver koop beschikbaar: de WKN (waardekaart normaal). De WKN is twee jaar geldig en gratis verkrijgbaar bij de bemande kaartverkoop op de veerpleinen. Donderdag 24 oktober, om 9.30 uur, behandelt de voorzitter van gedeputeerde staten een be zwaarschrift, ingevolge de wet Arob, ingediend door een inwo ner van Middelburg. De Middel burger is het niet eens met de eerdere negatieve beslissing van de voorzitter van gedeputeerde staten op zijn verzoek tot spoedshalve algemene bijstand. De tweede kamer uit gedeputeer de staten behandelt dinsdag 29 oktober om 10 uur een beroep schrift ingevolge de algemene Stortingen op de kaart moeten eveneens via het bemande loket. Net als bij de WKZ geldt dat bij stortingen van 200 gulden of meer recht ontstaat op een hoge korting en bij stortingen van 100 gulden op de lage korting. Overi gens zij vermeld, dat de reductie voorde Zeeuws-Vlamingen bij ge bruik van een WKZ hoger is. De WKN is alleen een vervangend betaalmiddel en dus niet tegelijk legitimatiebewijs, zoals bij de WKZ. Wie als andere veergebruiker nog een 20- of 40-vaartenkaart heeft op te maken, heeft daartoe ook de gelegenheid tot en met 31 de cember, waarna op het niet ge bruikte deel restitutie wordt opengesteld. Pas als de vaartenkaart op is of niet meer geldig, is een WKN no dig voor wie frequent wil overva ren. Tot nu toe zijn 10.000 WKZ's en rond 17.000 WKN's uitgegeven. Wie maar eens zo nu en dan van de veerboten gebruik maakt, kan via de bemande kaartverkoop te gen het normale tarief een kaart je kopen. Voetgangers, fietsers, brommer rijders en inzittenden van voer tuigen worden gratis overgezet. Hetzelfde geldt voor een karretje achter de fiets, kinderwagens, rolstoelen en voor invalidenwa- gens met of zonder motor en zon der kentekenbewijs. Folders over het hoe en wat van de WKZ en de WKN zijn verkrijg baar op de aanlegplaatsen van de veerboten en bij het provinciaal informatiecentrum. Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middel burg, 01180-31400. h bijstandswet. Een inwoonster van de gemeente Hulst is het niet eens met een beslissing van haar gemeentebestuur. Om 10.20 uur dezelfde dag buigt de tweede kamer uit g.s. zich over een beroepschrift van een inwo ner uit Oostburg. In deze zaak gaat het om een uitkering wet in komensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. De Oost burger is het niet eens met een er- dere beslissing van zijn gemeen tebestuur. De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 te Middelburg. Vrijdag 25 oktober zijn er extra vergaderingen van statencom missies. Om 10.00 uur wordt in een ge combineerde vergadering van de commissies bestuurszaken en economische zaken de algemene vergadering van aandeelhouders n.v. Delta Nutsbedrijven van 13 december 1991 voorbereidt. In de gecombineerde vergadering van bestuurszaken en waterstaat en verkeer, 13.00 uur, wordt de tolheffing op de Zeelandbrug be sproken. Op de agenda van de eerder aan gekondigde vergadering van de commissie bestuurszaken, aan vang 10.00 uur, staat onder meer het volgende: financiële evaluatie van de reorganisatie, ontwikkelin gen begroting 1992 (najaarsnota) en het aangepast concept milieu programma 1992. De vergaderingen zijn openbaar, beginnen met spreekrecht voor het publiek en worden gehouden in het provinciehuis. Sint Pieter straat 42 te Middelburg. De vergaderstukken liggen ter in zage in het informatiecentrum van de provincie. Abdij 9 te Mid delburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31392 Caravans met eindkeuken: Burstner City 390, 640 kg1987 T.E.C. 350 HK, 590 kg1985 Caravans met toiletruimte: Tabbert 460 T3.000,- Polar 445 T, 760 kg1980 Fendt Joker 410 T, 685 kg1986 Award Superstar, tandemasser, 1190 kg1988 Munsterland Siesta 480 TK, 870 kg1987 Adria Optima 350 T, 640 kg1988 Kip KL 40 T, 670 kg1986 Fendt Joker 470 T, 780 kg1988 Caravans zonder toiletruimte: Dethleff 350 N, 590 kg1987 Bergland 380, 610 kg 1978 Knaus 330. 570 kg 1978 Eriba Triton, 560 kg 1986 De Reu 330 t 1 000- Adrta 380 O. 580 kg1981 Dethleffs 350 Nomad. 590 kg 1987 Div. verhuur caravans te koop tegen aantrekkelijke prijzen. Openingstijden: Maandag t/m zaterdagvan 09.00-17.00 uur Verkoop - Verhuur Reparatie - Stalling - Accessoires Nieuw op show; MODELLEN 1992 VAN FENDT EN DETHLEFFS Dorpsweg 21 - Bruinisse - Tel. 01113-1490 Waarom krijgen de spelers van VCV Zeeland de schuld van de wanprestaties? En waarom worden de jongens die vorig sei zoen de sterren van de hemel speelden bij Middelburg zo voor joker gezet nu ze er bij Vlissingse combinatie niks van bakken? Ik weet het antwoord niet, hoewel ik wel kan raden dat de he ren met de hoge hoed zichzelf aardig indekken. Daartegenover staat evenwel dat diezelfde heren met hun uitspraken 'hun jongens' aardig de wind uit de zeilen nemen om nog met een beetje zelfvertrouwen de grasmat op te komen. En ik weet het zeker: voetbal kan ook goed gespeeld worden met goedwillen de vechtende op karakter knokkende voetballers die goed ge traind hun karwei kunnen klaren. Stomtoevallig las ik maandag na de krant de jubileumgids van de voetbalclub Middelburg die dit jaar 75 jaar bestaat. Daarin doet oud Middelburg-trainer Piet Lindenberg verslag van de gloriejaren van de hoofdstedelijke ploeg. Lindenberg legt in zijn verslag uit dat er echt niet alleen superspelers in het tenue van het eerste van Middelburg op zondagmiddag de wei in werden geschopt. Ook kneuzen deden mee en werden mee landskam pioen. De mengeling van karakter, vechtlust en kwaliteit maakte Middelburg van toen onverslaanbaar. En wie mengde die eigenschappen in de ploeg? Inderdaad. De Vlissinger Piet Lindenberg. Bekijken we de uitverkorenen van VCV Zeeland, dan zien we - en wie dat ontkent is stokdoof, stekeblind en heeft geen ver stand van voetbal - in onze enige Zeeuwse profploeg kwaliteit naast een aantal jongens die helaas verstoken zijn van vecht lust en karakter. En waarom tonen ze die eigenschappen niet? Precies. Omdat er geen Piet Lindeberg in de kleeddkamer klaar staat om dat goede effectieve hart onder de riem te steken. Wanneer worden ze nu eindelijk eens wakker daar in Vlissin gen? Het Netwerk voor Oude Muziek houdt in samenwerking met Uit in Zeeland op vrijdag 25 oktober om 20 uur in de Burgerzaal van het Middelburgse stadhuis een concert. Het concert wordt gegeven door het Trio Passaggio, bestaande uit Matthias Maute (blokfluit), Nor- bert Kunst (dulciaan en fagot) en Pieter Dirksen (clavecimbel en or gel). Het trio brengt werken uit de Barok-periode van Italiaanse componisten. Lampion-optocht - De VVV Domburg houdt donderdag 24 oktober een lampion-optocht in Domburg. De start is om 19.30 uur bij de Schuttershof. Orgelconcert - Zaterdag 26 ok tober wordt om 20 uur in de Ne derlands Hervormde Kerk in Kapelle een orgelconcert gege ven door Margreeth C. de Jong uit Rotterdam. Jazz Meeting - In de Klove niersdoelen in Middelburg wordt woensdag 23'oktober om 20.30 uur een concert gegeven door Ri chard Teitelbaum op de synthesi zer, samen met enkele gastmusici. Het optreden vindt plaats in het kader van de 'Octo ber Jazz Meeting 1991'. Computerclub - De Zeeuwse computerclub STZ houdt zater dag 19 november van 10 tot 17 uur een open dag in wijkgebouw De Pit in Goes-Zuid voor serieuze gebruikers en hobbyisten. Er zul len een aantal demonstraties werden gegeven. Rookvrije avond - De Astma Patiënten Vereniging VbbA houdt woensdag 13 november een rookvrije gespreksavond in het verenigingsgebouw S&O/GPC aan de Bosweg 7 in Vlissingen. Aidspreventie - In het kader van de Aidspreventie hebben mede werkers van het Huiskamerpro- jekt voor Druggebruikers ism Matrix Videoproduktie in Vlissin gen een videofilm gemaakt over veilig spuitgedrag. De presentatie is op 29 oktober om 20 uur in de opvang van het project aan de Coosje Buskenstraat 101 in Vlis singen. Vlissingen - Bij de gemeentepo litie Vlissingen zijn in de periode van 2 t/m 16 oktober de volgen de gevonden voorwerpen aange geven: Bankbiljetten, zonnebril, vishengels, buggy, tuingereed schap, koffer, knuffelpop, dames- en herenhorloge, regenbroek, trainingsjack, portemonnees, hangertje, baby-armband met in scriptie, sleutels en een linnen tas. Bij het dierenasiel in Vlissin gen zijn aangegeven: een zwarte Setter, een zwart hondje en meerdere katten. 0. Het eerste elftal van de s.v. Nieuwdorp, dat uitkomt in de eerste klasse van de afdeling Zeeland, is in een nieu we outfit gestoken door Profile Tyrecenter Tissink. Op de foto staan van links naar rechts trainer Wim van de Broek, Jaap de Vos, Martin de Hamer, Guido van de Broek, Leen de Vos, Martijn Nieuwenbroek, Fred Vermuë, sponsor Jan Murre, Maarten Pleyte, Ron de Vos, Bram van Eenennaam, Joost Pol derdijk, Fersujan Selim, Frans de Kok, Rien de Vos, Arjan Buteyn en Ernest Selim. De afdeling Walcheren van Hu manitas houdt donderdag 24 ok tober in informatieochtend om meer bekendheid te geven aan haar vrijwilligerswerk in de hoop nieuwe vrijwilligers te werven. De bijeenkomst wordt vanaf 9.30 uur gehouden in de aula van het Jacob Roggeveenhuis aan de Gerbrandylaan in Middelburg. De vrijwilligers van Humanitas hou den zich bezig met verschillende projecten zoals koffie schenken in het Jacob Roggeveenhuis en Buitenrust, vriendschappelijk huisbezoek, begeleiding naar het ziekenhuis en wandelen met ouderen. In verband met het verwachte af treden van bisschop H.C.A. Ernst in 1992 organiseren de vier Ma- riënburgafdelingen van het bis dom Breda, waaronder ook de afdeling Zeeland, in samenwer king met de Vereniging van Pastoraal Werkenden van het bis dom, een bijeenkomst over het bisschopsambt op zaterdag 16 november. De bijeenkomst wordt gehouden in het Norbertuscollege aan de Lyceumlaan 10 in Roosendaal, begint om 10.30 uur en eindigt om 15.30 uur. Sprekers zijn prof. A. Houtepen en prof. K. Walf. Eerstgenoemde zal schetsen hoe het bisschopsambt zich in de loop van de historie heeft ont wikkeld terwijl zijn collega zal spreken over de kerkrechtelijke aspecten van het ambt van bis schop. Na beide inleidingen is er gelegenheid tot gedachtenwisse- ling.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 13