C Nikon VERSCHOORE Er zijn kinderen die geen leven hebben in de Sinterklaastijd De Ruyterstadsingers vieren 25-jarig bestaan met concert brille/7, éé/7A j^ta Ie/% Pearle I MUILWIJK UW AUTO HEEFT 00K WEL EENS RECHTOP 'N BIJZON DERE BEURT. DE WERKWEEK BEGINT OP DONDERDAG. Wie snel naar Groene veld gaat, komt straks misschien ogen te kort. SCHARREL- PROJECTEN SOKZ VOOR INTERCULTUREEL CONTACT Open Huis in Vlissings zwembad Gilde Walcheren wil kennis en ervaring van ouderen ter beschikking stellen Zeeuwse Confectie Fabriek tentoongesteld in bibliotheek START NIEUWE DANSLESCLUB maat 74 - 182 WILKENS PZC WEEKBLADEN Spelvoorlichting Hoge ogen Sfeer L. op zaterdagavond van 22.15 tot 23.30 uur 20 Lessen vanaf zaterdag 26 oktober in de dansschool te Middelburg DAn^CFOOL iAnViE=?r Kanaalweg 34 4337 PA Middelburg Telefoon na 18.00 uur: 01180-38370 O GROENEVELD Gun uw Ogen Groeneveld. O EEN KLASSE APART! DE SCHARRELSLAGER iedere woensdag 10°ï> korting op alle wasprogramma's. altijd 10fo voordeel met een was abonnement oe spaar voor korting op uw wasbeurt door te tanken. vraat; om een ESSO Voortaan elke donderdag de nieuwste vacatures bij ASB. I vindt irD ze op pag. 12 van deze krant. Of u komt gewoon even langs, ^uu/emibureau WILKENS EEN KLASSE APART SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 ST. JACOBSPASSAGE 15 VLISSINGEN 21e JAARGANG NUMMER 43 23 OKTOBER 1991 De Stichting Overleg Kindercentra Zeeland (SOKZ) in Middel burg wil via het projekt Interculturele Kinderopvang pogen meer kinderen van allochtonen naar de peuterspeelzalen te krijgen. Daarnaast zullen via cursussen de deskundigheid en kennis van de leidsters in hun omgang met ouders en kinderen bevorderd worden en zal men via spelvoorlichting aan huis ook de allochtone ouders proberen warm te maken voor het pro ject. In dit kader vormen de negen interculturele speelkoffers met boeken en spelmateriaal, waarvan de eerste onlangs in een peuterspeelzaal in Middelburg in gebruik werd genomen, een uitstekend hulpmiddel. Want er zijn nog steeds kinderen met een donkere huid die in de Sinterklaastijd geen leven heb ben, ook op Walcheren. Heel voorzichtig komen zij nu ook naar de peuterspeelzalen in de stad. De kleine Turkse, Marok kaanse en Surinaamse peuters, Het Sportfondsenbad in Vlis- singen houdt zaterdag 26 ok tober van 10 tot 16 uur een open huis waarbij verschillen de activiteiten zullen worden ontplooid. De zwemsportverenigingen en de kanoclub verzorgen die dag demonstraties en zullen er rondleidingen door de tech nische ruimte worden ver zorgd; de restorette van het zwembad presenteert die dag de nieuwe menukaart. Er kan die- dag gratis worden gezwommen en er bestaat mogelijkheid tot deelname aan een spelcircuit. Bezoekers aan het open huis krijgen een voordelige aanbieding om eens vaker te komen zwem zie pagina 2 Oplage: 24.005. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 48.035. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Ad Hanneman, 01180-81171 en Marien Kaat, 01180-81170. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Oost Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 KA Vlissingen, tel. 01184-84000 (Boekhandel Bikker vrijdag 16.00 uurl. De Faam en De Vlissinger maken déél uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 166.085. die vaak alleen nog de moeder taal spreken en zich verloren voe len tussen hun Zeeuwse leeftijdgenootjes. „Voor de ouders is het vaak een hele stap, voor de leidsters een grote opga ve, want men weet zo weinig van eikaars cultuur en achtergrond", vertelt Gisela Ritoe van het pro ject Interculturele Kinderopvang. „Daarom organiseren wij voor al le leidsters van peuterspeelzalen cursussen, waarin het vooral gaat om het inleven in de andere cultuur. Verplaats je eens in die moeder met haar hoofddoekje, die zelden haar huis uitkomt (mag komen). Wat zou er in haar omgaan. Hoe ga je met je voor oordelen om en hoe anders is de opvoedingspraktijk in die andere cultuur. Misschien verschilt er toch niet zoveel als je aanvanke lijk dacht". De beginnerscursus wordt ge volgd door een verdiepingscursus waarin vooral de werkwijze in de groep behandeld wordt. "Hoewel de toeloop maar langzaam op gang komt is het toch voor de al lochtone kinderen van het groot ste belang dat zij jong op de peuterspeelzaal komen. Daardoor is de overstap naar de basis school veel minder groot, ook voor de ouders en voorkom je veel problemen. De interculturele koffer kan in de groep door zijn inhoud behulpzaam zijn bij het le ren kennen van eikaars gewoon tes en gebruiken", zegt de consulente vol idealisme. Via het Sociaal Kultureel werk Middelburg is ook een project Spelvoorlichting aan huis van start gegaan, waarbij ouders van allochtone kinderen thuis worden voorgelicht over het belang van goed spel voor de ontwikkeling van hun kind. Daarbij kunnen ook de oudere kinderen in het gezin betrokken worden en behoort een bezoek aan de Spelotheek tot de mogelijkheden. Typisch iets dat vanuit de wijk geregeld kan worden én in Middelburg is daar volgens Gisela Ritoe een goed begin mee gemaakt. „Wij hopen dat de andere gemeenten deze projecten ook gaan oppak ken, want vooral in Vlissingen zijn wij al veel langer bezig, maar komt het er maar niet van de grond. Door kinderen van alle cul turen van jongs af aan te betrek ken bij eikaars gewoontes en levenswijzen, leer je elkaar ken nen en waarderen. Want zolang er nog steeds kinderen zijn die in de sinterklaastijd geen leven heb ben, omdat zij steeds voor zwar te piet worden uitgescholden, kan er met intercultureel contact niet vroeg genoeg begonnen worden". De Stichting Gilde Walcheren en de Stichting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren houden donderdag 24 oktober vanaf 14.45 uur in Ons Huis in Melis- kerke een zogenaamde Gildedag waar men kennis kan maken met de activiteiten van het gilde. De Stichting Gilde Walcheren is een organisatie van ouderen die hun kennis en ervaring uit een langdurig werkzaam verleden gratis ter beschikking willen stel len aan inwoners van Walcheren. De stichting legt daarbij uitdruk kelijk de nadruk op het teit dat 'het uitsluitend gaat om het over dragen van kennis en ervaring en niet om het daadwerkelijk uitvoe ren van werkzaamheden. De bij eenkomst in Meliskerke wordt om 14.45 uur geopend door wet houder P. van de Meulen van de gemeente Mariekerke. Na een toespraak van Gilde-voorzitter A.A. Coone begint om 15 uur de eigenlijke Gildedag met de monstraties waarbij de nadruk zal liggen op vormen van vrije tijdsbesteding. Een medewerkster van de Zeeuwse Confectie Fabriek is (in 1946) bezig met het sorteren en üjfourneren van onderdelen voor kledingstukken. werknemers van deze confectie fabriek, die haar poorten eind 1972 sloot, zijn geïnterviewd en hun relaas is op geluidsband vastgelegd. Tijdens deze gesprekken met on der andere ateliernaaisters, een naaimachinemonteur, schablo- nenmaker, perser, expediteur, di recteur, boekhouder en model- lenontwerper kwam veel foto materiaal te voorschijn; dit mate riaal is verwerkt in de tentoon stelling. Onder de titel 'De Zeeuwse Con fectie Fabriek' is tot en met 30 november op het Zeeuws Docu mentatiecentrum op de tweede verdieping van de Zeeuwse Bi bliotheek een tentoonstelling te zien over deze fabriek. De tentoonstelling vormt het sluitstuk van een omvangrijk pro ject waarin vrijwilligers de ge schiedenis van de ZCF voor het Zeeuws Documentatiecentrum vastlegden. Ruim 40 vroegere Met een groot jubileumconcert op zaterdag 2 november willen 'De Ruyterstadsingers' uit Vlissingen in het openbaar het feit vieren dat het koor 25 jaar bestaat. Het koor, dat eerder be kend stond onder de naam 'Jong Leven', geeft dat concert on der leiding van Riet Westerweele om 20 uur in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Aan het concert wordt medewer king verleend door de bariton Rob v.d. Meule en pianiste Leny Stokman. Het programma van de jubileum uitvoering is erg gevarieerd van samenstelling. Voor de pauze zal een min of meer gebruikelijk re pertoire ten gehore worden ge bracht met als hoogtepunten 'Die Launische Forelle' van Schu bert, de 'Voetbalgavotte' van de bekende Belgische componist Vic Nees, en het 'Ave Verum Cor pus' van W.A. Mozart. Na de pauze wordt via het reper toire muzikaal teruggekeken op het 25-jarig bestaan van De Ruy terstadsingers. Met behulp van een groot videoscherm zullen de concertgangers het wel en wee van de vereniging kunnen mee beleven. Het programma biedt dan bekende nummers zoals on der andere 'Top of the World', 'Moonriver', 'Edelweiss', 'The En tertainer' en 'Yesterday'. Het gemengd koor Dé Ruy terstadsingers telt 42 leden met als grote bijzonderheid dat de ge middelde leeftijd van de leden erg laag is: 37 jaar. Charles Tournoij van De Ruyterstadsingers: „Een andere 'must' voor het voortbe staan van ons koor is onze diri- gente Riet Westerweele. Zij heeft al 17 jaar de muzikale touwtjes in handen en de leden zijn het er unaniem over eens dat zij tot ie ders tevredenheid in staat ge weest is om van een tienerkoor een 'volwassen' koor met een goede koorklank te maken." En dat gegeven telt extra zwaar mee als men beseft dat Riet Wester weele ook nog dirigente is van het Westkappels Dameskoor en van het ZWN-Mannenkoor en bo vendien nog lid is van het Middel burgs Kamerkoor. De Ruyterstadsingers heeft de afgelopen jaren hoge ogen ge gooid tijdens verschillende con coursen. Zo werden onlangs in Rotterdam, Epe en Middelburg eerste prijzen behaald. Een hoog tepunt uit het verleden is de op voering van de musical 'De Kleine Parade' van Wim Sonne- veld; vijf jaar geleden zong het koor toen twee avonden achter een voor een volledig uitverkoch te schouwburg. Een andere 'klapper' was de verleende me dewerking aan het Megaconcert, van 'Ons Genoegen' uit Vlissin gen. „Menig koorlid heeft daar toen bij het kanongebulder, vuur werk en een prachtig orkest met kippevel staan zingen", aldus Tournoij. Maar ook voor de nabije toekomst staan belangrijke zaken op het programma: zo wordt op 11 mei 1992 in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg een radio-opname van een half uur gemaakt voor de NCRV en staat er al voor dit jaar, op 20 decem ber, een kerstconcert op het pro gramma in samenwerking met 'Ons Genoegen' uit Vlissingen. De sfeer binnen het koor is een heel ander verhaal. Het is opmer kelijk dat niet alleen tijdens repe tities en uitvoering heel goed met elkaar wordt omgegaan. Tournoij: „We houden vaak fietstochten, feestavonden en droppingen; twee jaar geleden hebben we zelfs een heel kampeerweekend in Veere gehouden waaraan na genoeg alle koorleden met hun partner hebben deelgenomen." Het hele verhaal komt erg com pleet over maar zoals elk koor kunnen ook De Ruyterstadsin gers nieuwe leden gebruiken. Na de feestelijkheden beginnen de repetities weer op maandag avond van 19.30 tot 21.30 uur in de Van Duyvenvoordeschool in Oost-Souburg De kaarten voor het jubileumcon cert zijn in de voorverkoop ver krijgbaar bij Balletmode Silhouette aan de Walstraat 99 in Vlissingen of telefonisch te bestellen: 01184-64335 of 01184-78306. ,«r Wethouder J.A.R.M. Douwes tussen de peuters van peu terspeelzaal 't Pieterpeutertje aan de Keurhove in Middelburg na de officiële ingebruikname van deeerste interculturele speel- koffer. Tegen inlevering van deze bon. (geldig t/m 10 no». 19 Het gemengd koor De Ruyterstadsingers viert zaterdag 2 november haar 25-jarig bestaan. De gratis bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen. Het montuur van de bril die u wel betaalt mag niet goedkoper zijn dan f100,-. i Het montuur van de gratis bril komt uit de collectie monturen met het rode labeltje. o p t c e n s In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaald*) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras, kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te zelfder tijd. Op beide brillen 1 jaar garantie. Deze bon is geldig bij alle Pearle en Pearle Express winkels in heel Nederland. Vlissingen, Lange Zelke 20 SOS Als klant van Groeneveld opticiens heeft u nog tot 16 november a.s. de kans om een fantastische vakantie reis te winnen. Bovendien krijgt u bij aankoop van 75,- een film plus camera cadeau (zolang de voorraad strekt). Dus kom snel langs. Wie weet bent u dan een van de gelukkigen die ogen te kort komt. O p t i c i c n s Vlissingen, l.ange Zelke 93. Middelburg. Lange Delft 24. Goes, Lange Vorst.straal 106. Oostburg, Burchtstraat 13. Sint Jacobspassage 10 Vlissingen - 01184-11352 zo gezond zo puur zo natuur Scheldestraat 28 - Tel. 01184-12494 VLISSINGEN In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. SPAARKAART. ESSO SELF SERVICE STATION BASKENSBURG Pres. R<x)seveltlaan 731, 4383 NG Vlissingen. 189V Na een eeuw energieker dan ooit

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1