informatiepagina van de gemeente vlissingen IS 0 II Studentenhuisvesting Van Hogendorpweg I CO CE CO CD 'CO ÜJ [O CD CO UZ O CD m Dl ELJ CD SM Politie beschermt gegevens personen Asfaltering Rosenburglaan Collecte Minder afval heb je zelf in de hand I Donor Codicil iBejaardenwoningen Oranjeplein Unicef Ook eetzaal en keuken Gemeente en Hoechst bezorgd over beperking gebruik fosforslakken Donor worden, dat doe je voor elkaar GLAS HET INZAMELEN WAARD. HUP IN DE GLASBAK! redactie: sectie communicatie, stadhuis vlissingen, telefoon 01184-87335 Vergaderingen commissies Studentenhuisvesting Voorbereidingsbesluit Gemeentepolitie Vlissingen heeft privacy reglement Gegevens Rechten Wetten en verordeningen Ter inzage Transplantatie Donorcodicil Minder huisvuil In uw winkelwagentje Bij u thuis Even bijpraten met wethouder De Keijzer Niet wetenschappelijk Werkgelegenheid In uw vuilniszak Zeeland College Scheldemond Volkshuisvesting Volkshuisvestingsplan In beroep Woensdag 16 oktober 1991 DE VLISSINGER IN DEN BLAUW GERUITEN KIEL Woningbouwvereniging Basco wil twee flatcomplexen aan de Van Hogendorpweg verbou wen tot woningen voor stu denten. Bij het complex op de hoek van de Van Hogendorp weg en de Colijnstraat wil Bas- co bovendien een eetzaal en een keuken aan het flatblok bouwen. Burgemeester en wethouders willen meewerken aan de uitvoe ring van het plan omdat Vlissin gen als studentenstad goede studentenhuisvesting moet bie den. De studentenhuisvesting op deze plek past ook binnen de door de gemeenteraad vast gestelde beleidsvisie voor Paau- wenburg zuid-oost. De medewerking van b&w bestaat uit het wijzigen van het bestem mingsplan en het verlenen van een bouwvergunning. Vorige week adviseerde de vaste commissie van advies en bijstand voor ruimtelijke orde ning en verkeer positief over het plan van Basco. Dat betekent dat b&w de gemeenteraad in de vergadering van 31 oktober zul len voorstellen medewerking aan het plan te verlenen door het nemen van een zogenoemd voorbereidingsbesluit. Met zo'n besluit kan een bouwvergunning verleend worden. ïïïlïïïïïïïïi BIJ Voigende week vergaderen weer diverse vaste commissies van advies en bijstand. Dat zijn com missies die burgemeester en wethouders adviseren over voor stellen aan de gemeenteraad. Volgende week komen bijeen de commissies voor: - openbare werken stadsbe heer en milieu maandag 21 oktober - sociale zaken, personeels zaken en organisatie dinsdag 22 oktober - welzijn, volksgezondheid, cultuur en accommodaties dinsdag 22 oktober - financiën woensdag 23 oktober - onderwijs woensdag 23 oktober De vergaderingen vangen aan om 19.30 uur. Alle vergaderingen zijn openbaar en kennen spreek recht voor bezoekers. De agen da's en vergaderstukken liggen ter inzage in de gemeentelijke informatiehoeken en bij de sec tie communicatie in het stadhuis. SLOTjS Het dagelijks bestuur van de gemeente Vlissingen heeft vo rige week per brief aan minis ter Alders van Volkshuisves ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer haar verontrus ting uitgesproken over de be perkingen in het gebruik van^ fosforslakken. Hoechst in Vlissingen-oost heeft als rest- produkt veel fosforslakken die voor een groot deel in de we genbouw worden gebruikt. Dat is echter volgens het ontwerp-bouwstoffenbesluit niet meer toegestaan. Burge meester en wethouders noe men in hun brief de gevolgen hiervan zelfs rampzalig. Bij de fabriek van Hoechst zullen ve le grote bergen fosforslakken ontstaan... B&w sluiten met hun brief aan bij de brief die de directie van Hoechst Holland NV te Vlissin gen aan de minister zond op 20 augustus jl. waarin ernstige be zorgdheid werd geuit over de ge volgen van het ontwerp-bouwstoffenbesluit voor de toepassing van fosforslak ken. Ook sluit de kritiek van de gemeente aan bij de kritiek die eerder de Vereniging van Neder landse Gemeenten op het ontwerp-bouwstoffenbesluit per Nederland kent sinds 1 juli 1989 de Wet persoonsregistra ties, afgekort WPR. De WPR zorgt ervoor dat uw persoonlij ke gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waar voor ze nodig zijn. Dat ze al leen onder ogen komen van de mensen voor wie ze zijn bestemd. De WPR geldt ook voor de Vlissingse politie. Met ingang van deze maand is hiervoor een speciaal privacy reglement van kracht. Het reglement heet voluit "Pri vacy reglement document- en vergunninghouders van de ge meentepolitie Vlissingen". De politie heeft namelijk onder an dere personen geregistreerd die een document of een vergun ning hebben op grond van be paalde wetten en verordeningen. Het reglement geeft aan welke gegevens geri- gistreerd zijn (bijvoorbeeld: naam, adres, woonplaats en te lefoonnummer), wie de gege vens mag gebruiken en aan wie de gegevens mogen worden ver strekt. Het verstrekken van de gegevens aan derden kan alleen plaatsvinden met toestemming van de geregistreerde en aan personen of instellingen belast met een publiekrechtelijke taak. Door de verstrekking mag de persoonlijke levenssfeer van de- geregistreerde niet onevenredig worden geschaad, aldus het reg lement. Het reglement kent ook bepaal de rechten toe aan de gere- gistreerden. Zo wordt elke geregistreerde, binnen een maand na eerste opname in de registratie, schriftelijk van deze opname in kennis gesteld. U kunt ook schriftelijk inzage vra gen in de persoonlijke gege vens. Dat kost f 10,-U krijgt dan binnen een maand antwoord. In zage wordt echter geweigerd als dit noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de staat of van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Inzage wordt ook geweigerd als er eco nomische en financiële belan gen van de staat en andere openbare lichamen in het ge ding zijn of als inspectie, contro le of toezicht nodig is door of vanwege overheidsorganen of andere, organen met een pu bliekrechtelijke taak. Tenslotte is ook geen inzage mogelijk als er gewichtige belangen van ande ren dan de verzoeker of van de politie zelf zijn. Het reglement is van toepassing op een groot aantal wetten en verordeningen die de politie uit voert. Bij al die wetten en veror deningen is registratie van documenten of personen aan de orde. Het reglement is van toe passing op de volgende wetten en verordeningen: - Rijkswet op het Nederlan derschap - Wet arbeid buitenlandse werknemers - Wet op de weerkorpsen - Wet wapens en munitie - Drank- en horecawet - Winkelsluitingswet 1976 - Zondagswet - Wet op de kansspelen - Wet gevaarlijke stoffen - Wet bedreigde uitheemse diersoorten - Natuurbeschermingswet - Bestrijdingsmiddelenwet - Visserijwet 1963 - Jachtwet - Vogel wet 1936 - Hinderwet - Afvalstoffenwet - Wet chemische afvalstoffen - Wet geluidhinder - Wet inzake luchtverontrei niging - Ontgrondingswet - Boswet - Meststoffenwet - Kampeerwet - Wegenverkeerswet - Reglement verkeersregels en verkeerstekens - Wegenverkeersreglement - Reglement kentekenre gistratie - Woonwagenwet - Algemene plaatselijke veror dening - Provinciale verordeningen - Aanwijzingen onbezoldigde ambtenaren - Wet op de filmvertoning - Verordening duiksport in de provincie Zeeland - Verordening tot het behoud van de schoonheid van stad en land in Zeeland - Wet verontreiniging opper vlaktewateren - Wet personenvervoer - Parkeerverordening 1992 Het reglement ligt ter inzage op het politiebureau aan de Mo lenstraat 1 en in het stadhuis (begane grond, sectie communi catie). Nadere informatie is ver krijgbaar bij de afdeling algemene zaken van de politie (telefoon 15050). 4 w «sllll m. Maandag 21 oktober start in de wijk Rosenburg de asfaltering van de Rosenburglaan. Het werk zal tenminste drie dagen duren. Zo lang kan er niet over de weg gereden worden. Het verkeer wordt omgeleid via de Henriëtte Roland Holstlaan. (foto: Ruben Oreel) Auto's kunnen gedurende het werk helaas de opritten van de woningen niet in of uit. Parkeren kan in een van de omliggende straten. Bewoners en aanne mers die in de nieuwe wijk wer ken hebben van de gemeente bericht ontvangen over de werk zaamheden. "Donor worden, dat doe je voor elkaar". Onder dit motto wordt woensdag 23 oktober 1991 de Nationale Donordag gehouden. De dag vindt dit jaar voor de zevende keer plaats. De bedoeling is extra donoren te werven. Dat is nog steeds nodig omdat er door het tekort aan donoren veel mensen moeten wachten op een operatie of overlijden. De organen waar het om gaat zijn hart, nieren, lever, alvlees klier, longen, hoornvlies, huid, bot, hartkleppen en beenmerg, ledereen ouder dan 18 jaar kan donor worden door onderteke ning van een donorcodicil. Daar mee geeft de ondertekenaar aan dat na zijn dood organen ge bruikt mogen worden voor trans plantatie. Een operatie waarmee organen worden verwijderd, vindt binnen 24 uur na het over lijden plaats. Het stoffelijk over schot kan daarna op de gewone gebruikelijke manier worden be graven of gecremeerd. Daarbij wordt overigens hulp geboden aan de nabestaanden. Om de Nationale Donordag te ondersteunen zijn vanaf van daag ook donorcodicillen ver krijgbaar bij de gemeente. Een uitgebreide folder, met daarin de door u zelf in te vullen donorco dicil, is verkrijgbaar bij o.a. de secties burgerzaken en commu nicatie in het stadhuis (begane grond) en bij de bibliotheken in de Spuistraat en de Ka naalstraat. Als u gaat winkelen, staat u er waarschijnlijk niet altijd bij stil dat u naast 'n hoop leuke din gen ook heel wat afval in huis haalt. Denk aan verpakkingen. Veel artikelen worden verpakt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Komkommers in folie, bijvoorbeeld. Andere produkten worden zo overda dig verpakt dat je je afvraagt: is zoveel nou wel nodig? Bon bons en koekjes zijn wat dat betreft goede voorbeelden. Maar ook cosmetica, doe-het- zelf artikelen en electrische apparaten. En vaak kopen we wegwerp-produkten, terwijl we net zo goed voor artikelen kunnen kiezen die lang mee gaan. Een vulpen in plaats van een wegwerp-pen, om maar 'ns iets te noemen. Het maken van minder afval hebben we zelf in de hand! We moeten verspilling van grondstoffen tegengaan en de afvalberg kleiner maken. We moeten eenvoudig gezegd min der huisvuil maken. En dat heb ben we zelf in de hand. Onder dit motto verscheen vorige week een nieuwe brochure van het mi nisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu beheer. De brochure bevat een kleine uitneembare poster met handige tips voor minder verspil ling en minder afval. In uw win kelwagentje. Bij u thuis. In uw vuilniszak. Hierna vindt u enkele voorbeelden uit de brochure. De brochure is verkrijgbaar bij de sectie communicatie in het stad huis (begane grond, telefoon 87337). Als u inkopen gaat doen, zorgt u meteen voor minder afval en dus minder verspilling als u even denkt aan enkele tips. Allereerst kunt u minder kopen van een produkt. Koop dus bij voorbeeld geen verpakking met 25 schroefjes als u maar 2 schroefjes nodig heeft. Koop ook, als 't even kan, onver pakte produkten. Denk aan groenten, fruit, snoepgoed en dergelijke. Koop ook bij voorkeur eenvoudig verpakte produkten, dus bijvoorbeeld zo min mogelijk blisterverpakkingen. En natuur lijk: als u kunt kiezen, neem dan produkten waar statiegeld op zit. Mijd ook schadelijke produkten. Gebruik verf op waterbasis. Denk ook aan groene zeep in plaats van allesreinigers. Kies niet-chloorgebleekt en onge kleurd papier. Kijk ook eens of u wegwerpar tikelen kunt vervangen door pro dukten die langer meegaan. Denk aan: servetten, oplaadba re batterijen, vulpennen, stoffen zakdoeken, vaatdoeken (in plaats van de keukenrol). En tenslotte: neem uw eigen boodschappentas of -krat mee of gebruik een kartonnen doos die u daarna bij het oud papier kunt doen. Als u thuis bent zorgt u, vaak on gemerkt, voor heel wat afval. Een deel van dat afval is moeilijk te vermijden, maar u kunt meer doen dan u misschien wel denkt. Als iets kapot gaat, is het de moeite waard om eerst te kijken of de spullen te repareren zijn. Dat geldt niet alleen voor bijvoor beeld electrische apparaten, maar ook voor meubels en schoenen. Als 't kan is het beter apparaten te gebruiken die op het lichtnet werken in plaats van op bat terijen. Een simpele maatregel is het ge bruiken van een boterhamtrom meltje voor de lunch op het werk of op school in plaats van boter hamzakjes of folie. Ook papier kan veel zuiniger ge bruikt worden. Koop bij voorkeur kringlooppapier dat u aan twee kanten beschrijft. Dat bespaart immers de helft. En denk voor het maken van boodschappen lijstjes ook eens aan al die enve loppen die u anders weggooit. Uw brievenbus zit vaak vol met reclamedrukwerk. Als u geen ongeadresseerd reclamedruk werk wilt ontvangen, vraag dan Volgende week kunnen mede werkers en medewerksters van het Nederlands Comité Unicef bij u met de collectebus aan de deur komen. Volgens het collecterooster heb ben burgemeester en wethou ders aan Unicef toestemming verleend voor een collecte in de week van 20 tot 26 oktober. De collectanten kunnen op uw verzoek een legitimatie tonen. Onlangs is gestart met de bouw van 10 bejaardenwonin gen aan het Oranjeplein in Oost-Souburg op de plaats waar vroeger de smederij was. Op deze plek komen huurwo ningen die worden gebouwd in opdracht van de Woningstich ting Walcheren. Het ontwerp van de woningen is van de hand van het Vlissingse architectenbureau Jobse BV. Het gaat om vijf beneden- en vijf bo venwoningen met balkon. De voordeur van alle woningen zit aan de achterkant. Acht wonin gen hebben 2 slaapkamers, twee hoekwoningen hebben één slaapkamer. Op de tekening is te zien hoe de voorgevels van het totale blok van 10 woningen aan het Oran jeplein eruit komen te zien. De vijf bovenwoningen hebben een ander gevelaanzicht en andere brief op 20 augustus 1991 aan de minister 7r>r*(j. "Reeds direct na het verschij nen van het ontwerpbesluit be stond ook bij ons ernstige kritiek over de zorgvuldigheid waarmee dat ontwerp is opgesteld en de normen die daarin zijn gehan teerd', zo schrijven b&w in hun brief aan de minister. In de brief spreken b&w voorts van een on genuanceerde en nietweten- schappelijk onderbouwde stellingname in het ontwerp besluit. Het llfen geen ernstige, maar rampzalige gevolgen heb ben voor deze in Vlissingen ge vestigde industrie, aldus de brief. B&w verzoeken de minis ter dan ook het schrijven bijzon der serieus te nemen. Het baart het dagelijks bestuur van Vlissingen zorgen dat de minister de in Vlissingen aan wezige werkgelegenheid op ongemotiveerde wijze ernstig in gevaar brengt. Bovendien wordt door het ontwerp- bouwstoffenbesluit bepaald niet het hergebruik van reststoffen bevorderd, terwijl dit toch het beleid is van zowel het ministerie als de gemeen te, aldus b&w van Vlissingen in hun brief. de brievenbussticker aan bij het Direct Marketing Instituut Neder land (DMIN), Antwoordnummer 17999, 1000 AR Amsterdam. Wilt u evenmin geadresseerd drukwerk, stuur dan een kaartje aan: DMIN, Antwoordnummer 666, 1000 AL Amsterdam. Ook in Vlissingen zal op den duur het huishoudelijk afval gescheiden worden opge haald. Dat zal in elk geval in 1994 verplicht gaan gelden voor groente-, fruit- en tuinaf val. En op wat langere termijn ook voor textiel en misschien zelfs kunststof. Het duurt nog even voordat het zover is, want apart inzamelen is. immers al leen zinvol als hergebruik praktisch mogelijk is. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Maar vooruitlopend daarop kunt u al heel wat doen. Glas gaat natuurlijk in de glasbak en ook voor blik en papier staan er containers (Verlengde Kanaalstraat en Miroplein). Papier en karton (denk ook eens aan de kartonnen verpak kingen van levensmiddelen!) kunt u kwijt bij vele Vlissingse verenigingen, scholen en in stellingen. Een lijst daarvan is opgenomen in de Afvalwijzer van de gemeente (verkrijg baarbij de sectie communica tie in het stadhuis, telefoon 87337). Chemisch afval kunt u inleve ren bij de chemokar. Die komt weer bij u in de buurt in de week van maandag 28 oktober tot en met vrijdag 1 november. ramen dan de vijf benedenwo ningen. Het hele woningblok krijgt een plat dak. Er is bijzonder veel belangstel ling van ouderen om de wonin gen te huren. De Woningstich ting Walcheren heeft er reeds een zeer groot aantal inschrij vingen voor. Zoals u weet is Vlissingen de hoofdvestiging van het Zeeland College. Dit onderwijsinstituut omvat een aantal belangrijke middelbare beroepsopleidingen. Om de huisvesting te verbeteren zouden we graag de Centrale di rectie, de administratie en een deel van de opleiding onderbren gen in de voormalige Markus- school. Die ligt namelijk vlakbij de MDGO. Ik verwacht daar bin nenkort uitsluitsel over van het ministerie. De bouw van de nieuwe scholen gemeenschap 'Scheldemond' schiet flink op. Dat moet ook wel, want het volgend schooljaar moeten de lessen er kunnen plaatsvinden. Momenteel is in studie welke maatregelen we in de naaste omgeving nog moeten nemen om de verkeersstroom van 'schoolgangers' op veilige wijze te laten verlopen. Op 1 januari as. gaat het Besluit Woninggebonden Subsidies in. Dat besluit regelt de financiële bijdragen van het Rijk aan de ge meenten voor de bouw van nieu we woningen en ingrijpende woningverbetering. Het besluit houdt verband met de 'decentra lisatie en deregulering' van het rijksbeleid. Of anders gezegd: de gemeente zelf krijgt de mogelijk heid een eigen volkshuis vestingsbeleid te voeren. Een beleid dat beter is afgestemd op de eigen situatie en de woonbe hoefte in de gemeente. We kun nen dan zelf kiezen voor de bouw van sociale huur- dan wel sociale koopwoningen, voor sloop met vervangende nieuwbouw of voor hoogwaardige restauratie. De colleges van b. en w. van Vlissin gen en Middelburg willen ook op dit gebied samenwerken. De bei de gemeenteraden moeten dan natuurlijk wel eerst de regeling vaststellen die daarvoor wordt ontworpen. Het streven is om uit eindelijk tot één regeling voor ge heel Walcheren te komen. Als je Walcheren als één woongebied beschouwt is dat ook een logi sche gedachte. Voor een volkshuisvestingsplan moet je een volkshuisvestingsbe leid hebben. Voor het formuleren van zo'n beleid heb je veel gege vens nodig. Die hebben we de af gelopen tijd verzameld. Inmiddels zijn we zover, dat ik verwacht dat we nog dit jaar een ontwerp-volkshuisvestingsnota zullen kunnen presenteren. Een onderwerp dat daarin ook aan de orde zal komen is de sa menwerking die met anderen no dig is voor een effectief volkshuisvestingsbeleid. Daaron der valt ook een regelmatig over leg met V de woningbouwcorporaties over on der meer een rechtvaardige en evenwichtige woningtoewijzing. Vooral bij de toewijzing van de goedkoopste huurwoningen is naar onze mening een aange scherpt toewijzingsbeleid nodig, terwijl dat beleid vooral voor de duurdere huurwoningen versoe peld en vereenvoudigd zou kun nen worden. Ik hoop dat de woningverhuurders voor dit standpunt van de gemeente zul len openstaan. Het verschuiven van bevoegdhe den van het rijk naar de gemeen te is een goede zaak. Maar het moet er niet toe leiden dat de ge meente dan minder geld be schikbaar krijgt voor de uit te voeren taken. Dat dreigt te ge beuren bij de stadsvernieuwing. Staatssecretaris Heerma heeft ons doodleuk meegedeeld dat we dit jaar f 263.000,- minder krijgen dan hij eerst had toege zegd. Onnodig te zeggen dat we het daar helemaal niet mee eens zijn. We hebben dan ook bij de Raad van State beroep aangete kend tegen dat besluit en aan de voorzitter gevraagd om in af wachting van de uitspraak het besluit op te schorten.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 5